Mötesplats Sunnadal” sker ur ett arbetspsykologiskt perspektiv.

advertisement
Abstract
Av;
Sanna Kullberg och Emma Skogh
Problemområdet
I en samverkansgrupp/projekt har de individer som är inblandade i projektet ofta olika
yrkesbakgrunder samt olika organisationskulturer med sig, och andra arbetsuppgifter, vilket
kan påverka samarbetet. Kommunikationen i gruppen kan störas av detta och vi är
intresserade av hur samarbetet i projektet ”Mötesplats Sunnadal” sker ur ett
arbetspsykologiskt perspektiv.
Syfte
Syftet med den empiriska studien är att utveckla kunskap om hur kommunikationen och
samarbetet i ”Mötesplats Sunnadal” sker ur ett arbetspsykologiskt perspektiv för att ge råd
för möjlig utveckling och förbättring av projektet. Vi ser detta som ett utvecklingsprojekt
baserat på tidigare genomförd litteraturstudie som bakgrund.
Ansats och metod
Vi har inte arbetat utifrån en ansats utan metoden är det vi lagt fokus på. Vi har använts oss
av en kvalitativ metod i form av intervju för att samla in data till vårt utvecklingsprojekt. Vi
har mött en intervjuperson två gånger och intervjuat denne med olika tillvägagångssätt. Vid
första tillfället fick han fritt berätta om sitt liv och om hur Mötesplats Sunnadal fungerar och
vid det andra tillfället hade vi en tidigare skapad intervjumall som vi följde där frågorna var
riktade mot vårt syfte och problemområde. Intervjun har spelats in, transkriberats och där
efter analyserats och bearbetats utifrån vår förförståelse och den tidigare litteraturstudien.
Om vi hade arbetat genom en kvalitativ forskningsansats hade vi arbetat genom etnografisk
ansats. Vi var intresserade av individernas kommunikation i en viss kontext och kulturell
tillvaro och etnografins forskningsintresse ligger i förståelse för sociala handlingar. En typisk
frågeställning i ett etnografiskt perspektiv är hur man ser på ett fenomen i en viss
kultur/kontext. Kunskapsformen är beskrivning, analys och tolkning av sociala handlingar.
Resultat
Materialet vi arbetat med har visat att den största kraften i projektet ligger i en mans
motivation; Sead Cejvan. Hans drivkraft är enligt oss kärnan i Mötesplats Sunnadal. De andra
involverade individer stöttar honom och hjälper att genomföra olika aktiviteter som
Mötesplats Sunnadal driver men Sead planerar och hjälper till att genomför de aktiviteter
som finns. De andra parterna finansierar Mötesplats Sunnadal ekonomiskt med bidrag av
olika typer och Sead avgör hur dessa bidrag ska spenderas. Vi anser att mer engagemang
från de andra parterna skulle lätta på arbetsbördan och ge Mötesplats Sunnadal mer
genomslagskraft i samhället medan en klar fördel med att Sead driver projektet är att det
blir väldigt personligt för de individer som besöker aktiviteterna då han är ansiktet utåt för
Mötesplats Sunnadal.
Download