KALKYLERING och BUDGETERING
722G82 HT2012
Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling IEI
Företagsekonomi FEK
Mehran Noghabai
Tel 013 28 14 86 [email protected] rum 3A:857
Intern- och externredovisning
• Grundläggande företagsekonomiska föreställningar och
frågeställningar inom ”externen” och ”internen”
• Resultat och lönsamhetsbegrepp
• Ekonomi, produktivitet och effektivitet
• Centrala kostnadsbegrepp och –begreppspar i
internredovisning
• Kapitalkostnader – avskrivningar och räntekostnader
• Bokföringsmässiga och kalkylmässiga kostnader
Externredovisning eller affärsredovisning
• Balans- och resultaträkning: uppställningsformer
• Bokföring – grundläggande logik
Företaget och det ekonomiska systemet
Resurser
Företagsorganisation
Produkter/
tjänster
Intäkter
Kostnader
Resultat = Intäkter – Kostnader
Lönsamhet = Resultat / Resursinsats
Företagsorganisation och beslutsnivåer
Vad? För vem? Hur? Med vem?
Information
(kalkyler som
beslutsunderlag)
Strategisk
ledning
Beslut/order
Styrimpulser
Taktisk styrning
Administration
Inflöde
Operativt genomförande
Utflöde
Företags- och ekonomibegreppet
• Företagande handlar om VÄRDESKAPANDE!
• Företag ska vara
Effektiva (inre och yttre effektivitet)
Innovativa (utveckla nya konkurrenskraftiga varor och tjänster)
Legitima (ledning som inger förtroende och stöd åt verksamheten)
• Ekonomi
Värdeskapande och styrning av resurser dit de gör störst nytta
Hushållning och effektivt utnyttjande av knappa resurser
Planering, kontroll och styrning av resurstransformationer
Utveckling av befintliga och skapande av nya resurser
Ekonomi - produktivitet - effektivitet
Hushållning (ekonomi) kan mätas som den prestation företaget utför i
relation till den resursförbrukning verksamheten orsakar.
Ett företag måste ha ett positivt förädlingsvärde för att kunna överleva och
utvecklas av egen kraft
• Produktivitet: förmågan att göra saker på rätt sätt
• Effektivitet: förmågan att göra rätt saker
Effektivitet innebär grad av måluppfyllelse, dvs nyttan av den utförda
prestationen (ej enbart produktivitet).
• Kreativitet: att göra nya saker/på nytt sätt, helst med mindre
resurser
produktionssystem
Produktionsresurs
Delprestationer
Delproduktivitet
Inre effektivitet
Yttre effektivitet
Huvudprestation
Produktionsresurser
Produktivitet och effektivitet
Måluppfyllelse
nöjda kunder
säkra leveranser
botade patienter
godkända elever
uppklarade mål
Intressentmodellen
Aktieägare
Kommun
Leverantörer
Stat
Företaget
Kunder
Långivare
Extern- & Internredovisning
Aktieägare
Kommun
Leverantörer
Stat
Externredovisning
Företaget
Internredovisning
Kunder
Långivare
Externredovisning
Externredovisning
Internredovisning
Företaget i förhållande till
omvärlden
Företagets interna
förhållanden
Obligatorisk
Frivillig
Utformas bl a m hänsyn till
Bokföringslagens krav
Utformas enbart m hänsyn
till interna behov
Syftar till att visa ftgets
resultat o ekonomiska ställning
Syftar till att ge underlag
för lönsamhetsbedömning o
kostnadskontroll
•KOSTNADSSLAG
•KOSTNADSSTÄLLE/
KOSTNADSBÄRARE
Redovisningsprocessen
Faktura
Verifikationer
Löpande
bokföring
Årsbokslut
Årsredovisning
Räkenskapsanalys
Årsredovisning
• Resultaträkning
– Företagets vinst eller förlust under perioden
– Kopplat till frågor om ”Tjänar företaget några
pengar?”
• Balansräkning
– Företagets ekonomiska ställning
– Kopplat till frågor om ”Har företaget några
pengar?” & ”Är företaget skyldigt några
pengar?”
Bokföringsskyldighet
• Fysiska personer (& dödsbon) som
bedriver näringsverksamhet
• Alla juridiska personer (utom ideella
föreningar, stiftelser etc som har
begränsade tillgångar)
Internredovisning
Internredovisning eller ekonomisk styrning innebär bl a precisering
av de val man står inför och framtagning av den information
som behövs för att fatta ekonomiska beslut
Ekonomisystemets beståndsdelar
och den interna redovisningen
Budgetering
Budgetuppställning
Kalkyler
Förkalkyler
Budgetuppföljning
Efterkalkyler
Bokföring och redovisning
Analyser
Extern redovisning
rapportering
Styrprocessen och ekonomisk styrning
Ekonomisk styrning
Förkalkyler
Planering
Redovisning
(genomförande)
Efterkalkylering
Uppföljning
Insamling och redovisning av
ekonomisk info (transaktioner)
Bokföring av transaktioner
Kontroll av lönsamhet
Utarbeta mål och strategier
kartläggning av intäkter och kostnader
Budget för avdelningar
Förkalkyler för produkter
Återkoppling
Revidering av planer
justering av parametrar
eller kalkylmodell!
Jämförelse mellan redovisning
(är-värden) med budget
(förväntningar eller bör-värden)
t ex i en avvikelseanalys
Centrala begreppspar
• Utgift och inkomst
Utgift avser varans inköpspris och är knuten till anskaffningstillfället (t ex
när en kund betalar för en vara). Inkomst är knuten till försäljningstillfället.
• Utbetalning och inbetalning
Begreppen är knutna till betalningstillfället (t ex när företaget betalar en
underleverantör för en vara/tjänst). Summan av företagets in- och
utbetalningar visar in- och utflöde av likvida medel.
• Likviditet
avser företagets betalningsförmåga på kort sikt, vilket ställer krav på
planering och överblick över företagets in- och utbetalningar.
Centrala begreppspar, fortsättning
• Kostnader och intäkter
Kostnad avser förbrukning och användning av företagets resurser över en
(kortare eller längre) tidsperiod. Kostnader är periodiserade utgifter.
Intäkt speglar företagets prestationer spridd över den tidsperiod
produktionen sker. Intäkter är periodiserade inkomster.
• Resultat
eller periodiserad vinst är skillnaden mellan totala intäkter och totala
kostnader.
Tidsordning mellan olika grundbegrepp
Anskaffning av en
resurs innebär att
Motsvarande
ekonomiska begrepp
Utgift
Utbetalning
60 000 kr
04/02/28
60 000 kr
04/03/28
Försäljning av en
produkt innebär att
Motsvarande
ekonomiska begrepp
Intäkt
04/01/01
04/05/01 15 tkr/mån 04/09/01
Produkten
levereras
med faktura
Produkten
beställs
20 tkr/mån
Kostnad
Inkomst
Produkten
betalas
Inbetalning
04/09/01
04/09/30
180 000 kr
180 000 kr
Bokföringsmässiga
och kalkylmässiga kostnader
•
Den externa redovisningen visar bokföringsmässiga kostnader medan
internredovisningen arbetar med kalkylmässiga kostnader
•
Bokföringsmässiga kostnader används vid årsbokslut och regleras v
lagstiftningen (Bokföringslagen). Företag är bokföringsskyldiga enligt lag!
•
Kalkylmässiga kostnaders syfte är att söka/bestämma de verkliga
kostnaderna som är förknippade med verksamheten.
•
Jämför t ex avskrivningar baserade på återanskaffningsvärdet (kalkylmässig
avskrivning) med avskrivning enligt plan (bokföringsmässig avskrivning).
•
Skillnaden orsakar ett glapp!
Bokföringsmässiga och kalkylmässiga
merkostnader
Bokföringsmässiga
kostnader
Bokföringsmässiga merkostnader:
Skatter
Bokföringsmässiga avskrivningar
Förbrukning av material
(värderad enligt civilrättsliga regler)
Kalkylmässiga
kostnader
Kalkylmässiga merkostnader:
Ränta på eget kapital
Kalkylmässiga avskrivningar
Förbrukning av material
(värderad efter nupriset)
Kostnadsbegreppspar
Fasta och rörliga kostnader
• Fasta och rörliga kostnader
Kostnadsindelning efter volymberoende!
Fasta kostnader är kostnader som är volymoberoende.
Rörliga kostnader är kostnader som förändras vid variationer i produktionseller verksamhetsvolymen.
• Fasta kostnader
Helt fasta kostnader (tomgångskostnader)
Driftbetingade fasta kostnader
Halvfasta kostnader
• Rörliga kostnader
Proportionellt rörliga kostnader
Progressivt rörliga kostnader
Deggressivt rörliga kostnader
Fasta och rörliga kostnader
Fast kostnad per år
Volym
Fast styckkostnad
Volym
Rörlig kostnad per år
Totalkostnad
Volym
Rörlig styckkostnad
Volym
Volym
Total styckkostnad
Volym
Kostnadsbegreppspar
Direkta och indirekta kostnader
• Direkta kostnader
är kostnader som är direkt hänförbara till ett kalkylobjekt (produkt) eller
kostnadsbärare.
• Indirekta kostnader
är kostnader som ska hänföras till avdelningar (kostnadsställen), vilka ska
fördelas vidare till kostnadsbärare för att kalkylera en produkts
självkostnad.
• Kostnadsslag är kostnader som är av likartad typ och som kan
hänföras till samma kategori.
• Kostnadsbärare är det som produceras och som ska bära eller
belastas med kostnaden.
• Kostnadsställen är avdelningar eller funktion i verksamheten vars
prestationer kostar pengar men vars kostnader inte kan fördelas
direkt på en produkt, t ex central administration och ledning.
Modell för självkostnadskalkyl
• Kostnadsfördelning enligt självkostnadskalkyl
Direkta kostnader
Kostnadsslag
Kostnadsställe
Kostnadsbärare
Fördelade
kostnader
Indirekta kostnader
Självkostnad = Direkta kostnader + Fördelade kostnader
Kostnadsbegreppspar
Sär- och samkostnader
• Kostnadsindelning efter orsakssamband, dvs besluts- eller
alternativberoende
• Särkostnader är kostnader som orsakas av ett beslut.
Särkosntaden tillkommer (eller försvinner) om ett alternativ
genomförs (eller läggs ner).
• Samkostnader är kostnader som inte påverkas av ett visst beslut.
Samkostnader är gemensamma för aktuella handlingsalternativ.
• Särintäkter är de kostnader som orsakas av ett visst alternativ
genomförs.
Täckningsbidrag = Särintäkter - Särkostnader
Andra kostnadsbegrepp
• Alternativkostnad
Det intäktsöverskott som man går miste om genom att välja ett visst
alternativ.
• Operationell kostnad = särkostnad + alternativkostnader