Service Learning

advertisement
Service Learning
På Pilevallskolan har vi sedan flera år ett
arbete som heter Service Learning.
Minst en gång varje vecka ”praktiserar” barn
på en arbetsplats där de har sin handledare.
De är i äldreomsorgen, hos yngre barn på
förskolan, i förberedelseförskola för
flyktingbarn, i kommunens parkarbete och på
stadsbiblioteket.
Även på skolan bedrivs Service Learning
projekt. Två klasser arbetar med skolans
bibliotek och har ”bokprat” med de yngre
eleverna. Det finns elever som har Service
Learning i slöjden och de som hjälper sina
yngre kompisar att ta datakörkort. Med
bakgrund i och praktiska ”färska”
erfarenheter arbetas det vidare på detta i
klassrummet. Samhället blir läromedlet som
för barnens lärande i olika ämne framåt.
Vilka effekter ger Service
Learning?
Barnen får egna praktiska erfarenheter av,
förståelse och kunskaper kring ett arbete. De
möter gamla, barn och ”gubbarna på
parkförvaltningen”. De tränar sig i att bygga
och bevara relationer till vuxna och ökar sin
sociala kompetens. Speciellt relationer till
äldre människor tycker barnen ger dem
mycket.
Barnens språkutveckling stimuleras genom
att de kommunicerar med andra vuxna än
sina lärare, kompisar och föräldrar.
Barnen utvecklas mot att våga ta initiativ och
ta ansvar. De får ett utökat kontaktnät men
framför allt så ger det mer glädje och
meningsfullhet i skolarbetet.
Speciellt de elever som har det lite svårare
med traditionellt skolarbete upplever att
Service Learning är ett roligt sätt att lära. Det
blir dubbla vinster. De barnen som är ”ute”
känner sig viktiga och blir sedda, samtidigt
får de barn som är i klassrummet tillfälle att
arbete i mindre grupp och få då mer tid av sin
lärare och individualiseringen ökar.
Vad säger utvärderingarna?
Flera gånger per termin följer lärarna upp vad
barnen tycker. Dessutom bjuds handledarna
in några gånger varje år för utvärdering och
vidare planering. Skolledningen träffar också
lärarna och handledarna för att följa, stötta
och vidareutveckla Service Learning. Barnen
pekar speciellt på att de känner ett ökat
ansvar. De uttrycker också att de trivs med att
få ta egna initiativ och att de får ”udevana”.
Detta skånska uttryck står för att de får
kunskap i agerande mot andra människor och
andra delar av samhället. Service Learning
hjälper barnen att hitta en balans mellan deras
egna sociala och kulturella värderingar och de
värderingar som finns i det samhälle vi lever
i.
Våra elever knyter an till sin närmiljö genom
Service Learning. Vi har en stor omflyttning
och många barn har ett förflutet i en annan
del av världen, med flykt och krigets fasor i
nära minne. Att efter ett liv på förläggningar
komma till vår stad och rota sig är inte alltid
lätt. Det finns ibland en stor rastlöshet och
flera av barnen har på grund av detta lite
svårare än andra att knyta an till både vuxna,
kamrater men också till sin närmiljö. Hur
viktigt är det att lära känna de vuxna i
området om jag ändå inte vet om jag ska
stanna? Att på skoltid hjälpa just dessa elever
att skapa nya rötter med sunda trygga vuxna
vid sin sida, ser vi som et investering för
folkhälsan hos våra barn.
De ca 20 handledarna belyser barnens
utveckling utifrån sina ”vuxenögon” De ser
barnen och ger en kompletterande bild till
skolan om hur barnen utvecklas och lär för
livet. Ett gott betyg är att handledarna troget
är med år från år!
Varje år finns uppskattade
höjdpunkter.
Vi bjuder in förskolebarnen som några av
våra elever arbetar hos till skolan. Eleverna
bjuder på saft och kakor. Våra pensionärer
från ”hemmet” blir körda i rullstolar till
skolan och bjuds på en härlig sångstund och
rundvandring varje år. Dessa höjdpunkter
uppskattas otroligt mycket av alla inblandade.
Lärarna ser att barnens språk utvecklas
genom att de använder det i viktiga
vardagssituationer. De får fler språkliga
förebilder och kan se hur språket inte är något
statiskt för alltid givet. ”Parkgubbarnas”
språk skiljer sig ibland från förskollärarnas.
Mitt språk är inte som min lärares och mina
morföräldrar pratar inte som de på
serviceboendet. Det väcker tankar som leder
till viktiga insikter om språk och kultur.
2004 blev vi årets skånska skola för vårt
arbete med Service Learning med
motiveringen; ”Ett samhälle skapas av
värderingar och normer vi får tidigt i livet.
Men att lära för livet får aldrig bara bli en
vacker formulering. Med elever från hela
världen måste världen vara med och ta sitt
ansvar. Det är vad som sker i den del av
världen som kallas Trelleborg. Varje vecka
praktiserar barn på en arbetsplats ute i
samhället. De ser, lär och får nya värderingar
som kan leda vidare genom livet. Att komma
utifrån och hitta sin plats i vårt samhälle är
inte enkelt. Men kan vi hjälpa till att skapa
nya rötter kan vi få den mest tilltufsade planta
att växa sig stor och stark. Ska vi lära oss
någonting om integration i skolorna kan vi
bara säga – lär av Trelleborg
Kontaktperson; Barbro Dahlman-Larsson
[email protected]
0410-733586
Läs artikel på Sydsvenskans hemsida.
Download