FAKTA OM LUNGINFLAMMATION
BAKGRUND
Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste
dödsorsakerna i världen.1 Globalt är det den vanligaste formen av pneumokocksjukdom bland
vuxna2,3 och den vanligaste orsaken till dödsfall hos barn under fem år.4 Lunginflammation
kännetecknas av inflammation i lungorna som gör att lungblåsorna fylls med vätska eller var
vilket bland annat kan leda till hosta, feber, frossa och andningssvårigheter.4,5
Världen över får lunginflammation stora ekonomiska konsekvenser för familjer och samhällen.6
På individnivå kan sjukdomen få en dramatisk inverkan på livet, såsom förlorade arbetsdagar
och långvariga hälsorelaterade komplikationer.7 Besvären kan även påverka närståendes vardag
som kanske behöver vara hemma från jobbet för att vårda en anhörig.7,8
Lunginflammation i Sverige
Drygt var tredje svensk mellan 40 och 79 år, eller 1,6 miljoner svenskar, har någon gång haft
lunginflammation. Över 300 000 personer har dessutom haft lunginflammation flera gånger.9
Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad
lunginflammation, vilket innebär tiotusentals svenskar. Mellan 20 och 40 procent av dessa
behöver sjukhusvård. Med samhällsförvärvad avses att insjuknandet skett utanför sjukhus.10 I
Sverige ökar dessutom sjukhusinläggningar bland äldre på grund av lunginflammation.11
ORSAKER
Lunginflammation orsakas främst av bakterier, virus eller svamp.4
 Bakterier: Den vanligaste bakteriella orsaken till lunginflammation är Streptococcus
pneumoniae, som i vardagligt tal kallas pneumokocker.4,12 Pneumokocker orsakar många
sjukdoms- och dödsfall bland barn och vuxna över hela världen.13 Andra bakterier som
kan ge upphov till lunginflammation är Staphylococcus aureus (stafylokocker) inklusive
meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA),14 Klebsiella pneumoniae,15
Legionella pneumophila och Mycoplasma pneumoniae.16
 Virus: Lunginflammation kan även orsakas av lugftvägsvirus såsom influensa A och B,
adenovirus, respiratoriskt syncytialvirus (RSV) och parainfluensa.17 Det är inte alltid lätt
att skilja viral lunginflammation från bakteriell lunginflammation men vanligtvis är
symtomen mindre uttalade.18 I ett fåtal fall kan dock viral lunginflammation resultera i
andnödssyndrom och vara livshotande.17
 Svamp: Hos spädbarn som infekterats med HIV är svampen Pneumocystis jiroveci en
av de vanligaste orsakerna till lunginflammation.4
TYPER AV LUNGINFLAMMATION

Pneumokockorsakad lunginflammation: En infektion i lungorna som orsakas av
bakterien Streptococcus pneumoniae och som kan ge upphov till lunginflammation av
olika svårighetsgrad.
PRE20150303PSE02


o Dödligheten i lunginflammation orsakad av pneumokocker varierar mellan 6,4
procent och drygt 40 procent beroende på om det gäller öppenvårdspatienter,
inlagda patienter eller intensivvårdspatienter.19
o Ny forskning visar att personer som drabbats av och återhämtar sig från
pneumokockorsakad lunginflammation löper större risk för dödsfall i upp till 10
år jämfört med den övriga befolkningen.20
Samhällsförvärvad lunginflammation: Den här typen av lunginflammation drabbar
individer utanför sjukvården och är den vanligaste formen av lunginflammation.21 Den
orsakas oftast av bakterier eller virus och den främsta bakteriella orsaken är
pneumokocker.22
o De som måste läggas in på sjukhus på grund av samhällsförvärvad
lunginflammation kan ha komplikationer i form av akut kranskärlssjukdom,
hjärtsvikt och andningssvikt.7
o Globalt ligger dödligheten för vuxna med sjukdomen i genomsnitt mellan 10 och
20 procent och kan överstiga 50 procent i högriskgrupper.23
Aspirationspneumoni: Orsakas av att mat, dryck, uppkastningar eller saliv andas in i
lungorna. Aspirationspneumoni inträffar oftast när något stör en persons normala
kräkreflex, till exempel hjärnskada, sväljproblem eller missbruk av alkohol och droger. 21
SMITTA
Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på
bakterier i näsa och svalg. Dock är det bra att veta att inte alla som bär på bakterierna
insjuknar.24
Genom vaccinering är det möjligt att förebygga lunginflammation som orsakas av
pneumokocker. Minskad kontakt med smitta är ett annat sätt att skydda sig. Att begränsa
kontakten med smittbärare är dock ofta svårt i praktiken eftersom så många bär på
pneumokocker. Handtvätt med sprit har i undersökningar visat sig kunna minska sjukfrånvaron
något.
RISKFAKTORER
Pneumokockinfektioner är särskilt vanliga hos personer med ett försvagat immunförsvar. Små
barn, äldre och riskgrupper drabbas oftare än andra. Immunförsvarets förmåga att hantera nya
smittämnen försämras med åldern25 och risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner
ökar redan från 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år.
Till riskgrupperna hör personer med kroniska sjukdomar som diabetes, astma, KOL, hjärtkärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar. Livsstilsfaktorer som rökning och
alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner.26
SYMTOM
Symtomen vid lunginflammation kan vara lätta, milda eller svåra och variera beroende på om
lunginflammationen är orsakad av bakterier eller virus.27 Om inte symtomen upptäcks i tid kan
det leda till sen diagnos och behandling vilket kan öka svårighetsgraden och varaktigheten av
sjukdomen.12
PRE20150303PSE02


Vanliga symtom vid bakteriellt orsakad lunginflammation är 27
o Starka svettningar
o Hög feber, skakningar och frossa
o Bröstsmärta vid andning eller hosta
o Hosta med slem som kvarstår eller förvärras
o Läppar och nagelbäddar som blir blåaktiga på grund av syrebrist i blodet
Andra symtom vid lunginflammation är27
o Feber
o Torrhosta
o Huvudvärk
o Muskelsmärta
o Svaghet
DIAGNOS
Lunginflammation kan diagnostiseras på olika sätt. Ofta görs det genom en vanlig
läkarundersökning där läkaren bland annat lyssnar på andningsljuden med stetoskop för att höra
om det finns områden i lungorna där slem har samlats. Om läkaren misstänker
lunginflammation får man ofta lämna ett blodprov som kallas CRP, ett snabbtest för att mäta
graden av inflammation. Ibland kompletteras även undersökningen av en mätning av vita
blodkroppar i blodet som brukar öka i antal vid lunginflammation. Genom en lungröntgen kan
man dessutom upptäcka förändringar av lungan som tyder på lunginflammation.28
INFLUENSA OCH LUNGINFLAMMATION
Influensa och pneumokockorsakad lunginflammation är vanliga orsaker till sjukhusvistelse och
dödsfall över hela världen men genom vaccinering kan man minska risken att insjukna.5,29 Det
finns ett samband mellan pneumokockorsakad lunginflammation och influensa på så sätt att
influensa gör människor mottagliga för lunginflammation orsakad av pneumokocker.17 Därför
är det viktigt att vuxna vid behov vaccineras mot både influensa och pneumokocker.5,29 Man bör
dock komma ihåg att det rör sig om två olika vacciner – influensavaccin skyddar inte mot
pneumokockorsakad lunginflammation och pneumokockvaccin skyddar inte mot influensa.30
BEHANDLING
Behandlingen ska påbörjas så snart som lunginflammation har diagnostiserats, eller är starkt
misstänkt, eftersom sjukdomen kan utvecklas snabbt.31 Behandling med antibiotika är den
vanligaste behandlingen vid lunginflammation orsakad av bakterier.31 Penicilliner,
cefalosporiner eller vankomycin brukar användas som behandlingsalternativ beroende på
svårighetsgraden av lunginflammationen och graden av antibiotikaresistens. Behandlingens
längd beror på hur väl den valda behandlingen fungerar.31
VACCINERING
Den vanligaste orsaken till lunginflammation hos vuxna är pneumokocker och vaccinering mot
pneumokocker kan minska antalet fall av lunginflammation betydligt.6 Vaccinering är också
viktigt för att förhindra ökad antibiotikaresistens.
PRE20150303PSE02
Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar vaccinering av vuxna för att förhindra
pneumokocksjukdom och lyfter fram att det är en positiv och kostnadseffektiv hälso- och
sjukvårdsinsats som kan förebygga mellan 2 och 3 miljoner dödsfall varje år.32
###
1
World Health Organization (WHO). Media centre: The top 10 causes of death. Fact sheet N°310. Updated May 2014. Available at:
http://who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/. Accessed September 25, 2014.
2
World Health Organization (WHO). Immunization, vaccines and biologicals. Pneumococcal vaccines. April 2003. Wkly Epidemiol Rec.
2003;78(14):97-120.
3
Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal disease: clinical features. Page last updated: June 6, 2013. Available at:
http://www.cdc.gov/pneumococcal/clinicians/clinical-features.html. Accessed September 25, 2014.
4
World Health Organization (WHO). Pneumonia fact sheet. Fact sheet N°331. Reviewed November 2013. Available at:
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/. Accessed September 25, 2014.
5
Centers for Disease Control and Prevention. Pneumonia can be prevented - vaccines can help. Page last updated: November 12, 2013.
Available at: http://www.cdc.gov/features/pneumonia/. Accessed February 14, 2014.
6
World Pneumonia Day.org. Pneumonia facts and figures. Available at: http://worldpneumoniaday.org/wpcontent/uploads/2012/11/WPD_2012_Global_Pneumonia_Factsheet.pdf. Accessed September 25, 2014.
7
File TM, Marrie TJ, et al. Burden of community-acquired pneumonia in North American adults. Postgrad Med. 2010;122(2):132-136.
8
Marrie TJ, Lau CY, Wheeler SL, et al. A controlled trial of critical pathway for treatment of community-acquire pneumonia. CAPITAL Study
Investigators. Community-Acquired Pneumonia Intervention Trial Assessing Levofloxacin. JAMA. 2000;283(6):749-755.
9
Svenska Lungrapporten. Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Pfizer fjärde kvartalet 2014. 2247 intervjuer gjordes med den
svenska allmänheten 40-79 år i Novus webbpanel.
10
http://www.pneumokocker.se/fakta-om-pneumokocker/statistik-pneumokocker-i-siffror/
11
Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabasen/diagnoser i slutenvård/sökkriterier:
J12-J18/Sverige/65+/båda könen/vårdtillfällen per 100 000 invånare. Accessed May 9, 2014.
12
National Heart Lung and Blood Institute. What is pneumonia? March 01, 2011. Available at:
http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/pnu/pnu_all.html. Accessed September 25, 2014.
13
World Health Organization (WHO). 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. WHO Position Paper. Wkly Epidemiol Rec.
2008;83(42):373-384.
14
Centers for Disease Control and Prevention. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) information for clinicians. 2005. Available
at: http://emergency.cdc.gov/disasters/disease/mrsaclinicians.asp. Accessed January 21, 2011.
15
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Klebsiella pneumoniae in healthcare settings. Page last updated: August 27, 2012.
Available at: www.cdc.gov/HAI/organisms/klebsiella/klebsiella.html. Accessed September 25, 2014.
16
Medline Plus. Atypical pneumonia. Update Date: 8/30/2012. Available at: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000079.htm.
Accessed September 25, 2014.
17
McCullers JA. Insights into the interaction between influenza virus and pneumococcus. Clin Microbiol Rev. 2006;19(3):571-582.
18
Medline Plus. Pneumonia - adults (community acquired). Update Date: 4/26/2014.
Available at: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000145.htm. Accessed September 25, 2014.
19
Blasi F, Mantero P, Santus P and Tarsia P. Understanding the burden of pneumococcal disease in adults. Clin Microbiol Infect.
2012:18(Suppl. 5):1-8.
20
Sandvall B, Rueda AM, Musher DM. Long-term survival following pneumococcal pneumonia. Clin Infect Dis. 2013 Apr;56(8):1145-6.
21
National Heart, Lung, and Blood Institute. Types of pneumonia. March 1, 2011. Available at http://www.nhlbi.nih.gov/health/healthtopics/topics/pnu/types.html. Accessed September 19, 2014.
22
Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on
the management of community-acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis. 2007;44(Suppl 2):S27-S72.
23
IOM (Institute of Medicine). 2013. Ranking vaccines: A prioritization software tool: Phase II: Prototype of a decision-support system.
Washington, DC: The National Academies Press.
24
World Health Organization (WHO). Pneumonia fact sheet. Fact sheet N°331. Reviewed November 2013. Available at:
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/. Accessed September 25, 2014.
25
Weinberger B, Herndler-Brandstetter D, Schwanninger A, et al. Biology of immune responses to vaccines in elderly persons. Clin Infect Dis.
2008;46:1078-1084
26
American Lung Association. Pneumonia fact sheet. Available at: http://www.lung.org/lung-disease/influenza/in-depth-resources/pneumoniafact-sheet.html . Accessed June 7, 2013.
27
American Lung Association. Pneumonia fact sheet. Symptoms, diagnosis and treatment. Available at: http://www.lungusa.org/lungdisease/pneumonia/symptoms-diagnSsis-and.html. Accessed July 2, 2013.
28
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Lunginflammation/ och http://www.netdoktor.se/forkylninginfektion/artiklar/lunginflammation/
29
World Health Organization (WHO). Influenza (seasonal). Fact sheet N°211. March 2014. Available at:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/index.html. Accessed September 25, 2014.
30
Mayo Clinic. Pneumonia causes. May 21, 2013. Available at: http://www.mayoclinic.com/health/pneumonia/DS00135/DSECTION=causes.
Accessed September 25, 2014.
PRE20150303PSE02
31
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Yellow book chapter 3: infectious diseases related to travel. Page last
updated: August 01, 2013. http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2012/chapter-3-infectious-diseases-related-to-travel/pneumococcaldisease-streptococcus-pneumoniae. Accessed September 25, 2014.
32
World Health Organization (WHO). 10 facts on immunization. April 2012. Available at
http://www.who.int/features/factfiles/immunization/en/index.html. Accessed August 20, 2014.
PRE20150303PSE02