NORDIC LOGISTIC CORRIDOR
VASA HAMN
MO I RANA HAVN
MOSJØEN HAVN
NLC STORUMAN
NLC UMEÅ
UMEÅ HAMN
VASA HAMN
HÄR FINNS EXPERTKUNSKAPER OCH RESURSER
FAKTA
Vasa Hamn har ett mycket strategiskt läge
och hanterar i dag mestadels import och
export av bränsle, jordbruksprodukter och
produkter från trä och kemisk industri. Här
finns expertkunskaperna och resurserna för
att hantera lasterna från den tunga energioch metallindustrin i regionen. Vasa Hamn
erbjuder den nordligaste året-runt-passagen på vatten mellan två länder via sjövägen
till Umeå. Den förbinder därmed europaväg
E12 hela vägen från från Ryssland till den
norska Atlantkusten.
Vasa Hamn är en naturlig nyckelpunkt för
logistiken i regionens transportsystem. En av
de uppenbara styrkorna är att det endast är
10 kilometer mellan hamnen och den internationella flygplatsen plus att motor- och
järnväg ligger nära. En logistikpark är under
REGELBUNDEN TRAFIK
Umeå, Härnösand,
Bremerhaven
uppbyggnad och den får ett centralt läge där
landsväg, järnväg och flygplatsområde möts.
Det nya logistikcentret tar upp 400 hektars yta och kommer att väsentligt stärka
upp konkurrenskraften för regionens industri och handel.
Utvecklingen gör att Vasa blir en ännu
starkare del i förverkligandet av Nordic
Logistic Corridor, som ska bli den gröna
transportkorridoren från Sverige, via Finland
och Norge, in i Ryssland och vidare ut i östra
Europa.
– Handel och industri söker tillväxt via
maritima exportvägar. Det handlar både om
ekonomiska och miljömässiga skäl. Vasa
Hamn är en mycket viktig del i detta och
stora investeringar görs för att möta behovet,
säger Vasas hamndirektör Teijo Seppelin.
*Roll-on-roll-off. Specialläge för stora/tunga fordon att nå fram till kaj.
Vasa hamn +358 6 325 4501 www.vaasa.fi/port
KAJDJUP
9 meter.
RORO-LÄGEN*
Ja.
JÄRNVÄG
Ja.
HEAVYLIFT
200 ton.
FARLEDSDJUP
9 meter.
MAGASIN
50 000 m2.
TIDVATTEN
Nej.
UTOMHUSLAGER
150 000 m2.
HAMNSERVICE
24 timmar/dygn.
BOGSERBÅTSSERVICE
24 timmar/dygn.
LOTS
Ja.
GODS ÖVER KAJ
1 600 000 ton/år.
ANLÖP
Ca 540 /år
CONTAINERHANTERING
Ja.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu
NORDIC LOGISTIC CORRIDOR
UMEÅ HAMN
MO I RANA HAVN
MOSJØEN HAVN
NLC STORUMAN
NLC UMEÅ
UMEÅ HAMN
VASA HAMN
SVERIGES NORDLIGASTE ÅRET-RUNT-HAMN
FAKTA
Umeå Hamn är Sveriges nordligaste åretrunt-hamn vilket skapar utrymme för fantastiska möjligheter. Hamnen ligger strategiskt
till vid den naturliga vägen över Bottenhavet. Läget vid Bottenvikens smalaste del
söder om Holmöarna ger mycket bra isförhållanden och därmed unika förutsättningar
för trafik vintertid. Umeå Hamn ligger i den
mest expansiva delen av norra Sverige och
läget är mycket gynnsamt med närheten till
Europavägarna E4 och E12 samt tågtrafiken
på Norra Stambanan och Botniabanan.
Hamnen är Sveriges nordligaste containerhamn där fartygen kommer och går
på tidtabell. Umeå Hamn har flest anlöp av
alla hamnar i norr och linjetrafiken till och
från kontinenten har en uppåtgående trend.
Godsvolymerna ökar stadigt – under de
senaste åren med cirka 2.5 procent per år.
Umeå Hamn är en nyckelpunkt i satsningen och utvecklingen av Nordic Logistic
Corridor inte minst för att hamnen är den
REGELBUNDEN TRAFIK
Rotterdam, Tilbury, Lübeck,
Vasa, Sundsvall.
enda norr om Stockholm med färjetrafik vilket skapar en öst-västligt korridor. Hamnområdet har gott om plats med stora arealer
som öppnar för ökad trafik och nya verksamheter och är en naturlig samordningsplats
för sjö- järnvägs- och vägtransporter. Inte
minst viktigt är att hamnen är en integrerad
del av Nordic Logistic Center i Umeå.
Under hösten 2012 har det kommunala
färjebolaget, NLC Ferry Oy, köpt in en ny
färja för att kunna möta behovet av utökade
transporter av både människor och gods.
Samarbetet med Vasa Hamn är en mycket
viktig del i utvecklingen liksom de investeringar på totalt 2 600 000 euro som görs i
hamnområdena i Umeå och Vasa.
– Det viktigaste är att få till en färjeterminal som är anpassad till dagens och framtidens behov. I framtiden handlar det om att
få till en öst-västlig förbindelse som är bra
för näringsliv och turism i hela Västerbotten,
säger hamnchefen Curt Kristoffersson.
KAJDJUP
7–11 meter.
KAJPLATSER/
TORRLASTKAJ
4 stycken. En oljekaj
(11 meters djup), tre färjelägen (5,8–7,5 meters djup).
11 platser med djup från 7
till 11 meter (torrlastkaj).
FARLEDSDJUP
13 meter.
** Roll-on-roll-off. Specialläge för stora/tunga fordon att nå fram till kaj.
Umeå Hamn +46 (0)90-16 32 80 www.umeahamn.se
JÄRNVÄG
Ja. 7000 meter spår.
HEAVYLIFT
100 ton.
MAGASIN
100 000 m2.
GODS ÖVER KAJ
1 900 000 ton/år.
HAMNSERVICE
24 timmar/dygn.
BOGSERBÅTSSERVICE
Ja.
* Twenty-foot equivalent unit. Ett mått på hur många 20 fots containrar ett
fartyg kan lasta eller som passerar en hamn. Normallängden på en container i
dag är 40 fot (2 TEU).
RORO-LÄGEN**
3 stycken. 7,5 till 11 meters
djup, 18 till 30 meters
bredd.
UTOMHUSLAGER
920 000 m2.
TIDVATTEN
Nej.
LOTSSTRÄCKA
Cirka 45 minuter.
CONTAINERHANTERING
Ja.
ANLÖP
Ca 800 /år
CONTAINER
16 000 TEU*/år.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu
NORDIC LOGISTIC CORRIDOR
NLC UMEÅ
MO I RANA HAVN
MOSJØEN HAVN
NLC STORUMAN
NLC UMEÅ
UMEÅ HAMN
VASA HAMN
SKAPAR OPTIMALA LOGISTISKA LÖSNINGAR
FAKTA
NLC Park och NLC Terminal är två av de tre starka benen i
konceptet Nordic Logistic Center. Umeå Hamn är det tredje.
Stora investeringar har gjorts för att utveckla verksamheten i
samarbete med regionens näringsliv och Trafikverket. Umeå
har en stark exportindustri, ett expansivt näringsliv, två universitet och en stadigt ökande befolkningstillväxt.
Den snabba tillväxten innebär ökade varuflöden, vilket ger
ett behov av ett välutvecklat, intermodalt transportsystem
med fungerande logistiknav och kombiterminaler över hela
Sverige.
Umeås nya logistikområde med NLC Park och NLC
Terminal, dess strategiska läge med absolut närhet till Botniabanan, Stambanan, väg E4/E12, flygplatsen och Umeå
Hamn samt färjetrafiken över Kvarken ger Umeå stora
fördelar som ett naturligt nav i transportsystemet.
NLC Terminal, som togs i bruk 2010 i samband med
Botniabanans tillkomst, ger möjligheter till lastning och lossning, tillgång till serviceanläggningar och uppställningsplatser. Här finns nio järnvägsspår och den nya godsbangården
omfattar 5.8 hektar – nära en tredubbling mot tidigare.
GODSHANTERING
Lastbärare och container.
Trafikverket har i samverkan med INAB, Infrastruktur i Umeå
AB, investerat 900 Mkr i det nya terminalområdet. Trafiken är
intermodal vilket innebär att olika transportslag används och
kombineras för att få en effektiv godshantering med en så
låg miljöpåverkan som möjligt. Målet är att öka transporterna
på järnväg och vatten – och minska de på landsväg.
Terminalen är konkurrensneutral, vilket innebär att den alltid är öppen för alla järnvägsföretag på konkurrensneutrala
villkor.
NLC Park är ett drygt 40 hektar stort område i anslutning
till den nya terminalen som Umeå kommun har avsatt för att
skapa optimala logistiska lösningar. Här kan stora och små
företag etablera sig och skapa rationella lösningar som svarar upp mot de egna behoven.
– Med tillkomsten av NLC Terminal, Sveriges modernaste
godsterminal, stärkte Umeå ytterligare sin roll som naturligt
logistiknav för norra Skandinavien. Nordic Logistic Corridor
blir en mycket viktig del i framtidsutvecklingen, säger Bertil
Hammarstedt, vd för INAB, Infrastruktur i Umeå AB.
* En teleskopbomtruck som används för flytt och stapling av containers.
** Twenty-foot equivalent unit. Ett mått på hur många 20 fots containrar ett fartyg kan lasta eller som passerar en hamn. Normallängden på en container i dag
är 40 fot (2 TEU).
NLC Umeå +46 (0)90 71 80 00 www.nlc.se
SPÅRLÄNGD
3 220 meter.
PÅ PLATS
110 ton reachstacker*,
trailerdragare, hjullastare.
TERMINALYTOR
Serviceterminal 100 000 m2
Godsterminal 150 000 m2
Etableringsyta 440 000 m2.
ÖVRIGT
Konkurrensneutral anläggning, Nio järnvägsspår,
banverkstad för Norrtåg.
ÅRLIG GODSHANTERING
ca 35000 TEU.**
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu
NORDIC LOGISTIC CORRIDOR
MO I RANA HAMN
MO I RANA HAVN
MOSJØEN HAVN
NLC STORUMAN
NLC UMEÅ
UMEÅ HAMN
VASA HAMN
EN NATURLIG SAMLINGSPUNKT
FAKTA
Mo i Rana hamn är den sjätte största
hamnen i Norge när det gäller godshantering och ligger i skärningspunkten för båt,
järnväg och vägtransporter med väg E6
och E12 till Sverige, Finland och Ryssland.
Mo i Rana blir därför en naturlig samlingspunkt för transporterna från den tunga industrin i Nordnorge och för vidare transport ut
i övriga Europa. Hamnen är transportnavet i
regionen, Helgeland, med 56 procent av den
totala godsvolymen.
Stora investeringar har gjorts i hamnen
de senaste åren och detta har lyft upp Mo i
Rana Hamn till en av Norges mest intermodala och moderna med en stadigt ökande
godshantering – från 1.9 miljoner ton 1989
till drygt 4 miljoner ton 2012.
Mo i Rana KF är ett kommunalt bolag
med kommunstyrelsen som högsta beslutande organ som driver utvecklingen i Mo
i Rana hamn via en hamnstyrelse. Målet
REGELBUNDEN TRAFIK
Rotterdam, Murmansk,
Göteborg. Skuru, Immingham, Ljmuiden, Bremen,
Duisburg, Dunkirk m.fl.
för det kommunala bolaget är, bland annat,
att arbeta för att vägnätet i Mo i Rana med
omnejd förbättras och att se till att väg E12
blir huvudväg. De ska också aktivt verka för
att NLC, Nordic Logistic Corridor, blir den
gällande öst-västliga transportkorridoren
mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland.
För att ytterligare öka kapaciteten vid Mo i
Rana hamn planeras etablering av en Cargo
Net-terminal och en utbyggnad av Toraneskajen västerut till ett vattendjup av 23 meter.
– Detta ger verkstadsindustrin och
näringslivet som jobbar mot en offshoremarknad ökade möjligheter. Utvecklingen
har varit mycket positiv de senaste åren –
trots den globala kris som många upplevt.
– Etableringen av en effektiv öst-västlig
korridor kommer att ha stor regional betydelse och ge både ekonomiska och miljömässiga vinster, säger Herman Breiland, Mo
i Rana Havn KF.
*Roll-on-roll-off. Specialläge för stora/tunga fordon att nå fram till kaj.
Mo i Rana Hamn +47(0)75 13 47 00 www.moiranahavn.no
KAJDJUP
12 meter.
RORO*-LÄGEN
Ja.
JÄRNVÄG
Ja.
LYFTKAPACITET
Max 52 ton.
MAGASIN
Ja.
FARLEDSDJUP
Obegränsat.
UTOMHUSLAGER
Ja.
HAMNSERVICE
24 timmar/dygn.
BOGSERBÅTSSERVICE
24 timmar/dygn.
LOTS
Ja.
GODS ÖVER KAJ
4 150 000 ton/år.
ANLÖP:
Ca 1100 /år.
CONTAINERHANTERING
Ja.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu
NORDIC LOGISTIC CORRIDOR
MOSJØEN HAMN
MO I RANA HAVN
MOSJØEN HAVN
NLC STORUMAN
NLC UMEÅ
UMEÅ HAMN
VASA HAMN
UNDER STÄNDIG UTVECKLING
FAKTA
Mosjöen Hamn ligger mitt i regionen
Helgeland och därmed också mitt i Norge.
Just hamnens centrala läge och goda transportmöjligheter gör den till en mycket viktig
aktör i näringslivet med tillgänglighet och
närhet till Europaväg 6, Fylkesväg 78 (Sandnessjöen), Fylkesväg 76 (Brönnöysund),
Riksväg 73 (Sverige), järnväg och flygplats. De regelbundna sjötransporterna med
gods, till och från Island och Rotterdam
(som vidarelevererar gods till Amerika och
övriga delar av världen), är en av nyckelfaktorerna och basen i hamnens verksamhet.
Mosjöen Hamn är norra Norges näst största
containerhamn och verksamheten utvecklas stadigt vilket tillväxten av Nordic Logistic
Corridor också kommer att bidra till. Utvecklingen sker i nära samarbete med Mosjöens
Industriterminal vilket ger hamnen ett brett
utbud av servicetjänster.
Kombinationen av offentliga och privata kajer gör Mosjöen till en modern godshamn med stor kapacitet. En viktig del i
REGELBUNDEN TRAFIK
Amerika, Island och Europa.
JÄRNVÄG
Ja.
KAJDJUP
8 meter.
MAGASIN
5 000 m2.
FARLEDSDJUP
Obegränsat.
UTOMHUSLAGER
ca 80 000 m2.
MOTTAGNING FÖR LNG
(FLYTANDE NATURGAS)
Ja.
GODS ÖVER KAJ
1 200 000 ton/år.
utvecklingsarbetet har det kommunala bolaget Mosjöen Hamn KF vars primära uppgift
är förvaltning och uthyrning av byggnader
och markareal samt att skapa de bästa förutsättningarna för godstrafiken via logistik och trafiklösningar. Hamnen ska stärkas
som regional näringsutvecklare med fokus
på flexibilitet och effektivitet. Det handlar om att skapa ett optimalt utnyttjande av
hamnområdet.
– Det kortsiktigt viktigaste för oss är att
anpassa så vi kan utnyttja den amerikanska aluminiumjätten Alcoas nya fraktrutt från
Island och Rotterdam för transport av containers och annat gods till vår öst-västliga
region.
– När det gäller containertransport,
transport av flytande naturgas (LNG) och
transport av skogsvirke ser jag stora möjligheter. Nordic Logistic Corridor-projektet är
mycket konkret och realistiskt och vi kommer att få stor nytta av, säger hamnchefen
Kurt Jessen Johansson.
BOGSERBÅTSSERVICE
24 timmar/dygn.
LOTS
Ja.
Mosjöen hamn +47 (0)75 10 18 70 www.mosjoenhavn.no
CONTAINER*
24 000 TEU
CONTAINERHANTERING
Ja.
RORO**-LÄGEN
Nej.
* Twenty-foot equivalent unit. Ett mått på hur många 20 fots containrar ett
fartyg kan lasta eller som passerar en hamn. Normallängden på en container
i dag är 40 fot (2 TEU).
** Roll-on-roll-off. Specialläge för stora/tunga fordon att nå fram till kaj.
ANLÖP
Ca 650 /år.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu
NORDIC LOGISTIC CORRIDOR
NLC STORUMAN
MO I RANA HAVN
MOSJØEN HAVN
NLC STORUMAN
NLC UMEÅ
UMEÅ HAMN
VASA HAMN
EN STRATEGISK RESURS FÖR HELA REGIONEN
FAKTA
Omlastningsterminalen NLC Storuman invigdes den 15 augusti 2012. Den är en transportknut med två korsande Europavägar och
järnväg i tre riktningar mitt i en kraftigt växande region. Terminalen är en viktig del i
satsningen på Nordic Logistic Corridor, det
gröna transportstråket mellan Norge,
Sverige, Finland och Ryssland.
Storumanterminalen blir, tack vare sitt
läge, en naturlig ”torrhamn” mellan Mosjöen,
Mo i Rana, Umeå, Holmsund, och Vasa och
därmed en strategisk resurs för hela regionen. Här ges möjlighet till lastning, lossning
och omlastning av gods till bästa transportsätt ur miljöhänseende, samhällsnytta, ekonomi och trafiksäkerhet.
TRE INDUSTRISPÅR
Väg E12 och E45 möts där Inlandsbanan
och Tvärbanan bildar en järnvägsknut. Närheten till skogsråvaran, den pågående gruvexpansionen, utvecklingen av bioenergi och
vindkraftsutbyggnaden gör att behovet av
smidiga och logistiska transportlösningar är
ett måste för att vidga den nationella och
internationella handeln.
I framtiden planeras för, bland annat,
ytterligare utbyggnad av ett triangelspår mot
Inlandsbanan, nytt terminalområde, mellanlagring för gruvnäringen och lossning/lager
för vindkraftsindustrin. Dessutom NLC
Biopark för forskning, utbildning och
förädling av skogsråvara.
SPÅR 1
686 meter hinderfri längd
(lastspår).
SPÅR 2
820 meter totallängd
från infrastrukturgräns
(genomfartsspår).
SPÅR 3
300 meter hinderfri längd
(lastspår).
ÖVRIGT:
Godsavgångar till Östersund
och Umeå, österut med
Tvärbanan, norrut och söderut med Inlandsbanan.
Konkurrensneutral terminal.
Det innebär att terminalen
är öppen för alla järnvägsföretag på lika villkor.
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
NLC Storuman +46(0)70-920 37 38 www.storumanterminalen.se
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu