Checklista - Framtidens Arbete

advertisement
Checklista
Det gränslösa arbetet
Denna checklista kan vara en viktig del i ledarskapet och ett stöd för medarbetare som arbetar
gränslöst.
Checklistan innehåller råd och tips som kan underlätta för Er att hantera det gränslösa arbetet. Den
kan även användas som underlag för att ta fram en policy. Anpassa checklista och policy till
företagets behov och förutsättningar samt skriv gärna checklistan på språk som används i företaget.
Definition, det gränslösa arbetet definieras som en arbetsform där arbete och fritid kan integreras
och arbetet utförs på arbetsplatsen, i hemmet eller andra ställen. Arbetet utförs vanligtvis med hjälp
av tekniska hjälpmedel som bärbara datorer, smarta mobiler och surfplattor. Möjligheten till
flexibilitet kan vara olika beroende på arbetsuppgifter och variera över tid.
Ledarskap
Ja
Egna kommentarer
Ja
Egna kommentarer
Ja
Egna kommentarer
DGA ställer delvis nya krav på ledarskapet Behovet av
regelbunden kommunikation ökar, likaså behovet av
tydligt satta mål
Har ni bestämt att chef och medarbetare kommunicerar
löpande och kommer överens om lämplig form (t ex
fysiskt, skype, telefon)?
Har ni inkluderat de krav som ställs i DGA i er
chefsutbildning?
Medarbetarskap
Medarbetaren bör hålla sig uppdaterad om vad som
händer på arbetsplatsen och inom företaget samt
tillgodogöra sig erbjuden utbildning
Medarbetaren bör aktivt medverka till avstämningar och
kommunikation med sin chef
Informera att lojalitetsplikten gäller
Tillgänglighet
Har chef och medarabetare diskuterat tillgänglighet?
Har Ni stämt av att ordinarie villkor gäller såsom
placeringsort, arbetstid och semester?
Har Ni förvissat Er om att medarbetarna mår bra?
Har Ni följt upp faktiskt arbetad tid i samtal mellan
medarbetare och chef? Detta är särskilt viktigt för yngre
medarbetare.
Arbetsmiljön
Ja
Egna kommentarer
Ja
Egna kommentarer
Ja
Egna kommentarer
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
gäller oavsett var arbetet utförs. Det finns inga särskilda
arbetsmiljöregler som gäller när arbetet utförs i
medarbetarens hem. Det finns inga möjligheter för
företag och medarbetare att avtala bort arbetsgivarens
arbetsmiljöansvar. Chefen bör därför diskutera detta
med medarbetaren som bör medverka till en bra
arbetsmiljö.
Trygghetsförsärking vid arbetsskada, TFA, gäller även vid
arbete (för företagets räkning) utanför arbetsplatsen.
Skadan måste emellertid ha direkt samband med arbetet
Har Ni rätt försäkringsskydd?
Säkerhet och sekretess
Vid arbete på annan plats gäller samma säkerhetsregler
för information och utrustning som vid Er ordinarie
arbetsplats
Har Ni diskuterat vilka regler som gäller hos Er?
Ömsesidigt förtroende
Det gränslösa arbetet bygger på ett ömsesidigt
förtroende mellan chef och medarbetare och förutsätter
en kontinuerlig avstämning
Det ska vara frivilligt och förutsätter att chef och
medarbetare är överens. Båda parter har rätt att
begränsa omfattningen. Stäm ev av med kunden.
Överenskommelsen kan dokumenteras om någon av
parterna önskar detta.
Download