Svar av AUS styrelse på klämmen om utredning av

Svar av AUS styrelse på klämmen om utredning av trakasseriombudens resurser
Styrelsens svar på klämmen framförd av Seppälä på delegationens möte 3/2017:
AUS styrelse erkänner delvis de problem som beskrivs i klämmen, men konstaterar att man försökt lösa
dem redan med existerande resurser.
AUS har två trakasseriombud, en man och en kvinna, som sköter trakasseriombudets uppgifter vid sidan av
sina övriga uppgifter. Trakasseriombuden kan kontaktas om en AUS-medlem upplevt eller observerat
trakasserier i universitetssamfundet, inklusive studentkåren, föreningarna och undervisningen.
Trakasseriombuden ger råd och samtalshjälp, och hjälper vid behov med att reda ut situationen. Vid behov
hänvisas frågeställaren till andra tjänster eller uppmanas kontakta myndigheterna, om ett sådant behov
framkommer vid kontakten.
All kontakt är konfidentiell och studentkåren samlar inte uppgifter om innehållet. Inga uppgifter om antalet
eller innehållet förs vidare utan samtycke av dem som kontaktat trakasseriombuden. Trakasseriombuden
handlar inom ramen för arbetstagarens ansvar som i sista hand övervakas av den anställdas chef. En person
som är missnöjd med den service trakasseriombudet erbjudit kan kontakta studentkårens
generalsekreterare.
Trakasseriombuden kan kontaktas via e-post, arbetstelefon eller personliga besök. Alla förfrågningar
besvaras så snabbt som möjligt vid sidan av den svarande anställdas egentliga arbete. Förfrågan kan endast
riktas till en person, och den andra känner nödvändigtvis inte ens till ärendet om inte den som tar kontakt
själv gett sitt samtycke till att båda trakasseriombuden behandlar fallet. Svaren på enskilda förfrågningar
kan dröja på grund av ombudets arbetssituation, sjukledighet eller andra mänskliga orsaker eller misstag.
Samtal och textmeddelanden går till trakasseriombudens arbetstelefoner, och de försöker besvara alla
samtal eller ringa upp igen inom ramen för sin normala arbetstid. Utanför arbetstiden är en anställd inte
skyldig att hålla telefonen påslagen eller besvara arbetssamtal.
Som en rättelse till klämtexten påpekar styrelsen att 2 % av dem som besvarade AUS enkät om
likabehandling och har upplevt trakasserier har kontaktat ett trakasseriombud, dvs. siffran avser inte
andelen av hela medlemskåren. Styrelsen instämmer dock i den i klämmen uttryckta oron över det låga
antalet kontakter. AUS mål är att varje studerande som behöver tjänsterna ska känna till eller ha tillgång till
information om trakasseriombudets tjänster.
Trakasseriombuden utbildas av Finlands Studentkårers Förbund FSF enligt behov. De nuvarande
trakasseriombuden har genomgått FSF:s utbildning som i huvudsak baserar sig på den handbok som FSF
gett ut. Redan innan klämmen godkändes hade trakasseriombuden anmält sig till en extern utbildning som
ordnas i sommar för att utveckla sina färdigheter. De sakkunniga som är trakasseriombud är medvetna om
sina egna utvecklingsbehov och försöker utveckla sina färdigheter kontinuerligt om lämpliga utbildningar
och utvecklingsmöjligheter dyker upp.
Det arbete för likabehandling som AUS inlett pågår fortfarande och även utvecklingen av
trakasseriombudens verksamhet ingår i det arbetet. Styrelsen anser att trakasseriombudens resurser och
kommunikation utvecklas bäst som ett led i det här arbetet, i samarbete med trakasseriombuden,
generalsekretereren som är deras chef samt styrelsen.
Esbo 4.4.2017