Angelika Kullbergs seminarium 1

advertisement
Learning study – elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan
Angelika Kullberg
Undervisning gör skillnad
2003
G
VG
MVG
A
Öjersjö
52
26
9
13
Riket
53
29
10
8
Källa: Skolverket, 2003/2007, Öjersjö interna rapport 2003, Riket= elever med svensk
bakgrund
2007
G
VG
MVG
A
Öjersjö
47
29
20
4
Riket
55
23
8
14
Lärandets objekt
•
•
•
Lärande är alltid lärande av något, lärandet har ett objekt
Lärandets objekt är en förmåga, det kunnande, det förhållningssätt som vi vill att eleven skall utveckla.
För att kunna detta, måste man kunna urskilja vissa kritiska aspekter samtidigt
Elevernas lärande
•
•
•
•
Vad skall eleverna kunna?
Vilka förmågor skall utvecklas?
Vad innebär det att kunna detta? Vad är det man måste förstå/få syn på för att förstå detta (kritiska aspekter)?
“Many Americans who have heard that in lesson study, teachers meet in groups to collaborate have rushed off to “do” lesson study without ever finding out what, exactly, these groups of Japanese teachers talk about in their meetings” (Stigler in Fernandez & Yoshida, 2004 p. x). (‐5) – (‐ 2) =
Vad är det som eleverna behöver upptäcka/erfara/få syn på? Kritisk aspekt 1
Att förstå skillnaden i betydelse för ”minustecknet.”
+5
(-5)
(‐5) – (‐2) = -5
“Mönster lektionen”
5 + 5 = 10
5+4=9
5+3=8
5+2=7
5+1=6
5+0=5
5 + (-1) = 4
5 + (-2) = 3
5 + (-3) = 2
5 + (-4) = 1
5 + (-5) = 0
5-5=0
5-4=1
5-3=2
5-2=3
5-1=4
5-0=5
5-(-1)=6
5-(-2)=7
5-(-3)=8
5-(-4)=9
5-(-5)=10
Figure x. Using patterns to discover the rule “two minus” make a plus in lesson 1.
Kritisk aspekt 2
Att se subtraktion som skillnad istället för ”ta bort”.
401 – 398 = 3
5
8
-2
1
-2
-5
Kritisk aspekt 3
Att förstå a‐b inte är b‐a
Subtraktion ur den förstes
perspektiv
Jocke
Henrik
401 – 398 = +3
398 – 401= -3
(-2) – (-5)= + 3
(-5) – (-2) = - 3
Kritisk aspekt 4
Att förstå talsystemets uppbyggnad
Vilket är störst
‐10 eller ‐7?
Resultaten är användbara
Aspekt 1
Aspekt 4
Att förstå skillnaden i
betydelse för
”minustecknet.”
Att förstå talsystemets
uppbyggnad.
(‐5) – (‐2) = Aspekt 3
Att förstå a-b inte är b-a
Aspekt 2
Att se subtraktion som
skillnad istället för ”ta
bort”.
Learning study
Modell: Lesson study
Teori: Variationsteori
• Kollektiv process
• Fokus på den förmåga som
• Iterativ, cyklisk
• Systematisk prövning
• Feed-back
• Utvärderande
skall utvecklas
• Hur eleven lär/förstår det som
skall läras
• Vad som är nödvändigt för att
lära detta (kritiska aspekter)
• Mönster av variation/invarians?
Vad menas med variation?
Skapa variation genom att låta innehållet i undervisningen träda fram på ett visst sätt.
‐ variera de ”kritiska aspekterna”
Exempel: Subtraktion som skillnad
* Kontrastera subtraktion som skillnad mot ”ta bort”
* Hålla skillnaden konstant och variera talen (‐2) ‐ (‐4) = 2
(1) ‐ (‐1) = 2
4 – 2 = 2
Forskning om Learning study
•
•
•
•
•
Elevernas lärande
Elevernas möjlighet att lära ökar
Det verkar som de “svagpresterande” eleverna gynnas mest
Pågående forskning; Hur kan resultat från tidigare LS implementeras i andra elevgrupper
Lärarnas lärande
Lärare som arbetar med en LS utvecklar en förmåga att fokusera innehållets behandling
(Lärarna upplever sig själva mer professionella – Lärarna står för yrkets kunskapsproduktion)
Elevernas lärande
Studie
Lektion 1
Lektion 2
Lektion 3/4
Decimaltal (oändlighet), år 6
5% till 21%
24% till 95%
12% till 88%
Subtraktion med Negativa tal, år 7
35% till 29%
44% till 67%
29% till 81%
Vinklar, (vinkel‐
benens längd) år 4,5
6% till 33%
40% till 95%
26% till 80%
DECIMALTAL
hög
Serie1
låg
Serie2
90
80
73
70
Antal rätt i %
68
eftertest
förtest
61
60
50
81
78
50
63
51
40
30
20
10
33
28
Lektion 1
klass A
33
28
lektion 2
klass B
Lektion 3
klass C
0
Gaversjö & Lööf Widing (2007)
ALGEBRA
90
80
80
70
73
69
67
68
64
61
Antal % rätt
60
51
50
54
54
Lågpresterande
40
39
35
30
20
10
0
58
52
34
29
22
Lektion 1 klass A
19
Lektion 2 klass B
Lektion 3 klassC
Högpresterande
“Lesson studies”
•
•
•
•
•
•
•
Kompetensutveckling för lärare
Förbättra elevernas lärande
Bidra till lärares professionella kunskap
Pragmatisk validitet (Nuthall, 2004)
Learning study
En typ av aktionsforskning Forskning om (på) LS
LS forskning i sig
Litteratur
•
Marton, F., & Tsui M., A. B.(2004). Classroom discourse and the space of learning. New Jersey: Erlbaum
•
Kullberg, A. (2004). Tal. delar och oändlighet. En studie om avgörande skillnader i undervisning och lärande om decimaltal. Institutionen för pedagogik och didaktik, C‐uppsats, Göteborgs Universitet. •
Lo, Pong & Chik. (2005). For each and everyone. Catering for individual differences through Learning studies. Hong Kong: Hong Kong University Press.
•
Holmqvist, M. (2006). (red.) Lärande i skolan. Learning study som skolutvecklingsmodell. Lund: Studentlitteratur.
•
Marton, F. (2004). Learning study‐ pedagogisk utveckling direkt i klassrummet. Forskning av denna världen‐praxisnära forskning inom utbildningsvetenskap. Vetenskapsrådets rapportserie 2.
•
Runesson, U., Kullberg, A., & Maunula, T. (in press). Sensitivity to student learning – a possible way of learning to enhance learning? In P. Sullivan, & O. Zazlavski (no final titel yet)
•
Runesson, U., & Kullberg, A. (in press). Learning from variation. Differences in learners’ ways of experiencing differences. In B. Sriraman, C. Bergsten, S. Goodchild, C. Michelsen, G. Palsdottir, O. Steinthorsdottir & L. Haapasalo, (Eds.), The Source book on Nordic Research in Mathematics Education. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
•
Marton, F. (2005). Om praxisnära grundforskning. Forskning av denna världen II‐ om teorins roll i praxisnära forskning. Vetenskapsrådets rapportserie.
•
Gustavsson, L. (2008). Att bli bättre lärare. Hur undervisningens behandling blir till samtalsämne lärare emellan. www.skolporten.com/art.aspx
Kurser (uppdrag eller fristående)
•
LEARNING STUDY – EN MODELL FÖR UTVECKLINGSARBETE DIREKT I KLASSRUMMET. PDG 105, PDG107 (7,5 hp)
•
LÄRSTUDIER (LEARNING STUDY). ATT PLANERA, GENOMFÖRA OCH ANALYSERA LÄRANDE I KLASSRUMMET. PDG465 (15 hp)
Nätverk
•
•
Nationell/Nordisk årlig nätverksträff för Learning och Lesson studies, 11 januari 2010 Göteborg, Wallenbergs konferenscenter, GRUC
Internationell konferens för Lessonstudies WALS (World Association of Lessonstudies), Hong Kong 7‐10 december 2009
[email protected]
Download