Nämnden för omvårdnadsutbildningar
Sjuksköterskeprogrammet 180hp
SJSD21 Processorienterad Klinisk Omvårdnad 25 hp
våren 2016
Individuell tentamen:
Tid: 2016-04-15 kl. 9.00-13.00
Kodnummer:………..
För betyget godkänd krävs 70 % rätta svar
Max poäng:
71 poäng
Dina poäng:
Gräns för godkänt:
50 poäng
Betyg:
Lärare: Karina Terp & Annica Sjöström-Strand
0
SJSD21
Kodnr………………
DEL A
1. Marianne 67 år gammal har fått hem ett brev från vårdcentralen av sin läkare och där fått
beskedet att man misstänker att hon fått sjukdomen diabetes. Hon har idag kommit till VC för att
hon känt sig orolig och vill prata med sin läkare. Då du arbetar som sjuksköterskan på VC har din
kollega i receptionen hämtat dig så att Marianne kan få svar på sina frågor fram till nästa vecka då
hon har en läkaretid. Marianne undrar vilka symtom personer med obehandlad diabetes uppvisar?
Ange 3 symtom. (endast de tre första angivna poängsätts)
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________3P
2. Marianne undrar hur detta kan uppstå och vad som händer i kroppen. Förklara för
Marianne vad som händer i metabolismen vid diabetes.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________2 P
3. Informera Marianne hur diabetes diagnostiseras.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________2 P
1
SJSD21
Kodnr………………
4. Förklara för Marianne vad som utgör hörnstenarna vid behandling av diabetes. Ange 4
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________2 P
5. Marianne har hört att det finns två typer av diabetes typ I och typ II, hon undrar således:
A) Vad kännetecknar diabetes typ I?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________1,5 P
B) Vad kännetecknar diabetes typ II?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________1,5 P
2
SJSD21
Kodnr………………
DEL B
1. Karin 65 år inkommer till akutmottagning med misstanke om en hjärtinfarkt. Vilken
biokemisk myokardskademarkör kan bekräfta misstänkt hjärtinfarkt?
__________________________________________________________________1P
2. Mottagande sjuksköterska på akutmottagningen börjar med att ta kontroller enligt NEWS.
Vilka 6 kontroller ingår i NEWS (National Early Warning Score)?
Endast de 6 först angivna svarsalternativen/punkterna rättas.
1.________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________3 P
3. Som sjuksköterska ska du misstänka hjärtinfarkt vid starka bröstsmärtor som
Ange 1 korrekt svar
a släpper vid nitratbehandling
b släpper efter vila
1p
c släpper inte efter nitroglycerin
d släpper inte vid Klexane
3
SJSD21
Kodnr………………
4. Nämn 4 riskfaktorer som kan leda till hjärtinfarkt Endast de 4 först angivna
svarsalternativen rättas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________2P
5. Kvinnor drabbas oftast senare åldersmässigt av hjärtinfarkt vad kan det beror på?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________1P
6. De mest fruktade arytmierna hos en hjärtinfarktpatient är
Ange 1 korrekt svar
a asystole, sinustachycardi
b asystole, sinusbradycardi, ventrikelflimmer
1p
c asystole, AV-blockeringar
d asystole, AV-blockeringar, ventrikelflimmer
4
SJSD21
Kodnr………………
7. Rita hjärtats elektriska impulser vid en asystoli och förklara.
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 2 P
8. Rita hjärtats elektriska impulser vi ett ventrikelflimmer och förklara.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 2 P
9. En patient med kroniskt förmaksflimmer löper risk att få följande komplikationer
Ange 1 korrekt svar
a emboli till hjärnan, medvetslöshet, emboli till benen
b emboli till hjärnan, medvetslöshet, lungemboli
1p
c emboli till hjärnan, medvetslöshet, bortfallssymtom
d emboli till hjärnan, medvetslöshet, bradycardi
10. En akut komplikation till hjärtinfarkt är kardiogen chock. Ange 4 symptom vid
kardiogen chock som är viktiga att kunna som sjuksköterska vid bedömning av
patient som har en hjärtinfarkt?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________2 P
11. Karin får förändringar i sin hjärtrytm från sinusrytm till ett förmaksflimmer. Kan du
rita upp ett normalt EKG
3p
5
SJSD21
Kodnr………………
12. Förklara de elektriska impulserna ovan i ditt EKG.
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________2 P
13. Ge exempel på 4 omvårdnadsåtgärder vid hjärtinfarkt Endast de 4 först angivna
svarsalternativen rättas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 2 P
14. Karin blir opererad med en CABG och får en CVK inlagd. Vid hantering av CVK är det
viktigt att sänka huvudändan. Förklara varför det är viktigt.
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________1 P
15. Du kan ge Nitroglycerin (glycerylnitrat) till en hjärtsviktpatient därför att läkemedlet
Ange 1 korrekt svar
a reducerar det venösa återflödet
b minskar hjärtfrekvensen
1p
c ökar andningsfrekvensend
d förbättrar syresättningen i lungorna
6
SJSD21
Kodnr………………
16. Vad kan orsaka hjärtsvikt ge två exempel endast de 2 först exemplen rättas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________1P
17. Ge exempel på 4 omvårdnadsåtgärder vid hjärtsvikt endast de 4 först angivna
svarsalternativen rättas
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 2 P
18. Karin utvecklar också ett lungödem. Förklara patofysiologiskt vad som händer vid
ett lungödem.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________2P
19. Hur behandlas lungödem?
A. Medicinsk behandling ange 4 åtgärder
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 2 P
7
SJSD21
Kodnr………………
B. Omvårdnads åtgärder ange 4 åtgärder
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 2 P
20. Hur kan patientkontrollerad analgesi (PCA pump) administreras?
Ange 1 korrekt svar
a.
b.
c.
d.
peroralt
parenteralt
rectalt
som inhalation
1p
21. För att hjälpa personer till livsstilsförändring tillämpas idag ofta motiverande
samtalsteknik. Vad innebär denna teknik?
___________________________________________________________________ 1p
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
22. Ange två differentialdiagnoser till hjärtinfarkt.
____________________________________________________________________ 1p
_____________________________________________________________________
23. Ge tre exempel på fysiologiska kompensationsmekanismer vid hjärtsvikt.
1,5p
___________________________________________________________________
8
SJSD21
Kodnr………………
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
24. Ange tre läkemedel som används vid hjärtsvikt och beskriv hur de verkar.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________3 P
25. Stig har tidigare varit på vårdcentralen och då har sjuksköterskan pratat mycket om
metabolt syndrom. Varför är det viktigt att förebygga metabolt syndrom ange 3
anledningar?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 1.5p
9
SJSD21
Kodnr………………
DEL C
1. Du är sjuksköterska på ett sjukhem och vårdar Egon som har en permanent urinkateter. Idag
är det dags att byta urinkatetern. Du ska förbereda inför kateterisering av urinblåsa. Hur stor
mängd bedövningsgel behöver man minst använda vid kateterisering av män med kateter
utan glideffekt?



2



Ange 1 korrekt svar
10 gram
20 gram
40 gram
1p
Du handleder sjuksköterskestudent Kim i termin 2. Inför bytet av urinkatetern får Kim i
uppgift att gå igenom Vårdhandboken angående basal hygien. Var ska basala hygienrutiner
tillämpas?
Ange 1 korrekt svar.
Överallt där vård och omsorg bedrivs
Endast vid vård på sjukhus
Endast inom kommunal vård och omsorg
1p
3. När ska händerna tvättas före handdesinfektion?
Ange 1 korrekt svar.



Före matintag
Efter all kontakt med patient
Efter kontakt med patient som har kräkningar eller diarré
1p
4. Du rapporterar över Marianne till en kollega på infektionskliniken och använder
SBAR. Ange vad de 4 bokstäverna i SBAR står för.
Endast de 4 först angivna svarsalternativen rättas.
S=
_________________________________________________________________________
B=
_________________________________________________________________________
A=
_________________________________________________________________________
R=
_________________________________________________________________________2 P
10
SJSD21
Kodnr………………
5. Du vårdar en patient med septisk chock, hypodynamisk fas. Vilka kliniska
tecken/symtom ser du hos patienten?
Ange 1 korrekt svar.





Varm, torr, röd, frisk och rosig hud, förvirring, sänkt puls och ökad urinproduktion
Varm, torr, röd, frisk och rosig hud, förvirring, sänkt puls och sänkt andningsfrekvens
Varm, torr, röd, frisk och rosig hud, förvirring, ökad puls och ökad andningsfrekvens
Cyanotisk, blek, kall hud, blodtrycksfall och sänkt urinproduktion
Cyanotisk, blek, kall hud, blodtrycksfall ökad urinproduktion
1P
6. Förklara fysiologiskt, ditt svar ovan.
Endast de 3 först angivna svarsalternativen/punkterna rättas.
1__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 3 p
7. Du mäter kontinuerligt blodtrycket på Egon. Vid palpatorisk blodtrycksmätning
”fångar” du följande:
Ange 1 korrekt svar




Systoliskt och diastoliskt blodtrycksvärde
Endast systoliskt blodtrycksvärde
Endast diastoliskt blodtrycks värde
Inget av det
1p
11
SJSD21
Kodnr………………
8. Läkaren ordinerar att Egon ska få ett dropp i väntan på att ambulansen kommer och
undrar om det finns någon kristalloid lösning. Till kristalloid lösning räknas:
Ange 1 korrekt svar.




Albumin
Macrodex
Ringer-acetat
Plasma
1p
8 A. Du är sjuksköterska på akutmottagningen och har tagit emot Egon. Du har blivit ordinerad
att ta en blododling. Varför ska huddesinfektion göras före blododling?
Ange 1 korrekt svar.




För att minska risken för kontamination
För att kyla huden
För att venen ska bli synlig
Nej, huden ska inte desinfekteras innan
1p
8 B. Motivera ditt svar ovan:
______________________________________________________________________________ 1P
9. På akutmottagningen misstänker man att Egon fått en sepsis relaterat till urinkatetern. Sepsis
innebär infektion av mikroorganismer i blodet. Detta orsakar systemiskt inflammationssvar, SIRS.
För att infektionen ska definieras som sepsis ska, förutom kliniska tecken på infektion, minst två
av de fyra SIRS-kriterierna uppfyllas. Vilka är de 4 SIRS-kriterierna?
Endast de 4 först angivna svarsalternativen/punkterna rättas.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 2p
12
SJSD21
Kodnr………………
10. Du har satt en perifer infart (pvk) på Egon. Det är viktigt att en pvk fixeras noga och
förbandet märkas. Vad ska dokumenteras på förbandet?
Ange 1 korrekt svar.



Avdelning, signatur och datum
Patientens namn och datum för pvk-inläggning
Datum och klockslag för pvk- inläggning samt signatur
1p
13