Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
AVTAL
TYG OCH GARN
Upphandling 206-04
Innehållsförteckning
Sid nr
1
AVTALSPARTER
2
2
AVTALSFORM
2
3
AVTALSOMFATTNING
2
4
AVTALSTID
2
5
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
KOMMERSIELLA VILLKOR
Priser
Prisjustering
Leveransvillkor
Leveranstid
Leveransförsening och vite
Leveransadress
Fakturerings- och betalningsvillkor
3
3
3
3
3
3
3
3
7
KVALITET OCH UTFÖRANDE
4
8
INFORMATION, UTPROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
4
9
UPPHANDLINGSVOLYMER
5
10
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
5
11
AFFÄRSUTVECKLING/ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
5
12
SEKRETESS
5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
ÖVRIGA VILLKOR
Skadestånd
Avtalspart
Försäkring
Omförhandling
Fel i vara
Ändringar och tillägg
Handlingars inbördes ordning
Överlåtelse av avtal
Hävning
Befrielsegrunder (Force Majeure)
Tvist
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
14
UNDERSKRIFTER
7
206-04, Avtal, Textilhörnan
1 (8)
Diarienr
Datum
2008-02-28
Beteckning
Ert datum
206-04
1
AVTALSPARTER
Köpare
Gotlands kommun
621 81 VISBY
Org nr: 212000-0803
Telefon: 0498 26 93 58
Telefax: 0498 20 35 37
Hemsida: www.gotland.se
2
Leverantör
Textilhörnan Visby
Polhemsgatan 14
621 45 VISBY
Org nr: 501216-3241
Telefon: 21 00 75
Telefax: 21 00 75
Hemsida:
AVTALSFORM
Avtal sluts genom detta ramavtal som undertecknas av parterna.
3
AVTALSOMFATTNING
Leverantören (nedan kallad säljaren) åtar sig att till Gotlands kommun (nedan
kallad köparen) leverera tyg och garn, sybehör m.m. (butikssortiment) i
enlighet med det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen,
samt enligt de villkor som framgår av antaget anbud.
4
AVTALSTID
2008-01-01 – 2010-12-31 med option om förlängning maximalt ett (1) år. Vid
avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Avisering om förlängning bör ske senast sex (6) månader före avtalsperiodens
utgång.
5
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
Köpare
Leverantör
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Upphandlare Roland Engström
Gerd Franzén
E-post:
E-post:
[email protected]
Telefon: 0498 26 93 58
info@textilhörnan.se
Telefon: 21 00 75
Mobil:
Telefax:
Mobil:
Telefax: 21
0498 20 35 37
206-04, Avtal, Textilhörnan
00 75
2 (8)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
6
KOMMERSIELLA VILLKOR
6.1 Priser
Enligt gällande butikspriser i svenska kronor (SEK), exkl. mervärdeskatt. På
tyger och sybehör lämnas 10 % rabatt.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
6.2 Prisjustering
Parterna har rätt att med två (2) månaders varsel upphäva avtalet om
prisnivån ändras till en nivå som inte kan anses skälig eller inte överensstämmer med marknadens prisjusteringar. Tidigare avtalade priser gäller t o m
avtalets upphörande.
6.3
Leveransvillkor
Fritt avhämtat i butik.
6.4 Leveranstid
Ordinarie öppethållandetider eller enligt överenskommelse.
6.5 Leveransförsening och vite
Vid överenskommelse om senare leveranstid skall säljaren meddela köparen
och leveransen försenas ytterligare. Beställaren kan då besluta att acceptera
förseningen eller välja att avstå från leveransen.
6.6 Leveransadress
Se ovan under punkt 6.3, Leveransvillkor.
6.7 Fakturerings- och betalningsvillkor
6.7.1 Faktureringsvillkor
Fakturering sker löpande i efterskott till respektive beställare. Varje
beställning/order faktureras separat. På samtliga fakturor till Gotlands
kommun skall under ”Er referens” följande framgå: ZZ + 4-6 tecken (ex
ZZ0000). Referensen varierar beroende på vilken förvaltning och enhet som
beställer. Referensen skall finnas med på beställningen. Om referens saknas
på fakturan kan det medföra försenad betalning.
206-04, Avtal, Textilhörnan
3 (8)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
6.7.2 Faktureringsadress
Faktura i 1 exemplar ställs till:
Gotlands kommun
Box 1341
621 24 VISBY
Anm.: Endast fakturor samt eventuella påminnelser och krav sänds till denna adress.
6.7.3 Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar netto efter godkänd leverans och korrekt fakturas
ankomstdag. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans.
Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från
leverantören eller tredje part. Inte heller andra typer av avgifter såsom
påminnelse- eller förseningsavgifter etc. debiteras. Dessa kostnader är
inräknade i priset och föranleder ej särskild debitering.
6.7.4 Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser (f.n. referensräntan + 8 %).
7
KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående produkter i gällande avtal skall till utförande och kvalitet
överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som
köparen fått i samband med att avtal slutits.
Förslag till ändringar under avtalstiden skall meddelas köparen i god tid, så att
denne kan ta ställning om ändringen kan accepteras eller inte.
8
INFORMATION, UTPROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
Säljaren lämnar information om upphandlade produkter direkt till de av
köparens användare/användargrupper som efterfrågar detta. Önskar säljaren
lämna information till större grupp av användare inom kommunen kontaktas
den centrala upphandlingsenheten för eventuell samordning.
Köparen förbehåller sig rätten att, vid sidan av avtalet och under begränsad
tid, prova produkter med motsvarande funktion från annan leverantör.
Likaså förbehåller sig köparen rätten till kompletteringsköp när särskild
anpassning krävs.
206-04, Avtal, Textilhörnan
4 (8)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
9
UPPHANDLINGSVOLYMER
Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Köparen lämnar ingen garanti om
avrop av vissa volymer eller av vissa värden. Skulle köparens avrop enligt
detta avtal under- resp. överstiga beräknad kvantitet skall detta inte betraktas
som avtalsbrott från köparens sida utan leverantören är skyldig att leverera det
verkliga behovet.
10
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
Säljaren skall lämna statistikuppgifter vid anmodan avseende exempelvis
kvantiteter och inköpsbelopp totalt, per varugrupp och per beställande enhet.
Redovisning skall ske minst en gång per år.
11
AFFÄRSUTVECKLING/ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
Säljaren skall i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling och
ökad kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt skall drivas enligt
tidplaner som gemensamt upprättats och godkänts av båda parter. Ett
exempel på sådan utveckling är införande av elektronisk handel.
I Gotlands kommun pågår en större organisationsutredning (”Struktur 2007”). I
utredningen ingår delar som gemensam förvaltning för administration och
försörjning. Eventuella förändringarna kan förväntas träda i kraft under
upphandlingsperioden. Skulle detta påverka avtalet kommer köparen att ta
initiativ till diskussion om förändringar i avtalet.
12
SEKRETESS
Sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För säljaren
och dennes personal gäller samma sekretess som för personal anställd av
köparen.
Säljaren förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad det än
må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma
säljaren tillkänna. Säljaren innefattar alla personer som säljaren på något sätt
involverar för att fullgöra sina åtaganden mot köparen och andra personer som
på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna.
13
ÖVRIGA VILLKOR
13.1 Skadestånd
Skadeståndsanspråk riktade mot köparen, som beror på att den andra
avtalsparten inte uppfyllt avtalade villkor, skall ersättas av den avtalsparten.
206-04, Avtal, Textilhörnan
5 (8)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
13.2 Avtalspart
Säljaren skall i alla frågor vara köparens motpart.
Säljaren skall även ansvara för eventuell underleverantörs egen arbetsinsats
eller leverans.
13.3 Försäkring
Säljaren skall inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring
anpassad för den aktuella verksamheten.
13.4 Omförhandling
Köparen förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut
eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar
förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Säljaren skall meddelas om
omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.
13.5 Fel i vara
Säljaren följer konsumentköplagen.
13.6 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig
handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och säljaren.
13.7 Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.
Om Avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat,
sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
detta avtal med bilagor inkl ALOS 05
eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
förfrågningsunderlag med bilagor
eventuella kompletteringar av anbudet
anbud
13.8 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan
parternas skriftliga godkännande.
206-04, Avtal, Textilhörnan
6 (8)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
13.9 Hävning
Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte
uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftligt påpekande. Avtal till följd av denna förfrågan hävs med automatik om
länsrätt eller annan instans förklarar upphandlingen ogiltig eller kräver rättelse
i sådan omfattning att det påverkar val av leverantör. Inga
skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas från
säljaren till köparen.
Köparen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det
framkommer att säljaren lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt
i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig
betydelse vid bedömningen av tilldelningen av kontraktet.
13.10 Befrielsegrunder (Force Majeure)
Gäller enligt gängse grunder för force majeure. Den part som önskar åberopa
sådan omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten
om uppkomsten härav.
13.11 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser skall
avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Visby.
14
UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.
För köparen
Datum: 2008-02-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
För säljaren
Datum: 2008-02-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
206-04, Avtal, Textilhörnan
7 (8)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
ORDERANVISNINGAR
Beställning/köp
Kontaktperson: Gerd Franzén
E-post:
[email protected]
Telefon: 21 00 75
Orderfax: 21 00 75
Öppettider:
Hemsida på Internet:
Plusgiro:
Bankgiro: 5138-6126
SORTIMENT OCH PRISER
Enligt gällande butikspriser i svenska kronor (SEK), exkl. mervärdeskatt. På
tyger och sybehör lämnas 10 % rabatt.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
LEVERANSVILLKOR
Fritt avhämtat i butik.
Leveranstid
Ordinarie öppethållandetider eller enligt överenskommelse.
REKLAMATIONSANVISNINGAR
Säljaren följer konsumentköplagen.
206-04, Avtal, Textilhörnan
8 (8)