Forskningsdesign

advertisement
Probleminventering – problemformulering - forskningsprocess
Forskningsdesign
Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap
Syfte med föreläsningen



Problemformulering
Forskningsdesign
Forskningsprocessen
Bygger på följande litteratur:
Rienecker (2003)
Bryman kap 2 och 3
Backman kap 2
Skapa
något
”nytt”
Bygger på empiri,
metod- eller teoribyggande
Forskningsetiska
principer
Vad är vetenskap?
Undersöker en begränsad del av ”verkligheten”
Ska vara
tillgänglig
för andra
Skall kunna
återupprepas
Beskriva, förklara, kartlägga, belysa, utforska, utvärdera,
mäta, hypotestesta mm.
Vad definierar vetenskap?
Tabell :Skillnader i förhållandet till teori, kunskap och förändring
Vetenskaplig
forskning
Utnyttjar kunskap
från tidigare
forskning
Vill förändra
Ger ny kunskap
Utgår från teorier
- modeller
Utvecklings arbete
Utredningsarbete
Kvalitetssäkring
XX
XX
XX
X
X
XXX
X
X
XX
X
X
(X)
XXX
http://infovoice.se/fou/bok/10000001.shtml
Forskningsprocessen
Probleminventera:
Idéer, frågor
Litteraturgranskning
Problemformulering
(Ange förförståelse
Val av perspektiv styr
val av teori och metod
Urval, datainsamling,
bearbetning
analys, tolkning
Rapportering
Hypotesformulering/frågeställningare/syfte
Identifiering av problemområde
?

Vad ska jag studera och varför ska jag
studera detta?




Vad är det som gör detta ämne intressant?
Finns det behov av kunskap kring
problemområdet?
Vad är det i litteraturen (tidigare forskning/teorier)
som pekar på olösta frågor inom detta område?
Vad är det som gör detta ämne relevant för
(min/den) professionella verksamhet?
Problemformuleringen
styr olika delar i
forskningsprocessen
skapar fokus





Styr litteraturgenomgången
Bidrar till ett fungerande beslut om vilka data
som behöver samlas in
Riktar in analysen på det viktiga
Utgör en ram då man i skriftlig form
sammanfattar de data man analyserat och de
resultat man kommit fram till
Förhindrar att man fastnar i irrelevanta
sidospår (Bryman, 2011 s. 89)
Vad innebär en problemformulering? precisering


En eller flera sammanhängande frågor
som ska besvaras eller
Ett eller flera påståenden som ska ex





Beskrivas, klargöras eller klassificeras
Analyseras eller tolkas
Argumenteras
Syntetiseras (integreras i varandra)
Bedömas, utvärderas och belysas ur ett visst
perspektiv
Betydelse av teori, begrepp
och modeller

Hjälper till att





Utveckla forskningsproblemet (= redskap)
Klargöra vilken metodologi som är mest gynnsam
att använda
Förstå hur man kan ”läsa” empiriska data (vilka
glasögon använder jag?)
Lyfta fram sina forskningsresultat till en
allmängiltig nivå
Ramar in konklusionen
Problemformuleringar

”Kvantitativ ansats”




Problem definieras tidigt
Söker man förklaringar
Söker man
generaliserbara svar
Når fram till definitiva svar

”Kvalitativ ansats”




Klar definiering efter
hand
Söker man en möjlig
förklaring
Söker specifika svar som
är giltiga i det konkreta
fallet
Når fram till nya
uppfattningar av temat
Forskningsfrågorna formuleras
stegvis


Frågeorden vad, vilken, var, vem, varför och
hur.
Aspekter som ålder, kön, utbildning mm.
(Bryman, 2011 s. 90)
Vid val av
teori/begrepp/modeller




Teori omfattar ett system av hypoteser och
antaganden. Förklarar samband eller gör
mönstren förståeligt.
Modell fungerar som länk mellan teori och
”verklighet”, ”förenklad teori”.
Teoretiska begrepp ställs i relation till och
tolkas från ett givet paradigm (mönster som styr
det kunskapsteoretiska perspektivet)
Argumentera varför och hur ni använder just den
eller de teoretiska utgångspunkterna!
Induktion-deduktion
Teorier
Principer
Hypoteser
Begreppsbildning
Samband
Deduktion
Begrepp
Operationella definitioner
Empiri (verkligheten)
Induktion
Vetenskapligt perspektiv





”Kvantitativ ansats”
Distans till undersökningsobjektet –
ex för att kunna engagera andra vid
datainsamling
Objektiviteten: a) att olika individers
värden kan jämföras b) måste kunna
upprepas exakt och ge samma
resultat
Bygger ofta på deduktion
Resultaten är generella och
variablerna entydiga, valida och
reliabla





”Kvalitativ ansats”
Närhet och öppen interaktion
mellan informant och forskare
Subjektivitet: a) genom språket
kunna ta del av varandras inre
världar. b) forskarens värderingar
och erfarenheter är hjälpmedel
och en förutsättning för att kunna
tolka data
Bygger ofta på induktion
Resultaten går på djupet och
gäller i specifika miljöer,
omständigheter och tidpunkter
METOD


”hur man gör” när man besvarar sina
frågeställningar
Att kunna göra metodologiska
överväganden och diskutera fördelar
och nackdelar med de val man gjort
Valet av forskningsdesignupplägget av en undersökning
(Bryman, 2011)
Viktigt att skilja på forskningsmetod och
forsknings- eller undersökningsdesign!





Experimentella studier (RCT, kvasiexp, mfl)
Surveystudier (tvärsnittsundersökningar)
Longitudinella undersökningar (panel- och
kohortstudier)
Fallstudier
Komparativa (jämförande) studier
Tips vid problemformulering

1.
2.
3.
4.
5.
Viktigt att komma igång SNABBT – även om
definieringen inte är definitiv
Skriv en eller många problemformuleringar
så snabbt som möjligt efter valet av tema
Skriv utifrån de kunskaper du har här och nu
Se till att få snabb respons från handledaren
Uppdatera problemformuleringen löpande
Skriv på slutsatsen (om du har en idé om
innehållet) – ställ sedan frågan om
slutsatsen besvarar syftet
Ex på precisa problemformuleringar
Frågor som ska besvaras.
I.
Vilka är trenderna inom restaurang i år?
II. Hur är intresset för ekologiska livsmedel inom
storhushåll?
III. Hur uppfattar barn att lag konstitueras inom
barnidrott?
 Påståenden som ska bevisas:
I.
Ett demokratiskt ledarskap är den viktigaste aspekten
när det gäller att nå framgång inom lagidrott.
II. Media har en påverkan på unga vuxnas sociala
kroppsanspänning, fysiska aktivitet och matval.

Ex på syften



Syftet är att kartlägga vilka strategier som
personal använder sig av…
Syftet är att identifiera faktorer som orsakar
hälsoproblem bland personal inom…
Syftet är att belysa individers upplevelser av deras
inflytande av att kunna vara fysisk aktiv och äta
hälsosam mat inom äldreomsorgen
Syfte och ev. frågeställningar



Formuleras i presens
Endast syftet presenteras (ej motiv, fakta)
 Ex: Syftet med
uppsatsen/studien/undersökningen är…
 Undersökningens/studiens/uppsatsens syfte är
Tydligt visa det överordnade syftet och
underordnade frågeställningar
En bra problemformulering






Vetenskapligt intressant för dig själv, för
ämnesområdet och för andra inom
professionen
Bygger på: en undran, något som inte
stämmer, relationen mellan x och y
Anger det centrala innehållet
Rymmer möjlighet för argumentation
Gör att man kan dra slutsatser
Helst har en huvudfråga med ev. delfrågor
Ex på ett problem


Tidigare forskning (referenser) visar på en disparat
bild över vad det är som gör att olika hälsopromotiva
program är effektiva, och det finns en rad mer eller
mindre utvecklade teorier på området (referenser).
Många hälsopromotiva program relaterat till fysisk
aktivitet för ungdomar bygger dock oftast på ett
ovanifrån perspektiv och har därmed inte tagit
hänsyn till individernas egna perspektiv (referens)
Ex på Problemformulering


Empowerment är ett teoretiskt begrepp som är en
utgångspunkt för examensarbetet. Det innebär att i detta
arbete att försöka belysa på vilket sätt ungdomar själva
menar att de har makt över sin egen situation (autonomi)
att vara fysisk aktiv. Det innebär även att låta
ungdomarna själva ”göra sin röst hörd”.
Syftet är därför att belysa ungdomars egna uppfattningar
om vad som skulle kunna få dem att bli mer fysiskt
aktiva.


Skiljer ungdomars uppfattningar åt beroende på olika
socioekonomiska förutsättningar?
Skiljer sig ungdomarnas uppfattningar åt beroende på kön?
OBS! Etiska hänsynstaganden
Syftet avgör urval och
insamlingsmetod
Hur ska problemet undersökas? Ska något beskrivas,
kartläggas, belysas, jämföras etc. ?


Observation
Intervju
 Enskild- grupp
 Fokusgrupper



Dokument, bilder
Enkät, attitydformulär
mm
Sammanfattning

Idé (problem)

Skaffa kunskap

Bestämma sig för vad!
 Precisering av problemet




Bestämma sig för hur
 Undersökningsgrupp
 Design
 Tekniker för att samla in information
 Val av dataanalys
 Etiska hänsynstaganden (information, samtycke,
konfidentialitet, nyttjandekrav)
Genomförande
Bearbeta/analysera/tolka
Rapportera
PM2

Titel
Problemformulering
Syfte
Perspektiv, teori, modell och eller begrepp
Metod
Diskussion
Tidsplan
Referenser
Nyckelord

1,5-2 sid (ca 1000 ord, 12 ppt, Times New Roman, APA))








Download