Generic Learning Outcomes – att göra skillnad genom kulturarv

advertisement
Generic Learning Outcomes –
att göra skillnad genom kulturarv
Anna Hansen, NCK
NCK
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
The Nordic Centre of Heritage Learning and
Creativity AB
Ett forsknings- och utvecklingscentrum i
skärningspunkten mellan politik, forskning och
praktik
Kulturarvspedagogik
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
•
•
•
•
Arkiv
Museum
Kulturmiljöer
Konst
Kulturarvspedagogik
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Lärande genom istället för
lärande om kulturarv
Kulturarvspedagogik
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Vi kan tänka oss kulturarvet
som en råvara ur vilken olika
effekter kan utvinnas:
 Empati i tid och rum
 Kritiskt tänkande och
källkritik
 Kunskap om historiska
skeenden
 Upptäckarglädje
 Social samvaro
 Lust att lära
… med mera.
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Reflektionspaus:
Vad är lärande?
“Learning is a process of active engagement
with experience. . . It may involve the
development or deepening of skills,
knowledge, understanding, awareness, values,
ideas and feelings, or an increase in the
capacity to reflect. Effective learning leads to
change, development and the desire to learn
more."
Campaign for learning, 1998
Konstruktivistisk kunskapssyn
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Kunskap konstrueras och är med
andra ord ingen avbild av
verkligheten.
Utgångshypotesen är att allt som
iakttas av ”verkligheten” står i
relation till människan som
iakttar.
En kunskapssyn som kräver att vi
tar avstamp hos individen
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
I slutet av 1990-talet
fick Storbritannien en
ny regering med nya
visioner
“If we are to prepare successfully for the
twenty-first century we will have to do more
than just improve literacy and numeracy skills.
We need a broad, flexible and motivating
education that recognises the different talents
of all children and delivers excellence for
everyone.…”
(Government White Paper
Excellence in Schools,1997)
Vad behövdes för att göra
kulturarvssektorn relevant och viktig?
Research Centre for
Museum and Galleries vid
University of Leicster
Generic Learning Outcomes
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Ett verktyg för strategisk
utveckling av kultursektorn
med lärandeperspektivet
i fokus
Kunskap & förståelse
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
- Fakta, t.ex. om arkiv eller om
mig själv
- Fördjupad förståelse kring
något
- Göra kopplingar och förstå
relationer mellan saker eller
händelser
- Använda tidigare kunskap på
ett nytt sätt
Förmågor & färdigheter
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
- intellektuella förmågor, t.ex.
att läsa och skriva
- nyckelkompetenser
- sociala färdigheter
- kommunikativa färdigheter
- emotionella förmågor, t.ex.
empati eller förmåga att
hantera starka känslor
- fysiska förmågor
- veta hur man gör något
Attityder & värderingar
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
- känslor
- självkänsla
- åsikter om andra
människor
- attityder (positiva och
negativa) till
museet/arkivet
- empati och tolerans (eller
avsaknad av dessa)
Glädje, inspiration & kreativitet
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
- ha roligt
- bli överraskad
- innovativa tankar,
handlingar, saker
- kreativitet
- utforska, experimentera,
skapa
- vara inspirerad
Aktivitet, beteende & progression
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
- vad
människor gör
- vad människor avser göra
- en förändring i hur
människor hanterar livet
- progression, t.ex. mot ett
fortsatt lärande
Kritik mot GLO
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
•
•
•
•
•
”Top-down” – perspektivet
Mäter faktorer associerade till lärande
Ett subjektivt mått
Bortfallet negligeras
Dålig kvalitetssäkring av
lärandeprocessen
Reflektionspaus:
Hur ser en lärande organisation ut?
Hur känner sig besökarna?
Vad tänker besökarna?
Hur känner sig personalen?
Mina erfarenheter av GLO
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Många projekt havererar pga bristande
kommunikation!
Individuel
Individuel
l
l Individuel
förståelseIndividuell
förståelse l
förståelse
förståelse
Gemensam
förståelse
Exempel: Skolan och museerna
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
• Syftet är att undersöka effekterna av
skapande skola på eleverna, skolorna
och museerna
• Hur skapande skola-programmen
påverkar eleverna utvärderas med GLO
Skolan och museerna
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Skolan och museerna
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Exempel: Beyond the Palace Walls
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
• National Museums
Scotland
• Syfte: Utvärdering
av utställning för
bättre underlag
inför nästa
utställning
Beyond the Palace Walls
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
”Have your perceptions of Islamic art changed
efter visiting the exhibition?”
(attitudes and values)
- I used to think Islamic art was crude and
unimaginative
- I didn’t know they appreciated pictoral work
with animals
Beyond the Palace Walls
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
”Was there anything in the exhibition that
surprised you?”
(enjoyment, inspiration, creativity)
- some of the intricate and detailing and
workmanship
Beyond the Palace Walls
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Slutsatser:
- Man fick inte svar på om alla mål man satt
upp med utställningen hade mötts
- Det är viktigt att ställa kompletterande
frågor om sådant som inte täcks in av GLO
Tack!
[email protected]
Download