Majblommans forskningsbidrag 2016 Projekt som beviljats stöd

advertisement
Majblommans forskningsbidrag 2016
Bidragen avser 2016 års budget, fördelning beslutad den 23:e januari 2017.
Majblomman utlyser årligen medel för forskningsbidrag till samhällsvetenskaplig och medicinsk
forskning om barn och barns levnadsvillkor. Av 41 inkomna ansökningar har 5 beviljats stöd i
form av personliga forskarstipendier, sammanlagt 486 000 kronor.
Majblommans forskningsråd har i enlighet med Majblommans motto ”Barn hjälper barn”
prioriterat projekt som syftar till att ta fram kunskap som kan förbättra barns och ungdomars
levnadsvillkor. Forskningsrådet prioriterar också projekt där barn och ungdomar själva kommer
till tals och projekt som inriktas på tillämpning av FN:s barnkonvention. De projekt som erhållit
stöd håller en hög vetenskaplig kvalitet. Dessa studier gäller barns vardag och hälsa i allmänhet.
De gäller även barn som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller sociala förhållanden
befinner sig i särskilt utsatta situationer.
Projekt som beviljats stöd
1. Barns vardag och hälsa
Malin Rising Holmström
Sundsvall
Diabetes i skolan
2. Barn med funktionsnedsättning
Emilia Carlsson
Göteborgs Universitet
Berättarförmåga hos 7,5 åriga barn med autismspektrumstörning, jämförelse mellan återberättande och
berättande en tvärsnittsstudie.
Sebastian Waltilla
Hörselverksamheten Mölndal
Riskerar förskolebarn få hörselskada av förskolemiljön?
Anna Persson
Karolinska Universitetssjukhuset, Hörapparatsanvändning och hörselutveckling de två
Hörselhabiliteringen
första åren hos barn som föds med dubbelsidig
hörselnedsättning dubbelsidig
3. Barn med smärta
Marie Kanstrup
FE Beteendemedicin,
Smärtcentrum
Ungdomar med långvarig smärta : Upplevelser av
kognitiv beteendeterapi för att öka funktionsförmåga
Inbjudan till presentation vid Majblommans Diplomceremoni på Kungliga Slottet
Till årets Rolf Zetterströmstipendiat utsågs psykolog Marie Kanstrup, vars projekt har titeln
Ungdomar med långvarig smärta: Upplevelser av kognitiv beteendeterapi för att öka
funktionsförmåga. Sebastian Waltilla Riskerar förskolebarn få hörselskada av förskolemiljön? och
Malin Rising Holmström med Diabetes i skolan.
Majblommans Riksförbund
Forskningsrådet
Ulla Nathorst Westfelt
Ordförande
Download