Checklista för att opponera. - GUL

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Helene Wåhlander
LHA 210
Uppgift3 Utvecklingsarbete
juni 2011
Checklista för att opponera.
Lämnas till författaren och till Helene 17 juni.
Det här är en checklista som du använder när du granskar rapporten, dvs en text skriven med ett
”vetenskapligt förhållningssätt”. Man börjar lämpligen med att läsa igenom rapporten i ett svep i en
första omgång och därefter granskar man den utifrån nedanstående punkter. Att ”opponera”
innebär att ställa kritiska frågor till en rapport och fundera över vad som är viktigt att ge synpunkter
på i texten. Nedanstående punkter är alltså en ”checklista” som är till stöd för dig när du läser
rapporten och skriver synpunkter på utvecklingsarbetet. Den är också ett underlag när du väljer ut
det du ska ta med under oppositionen dvs de punkter du anser väsentliga att diskutera.
1. Bakgrund /problemformulering/syfte/frågeställning
Synpunkter på innehållet i bakgrunden med eventuell problemformulering:
Framgår det vad vad utvecklingsarbetet handlar om och vad författaren ville undersöka?
Motiverar författaren sitt val av problem (ämne)?
Är det relevant utifrån kursens mål?
Belyser bakgrunden det valda problemet (ämnet)?
Ingår relevant litteratur?
Synpunkter på syftet och ev frågeställning
Är syftet tydligt formulerat och avgränsat?
2. Genomförande
Synpunkter på hur författaren har gått tillväga för att samla data (dvs de tekniker som använts för
att samla information) till sin undersökning.
Vilka tekniker har använts?
Motiveras valet av tekniker?
Är de tydligt beskrivna?
(Intervju:Val av intervjupersoner, tid, intervjufrågor, analys av insamlad information osv)
(Litteratur: Val av litteratur, analys av insalmad information osv?)
3. Resultat
Synpunkter på hur den insamlade informationen ställts samman, beskrivs och presenteras
Innehåller resultatet svar på syftet och frågorna?
Hur logiskt och vederhäftigt är resultatet?
Kan man se vad som är de viktigaste delarna i resultatet?
Är resultatet tydligt strukturerat?
Page 1/2
4. Diskussion
Synpunkter på hur författaren diskuterar sitt resultat
Diskuterar författaren sina resultat på ett kritiskt sätt genom att återknyta till syftet och
kommentera om och hur
det uppnåddes?
Diskuterar författaren sina resultat utifrån litteratur ?
Ingår kritiska synpunkter på val av tekniker för att samla information, dvs undersökningens
genomförande?
Diskuteras resultatet på ett självkritiskt sätt?
5. Summering
För vem är uppsatsen intressant?
På vilket sätt bidrar den till ämnet hem- och konsumentkunskap?
6. Akribi
Synpunkter på det redaktionella
Titel, utformning, innehållsförteckning, rubriksättning, hänvisning till referenser, referenslista
Stavfel och annat korrektur
Page 2/2