Svenska kyrkan

advertisement
Svenska kyrkan
Fridlevstad församling
Tema 4
Den historiske Jesus
Några fakta om Jesus från Nasaret
1. Med benämningen ”den historiske Jesus”
menar jag att vi talar om en man av kött och
blod, som föddes i Israel mellan åren 7-4 f.Kr
och levde till år 30 e. Kr. Den informationen
får vi ifrån Lukasevangeliet 2: 1-5 med
fotnoterna till dessa verser.
2. Jesus är objekt för forskning i både kristna
och andra icke kristna kretsar, inklusive hos
agnostiker och ateister.
3. Man konstaterar att det är ofta okunniga personer i religion- och kristendomens historia
som ifrågasätter Jesus existens och ställer frågor typ: ”Hur vet du att det är sant det
som man får läsa i Bibeln”?; eller snabbt påstå: ”Det är bara en påhittad historia”,
osv.
4. Mogna personer är ödmjuka och respektfulla för den omfattande forskningen som drivs
kring Jesus från Nasaret. Vi får hela tiden många intressanta fakta runtomkring Jesu
person, NT`s tid och böckernas uppkomst, samt tolkning av dess innehåll. Det finns
många vetenskapsmän som arbetar med dessa frågor främst inom bibelvetenskapen,
men även många historiker, författare, arkeologer, språkvetare, religionsvetare,
psykologer, bidrar till en bättre kunskap och förståelse av Jesus och hans betydelse.
Alla dessa seriösa personer – som är flera tusental plus de ca 2 000 000 miljoner kristna i
världen är överens om Jesus historiska betydelse för mänskligheten. Det finns
ofantligt mycket material om ämnet.
5. Jesus nämns självklart i våra egna historiska texter d v s i NT 27 böcker och i en
mängd apokryfiska texter, alltså dessa skrifter som inte ingår i Bibeln. De är pålitliga
dokument som vittnar om en historisk händelse precis som andra historiker skriver om
det som de har studerat.
6. Vi får dessutom information om Jesus från tre romerska historiker: Flavio Josefus och
Tacitus (i slutet av 100-talet), samt han nämns i Eusebios historia (på 300-talet)
7. Jesus föddes i Betlehem, medan Herodes den store levde. Denne man dog år 4 förre Kristus.
Herodes sände soldater till Betlehem för att döda alla pojkar i byn som var två år eller yngre
Det finns en notis om detta historiska händelse i Matteusevangeliet 2: 16.
8. Munken Dionysios Exigus som levde i Rom på 500-talet e. Kr. räknade fel Jesu
födelsetidpunkt. Han formade vårt västerländska sätt att räkna vår tid. Han fastställde år ”0”
som Jesu födelseår, och han delade världens historiska händelser i en tid ”förre Kristus” som
förkortas (f. Kr), och tiden ”efter Kristus” (e. Kr.).
9. På grund av Dionysios felräkning trodde man att Jesus dog när han var 30 år gammal, eftersom
han dog år 30 e. Kr i månaden Nissan enligt den judiska kalendern, när judendomen firar
påsken till minne av befrielsen från slaveriet under Mose tid (detta skedde ca 1 200 f. Kr).
Därför räknar man idag Jesu ålder mellan 34 – 37 år när han dog. Se punkt 1 igen och 4 i
detta dokument.
10. Enligt Matteus och Lukas evangelierna blev Jungfrun Maria gravid genom ett unikt och
speciell ingripande av Gud i mänsklighetens historia. Det är en punkt som alltid väcker
diskussion. Historikerna betraktar denna beskrivning som högt sannolik, eftersom att inte ha
en ”riktigt” pappa i denna kultur var vanhedrande för modern och barnen. Att hans mor blev
havande när hon var trolovade med Josef kunde ses som något skamligt. För evangelisterna
hade varit betydligt lättare att tiga om detta som berättas i evangelierna...
11. Jesus växte upp i staden Nasaret i Galiléen. Han hade minst fem bröder som nämns vid namn i
Markusevangeliet 6: 1-6, nämligen Jakob, Josef, Judas och Simon och minst två systrar.
12. En så stor familj tyder på att de inte var direkt fattiga, snarast tvärtom.
13. Hans familj och Jesu själv hörde till en religiös konservativ krets väl insatta i ”lagen
och profeterna”. Det vill säga att de var kunniga i Bibelns innehåll, alltså den delen av
Bibeln som vi kallar Gamla Testamentet (GT).
14. Ifrån Lukasevangeliet 4: 16-19 får vi ytterligare information om Jesus. Han kunde läsa
och förstå hebreiska (det fina skrivna språket i landet). Hans ”modersmål” eller hans
vardagliga språk var arameiska, och han kunde även tala grekiska eftersom han kunde
samtala med Pontius Pilatus den romerske guvernören som dömde Jesus till döden på
korset. (Se i passionsberättelserna i alla fyra evangelierna). I Galiléen bodde folk från
olika världsdelar och det vanliga handel- och kommunikationsspråket mellan dem var
grekiskan, motsvarande dagens engelska.
15. Han levde som en vanlig människa i sin stad Nasaret och förberedde sig för sin
uppgift i ca 22 år. Detta händer under kejsarens Tiberius tid som regerade i det
romerska riket (14 till 37 e. Kr.) Jesus nämns i Lukas 2: 41-42 när han träffade det
skriftlärda i templet. Han var 12 år gammal vid detta tillfälle. Om han föddes år 6 före
Kristus (det mest troliga enligt modern forskning) då hände detta med Jesus i templet
år 6 e. Kr. Från år 6 e. Kr till år 27- 28 e. Kr sägs ingenting om Jesus! Det finns
bara spekulationer om vad han gjorde under den här tiden av sitt liv. Jesus var väl
insatt i skrifterna (GT) och det troligaste är att han läste mycket, bad mycket,
funderade om mycket och så småningom fick han klarhet om hans roll och förberedde
sig för sitt uppdrag. Samtidigt arbetade han som snickare.
16. Hans offentliga verksamhet varade minst i ETT år enligt Johannesevangeliet (från
Påsken år 29 till Påsken år 30) och i TRE år enligt Matteus -, Markus- och
Lukasevangelierna (från Påsken år 27 till Påsken år 30). D v s han utförde sitt uppdrag från
år 27-28 e Kr. till år 30 e. Kr enligt den synoptiska traditionen medan den johannitiska
räknar med ett år, år 29-30.
17. Fängslandet av Jesus, tortyren han blev utsatt för, korsfästelsen och uppståndelsen hände enligt
NT passionsberättelserna under Påsken år 30 i Jerusalem. Alla fyra evangelierna är överens
om tidpunkten. Utom bibliska källor befraktar också denna uppgift.
Arbetsuppgiften
1.
Läs detta dokument punkt efter punkt.
2.
Läs ur bibeln de ställen som är markerade med röd fet stil i detta dokument.
3.
Skriv några frågor som du tänker på när du läser detta dokument. Vi samtalar om det när du
lämnar detta papper till mig eller Anna.
….........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................
Teologisk uppläggning:
kh. Andrés Prieto, 2010
Download