Autopilot Vector 5
Öka möjligheterna och sprid riskerna med en investering i fyra strategier,
dynamisk förvaltning utifrån pristrendens riktning och styrka
Tecknas till och med den 24 april 2009
Löptid 5 år
2
Autopilot Vector 5
”World growth is projected to fall to ½ percent
in 2009, its lowest rate since World War II.”
IMF World Economic Outlook Update, januari 2009
Du erbjuds att teckna
Autopilot Vector 5:
• En väldiversifierad investering
kopplad till fyra strategier med expo nering mot olika tillgångsslag:
Globala aktier, Råvaror, Marknads neutral aktier samt Marknadsneutral
råvaror.
• Autopilot Vector 5 följer styrkan i stra tegiernas pristrend och kan tjäna både
på uppgång och nedgång tack vare
regelbaserad korgviktning och möjlig het till korta positioner i två strategier.
• Emittenten The Royal Bank of Scotland
plc har A+ i kreditvärdering från S&P
(21 januari 2009).
Varför investera i Autopilot Vector 5?
• Autopilot Vector 5 ger dig en bred investering i fyra strategier som tidigare varit svåråt komliga för privata investerare samt har historiskt uppvisat god avkastning, oberoende
om de underliggande marknaderna stigit eller fallit i värde.* Detta tack vare möjligheten
att gå både kort och lång i de två icke-marknadsneutrala strategierna samt en snabb re-­
aktion på marknadsförändringar.
• Investeringen är exponerad mot olika tillgångsslag. Dessa är Globala aktier, Råvaror,Mark nadsneutral aktier samt Marknadsneutral råvaror. Tillgångsslagen kan uppvisa en låg
korrelation sinsemellan, vilket kan ge en låg risk i investeringen.
• Med Autopilot Vector 5 får du del i resultatet av ett omfattande finansiellt utvecklingsar bete hos RBS. Skulle de underliggande strategierna uppvisa negativ utveckling återbeta lar RBS 100% av det nominella beloppet vid löptidens slut vad gäller Trygghet och Tillväxt.
Investeringscertifikatet saknar dock kapitalskydd och kan således förfalla helt utan
värde. RBS grundades 1727 och har höga kreditbetyg från ackrediterade ratinginstitut.
Produktvillkor
Trygghet/Tillväxt Certifikat
5 år
5 år
Teckningskurs
Löptid
103%/110%
22%
Indikativ deltagandegrad
100%/145%
100%
SEK
10 000
SEK
10 000
100% av
nominellt
belopp
–
Nominellt
belopp/avkastningsgrundande belopp
Kapitalskydd
på förfallodagen
Viktiga datum
Sista teckningsdag
Sista betalningsdag
24 april 2009
1 maj 2009
*, **, *** förklaras i avsnittet ”Risker med
investeringen”.
Simulerad och faktisk historisk indexutveckling*/**
500%
450%
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
1 feb-02
RBS, vinnare av Structured Products
Europe Awards ”Best in the Nordic
region” två år i rad.
1 feb-03
1 feb-04
**Autopilot Vector 5
1 feb-05
*OMX Index
1 feb-06
1 feb-07
1 feb-08
1 feb-09
*Världsindex (MSCI World SEK)
Diagrammet ovan visar den simulerade utvecklingen av Autopilot Vector 5 samt den historiska utvecklingen för två
referensindex under perioden 1 februari 2002 – 17 mars 2009. Källa: RBS/Bloomberg.
Autopilot Vector 5
3
Produktinformation
Underliggande tillgångar
Autopilot Vector 5 är en investering kopplad till strategier med exponering mot olika tillgångsslag. Strategiernas utveckling beräknas genom
indexet Symbiosis 3 Strategy (QuampoTM SEK).
1. Globala aktier
Tillgången består av strategin World Excess Return Asset – en
rullande exponering mot terminskontrakt på DJ EuroSTOXX 50
Index, S&P 500 Index, Nikkei225 Index och FTSE100 Index, som
speglar utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Indexen
består av respektive marknads mest likvida och största bolag,
så kallade blue chip companies. Oavsett börsklimat finns det i
regel alltid en efterfrågan för dessa bolag vilket gör dem lätta att
omsätta. Index med dessa aktier fungerar därför oftast bra som
marknadsindikator för hela dess region. Källa: RBS
2. Råvaror
Exponering mot råvaruindexet ABN AMRO RICI Enhanced Index som följer prisutvecklingen för 37 olika råvaruterminer med
global efterfrågan. Indexet är för närvarande viktat med 38%
jordbruksråvaror, 41% olja & gas, 13% basmetaller och 8% ädelmetaller. Indexet är utvecklat i samarbete mellan ABN AMRO
och den världsberömda amerikanska investeraren Jim Rogers.
Råvaror erbjuder i regel möjlighet till avkastning oberoende av
traditionella tillgångsslag. Historiskt har råvaror visat en låg korrelation med aktier och därför ofta avkastat bra när aktier gått
sämre. Källa: ABN AMRO
Autopilot
Vector 5
3. Marknadsneutral aktier
Aktiestrategin från RBS, Alpha Centurion European
Index (USD) har visat god historisk utveckling. Strategin
är marknadsneutral genom att varje vecka reallokera två korgar med 20 aktier vardera. En korg är kort och den andra lång.
De bolag som utgör urvalsuniversum för Alpha Centurion placeringsstrategin ingår i FTSE Eurotop 100 Index. Detta index innehåller Europas mest höglikvida bolag med högst marknadsvärde (blue chip companies), bolag för vilka det, oavsett börsklimat,
alltid finns en efterfrågan och som därför är lätta att omsätta. För
mer information om bolag besök www.ftse.com/Indices.
4. Marknadsneutral råvaror
Exponering mot indexet CYD MarketNeutral Plus Excess Return Index som följer en mycket framgångsrik
strategi som utnyttjar olika prisförändringar på derivat- och
terminsmarknaderna. Indexet kan till exempel gå lång i råvaruterminer med längre löptid och kort i (blanka) råvaruterminer
med kortare löptid. Indexet beräknas av det schweiziska företaget CYD Research. De har kunnat uppvisa en stadig positiv
avkastning för sitt index sedan början på 80-talet. Källa: CYD
Research
4
Autopilot Vector 5
Produktinformation
Viktning
1. Starkast trend
50%
2. Näst starkast trend
30%
3. Tredje starkast trend
20%
4. Svagast trend
0%
Quampo™ – nästa generations
valutasäkring
Quampo™ är en ny valutaomvandlingsmetodologi för derivat utvecklad av RBS.
Denna teknik möjliggör en valutaomvand­
ling från den underliggande tillgångens
ursprungliga valuta till önskvärd annan
valuta utan att optionspriset belastas med
de sedvanliga valutasäkringskostnaderna – vilka kan vara avsevärda i tider av hög
marknadsvolatilitet. Denna omväxling ut­förs så att valutarisken inte påverkar hela
det investerade beloppet, utan istället
bara påverkar den månatliga förändring­
en av investeringen i den underliggande
tillgången. Detta medför att om den under­
liggande tillgången inte förändras under
en specifik månad, så påverkas heller
inte investeringen av valutarisk. Däremot,
om den underliggande tillgång­en har en
förändring av exempelvis 5% under en
specifik månad, så är dessa 5% exponerat mot valutarisk. Algoritmen rullar valutaterminer på månadsbasis, liknande det
som fonder gör för att konvertera t ex en
utländsk fond till svenska kronor. Då
valutakurser fluktuerar både upp och ned
kan påverkan både vara positiv och negativ på månadsbasis men förändringarna tenderar till stor del ta ut varandra på
lång sikt. Strategins avkastning kan därför
bli något bättre eller något sämre än den
underliggande tillgångens avkastning.
Hur avkastningen beräknas
Avkastningen för Autopilot Vector 5 vid löptidens slut beror på två faktorer: utvecklingen för
den underliggande strategin och deltagandegraden.
Avkastningen för den underliggande strategin beräknas som skillnaden mellan start­kursen och slutkursen. Slutkursen beräknas som ett genomsnitt av löptidens sista 12 månaders
utveckling (13 mät­tillfällen). Genomsnittsberäkningen innebär att avkast­ningen kan bli både
något lägre och högre än den under­liggande strategins utveckling. Metoden är vanlig för att
stabilisera värdeut­vecklingen vid slutet av löptiden. Därmed skapas fördelaktiga emissions­
villkor och en lägre teckningskurs. Skillnaden mellan strategins start- och slutkurs multipliceras med deltagande­graden. Deltagande­graden är indikativt 100 procent för Trygghet, 145%
för Tillväxt och 100 procent för investeringscertifikatet. Därmed beräknas invest­eringens
totala avkast­ning. För obliga­tionen gäller att om avkastningen skulle vara negativ återbetalar
emittenten nominellt belopp. Investeringsbelopp utöver det nominella beloppet är inte skyddat. Certifikat saknar kapitalskydd.
Simulerad och faktisk historisk utveckling av underliggande strategier*/**
200%
600%
180%
500%
160%
140%
400%
120%
100%
300%
80%
200%
60%
40%
100%
Dynamisk marknadsexponering
Ranking av vikter
Så fungerar Autopilot Vector 5
Autopilot Vector 5 kan anta positiv eller negativ (blankning) exponering mot de icke marknadsneutrala underliggande strategierna beroende på om den aktuella trenden är stigande
eller fallande. Skulle de två marknadsneutrala strategierna befinna sig i en negativ trend kommer exponeringen mot dessa strategier att vara 0%. De fyra olika strategierna viktas sinsemellan så att en strategi med stark och stabil riskjusterad trend ges mer vikt. En strategi som
rör sig sidledes bör därmed ges en låg vikt. Vikterna är i ordningen 50 procent, 30 procent,
20 procent och 0 procent. Vikterna fördelas oberende av om trenden är positiv eller negativ.
Trenderna och de underliggande strategiernas inbördes viktranking mäts och bestäms varje
månad. Utöver detta omvandlas strategins valuta från USD till SEK med hjälp av Quampo™teknologin, därefter justeras exponeringen mot strategin dagligen beroende på risknivån (volatiliteten). Se nästa sida för mer information om Autopilot Vector 5 investeringsprocess.
Indexnivå
Månatlig omviktning av tillgångsslag
20%
0%
Feb-02
0%
Feb-03
Feb-04
Feb-05
Feb-06
Feb-07
Feb-08
Feb-09
**Dynamisk marknadsexponering
*Globala aktier
**Autopilot Vector 5
*Råvaror
*Marknadsneutral Råvaror
*Alpha Centurion European Index (USD)
Diagrammet ovan visar den faktiska utvecklingen av de underliggande strategierna samt simulerad utveckling för
Autopilot Vector 5 under 1 februari 2002 – 17 mars 2009. Källa: RBS/Bloomberg.
Autopilot Vector 5
5
Autopilot Vector 5 investeringsprocess
Varje månad indikerar RBS ARMI-indikator (Asymmetric Risk-adjusted Momentum Indicator) både vikt samt lång/kort position i de ickemarknadsneutrala underliggande strategierna. ARMI-indikatorn är en trendkänslig indikator, och bygger på välbeprövade tekniker som
används inom kvantitativ analys.
Tillgångsslag 1
Tillgångsslag 2
Tillgångsslag 3
Tillgångsslag 4
Globala aktier
Råvaror
Marknadsneutral Råvaror
Marknadsneutral Aktier
A. Indikation av trendriktning för lång, kort eller ingen position
B. Portföljoptimering genom viktning
C. Quampo™
D. Daglig dynamisk
marknadsexponering
Autopilot
Vector strategi
A. Om ARMI indikerar en positiv trend vid den månatliga mättpunkten, innebär det att man tar en lång position i den underliggande strategin för kommande månad. Skulle ARMI
indikera en negativ trend tas en kort position (blankning) i de icke-marknadsneutrala underliggande strategierna och i de marknadsneutrala intas ingen position vid en negativ
trend. Detta innebär att strategin kan tjäna även på fallande marknadskurser.
B. Dessa fyra strategier kommer sedan att rangordnas från bäst till sämst, beroende på dess riskjusterade trendstyrka, oavsett om lång, kort eller ingen position intas. 50% av
kommande månads korgexponering ges till strategin som uppvisar starkast trend. 30% till den som uppvisar näst starkast trend, 20% till den tredje starkaste, samt enbart 0%
för tillgången som visar svagast trend vid det månatliga mättillfället. Om indikatorn skulle indikera negativ vikt för någon av de två marknadsneutrala strategierna kommer denna
vikt istället sättas till noll då ingen blankning sker i dessa.
C. Quampo™-teknologin omvandlar strategins valuta från USD till SEK.
D.Riskhantering sker dagligen för att reducera risken i den underliggande strategin. Om strategirörelserna till exempel blir onormalt kraftiga, som ofta vid plötsliga börsfall,
ten­derar volatiliteten att öka och då minskas exponeringen. Vid låg volatilitet, som till exempel vid lugnt stigande marknader, kan exponeringen tvärtom öka långt över den
normala.
RBS ARMI-indikator
RBS ARMI-indikator bygger på momentumindikatorn Relative Strength Index som ofta
används inom kvantitativ analys för att upptäcka indikationer som tyder på översålda
eller överköpta aktier/index. RBS har utvecklat en version av RSI som är anpassad till
Autopilot Vectors underliggande strategier.
Dynamisk marknadsexponering***
Underliggande marknadsvolatilitet
Orolig
marknad
41,50%
36,50%
31,50%
26,50%
21,50%
16,50%
11,50%
6,50%
Lugn
0%
marknad
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Marknadsexponering
**Historisk genomsnittlig strategivolatilitet
Källa: RBS/Bloomberg
Denna ARMI-indikator är utvecklad för att
mäta trendstyrka samt stablilitet i de underliggande strategierna. Det möjliggör för Autopilot Vector att allokera störst vikt till strategier
med starka stabila trender, samt mindre vikt i
strategier med instabil samt svag trend.
6
Autopilot Vector 5
Produktinformation
Historisk tillgångsallokering och riskprofil
Av diagrammet Historisk tillgångsallokering nedan visas den historiska fördelningen mellan
de olika tillgångsslagen över tiden, fyllda fält innebär positiv marknadsexponering (lång
position), streckade fält innebär negativ marknadsexponering (kort position) och vita fält
innebär ingen allokering. Av diagrammet framgår att under till exempel senaste perioden
var strategin exponerad 50 procent lång mot Marknadsneutral råvaror, 30 procent lång mot
Marknadsneutral aktier och 20 procent kort mot Globala aktier.
Symbolförklaring
Ingen allokering
Råvaror (lång)
Råvaror (kort)
Marknadsneutral råvaror (lång)
Historisk tillgångsallokering**
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Marknadsneutral aktier (lång)
Globala aktier (lång)
30%
20%
10%
Globala aktier (kort)
0%
Feb-02
Feb-03
Feb-04
Feb-05
Feb-06
Feb-07
Feb-08
Feb-09
Diagrammet ovan visar den historiska tillgångsallokeringen under perioden 1 februari 2002 – 17 mars 2009.
Globala aktier (kort)
Marknadsneutral råvaror (lång)
Globala aktier (lång)
Källa: RBS
Marknadsneutral aktier (lång)
Råvaror (kort)
Ingen allokering
Riskprofil*/**
24%
Autopilot Vector 5**
19%
Årlig avkastning
Figuren Riskprofil visar en jämförelse avseende det historiska förhållandet mellan risk
och årlig avkastning för Autopilot Vector 5strategin och flera olika jämförelse­­index
under perioden 1 februari 2002 till 17 mars
2009. Jäm­förelse­indexen speglar avkast­
ning­en i förhållande till risken för flera olika
till­gångs­­slag, globala aktier (MSCI World
Index), tillväxtmarknader (MSCI Emerging
Markets), svenska aktier (OMXS30), råvaror
(DJAIG), valutor (SEK/USD Valuta), räntor
(OMXR T-Bond). Av Autopilot Vector 5 framgår att en kombination av flera av dessa
tillgångsslag förvaltade enligt den regelbaserade strategin har givit en god avkastning
till en låg risk. Källa: RBS/Bloomberg
Råvaror (lång)
14%
DJAIG (Råvaror)*
9%
OMXS30*
OMX T-Bond*
MSCI World Index*
4%
2,00%
7,00%
12,00%
17,00%
-1%
SEK/USD Valuta*
-6%
Risk
22,00%
27,00%
32,00%
Autopilot Vector 5
Ska du investera i en trygg kapitalskyddad produkt?
Kapitalskyddade produkter passar dig som vill göra en investering med möjlighet till den avkastning marknaden eller en viss investeringsstrategi kan ge, alternativt högre eller lägre avkastning beroende på den aktuella deltagandegraden. Det här samtidigt som du vill ha extra
god kontroll över vilka risker du tar. Tack vare produktens konstruktion vet du alltid vilken risk
du tar uttryckt i antal kronor. Kapitalskyddet gäller vid löptidens slutdag då emittenten återbetalar det nominella beloppet. Eventuell överkurs och courtage är inte skyddat. Vid försäljning
av produkten innan löptidens slut prissätts den till marknadspris utan kapitalskydd.
En kapitalskyddad produkt består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationen är en
så kallad nollkupongare, en obligation som köps till rabatt istället för att en årlig ränta faller ut.
Rabatten används till att köpa en optionsdel kopplad till den marknad/strategi som investeringen görs i. Om optionen förfaller utan värde på slutdagen kommer placeraren i alla fall att
erhålla obligationens nominella belopp.
Obligationen med/utan överkurs
Eventuell
överkurs
Ett investeringscertifikat består endast av en optionsdel. Någon obligation ingår inte i investeringscertifikatet. Investeringscertifikat innebär, relativt en obligation, en liten kapitalinvestering. Kapitalinsatsen kan flerdubblas i värde vid en mycket positiv strategiutveckling men
investeringscertifikatet kan också förfalla helt värdelös vid oförändrad eller negativ strategiutveckling.
Större
möjlig
tillväxt
Möjlig
tillväxt
Fler
optioner
Option
Kapital
utan
överkurs
Startdag
Ska du investera i investeringscertifikat med hög risk?
Det är stor skillnad på att investera i investeringscertifikat och en kapitalskyddad strukturerad produkt. Investeringscertifikatet innehåller inget kapitalskydd men kan ge mycket god
avkastning tack vare sin hävstångseffekt och sett utifrån den låga kapitalinsats som krävs
jämfört med en kapitalskyddad investering. Investeringscertifikatet tappar däremot hela sitt
värde om utvecklingen för underliggande exponering varit oförändrad eller negativ vid löptidens slut. Break even-nivån ligger dessutom högre för ett investeringscertifikat än för en
kapitalskyddad investering. Först när avkastningen för den underliggande marknaden eller
strategin täcker hela kapitalinsatsen erhåller du en positiv avkastning. Du bör därför bara
använda kapital som du har råd att förlora.
7
Obligation
(100%)
Obligation
Startdag
Löptid
Slutdag
Investeringscertifikat
Option
Kapital
Option
Kapital
Obligation
Startdag
Startdag Löptid
Obligation
Slutdag
Kapitalskyddad produkt (Trygghet) räkneexempel***
Teckningskurs
inklusive
courtage
105,06%
105,06%
105,06%
Nominellt
belopp
SEK 100 000
SEK 100 000
SEK 100 000
Totalt
investeringsbelopp1
SEK 105 060
SEK 105 060
SEK 105 060
Strategiutveckling
150,00%
5,06%2
-30,00%
Indikativ
deltagandegrad
100%
100%
100%
Återbetalningsbelopp
SEK 250 000
SEK 105 060
SEK 100 000
Produktavkastning1
Årsavkastning1
137,96%
0,00%
-4,82%
18,93%
0,00%
-0,98%
Indikativ
deltagandegrad
145%
145%
145%
Återbetalningsbelopp
SEK 317 500
SEK 112 200
SEK 100 000
Produktavkastning1
Årsavkastning1
182,98%
0,00%
-10,87%
23,13%
0,00%
-2,28%
Indikativ
deltagandegrad
100%
100%
100%
Återbetalningsbelopp
SEK 150 000
SEK 24 000
SEK 0
Produktavkastning1
Årsavkastning1
525,00%
0,00%
-100,00%
44,27%
0,00%
–
Kapitalskyddad produkt (Tillväxt) räkneexempel***
Teckningskurs
inklusive
courtage
112,20%
112,20%
112,20%
Nominellt
belopp
SEK 100 000
SEK 100 000
SEK 100 000
Totalt
investeringsbelopp1
SEK 112 200
SEK 112 200
SEK 112 200
Strategiutveckling
150,00%
8,41%2
-30,00%
Ej kapitalskyddad produkt (Investeringscertifikat) räkneexempel***
Teckningskurs
inklusive
courtage
24,00%
24,00%
24,00%
Investeringsbelopp
Arbetande
kapital
Strategiutveckling
SEK 24 000
SEK 24 000
SEK 24 000
SEK 100 000
SEK 100 000
SEK 100 000
150,00%
24,00%2
-30,00%
Tabellerna ovan visar exempel på olika utfall beroende på strategiutvecklingen. Den visar exempelavkastningen på en investering med lika villkor som Autopilot Vector 5 – Trygghet, Tillväxt samt Investeringscertifikat. 1 Inklusive courtage. 2 Motsvarar break-even avkastning.
8
Autopilot Vector 5
Risker med investeringen
Nedan sammanfattas några av de mer
framträdande riskfaktorerna förenade med
en investering i en struk­turerad produkt,
vänligen se prospektet för mer risk­in­for­
mation.
En investering i en strukturerad produkt är
endast passande för investerare som har
tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva
bedöma riskerna hänförliga till investeringen
och den är endast lämplig för investerare som
dessutom har investeringsmål som stämmer
med den aktuella produktens exponering,
löptid och andra egenskaper samt har den
finansiella styrkan att bära de risker som är
förenade med investeringen. RBS lämnar
inte någon rådgivning eller rekommendation
i något hänseende genom broschyren eller
prospektet. Före ett investeringsbeslut ska
potentiella investerare därför konsultera
sina egna professionella rådgivare i den
omfattning de finner det nödvändigt och
noggrant överväga investeringen mot
bakgrund av investerarens egna förhållanden
och informationen i prospektet.
Emittentrisk
Såväl kapitalskyddet i obligationerna som
avkast­ningsmöjligheten i obligationerna
respektive certifi­katen är beroende av
emittentens finansiella förmåga att fullgöra
sina förpliktelser på förfallodagen. Om
emittenten skulle hamna på obestånd
riskerar invest­eraren att förlora hela sin
investering oavsett hur den underliggande
exponeringen har utvecklats. Emittentens
kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv
som negativ riktning.
Förtida avveckling
Kapitalskyddet i obligationerna gäller en­
dast vid den ordinarie förfallodagen. Om
investeraren väljer att sälja den aktuella
produkten före förfallodagen sker detta
till rådande marknadspris vilket kan vara
såväl lägre som högre än det ursprungligen
investerade beloppet. Ju närmare emis­
sions­dagen en förtida avveckling sker
desto högre är risken för att värdet på
den strukturerade produkten understiger
såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under
onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer
lösa in obligationerna respektive certifikaten
i förtid och det förtida inlösenbeloppet
kan då vara såväl högre som lägre än det
ursprungligen investerade beloppet.
Exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande ex­
poneringen är avgörande för beräkningen
av avkastningen på de strukturerade
prod­ukterna. En investerare i certifikaten
kan förlora hela sin investering på grund
av utvecklingen för den underliggande
expo­neringen. Hur den underliggande
ex­­poneringen kommer att utvecklas är
beroende av en mängd faktorer och inne­fattar
komplexa risker vilka bland annat inkluderar
aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller
politiska risker. För att investeraren ska få en
avkastning på obligationerna som motsvarar
eventuell överkurs och courtage krävs en
avkastning på 5,06 procent för Trygghet och
12,20 procent för Tillväxt vilket motsvarar en
underliggande utveckling om 5,06 procent
för Trygghet och 8,41 procent för Tillväxt.
För certifikaten krävs en avkastning på 24
procent vilket motsvarar en underliggande
utveckling om 24 procent. En investering
i de strukturerade produkterna kan ge en
annan avkastning än en direktinvestering i
den underliggande exponeringen.
Skatter
Investerare bör rådgöra med professionella
rådgivare om de skattemässiga konse­
kvenserna av en investering i de strukturerade
produkterna utifrån sina egna förhållanden.
Skattesatser och andra skatteregler kan
även ändras under innehavstiden, vilket kan
få negativa konsekvenser för investerare.
Andrahandsmarknad
SIP Nordic Fondkommission kommer, under
normala mark­nadsförhållanden, att hålla en
daglig andrahandsmarknad för de struk­
turerade produkterna. Behöver du tillgång
till kapitalet under löptiden förmedlar SIP
Nordic Fondkommission normalt köpkursen
avseende placeringen på andra­handsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell
värdestegring vid den tidpunkten som
passar just dig. Avslut sker till marknadspris,
vilket påverkas av rådande marknadsläge.
Förtida försäljning kan således ske till ett
såväl högre som lägre värde än produktens
teckningskurs och under onormala marknads­förhållanden kan likviditeten i marknaden vara starkt begränsad.
Historisk/simulerad avkastning
Information markerad med * avser historisk
information och information markerad med
** avser simulerad historisk information.
Sim­uler­ad information är baserad på emit­
tent­ens egna beräkningsmodeller, data och
antaganden och en person som använder
andra modeller, data eller antaganden kan
nå andra resultat. Investerare bör notera
att varken faktisk eller teoretisk historisk
utveckling är en garanti för eller indikation
om framtida utveckling eller avkastning samt
att den strukturerade produktens löptid kan
avvika från de tidsperioder som använts i
broschyren.
Räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast
exempel för att underlätta förståelsen av den
strukturerade produkten. Räkneexemplet
visar produktens avkastning baserat på
rent hypotetiska avkastningsnivåer och den
indikativa deltagandegraden. De hypotetiska
beräkningarna ska inte ses som en garanti
för eller en indikation på framtida utveckling
eller avkastning.
Index disclaimer 1
Although The Royal Bank of Scotland plc and its affiliates (“RBS”) will obtain information for
inclusion in or for use in the calculation of the Symbiosis 3 Strategy (QuampoTM SEK) and its
constituents (”Index”) from sources which RBS considers reliable, RBS will not independently verify such information and does not guarantee the accuracy and/or the completeness
of the Index or any data included therein. RBS is under no obligation to advise any person of
any error in the Index.
RBS makes no express or implied representations or warranties concerning (i) the accuracy
or completeness of this description, (ii) whether or not the Index may achieve any particular
level or meet or correlate with any particular objective or (iii) the fitness for any purpose of the
Index or this description.
RBS accepts no legal liability to any person in connection with (i) this description and (ii) its
publication and dissemination of the Index.
References to the underlying index and the underlying index provider are included only to
describe one component of the calculation of the Index and not to indicate any sponsorship,
endorsement, sale or promotion by the underlying index provider of the underlying index or
products linked to it. The Index provider is independent from and not a partner, group company or agent of RBS.
Nothing in this disclaimer will:
(i) exclude or restrict any obligation RBS may have to any recipient of this description, nor any
liability RBS may incur to any such recipient, under the Financial Services and Markets
Act 2000, or the regulatory regime thereunder; or
(ii) exclude or restrict, to an extent prohibited by law, any duty or liability RBS may have
to any recipient of this description.
RBS owns intellectual property rights in the Index and in this description, which has
been supplied by RBS. Any use of any such intellectual property rights must be with the
consent of RBS.
References to underlying indices and underlying index providers are included only to describe the components upon which the structured products are based and not to indicate
any association between The Royal Bank of Scotland plc and underlying index providers.
The structured products are not in any way sponsored, endorsed or promoted by underlying
index providers.
Index disclaimer 2
The Strategy is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Beeland Interests Inc. (“Beeland Interests”) or James Beeland Rogers, Jr. Neither Beeland Interests nor James Beeland
Rogers, Jr. makes any representation or warranty, express or implied, nor accepts any responsibility, regarding the accuracy or completeness of this disclosure, or the advisability of
investing in securities or commodities generally, or in securities linked to the Strategy or in
futures particularly.
BEELAND INTERESTS DOES NOT, NOR DOES ANY OF ITS AFFILIATES, GUARANTEE THE
ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY INDEX (“RICI”), RICI ENHANCED INDEX ER or ANY DATA INCLUDED THEREIN.
SUCH PERSON SHALL NOT HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR
INTERRUPTIONS THEREIN AND MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO
RESULTS TO BE OBTAINED BY OWNERS OF THE STRATEGY, OR ANY OTHER PERSON
OR ENTITY FROM THE USE OF THE RICI, RICI ENHANCED INDEX ER, ANY DATA INCLUDED THEREIN. BEELAND INTERESTS DOES NOT, NOR DOES ANY OF ITS AFFILIATES,
MAKE ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EACH EXPRESSLY DISCLAIMS
ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
OR USE WITH RESPECT TO THE RICI, RICI ENHANCED INDEX ER AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL
BEELAND INTERESTS OR ANY ITS AFFILIATES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR INDIRECT, PUNITIVE, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES,
EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY THEREOF.
Autopilot Vector 5
9
The Royal Bank of Scotland plc
The Royal Bank of Scotland plc har en A+
kreditvärdering från S&P (Källa: Standard &
Poor’s, RBS Banking Analyst 21 januari
2009). RBS är en nyckelaktör på internationella finansiella marknader, med en komplett uppsättning tjänster inom retail och
corporate banking, finansiella marknadstjänster, konsumentlån, försäkring, förmögenhetsförvaltning och andra finansrelaterade
aktiviteter. Vi erbjuder tjänster till mer än 40
miljoner kunder över hela världen, 95% av
FTSE 100 företagen anlitar oss, 95 procent
av Dow Jones Euro Stoxx 50-företagen har
oss som bank och 90 procent av Fortune
100-företagen drar nytta av våra tjänster.
(Källa: RBS, 9 november 2008).
10 Autopilot Vector 5
Villkor och anvisningar i sammandrag
Prospekt och villkor
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och innan ett investeringsbeslut tas,
ska investerare därför ta del av aktuellt
prospekt, vilket finns tillgängligt på www.
rbsbank.se/markets. Prospektet innehåller
viktig information om produkten, emittenten,
erbjudandet och de bindande villkoren för
produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission samt i förekommande
fall av andra.
Vinstsäkring
Vinstsäkring kan komma att erbjudas under
placeringens löptid. Det innebär att man
gradvis höjer det lägsta återbetalningsbeloppet i takt med att placeringens värde stiger genom försäljning av den ursprungliga
placeringen och investering i ett nytt instrument. På så sätt kan man skydda en positiv
värdeutveckling och samtidigt ta del av en
fortsatt uppgång. Vinstsäkringen är frivillig
och innebär en möjlig beskattning på den
realiserade vinsten. SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller normalt en daglig
handel och vinstsäkring är möjlig till det pris
som erhålls. På hemsidan www.rbsbank.se/
markets kan du också erhålla indikativa prisuppgifter för samtliga produkter som emitterats av RBS.
Förbehåll
Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvolymen understiger SEK
25 000 000, om marknadsförutsättningarna
försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet eller erbjudandet helt eller delvis
omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning,
myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet.
Produktkostnader
Vid utgivning av strukturerade produkter förekommer kostnader för bland annat
produktion, extern distribution, börsnotering, licenser och riskhantering. För att
nå kostnadstäckning tas courtage ut vid
köp. I teckningskursen ingår även ett arrangörs, tredjeparts, distributörs- och marknadsförararvode vars storlek påverkas
av förändringar i räntenivå, priset på de
finansiella instrument som ingår i produkten,
riskhantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fastställt utan
uppgår till ca 0,6 - 1,0% per år, beräknat på
produktens nominella belopp.
Teckningsanmälan skickas till:
SIP Nordic Fondkommission AB
Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm
Tel 08-566 126 00
Fax 08-566 126 29
Vad är Autopilot Vector 5?
Autopilot Vector 5 är strukturerade produkter
(obligationer respektive certifikat) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc och
som förfaller till betalning i maj 2014. Obligationerna och certifikaten tecknas i poster
om minst tio stycken och därefter i poster
om minst en obligation eller ett certifikat.
Varje obligation har ett nominellt belopp
om SEK 10 000 med kapitalskydd. Trygghet emitteras till kursen 103%, dvs. SEK 10
300 per obligation (minsta investering SEK
103 000) och Tillväxt emitteras till kursen
110%, dvs. SEK 11 000 per obligation (minsta investerig SEK 110 000). Varje certifikat
har ett avkastningsgrundande belopp om
SEK 10 000 utan kapitalskydd och emitteras till en kurs om 22%, dvs. SEK 2 200 per
certifikat (minsta investering SEK 22 000).
Avkastningen på obligationerna och certifikaten är kopplad till utvecklingen för den
investeringsstrategi som beskrivs nedan.
Underliggande Exponeringar
De underliggande marknadsexponeringarna (”Underliggande Exponeringar”) i investeringsstrategin består av (1) den globala aktiemarknaden (World Excess Return Asset
– en rullande exponering mot i terminskontrakt på DJ EuroSTOXX 50 Index, S&P 500
Index, Nikkei225 Index och FTSE100 Index),
(2) råvarumarknaden (RICI Enhanced Index
Excess Return – en rullande exponering mot
drygt trettio terminskontrakt avseende olika
råvaror och olika löptider), (3) den europeiska aktiemarknaden (Alpha Centurion European Index (USD) – en investeringsstrategi
som tar 20 långa positioner i större europeiska bolag och samtidigt 20 korta positioner i andra större europeiska bolag och
som har en dynamisk exponeringsfaktor
baserad på realiserad volatilitet) samt (4) en
marknadsneutral strategi (CYD Market Neutral Plus 5 Excess Return Index – en rullande
exponering mot råvaruterminskontrakt som
strävar efter att positionera sig inför rullning
av passiva råvaruinvesteringar).
Investeringsstrategi
Investeringsstrategin inriktad mot de Underliggande Exponeringarna består av Symbiosis Strategy (3) QuampoTM SEK (”Investeringsstrategin”). Investeringsstrategin är
en diversifierad lång-kort, riskjusterad, systematisk och syntetisk strategi där de Underliggande Exponeringarnas vikt i Investeringsstrategin, om en lång, kort eller ingen
position intas och exponeringsfaktorn för de
Underliggande Exponeringarna kan variera
över tiden. Förenklat kan Investeringsstrategin beskrivas på följande sätt. Investeringsstrategin viktas månatligen genom
att en riskjusterad trendindikator för varje
Underliggande Exponering mäts. Trendindikatorerna bygger på de Underliggande
Exponeringarnas stängningsnivåer vid de
121 närmast föregående affärsdagarna. De
månadsvisa trendindikatorerna avgör om
Investeringsstrategin intar en lång, kort eller
ingen position i respektive Underliggande
Exponering. Underliggande Exponeringar
(1) och (2) intar antingen lång eller kort position och Underliggande Exponeringar (3)
och (4) intar antingen lång eller ingen position. Investeringsstrategin viktas på så sätt
att den Underliggande Exponering som uppvisar starkast riskjusterad trend – oavsett
om trenden är positiv eller negativ – och
därigenom rankas som nummer ett ges en
vikt om 50 procent. Den Underliggande Exponering som rankas som nummer två vid
det aktuella mättillfället ges en vikt om 30
procent. Den Underliggande Exponering
som rankas som nummer tre vid det aktuella
mättillfället ges en vikt om 20 procent. Den
Underliggande Exponering som rankas
som nummer fyra vid det aktuella mättillfället och således anses uppvisa den svagaste riskjusterade trenden ges en vikt om 0
procent. Den intagna positionen hålls under
den närmast följande månadsperioden för
respektive Underliggande Exponering.
Autopilot Vector 5
Exponering
Utvecklingen för Investeringsstrategin på-­
­verkas också av valutafaktor samt en exponeringsfaktor. Vid varje mättillfälle beräknas
Investeringsstrategins utveckling (oavsett
negativ eller positiv) i US dollar för att därefter
omvandlas till svenska kronor. Detta innebär
att en investerare vid varje mättillfälle även är
utsatt för en valutaexponering. Tekniskt uppnås valutaexponeringen genom rullande
valutaterminskontrakt. Exponeringsfaktorn
är 100% om volatiliteten är mellan 6,5% och
11,5%. Exponeringsfaktorn kan reduceras
stegvis ner till noll om volatiliteten ökar och
om volatiliteten sjunker ökar exponeringsfaktorn upp till maximalt 176,92%. Genom
exponeringsfaktorn minskar således exponeringen mot de Underliggande Exponeringarna vid högre volatilitet och omvänt
stiger exponeringen åter vid lägre volatilitet.
Exponeringseffekten syftar till att minska inverkan av en negativ trend i tider av hög volatilitet och omvänt till att förstärka inverkan
av en positiv trend i tider av låg volatilitet.
De Underliggande Exponeringarna är inte
direkt investerbara utan handel mot underliggande index sker via open end certifikat
vilka kommer med olika investeringsavgifter,
så som till exempel licensavgifter till indexsponsorn, förvaltningsavgifter etc. Tekniskt
hanteras dessa genom att utvecklingen
för indexet Symbiosis Strategy (3) QuampoTM SEK reduceras med estimerat mellan
1,50% – 3,65% per år beroende på hur indexet är allokerat i de Underliggande Exponeringarna. Vänligen se prospekt och de
slutliga villkoren för fullständig information.
11
Hur beräknas avkastningen?
Investeringsstrategin återspeglar den dynamiska investeringsstrategin som beskrivs
ovan. Utvecklingen för Investeringsstrategin beräknas sedan som den procentuella
skillnaden mellan Investeringsstrategins
slutliga nivå och dess nivå på startdagen
(vilken förväntas bli den 15 maj 2009). Investeringsstrategins slutliga nivå mäts som
dess medelvärde av 13 månatliga mättillfällen under de tolv sista månaderna av löptiden. Utvecklingen för Investeringsstrategin
kan således vara såväl positiv som negativ
och eftersom slutvärdet beräknas som ett
genomsnitt kan den slutliga nivån både bli
högre eller lägre än den faktiska nivån på
slutdagen. Den avkastning som investerarna kan erhålla på förfallodagen beräknas
sedan genom att multiplicera en positiv
utveckling för Investeringsstrategin med
deltagandegraden. Om utvecklingen för
Investeringsstrategins däremot är noll eller
negativ kommer investerare i certifikaten
inte att få någon betalning på förfallodagen och obligationerna kommer endast att
återbetala nominellt belopp, vilket är lägre
än investerat belopp plus courtage. Avkastningen är därmed beroende av att utvecklingen för Investeringsstrategin blir positiv.
Vänligen se prospekt och de slutliga villkoren för fullständig information.
Deltagandegraderna
Deltagandegraden för Trygghet och certifikatet är indikativt 100% (lägst 80%). Deltagandegraden för Tillväxt är indikativt 145%
(lägst 115%). Deltagandegraderna fastställs
av emittenten utifrån marknadsförutsättningarna omkring den 15 maj 2009.
Villkor och indikativ tidsplan
Autopilot Vector 5
Trygghet/Tillväxt
Autopilot Vector 5
Investeringscertifikat
Sista teckningsdag
24 april 2009
24 april 2009
Sista likviddag
1 maj 2009
1 maj 2009
Index startdag
15 maj 2009
15 maj 2009
Leveransdag
2 juni 2009
2 juni 2009
Index slutdag
25 maj 2014
25 maj 2014
Förfallodag
29 maj 2014
29 maj 2014
Clearing
Euroclear Sweden
Euroclear Sweden
Börsregistrering
London Stock Exchange
London Stock Exchange
Emittent
The Royal Bank of Scotland plc
The Royal Bank of Scotland plc
Valuta
SEK
SEK
Nominellt belopp/
Avkastningsgrundande belopp (AB)
10 000
10 000
Lägsta teckningsbelopp
Nominellt 100 000 (10 obligationer)
22 000 (10 certifikat)
Teckningskurs av nominellt belopp/AB
103%/110%
22%
Courtage
2%
SEK 2 000 (10 certifikat)
Deltagandegrad
100%/145% (lägst 80%/115%)
100% (lägst 80%)
Kapitalskydd av nominellt belopp
100%
0%
Underliggande index
Symbiosis 3 Strategy (QuampoTM SEK)
Symbiosis 3 Strategy (QuampoTM SEK)
Indikativ tidsplan
Indikativa villkor
Viktig information
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga
villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och
broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på www.rbsbank.
se/markets, innan ett investeringsbeslut tas.
RBS är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS är registrerat i Skottland under reg.nr 90312 och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square,
Edinburgh EH2 2YB. ABN AMRO Bank N.V. är ett närstående företag (subsidiary undertaking (as defined in section 1162 of the Companies Act 2006 of England and Wales)) till The
Royal Bank of Scotland Group plc. ABN AMRO Bank N.V. är auktoriserat av De Nederlandsche Bank och i vissa hänseenden står banken även under tillsyn av Financial Services
Authority i Storbritannien. I vissa jurisdiktioner kan RBS uppträda som ombud för ABN AMRO Bank N.V. och omvänt kan ABN AMRO Bank N.V. uppträda som ombud för RBS i vissa
jurisdiktioner. I de fall då RBS marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ABN AMRO Bank N.V. är RBS inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar
emittenten, såvida inte RBS har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. Figuren “daisy device logo”, “RBS”, “The Royal Bank of Scotland” och “Make it happen” är varumärken
som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc och samtliga rättigheter förbehålles. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet
får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål.
Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta:
SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm, Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, www.sipnordic.se
Tryckt på Claro Silk som är PEFC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70% består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk.
Vill du veta mer om Autopilot Vector 5
Besök www.rbsbank.se/markets