Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
AVTAL
TYG OCH GARN
Upphandling 206-04
Innehållsförteckning
Sid nr
1
AVTALSPARTER
2
2
AVTALSFORM
2
3
AVTALSOMFATTNING
2
4
AVTALSTID
2
5
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
KOMMERSIELLA VILLKOR
Priser
Prisjustering
Leveransvillkor
Leveranstid
Leveransförsening och vite
Leveransadress
Fakturerings- och betalningsvillkor
3
3
3
3
3
3
4
4
7
KVALITET OCH UTFÖRANDE
5
8
INFORMATION, UTPROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
5
9
UPPHANDLINGSVOLYMER
5
10
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
5
11
AFFÄRSUTVECKLING/ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
5
12
SEKRETESS
6
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
ÖVRIGA VILLKOR
Skadestånd
Avtalspart
Försäkring
Omförhandling
Fel i vara
Ändringar och tillägg
Handlingars inbördes ordning
Överlåtelse av avtal
Hävning
Befrielsegrunder (Force Majeure)
Tvist
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
14
UNDERSKRIFTER
8
206-04, Avtal, Textilhuset Swelogent
1 (9)
Diarienr
Datum
2008-02-28
Beteckning
Ert datum
206-04
1
AVTALSPARTER
Köpare
Gotlands kommun
621 81 VISBY
Org nr: 212000-0803
Telefon: 0498 26 93 58
Telefax: 0498 20 35 37
Hemsida: www.gotland.se
2
Leverantör
Textilhuset Swelogent
Loo 16
466 92 SOLLEBRUNN
Org nr: 916450-5696
Telefon: 0322 441 50
Telefax: 0322 443 85
Hemsida: www.swelogent.se
AVTALSFORM
Avtal sluts genom detta ramavtal som undertecknas av parterna.
3
AVTALSOMFATTNING
Leverantören (nedan kallad säljaren) åtar sig att till Gotlands kommun (nedan
kallad köparen) leverera tyg och garn, sybehör m.m. i enlighet med gällande
katalog/prislista och det förfrågningsunderlag som legat till grund för
upphandlingen, samt enligt de villkor som framgår av antaget anbud.
4
AVTALSTID
2008-01-01 – 2010-12-31 med option om förlängning maximalt ett (1) år. Vid
avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Avisering om förlängning bör ske senast sex (6) månader före avtalsperiodens
utgång.
5
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
Köpare
Leverantör
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Upphandlare Roland Engström
Birgitta Benkel
E-post:
E-post:
[email protected]
Telefon: 0498 26 93 58
[email protected]
Telefon: 0322 441 50
Mobil: 0708 444 338
Telefax: 0322 443 85
Mobil:
Telefax:
0498 20 35 37
206-04, Avtal, Textilhuset Swelogent
2 (9)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
6
KOMMERSIELLA VILLKOR
6.1 Priser
Angivna priser enligt gällande katalog/prislista netto gäller i svenska kronor
(SEK), exkl. mervärdesskatt och inkluderar eventuella kostnader för
emballage, försäkring, tull, miljöavgift och transport.
Priserna gäller vid köp av hel förpackning, 25 % pristillägg tillkommer vid
delning av förpackning. Tyg säljs i metervara. Vid köp av hel packe à 25 meter
lämnas 10 % rabatt.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
6.2 Prisjustering
Priserna är fasta tills ny katalog utkommer (cirka 12) månader. Enstaka priser
kan ändras under fastprisperioden.
Parterna har rätt att med två (2) månaders varsel upphäva avtalet om yrkandet
förändrar priserna till en nivå som inte kan anses skälig eller inte överensstämmer med marknadens prisjusteringar. Tidigare avtalade priser gäller t o m
avtalets upphörande.
6.3
Leveransvillkor
Fritt levererat vid order överstigande 2 000:- kr (exkl. moms). Fraktkostnaden
vid order under 2 000:- kr är 60:- kr. Vid order understigande 300:- kr debiteras
småorderavgift med 35:- kr (exkl. moms).
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå
transportförpackning.
6.4 Leveranstid
Leverans skall ske inom 5-10 dagar efter inkommen beställning.
Leveranser skall ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl. 08.00-15.00.
Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då säljaren mottagit
beställningen till den dag produkter kan garanteras vara levererade till angiven
leveransadress.
6.5 Leveransförsening och vite
Om leveransförsening inte kan undvikas skall säljaren omgående meddela
köparen, som bedömer om senareläggning av leveransen kan accepteras.
206-04, Avtal, Textilhuset Swelogent
3 (9)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
Vid försening från leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter, som inte beror på köparen, skall köparen vara berättigad att av
säljaren erhålla vite i enlighet med ALOS 05.
Detta vite skall utgå med 1 % vecka, max 10 %.
Alternativt har säljaren rätt att leverera av köparen godkänd likvärdig produkt
utan merkostnad för köparen. I de fall säljaren inte kan tillhandahålla likvärdig
produkt skall köparen äga rätt, efter meddelande till säljaren, att beställa
motsvarande produkt och kvantitet hos annan leverantör. Merkostnaden för
detta debiteras säljaren.
Villkor i övrigt enligt ALOS 05 p 9-10.
6.6 Leveransadress
Leverans av ingående produkter sker till av beställaren angiven
leveransadress.
6.7 Fakturerings- och betalningsvillkor
6.7.1 Faktureringsvillkor
Fakturering sker löpande i efterskott till respektive beställare. Varje
beställning/order faktureras separat. På samtliga fakturor till Gotlands
kommun skall under ”Er referens” följande framgå: ZZ + 4-6 tecken (ex
ZZ0000). Referensen varierar beroende på vilken förvaltning och enhet som
beställer. Referensen skall finnas med på beställningen. Om referens saknas
på fakturan kan det medföra försenad betalning.
6.7.2 Faktureringsadress
Faktura i 1 exemplar ställs till:
Gotlands kommun
Box 1341
621 24 VISBY
Anm.: Endast fakturor samt eventuella påminnelser och krav sänds till denna adress.
6.7.3 Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar netto efter godkänd leverans och korrekt fakturas
ankomstdag. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans.
Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från
leverantören eller tredje part. Inte heller andra typer av avgifter såsom
påminnelse- eller förseningsavgifter etc. debiteras. Dessa kostnader är
inräknade i priset och föranleder ej särskild debitering.
206-04, Avtal, Textilhuset Swelogent
4 (9)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
6.7.4 Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser (f.n. referensräntan + 8 %).
7
KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående produkter i gällande avtal skall till utförande och kvalitet
överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som
köparen fått i samband med att avtal slutits.
Förslag till ändringar under avtalstiden skall meddelas köparen i god tid, så att
denne kan ta ställning om ändringen kan accepteras eller inte.
8
INFORMATION, UTPROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
Säljaren lämnar information om upphandlade produkter direkt till de av
köparens användare/användargrupper som efterfrågar detta. Önskar säljaren
lämna information till större grupp av användare inom kommunen kontaktas
den centrala upphandlingsenheten för eventuell samordning.
Köparen förbehåller sig rätten att, vid sidan av avtalet och under begränsad
tid, prova produkter med motsvarande funktion från annan leverantör.
Likaså förbehåller sig köparen rätten till kompletteringsköp när särskild
anpassning krävs.
9
UPPHANDLINGSVOLYMER
Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Köparen lämnar ingen garanti om
avrop av vissa volymer eller av vissa värden. Skulle köparens avrop enligt
detta avtal under- resp. överstiga beräknad kvantitet skall detta inte betraktas
som avtalsbrott från köparens sida utan leverantören är skyldig att leverera det
verkliga behovet.
10
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
Säljaren skall lämna statistikuppgifter vid anmodan avseende exempelvis
kvantiteter och inköpsbelopp totalt, per varugrupp och per beställande enhet.
Redovisning skall ske minst en gång per år.
11
AFFÄRSUTVECKLING/ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
Säljaren skall i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling och
ökad kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt skall drivas enligt
206-04, Avtal, Textilhuset Swelogent
5 (9)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
tidplaner som gemensamt upprättats och godkänts av båda parter. Ett
exempel på sådan utveckling är införande av elektronisk handel.
I Gotlands kommun pågår en större organisationsutredning (”Struktur 2007”). I
utredningen ingår delar som gemensam förvaltning för administration och
försörjning. Eventuella förändringarna kan förväntas träda i kraft under
upphandlingsperioden. Skulle detta påverka avtalet kommer köparen att ta
initiativ till diskussion om förändringar i avtalet.
12
SEKRETESS
Sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För säljaren
och dennes personal gäller samma sekretess som för personal anställd av
köparen.
Säljaren förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad det än
må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma
säljaren tillkänna. Säljaren innefattar alla personer som säljaren på något sätt
involverar för att fullgöra sina åtaganden mot köparen och andra personer som
på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna.
13
ÖVRIGA VILLKOR
13.1 Skadestånd
Skadeståndsanspråk riktade mot köparen, som beror på att den andra
avtalsparten inte uppfyllt avtalade villkor, skall ersättas av den avtalsparten.
13.2 Avtalspart
Säljaren skall i alla frågor vara köparens motpart.
Säljaren skall även ansvara för eventuell underleverantörs egen arbetsinsats
eller leverans.
13.3 Försäkring
Säljaren skall inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring
anpassad för den aktuella verksamheten.
13.4 Omförhandling
Köparen förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut
eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar
förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Säljaren skall meddelas om
omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.
206-04, Avtal, Textilhuset Swelogent
6 (9)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
13.5 Fel i vara
Villkor enligt ALOS 05, 19-24.
13.6 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig
handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och säljaren.
13.7 Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.
Om Avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat,
sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
detta avtal med bilagor inkl ALOS 05
eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
förfrågningsunderlag med bilagor
eventuella kompletteringar av anbudet
anbud
13.8 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan
parternas skriftliga godkännande.
13.9 Hävning
Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte
uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftligt påpekande. Avtal till följd av denna förfrågan hävs med automatik om
länsrätt eller annan instans förklarar upphandlingen ogiltig eller kräver rättelse
i sådan omfattning att det påverkar val av leverantör. Inga
skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas från
säljaren till köparen.
Köparen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det
framkommer att säljaren lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt
i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig
betydelse vid bedömningen av tilldelningen av kontraktet.
13.10 Befrielsegrunder (Force Majeure)
Gäller enligt gängse grunder för force majeure. Den part som önskar åberopa
sådan omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten
om uppkomsten härav.
206-04, Avtal, Textilhuset Swelogent
7 (9)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
13.11 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser skall
avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Visby.
14
UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.
För köparen
Datum: 2008-02-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
För säljaren
Datum: 2008-02-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
206-04, Avtal, Textilhuset Swelogent
8 (9)
Datum
Diarienr
2008-02-28
Ert datum
Beteckning
206-04
ORDERANVISNINGAR
Ordermottagning
Kontaktpersoner: Gittan Andersson
E-post:
[email protected]
Telefon: 0322 441 50
Orderfax: 0322 443 85
Säljkontorets öppettider:
Måndag-fredag 08.00-16.30
Hemsida på Internet: www.swelogent.se
Plusgiro: 54 40 77-1
Bankgiro: 358-5742
SORTIMENT OCH PRISER
Sortiment och priser enligt gällande katalog/prislista netto, gäller i svenska
kronor (SEK), exkl. mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för
emballage, försäkring, tull, miljöavgift och transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
Priserna gäller vid köp av hel förpackning, 25 % pristillägg tillkommer vid
delning av förpackning. Tyg säljs i metervara. Vid köp av hel packe à 25 meter
lämnas 10 % rabatt.
Produktinformation och prislista beställs från säljarens orderkontor.
LEVERANSVILLKOR
Fritt levererat vid order överstigande 2 000:- kr (exkl. moms). Fraktkostnaden
vid order under 2 000:- kr är 60:- kr. Vid order understigande 300:- kr debiteras
småorderavgift med 35:- kr (exkl. moms).
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå
transportförpackning.
Leveranstid
Leverans skall ske inom 5-10 dagar efter inkommen beställning.
Leveranser skall ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl. 08.00-15.00.
REKLAMATIONSANVISNINGAR
Villkor enligt ALOS 05, 19-24 (bifogas).
206-04, Avtal, Textilhuset Swelogent
9 (9)