Sammanfattning

advertisement
Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att studera elevers uppfattningar om gymnasieskolans arbetssätt
med utgångspunkt i helklassundervisning, grupparbete och eget arbete. Frågeställningar som
ligger till grund för uppsatsen är; vilka arbetssätt som används mest inom gymnasieskolan
enligt elevernas uppfattningar? Hur ser elever på kunskap och lärande i form av
helklassundervisning, grupparbete samt eget arbete? Hur ser eleverna på ett mer elevaktivt
arbetssätt i relation till mer lärarledd undervisning?
Undersökningen är genomförd i en samhällsvetenskaplig klass i årskurs två på en
gymnasieskola i Mellansverige. För att undersöka elevernas uppfattningar om arbetssätten i
gymnasieskolan användes kvalitativa ostrukturerade enkäter.
Efter genomförd undersökning kan sägas att eleverna som deltog i undersökningen har olika
uppfattningar om vilka arbetssätt som är mest förekommande i skolan och vilka arbetssätt de
föredrar. Dock kan generellt sägas att eleverna föredrar ett varierande arbetssätt där inslag av
helklassundervisning, grupparbete och eget arbete blandas.
Nyckelbegrepp: arbetssätt, elevperspektiv, helklassundervisning, grupparbete, eget arbete.
1
Download