Bilaga 1

advertisement
1
Bilaga 1
ANSÖKNINGAR OM MEDEL UR FOLKHÄLSOANSLAGET
SOM FÖRESLÅS BIFALL VID HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE 2004-03-30
Pågående projekt
0 tkr
1.1
LS 0301-0053
Tobaksfri familj
(flerårigt 2003 – 2005)
Sökande:
Sökt belopp:
Förslag att:
bevilja 0 tkr.
Folktandvården Stockholms län AB
lk
400 tkr för tre år, varav 0 tkr för år 2004
Projektbeskrivning
Tobaksfri familj är ett treårigt samarbetsprojekt mellan MVC, BVC
och Folktandvården i Upplands-Bro kommun och Upplands Väsby
kommun. Målet med projektet är att flera barn ska få växa upp i en
tobaksfri miljö. Projektet har pågått under perioden 2000-2002 med
hjälp av Eldsjälspengar från NVSO (579 tkr).Projektet visar resultat i
form av minskad rökning framför allt när det gäller föräldrars
inomhusrökning.
Projektet beviljades för år 2003 -2005 anslag med 400 tkr för
genomförande av projektet. Hela summan har fakturerats och
utbetalats under 2003. Årsredovisning för 2003 har lämnats och
projektet löper som planerat. Under året har projektet spridit sig till
Nynäshamn. Resultat är under bearbetning.
Beställarkontor Vårds synpunkter:
Projektet drivs med enkla medel och är synnerligen angeläget. Metod
och resultat bör spridas till andra områden och där så är möjligt
förankras i de geografiska beställaravdelningarna.
300 tkr
1.2
LS 0301-0054
Friskare, smartare, gladare. Kostvanor och ätbeteende, daglig
fysisk aktivitet – ett utbildningsprogram i hälsosam livsstil för
ungdomar med utvecklingsstörning.
(flerårigt 2003 – 2007)
Sökande:
Lindeparkens Gymnasiesärskola
Sökta medel: 855 tkr
Förslag att :
bevilja 300 tkr
2
Bilaga 1
Projektbeskrivning:
Projektet syftar till att genomföra ett program under fyra år som ska
stimulera lindrigt och måttligt utvecklingsstörda att bli fysikt mer
aktiva och genom bättre kostvanor minska övervikten. I programmet
erbjuds daglig fysisk aktivitet under 30 minuter, maten ska tillagas
delvis med eleverna, ett datorprogram ska ge feedback på tagen
portion. Olika föreningar inbjuds till skolan för att presentera
aktiviteter och alla ska under en period erbjudas deltagande i grupp
ledd av skolsköterska och psykolog där ämnet relationers betydelse
ska diskuteras. Hälsostatus görs före och efter genomförda aktiviteter
Kostnaderna för projektet fördelas på material, drift för olika
aktiviteter, personalkostnader, forskningsrelaterade kostnader mm.
Projektet ska söka medel från Jerringfonden och Allmänna
arvsfonden.
Beställarkontor Vårds synpunkter:
Projektet är angeläget och riktar sig till en utsatt grupp. Dock har
projektet drag av nationellt intresse varför det är tveksamt om
Stockholms läns landsting ensamt ska stå för finansieringen.
Kostnadsberäkningen inom projektet förefaller onödigt hög på flera
poster. Beskrivning av samverkan och ansvarfrågor mellan
Stockholms stads skolförvaltning, Utvecklingscentrum för
handikappidrott och berörd hälso- och sjukvård saknas liksom
konkretisering av hur resultaten ska överföras till reguljär
verksamhet. Projektet har fortfarande kvar medel från 2003. Föreslås
att vi delfinansierar projektet med 300 tkr under förutsättning att
andra finansiärer tillkommer.
1.3
325 tkr LS 0301-0325
SMADIT – Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken i
Stockholms län
(flerårigt 2003-2005)
Sökande:
Beroendecentrum Stockholm
Sökta medel: 325 tkr
Förslag att
bevilja 325 tkr.
Projektbeskrivning
Projektet ingår som en del i ett större projekt – treårig
försöksverksamhet – där Vägverket står som projektägare och KSL,
Stockholms stad, polisen, hälso- och sjukvården (kontakt på BKV är
Beställaravdelning Stockholm) m.fl. deltar.
Syftet med försöksverksamheten är att minska risken för återfall vid
”rattfylla” genom omedelbart omhändertagande och ”remiss” av drogoch alkoholpåverkade förare till beroendeenhet och/eller primärvård
3
Bilaga 1
samt snabbare kontakt med socialtjänsten. Försöksverksamheten
inriktas bl.a. på att förbättra samverkan mellan medverkande
myndigheter, utveckla effektivare rutiner inom polis, socialförvaltning
och beroendevård samt att finna nya former för att påverka
trafikförövares attityder till olycksrisker.
Under året har en koordinator/projektledare anställts av projektet.
Arbetet har inriktats på att skapa kontakter och sprida kunskap om
projektet och utförs i nära samverkan med Polisens Forsknings- och
Utvecklingsenhet, Maria beroendecentrum och Beroendecentrum
Stockholm. Gemensamma riktlinjer för omhändertagandets hela kedja
från upptäckt till relevanta vårderbjudanden och genomförda insatser
utarbetas.
Detta projekt omfattar endast en mindre del av hälso- och sjukvårdens
medverkan i försöksverksamheten, nämligen stöd i nätverksbyggandet
och utbildning. Övriga delar hanteras inom ramen för avtal och
överenskommelser mellan Beställarkontor Vård och berörda
producenter.
Kostnaden under projekttiden beräknas till 920 tkr. Under år 2003
utbetalades 200 tkr. Kostnaden för år 2004 beräknas till 250 tkr för
lön, 70 tkr för drift löpande och 5 tkr för övrigt. Projektet har 10 tkr
kvar från 2003.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektet löper på enligt planering och har hög prioritet. Projektets
syfte med optimerat resursutnyttjande och förbättrad samverkan
mellan aktörer som hanterar gruppen ”påverkade bilförare” är
vällovligt. Vi föreslår fortsatt finansiering med 300 tkr för 2004.
1.4
LS 0301-0326
675 tkr Kvinnor och fysisk inaktivitet. En explorativ, metodologisk och
interventiv studie.
(flerårigt 2003-2004)
Sökande:
Allmänmedicin Stockholm
Sökt belopp:
975 tkr
Förslag att
Bevilja 675 tkr som ett slutligt bidrag
Projektbeskrivning
Preliminära data från Centrum för migrationsforskning, MigraMed,
vid Allmänmedicin Stockholm, visar att finska, polska, turkiska och
irakiska kvinnor har signifikant ökad risk för kranskärlssjukdom.
Ensamstående och lågutbildade kvinnor födda i Sverige har en ökad
risk för kranskärlssjukdom. Fysisk inaktivitet är vanligt framförallt
bland utlandsfödda kvinnor. Syftet med projektet är att via enkäter och
telefonintervjuer analysera hinder och olika mönster av fysisk aktivitet
4
Bilaga 1
relaterade till sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. Att i
fokusgrupper få en större förståelse för hur sociala, kulturella och
andra faktorer och mekanismer har ett samband med fysisk inaktivitet.
Genom intervention riktad mot fysisk inaktivitet hos friska kvinnor i
åldern 35-45, men som har en ökad risk, förbättra deras
insulinkänslighet etc.
Målet är att hitta förebyggbara sociala, kulturella, etniska och andra
faktorer som leder till ökad fysisk inaktivitet hos kvinnor. Att ta fram
modeller och metoder, verktyg som kan användas av distriktsläkare
och distriktssköterskor i primärvården för att nå och påverka kvinnor
som har en ökad risk för kranskärlssjukdom pga ökad fysisk
inaktivitet. Projektet har under året lagt till kvantitativa mätningar av
fysisk aktivitet med accelerometrar till datainsamlingen. Den första
delen av projektet beräknas avslutat 2004-12-31. Projektet andra del är
beräknad att pågå under åren 2005-2006.
Projektet beviljades 700 tkr ur folkhälsoanslaget år 2001 och 400 tkr
år 2003. Kostnaden för år 2004 beräknas till 975 tkr och är 600 tkr för
personal, 145 tkr för drift engångskostnad, 80 tkr för drift löpande och
150 tkr för övrigt.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektet bör få fortsatt finansiering under år 2004, men med en
mindre del då kostnadskalkylen skiljer sig avsevärt från prognos i
2003 års ansökan.
1.5
LS 0301-0328
2962 tkr Diabetespreventiva programmet
(flerårigt 1995-2005)
Sökande:
Karolinska sjukhuset
Sökta medel: 2962 tkr
Förslag att
bevilja 2962 tkr.
Projektbeskrivning
Projektet påbörjades 1995 och ska slutföras 2005. En
befolkningsinriktad primärprevention har genomförs i tre kommuner,
Sigtuna, Upplands-Väsby och Värmdö med avseende på åtgärder som
leder till ökad motion, förbättrade kostvanor, mindre tobaksbruk och
färre med övervikt i kommunerna.
Under 2004 intensifieras utvärderingsinsatser inom programmet. I
ansökan för 2004 föreslås en förlängning av programmet med två år
där programmets fokus skiftar från genomförande till utvärdering och
vidmakthållande. Enligt bifogad tidsplan beräknas pågående
uppföljningsstudier och programmet i sin helhet avslutas under 2006.
5
Bilaga 1
Kostnader för 2005 är beräknade till 3 372 tkr och för 2006 till 1 785
tkr
Kostnaderna för 2004 fördelas på 1628 tkr för personal, drift och
lokaler ca 475 tkr och uppföljning 1658 tkr och övrigt 200. Avgår
ackumulerat överskott på 999 tkr.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Föreslås att Diabetespreventiva programmet beviljas medel enligt
tidigare riktlinjer. Vidare att programmet beviljas en förlängning om
två år under ledning av nuvarande styrgrupp och att programmet
inkommer med ny ansökan inför 2005.
1 200 tkr
1.6
LS 0301-0336
En kartläggning av samband mellan livsstilsrelaterade faktorer,
metabola och endokrina faktorer och förekomst av oro, ångest,
depression och utmattning hos tonåringar.
(flerårigt 2003 - 2005)
Sökande:
Institutet för psykosocial medicin, Karolinska
institutet och Akutmottagningen Barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken, Danderyds sjukhus.
1 260 tkr för år 2004.
Sökt belopp:
Förslag att:
Bevilja 1 200 tkr.
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att utarbeta screeningmetoder för att tidigt
identifiera och rehabilitera stressrelaterade metabola och endokrina
rubbningar och i nästa steg genom enkla rehabiliteringsåtgärder
förhindra att dessa övergår i en mer manifest och svårbehandlad
sjukdom, såsom depression eller utmattningstillstånd. Målgruppen är
100 tonåringar 15 – 18 år, som söker på BUP-mottagning för oro,
ångest, depression eller trötthet. Tonåringen kartläggs avseende
livsstilsrelaterade faktorer såsom sömn, kost, motionsvanor, subjektivt
upplevd stress samt den psykosociala miljön. Undersökningen
kommer att kompletteras med olika tester, såsom EKG, saliv-cortisol
och där så är möjligt även blodprovskontroller.
Under 2003 har friska elever på tre Stockholmsgymnasier och ett i
Mora kontaktats och ett hundratal har meddelat att de är villiga att
delta i studien. Denna grupp kommer att fungera som referensgrupp
till de patienter som så småningom kommer att rekryteras från BUPmottagningar till studien. Blod- och salivprov har inhämtats och vissa
test har utförts, enkäter har besvarats. Nya test kommer att
genomföras på samma elever för att utröna intraindividuella
skillnader.
6
Bilaga 1
Under våren 2004 kommer utbildning av barnpsykiater och
barnpsykolog att genomföras på tre BUP-mottagningar i Stockholm
och en i Mora. Under hösten beräknas mätningar av ungdomar som
söker sig till BUP kunna starta.
Kostnaden för år 2004 beräknas till 985 tkr för personal, 130 tkr för
drift engångskostnad,16 tkr för drift löpande, 29 tkr för lokaler samt
100 tkr för labkostnader.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektet ligger enligt uppgift i fas med projektplanen trots att
projektet inte har beviljats ytterligare finansiering och enligt uppgift
bara är halvfinansierat. Bedömningen att projektet borde kunna
delfinansieras via annan verksamhet kvarstår i sak, samtidigt
utvecklas projektet lovande trots brister i finansieringen. Vi föreslår
mot denna bakgrund bifall till finansiering enligt ansökan.
1 236 tkr
1.7
LS 0301-0342
Överviktsprevention bland barn i 6-årsåldern och årskurs 1 – 3
samt kartläggning av medicinsk och social riskökning för unga
vuxna som varit överviktiga som tonåringar.
(flerårsprojekt, 2000 – 2005)
Sökande:
Huddinge sjukhus, Barnens sjukhus, Rikscentrum för
överviktiga barn
1 290 tkr för år 2004.
Sökt belopp:
Förslag att:
bevilja 1 236 tkr.
Projektbeskrivning
Ansökan avser två olika projekt: Överviktsprevention bland barn i 6årsåldern och årskurs 1 – 3 samt en kartläggning av medicinsk och
social riskökning för unga vuxna som varit överviktiga som
tonåringar.
Syftet med det första projektet är att med randomiserade kontrollerade
undersökningar se om man med skolans och fritids egna resurser kan
minska överviktsutveckling i åldern 6 – 10 år. Barnens viktutveckling
och fysiska aktivitet och attityder till kost och ätande följs under fyra
år.
Interventioner startade läsåret 2001/2002 men det är först under
2002/2003 som några större förändringar noterats. Projektet
rapporterar förändringar inom interventionsskolorna, framförallt på
kostsidan, avseende kostens kvalitet och innehåll.
Den fysiska aktiviteten mäts med särskild apparatur, accelerometer,
som barnen bär. Tidigare har samband mellan grad av fysisk aktivitet
7
Bilaga 1
och BMI konstaterats. På interventionsskolorna ligger graden av
fysisk aktivitet konstant emedan den på kontrollskolorna minskar.
Totalt sett har vikten på barnen i interventionsskolorna stabiliserats
och viktuppgången avstannat till skillnad mot kontrollskolorna där
viktuppgången fortgår.
Projektet hyser förhoppningar om ytterligare genomslag allt eftersom
interventioner fortgår och intensifieras.
En ätstörningsenkät som genomförts bland elever i åk 3 på
interventionsskolorna pekar inte på några tecken på ökad tendens av
ätstörningar till följd av pågående intervention.
Projektansvariga anser att projektet som det byggts upp borde kunna
leva vidare inom ramen för landstingets överviktsarbete.
Syftet med det andra projektet är att besvara frågan hur allvarligt
fetma under tonåren påverkar den sociala och medicinska
utvecklingen tio år senare. Överviktiga män ska identifieras med hjälp
av värnpliktsregistret. Med hjälp av Statistiska Centralbyråns register
ska väsentliga variabler avseende morbiditet, utbildning,
medelinkomst, sjukskrivning etc. erhållas. Kartläggning pågår under
ledning av professor Anders Ekbom och Scott Montgomery vid
Institutionen för medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet och
slutrapport beräknas till senast vårterminen 2005.
Under 2000 beviljades 835 tkr ur folkhälsoanslaget. 2001 beviljades
605 tkr, år 2002 beviljades 1 180 tkr och 2003 1 144 tkr.
Kostnaden för år 2004 beräknas till 1 386 tkr, varav 1 266 tkr är
personalkostnad, 105 tkr drift engångskostnad och 15 tkr löpande
drift. Projektet beräknas avslutas under 2005 då kostnaden beräknas
till 650 tkr.
Projektet erhåller under 2004 ekonomiskt stöd från Jerringfonden,
Vetenskapsrådet samt Barnens Sjukhus FoU-medel.
Beställarkontor Vårds synpunkter
De båda delprojekten är intressanta. Inte minst med tanke på det
omfattande arbete som Stockholms läns landsting investerar i
sakfrågan genom Programarbete Övervikt. De erfarenheter som dessa
projekt gör måste tas till vara inom ramen för programarbetet och
spridas till övriga delar av hälso- och sjukvården, men även till
skolhälsovården. Vi tillstyrker bidrag med 1 236 tkr för år 2004 i
enlighet med bifogade kostnadsberäkningar och angiven övrig
finansiering.
70 tkr
1.8
LS 0301-0343
8
Bilaga 1
Krafttag – Samverkan kring ”Överviktiga tonårstjejer och
diabetes typ 2 patienter i Nynäshamns kommun
(flerårsprojekt, 2003 – 2005)
Sökande:
Södra länets produktionsområde
Sökta medel: 70 tkr för 2004
Förslag att:
bevilja 70 tkr för projektdelen ”överviktiga tonårsflickor”
Projektbeskrivning:
Projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget och
Nynäshamns kommun och har beviljats medel för att utarbeta ett
program riktat till överviktiga tonårsflickor. SLL:s handlingsprogram
för övervikt ligger till grund för den lokala planeringen.
Arbetet inleddes under höstterminen 2003 och kommer därför att
förskjutas in över 2005. Bland aktiviteter märks, motionsaktiviteter
med sjukgymnast, kostutbildning i grupp, Fysisk aktivitet på Recept
(FaR) utskrivet av läkare, motivationssamtal med hälsopedagog och
träffar med ungdomsmottagning.
Det har varit svårt att nå flickorna genom primärvården,
skolhälsovårdens skolsköterskor har därför blivit en mycket viktig
samarbetspart i projektet.
För 2004 söks medel för dietist 48 tkr och för övrig drift samt
litteratur och utbildning 22 tkr
Beställarkontor Vårds synpunkter
Ett lokalt projekt med intressant ansats, utgångspunkt i
handlingsprogrammet för övervikt och ambitionen att arbeta med unga
kvinnor. Vi föreslår fortsatt stöd till projektet och att kontakter
upprättas med geografisk Beställaravdelning för att fånga upp
projektets erfarenheter.
1.9
500 tkr LS 0301-0403
Att förebygga psykisk ohälsa i sjukvårdsarbete
(2000-2004)
Sökande:
Samhällsmedicin, Enheten för psykisk hälsa
Sökta medel: 615 tkr
Förslag att
bevilja 500 tkr som ett slutligt bidrag.
Projektbeskrivning:
Projektet uppmärksammar psykisk belastning som anställda inom
akutsjukvård möter i det dagliga arbetet och hur man med
personalstödjande åtgärder ska kunna möta denna belastning.
9
Bilaga 1
Under 2003 års första del pågick interventioner och projektets
utvärdering inleddes för att under andra delen av året intensifieras.
Under slutet av året var datainsamlingen klar och under december
2003 påbörjades bearbetning av data. Projektet beräknas vara
avslutat till sommaren 2004 i enlighet med tidigare justering.
Utvärderingsfasen kommer att ge såväl kvalitativa som kvantitativa
data avseende innebörd och betydelse för de personalstödjande
åtgärderna. Detta ska kunna anpassas efter andra sjukhusklinikers
behov.
För 2004 har kostnaderna specificerats till personalkostnader 515 tkr,
drift och uppföljning 100 tkr.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektet följer projektplanen och beräknas avslutas under året.
Därför föreslås fortsatt stöd under 2004. 84 tkr av 2003 års anslag är
ej förbrukade, anslag medges ej för lokalkostnader varför ett slutligt
bidrag om 500 tkr föreslås.
409 tkr
1.10
LS 0301-0406
Hälsoekonomiska värderingar och preventiva insatser på 60åriga män och kvinnor i Stockholms län –
kostnadseffektivitetsanalyser
(2003 – 2004)
Sökande:
Karolinska sjukhuset
Sökta medel: 409 tkr
Förslag att
Bevilja 409 tkr som ett slutligt bidrag.
Projektbeskrivning
Det övergripande syftet med projektet är att hälsoekonomiskt värdera
vinsterna med preventiva insatser på män och kvinnor efter 60-års
ålder. Mer specifikt handlar det om att utifrån uppgifter om
riskfaktorförekomst genomföra kostnadseffektivitetsanalyser.
Projektet fortskrider enligt planerna. Ett av delmålen är nu uppfyllt
och resultaten har publicerats i vetenskaplig tidskrift. (Lindgren et al,
Preventive Medicine 2003;36(4):403-409. Analyserna visade att såväl
kostmodifikationer som motion och kombination av dessa är
kostnadseffektiva bland 60-åriga män och kvinnor.
De metoder som projektet använder sig av är kostnadskrävande. Ett
samarbeta med en diabetespreventiv studie i Finland gör att projektet
har behov av ett halvårs förlängning.
10
Bilaga 1
Under 2003 erhöll projektet 385 tkr. För 2004 beräknas
personalkostnader till 258 tkr, drift engångskostnad 125 tkr samt
löpande drift 25 tkr.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Det är viktigt att de kunskaper projektet genererar sprids inom SLL så
att dessa kan användas i hälso- och sjukvårdsplaneringen. Projektet
skapar resultat vilka också publicerats. Beställarkontor vård föreslår
bifall till ansökan.
1.11
LS 0302-0421
455 tkr Stockholms läns miljöhälsoenkät för barn och ungdom, en
fortlöpande kartläggning
(2002-2005)
Sökande:
Samhällsmedicin, Arbets- och miljömedicin
Sökt belopp:
660 tkr
Förslag att:
bevilja 455 tkr.
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att få fram data avseende förekomst av olika
miljöexponeringar under delar av barnaåren i relation till aktuell
ohälsa och besvär. Långsiktigt även erhålla information om hur olika
ohälsotillstånd under barnaåren förändras över tid, hur dessa
sjukdomsgrupper belastar sjukvården inte bara under barnaåren, utan
även i ett längre perspektiv.
Projektet löper helt enligt beräknad plan. Under 2002 konstruerades
enkäter i samverkan med nationella experter inom de olika
exponerings- och sjukdomsområden som skulle komma att belysas.
Den nationella undersökningen kom att omfatta 10 000 barn i åldrarna
8 mån, 4-, 8- samt 12 år, bara från Stockholm. Från och med januari
2003 har enkäter skickats ut slumpvis att besvaras av barnets föräldrar
och 8- och 12 åringarna. SCB ombesörjer utskick och
urvalsdragningar. Det sista utskicket kommer att ske i början av
januari 2004.
En första sammanställning av data har levererats av SCB och
vidarebefordrats till rapportens tänkta författare för att underlätta det
framtida rapportskrivandet. Bearbetning av Stockholmsdata beräknas
påbörjas under hösten 2004. Under 2005 sker slutbearbetning,
rapportering inkluderande tryckning och distribution.
Kristina Burström, Socialmedicin Samhällsmedicin kommer att arbeta
tillsammans med projektet kring hälsans bestämningsfaktorer.
Projektet har för år 2002 beviljats 1 500 tkr och för år 2003 600 tkr ur
folkhälsoanslaget.
11
Bilaga 1
Projektet söker 660 tkr från folkhälsoanslaget för år 2004.
Kostnaderna fördelas på 417 tkr för personal, 188 tkr för drift
engångskostnad samt 55 tkr för lokaler. Beräknade kostnader för 2005
är 481 tkr.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektet har nationell karaktär och borde därför kunna finna
huvuddelen av finansieringen via andra vägar. Projektet
delfinansieras med 150 tkr av Socialstyrelsen. Vi föreslår en
delfinansiering av projektet under år 2004 med 445 tkr.
0 tkr
1.12
LS 0302-0424
Psykiatrisk epidemiologisk bevakning i Stockholms län
(2002-2006)
Sökande:
Sökt belopp:
Förslag att
bevilja 0 tkr.
Samhällsmedicin
0 tkr
Projektbeskrivning
Psykiatrisk epidemiologi, PEP, inom Samhällsmedicin startade i
februari 2000. Syftet är att beskriva förekomst av psykisk hälsa/ohälsa
inom Stockholms läns landsting, behov av vård, aktuell
vårdkonsumtion och att utveckla metoder för behovsanalys samt att
använda epidemiologisk kunskap som grund för preventiva metoder.
Dessutom avser man att delta i utvärdering av försöksverksamhet i
vården med hjälp av epidemiologiska metoder.
Projektet har för avsikt att svara på frågor som; Hur stor är
förekomsten av psykisk ohälsa i befolkningen? Hur ser trenderna ut?
Finns det skillnader mellan könen? Vilken typ av psykisk ohälsa
minskar/ökar?
Projektet har haft problem med personalrekrytering och kommer
därför att förlängas med färre personer anställda. Totalkostnaden
beräknas bli något mindre än den kalkylerade och studiens
genomförande ska inte påverkas
Projektet beviljades 1 700 tkr år 2002 och 1 700 tkr för år 2003 ur
folkhälsoanslaget. Kostnaderna beräknas för år 2004 till 2 808 tkr för
personal och 686 tkr för drift, löpande. Projektet har kvar anslag om 1
748 tkr från år 2003 och söker därför ej finansiering ur
folkhälsoanslaget för 2004.
Beställarkontor Vårds synpunkter
12
Bilaga 1
Beställarkontor vård anser det viktigt att projektet slutförs och ser med
intresse fram mot kommande rapporter. Projektets beräknade tid för
slutrapport är satt till 2006-12-31.
1.13
680 tkr LS 0303-1302
Kost, livsstil och kamratstöd ( KLOK)
(flerårigt projekt)
Sökande:
Karolinska Institutet, Enheten för preventiv nutrition
Sökta medel; 1 700 tkr under 2004 år 6 av 10
Förslag att
bevilja 680 tkr.
Projektbeskrivning
Projektet är tioårigt och har som syfte att bistå särskilt riskutsatta
personer med stöd, i första hand i livsstilsfrågor och minska risker för
onödigt insjuknande. Bland dessa personer finns en
överrepresentation av lågutbildade, kvinnor, invandrare, och
ensamstående av vilka många tillhör LO-kollektivet.
Under åren 2001 och 2002 har metodologiska aspekter, laboratorieoch kunskapsuppbyggnad dominerat. Ett stort arbete har gjorts för
bestämning av fysisk aktivitet.
Under 2003 har arbetet med implementering intensifierats. När det
gäller det praktiska arbetet med att utveckla själva metodiken kring
KLOK har detta framförallt fokuserats till Botkyrka i samarbete med
studieförbund, ABC-huset och andra lokala aktörer. Projektet
rapporterar att denna verksamhet är under snabb tillväxt. Resultat av
verksamheten har ej rapporterats.
Enligt projektledningen bedrivs projektet helt i enlighet med
projektets ursprungliga intentioner. Projektet har under arbetets gång
justerats efter förutsättningar som betingats av förändringar inom
samhälle/vård och projektets huvudsakliga inriktning är samverkan
med aktörer på olika nivåer som lokalsamhällets aktörer,
primärvården och andra kunskapscentra i Sverige och övriga EUländer.
Under 2003 utbetalades 1 700 tkr. Kostnadsberäkning för år 2004
innefattar 1 260 för personal samt 440 tkr för löpande drift.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektet ingår i den översyn av kunskapscentra som pågår inom SLL.
Projektet har där behandlats vid första delen avseende besparingar och
ingår i översyn av en framtida organisation. Föreslås därför att
projektet beviljas medel enligt beslut i HSU 2003-11-18:
13
Bilaga 1
” Projektstödet till Enheten för preventiv nutrition, EPN reduceras
med 20 % och förlängs till och med 30/6-04. Fortsatt stöd till detta
projekt efter 1/7-04 kan ske efter avrapportering och ny ansökan till
det blivande Kunskapsrådet.”
Föreslår att projektet beviljas 680 tkr för första halvåret 2004.
1.14
640 tkr LS 0303-1303
Vegetariska kostterapier
(flerårigt projekt)
Sökande:
Karolinska Institutet, Enheten för preventiv nutrition
Sökta medel; 1 600 tkr under 2004 år 6 av 10
Förslag att
bevilja 640 tkr.
Projektbeskrivning
Projektet som är tioårigt avser prövning av värdet av frukt och grönt,
i första hand vegetarisk kosthållning som alternativ eller komplement
i det hälsoförebyggande arbetet och i vården. Dessutom avser
projektet att upprätta ett informations- och kunskapscentrum på den
vegetariska kostens område.
Projektet rapporterar att arbetet fortgår enligt uppgjord plan.
Arbetet har till dags dato kännetecknats av metodutveckling,
kunskapsuppbyggnad, förberedelse för prövning av hälsohemmens
modell, liksom användning av vegetarisk kost i behandlingen av vissa
sjukdomar, samt information till ett flertal avnämare.
Enligt rapportering har arbetet så här långt varit inriktat på att skapa
förutsättningar för att kunna pröva olika interventionsmodeller när det
gäller att främja intag av frukt och grönt och att mäta effekter av ökat
intag. Projektet planerar för men rapporterar inga pågående försök
med interventionsstudier.
En allt större del av projektets resurser har under senare tid gått åt till
att informera massmedia och andra intressenter på frukt- och
grönsaksområdet.
Beställarkontor Vård synpunkter
Projektet ingår i den översyn av kunskapscentra som pågår inom SLL.
Projektet har där behandlats vid första delen avseende besparingar och
ingår i översyn av en framtida organisation. Föreslås att projektet
beviljas medel enligt beslut i HSU 2003-11-18:
” Projektstödet till Enheten för preventiv nutrition, EPN reduceras
med 20 % och förlängs till och med 30/6-04. Fortsatt stöd till detta
14
Bilaga 1
projekt efter 1/7-04 kan ske efter avrapportering och ny ansökan till
det blivande Kunskapsrådet.”
Föreslår att projektet beviljas 640 tkr för första halvåret 2004.
Nya projekt
1.15
400 tkr LS 0401-0064
Förebyggande egenvård genom Ut&Gå
Sökande:
Kvalitetscentrum AB
Sökta medel: 528 tkr
Förslag att
Bevilja 400 tkr som ett engångsbidrag.
Projektbeskrivning
Huvudsyftet med projektet är att erbjuda primärvård,
försäkringskassa och idrottsförvaltning en metod för att underlätta
införande av hälsorecept/hälsoremisser/FYSS. Enligt projektansökan
är Ut&Gå-projektet en stabil lokal verksamhet. Norra Stockholms
sjukvårdsområde har finansierat verksamhen sedan starten år 2000.
En integrering av UT & GÅ bland de myndigheter som knyts till
projektet skapar förutsättningar för en övergång från projektform till
ordinarie verksamhet.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektet är angeläget och seriöst men i ansökan saknas medsökande
organisationer och myndigheter vilket måste ses som en brist.
Projektets bakgrund talar dock för att verksamheten är rotad i det
lokala samhället. Folkhälsoanslaget medger ej drift av verksamhet
varför medel anslås som ett engångsbelopp för att underlätta
spridning av metoden till andra lokala aktörer.
1.16
410 tkr LS 0401-0096
Utlösande faktorer vid sjukskrivning – en studie av faktorer i och
utanför arbetslivet som påverkar risken för sjukfrånvaro.
(flerårsprojekt 2004-2005)
Sökande:
Samhällsmedicin, Avd. för socialmedicin
Sökt belopp:
820 tkr varav 410 tkr för 2004
bevilja 410 tkr
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att med ny epidemiologisk metodik identifiera
faktorer som kan utlösa sjukskrivning och kvantifiera deras betydelse.
Målgruppen för arbetet är kvinnor inom vård- och omsorg. Målet är
att få nya kunskaper om vilka faktorer som påverkar beslutet att
sjukskriva sig. Tillvägagångssättet bygger på Case-crossovermetodik
15
Bilaga 1
vilken tidigare har använts för att studera vad som utlöser plötslig
sjukdom (framförallt inom hjärtinfarktforskning). Kunskaperna kan
sedan användas för att förebygga sjukfrånvaro och skapa mer
hälsofrämjande arbetsplatser.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Området är oerhört angeläget. Projektet finansieras delvis via
Forskningsrådet för Arbetsliv och Samhälle, FAS, och har även sökt
medel från Riksförsäkringsverket. Projektet har nationellt intresse
men är av stort intresse för länet och ligger inom prioriterade
områden. Vi föreslår mot denna bakgrund bifall till ansökan om
delfinansiering.
200 tkr
1.17
LS-0401-0103
Healthy Cities
(flerårsprojekt 2004-2007)
Sökande:
Samhällsmedicin, Avdelningen för folkhälsoarbete
Sökta medel: totalt 800 tkr för åren 2004-2007, 200 tkr för 2004.
Förslag att:
bevilja 200 tkr.
Projektbeskrivning:
Healthy Cities är ett nätverk mellan städer i i Europa skapat av
Världshälsoorganisationen, WHO, med syfte att främja det
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Nätverket har
funnits sedan 1987 och Stockholms läns landsting har varit med
under den senaste femårsperioden 1997-2002. För att delta i det
fortsatta arbetet ska en ansökan sändas in för bedömning.
Efter beslut i Medicinsk programberedning 5 har en sådan ansökan
skickats in av Samhällsmedicin. Syftet med detta projekt är att utifrån
de huvudteman som gäller för nätverkets arbete under kommande 5
år, hälsosam stadsplanering och hälsokonsekvensbeskrivningar,
utveckla dessa områden i samverkan med berörda aktörer i
Stockholms län.
Kontakter är upparbetade med Region- och trafikplanekontoret och
Kommunförbundet Stockholms län samt flera av Stockholms läns
kommuner. Grundläggande inriktning för nätverket är arbete med
hälsans bestämningsfaktorer och hur man kan utveckla lokala
metoder för bedömning/beskrivning av hälsoutvecklingen. Sedan
Landstingets tidigare medverkan i Healthy Cities finns i länet nätverk
uppbyggda med personer från kommuner och olika
landstingsverksamheter på områdena tobaksförebyggande arbete,
hälsosam arbetsplats samt fysisk aktivitet.
16
Bilaga 1
Arbets- och lokalkostnader belastar befintliga kostnader för
Samhällsmedicin. Medel söks för att utveckla verksamhet inom ovan
beskrivna teman.
Beställarkontor Vårds synpunkter:
Beställarkontor vård föreslås reservera medel om 200 tkr för år 2004.
Medlen utbetalas under förutsättning att projektet accepteras som
medlem i Healthy Cities-nätverket av WHO.
1.18
330 tkr LS 0401-0104
Utveckling av metoder för att mäta barns och ungdomars
psykiska hälsa/ohälsa
Sökande:
Samhällsmedicin, Avdelningen för folkhälsoarbete
Sökta medel: 330 tkr
Förslag att:
bevilja 330 tkr under 2004.
Projektbeskrivning:
Projektets syfte är att pröva validiteten i ett formulär avsett att mäta
barn och ungdomars psykiska hälsa/ohälsa. Projektet avser att
kombinera resultaten med information om vårdkonsumtion, lokal
samhällsstruktur och kommunala sociala och ekonomiska profiler.
Målet är att utveckla en modell som genom ökad kunskap om
bestämningsfaktorer för psykisk hälsa/ohälsa kan användas för att
utveckla insatser och samverkan mellan olika huvudmän och
professioner.
Beställarkontor Vårds synpunkter:
Projektet är angeläget och ryms inom folkhälsoanslagets prioriterade
områden. Modellen kan på sikt få stor inverkan på planering av
hälsofrämjande åtgärder för att främja psykisk hälsa bland barn och
ungdom. Vi föreslår bifall till ansökan.
684 tkr
1.19
LS 0401-0105
Hälsofrämjande arbete för att stärka barn och ungdomars
psykiska hälsa och levnadsvanor
(flerårsprojekt, 2004 – 2007)
Sökande:
Samhällsmedicin, Avdelningen för folkhälsoarbete
Sökt belopp:
2 160 tkr för fyra år, 684 för 2004
Förslag att:
bevilja 684 tkr.
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att utveckla genomföra och utvärdera ett
projekt för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa och goda
17
Bilaga 1
levnadsvanor. Ett delsyfte är att utveckla samverkan mellan olika
verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och föräldrar genom
ett gemensamt program och förhållningssätt. Målet är att projektet ska
resultera i vetenskapligt utprövade metoder.
Metodiken bygger på att genomföra utbildning av en metod kallad
”Vägledande samspel”, till alla som i lokalsamhället arbetar med barn
och ungdom.
”Vägledande samspel” är ett pedagogiskt program som syftar till att
främja et popsitivt samspel mellan barn och vuxna. Programmet har
utvecklats i Norge i samverkan mellan Barn- och
familjedepartementet och Social- och hälsodepartementet och förordas
som en metod som bör spridas av svenska Statens folkhälsoinstitut.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektet är angeläget och bygger på såväl dokumenterat behov som
metod. En förutsättning för att arbetet ska kunna vidmakthållas och
utvecklas är förmågan att involvera och engagera aktörer i
lokalsamhället varför detta bör vara särskilt intressant även för
projektets utvärdering. Vi föreslår bifall för ansökan.
525 tkr
1.20
LS 0401-0106
Hälsofrämjande skolutveckling – att främja bars och ungdomars
psykiska och fysiska hälsa
(flerårsprojekt, 2004 – 2006)
Sökande:
Samhällsmedicin, Avdelningen för folkhälsoarbete
Sökt belopp:
1 575 tkr för tre år, varav 525 tkr för år 2004.
Förslag att:
bevilja 525 tkr.
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att i samverkan mellan Samhällsmedicin,
Kommunförbundet Stockholms län, Myndigheten för skolutveckling
och Karolinska institutet erbjuda skolor i Stockholms län metoder som
bidrar till en hälsofrämjande skolutveckling. Därutöver att stötta en
skolas hälsofrämjande skolutveckling genom att bistå med kunskap
om hälsa i vid mening och genom att underlätta erfarenhetsutbyten
mellan skolor.
Metodiken bygger på att intresserade skolor erbjuds utbildning riktad
till ett skolteam. Skolteamet ska bestå av 4-5 ur personalen varav
minst en innehar en skolledarfunktion samt två elever.
Målet är att insatsen ska leda till ett kontinuerligt arbete som skapar en
hälsofrämjande inlärningsmiljö, förutsättningar för individen att
främja hälsa utifrån sina egna egenskaper och att eliminera
riskfaktorer för ohälsa och skador i skolan.
18
Bilaga 1
Beställarkontor Vårds synpunkter
Hälsofrämjande skolutveckling är ingen ny idé. Flera försök har
genomförts men erfarenheter har visat att det är svårt att nå ett brett
genomslag. Denna ansökan är intressant då den bygger på samverkan
mellan flera aktörer på en övergripande nivå, vilket kan leda till att
projektet får ett starkt genomslag. Kanske måste dock en större
flexibilitet finnas när det gäller skolteamens sammansättning? Tanken
att elever ska ingå är vällovlig men möjligtvis svår att genomföra i
praktiken. Vi föreslår därför att skolteamen även ska kunna bestå av
enbart personal med elever i en referensgrupp. Vi föreslår mot denna
bakgrund att bifalla ansökan.
400 tkr
1.21
LS 0401-0107
Ekonomisk utvärdering av Stockholms diabetespreventiva
program
(flerårsprojekt 2004-2005)
Sökande:
Samhällsmedicin, Avdelningen för folkhälsoarbete
Sökta medel: totalt 626 tkr för åren 2004-2005, 432 tkr för 2004
Förslag att:
bevilja 432 tkr.
Projektbeskrivning:
Projektet är en uppföljningsdel till Stockholms Diabetespreventiva
program (SDPP) och är beräknat att pågå under två år. SDPP:s
verksamhet kommer att utvärderas allsidigt. Som ett led i
utvärderingen planeras en hälsoekonomisk utvärdering. En
ekonomisk utvärdering skulle ge kompletterande uppgifter om den
samhällsekonomiska nyttan av projektet. En sådan utvärdering har
även rekommenderats i en granskning av projektet initierad av
dåvarande Hälso- och Psykiatriutskottet 2001. Den ekonomiska
utvärderingen kommer att följa svenska och internationella
metodologiska rekommendationer, dvs ha ett samhällsekonomiskt
perspektiv och genomföras som en kostnadsnyttoanalys.
Beställarkontor Vårds synpunkter:
Beställarkontor vård föreslår bifall till ansökan med 400 tkr för år
2004.
79 tkr
1.22
LS 0401-0108
Långtidsuppföljning av DISA – en metod för att förebygga
psykisk ohälsa i form av stress och inåtvänd problematik hos
tonårsflickor
Sökande:
Sökt belopp:
Förslag att:
Samhällsmedicin, Enheten för psykisk hälsa
79 tkr som ett engångsbelopp
19
Bilaga 1
Bevilja 79 tkr.
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att följa upp om påvisade effekter av ett
förebyggande program, som avser att stärka tonårsflickor psykiska
hälsa på kort sikt, har bestående effekter tolv månader efter
genomförande av programmet. Uppföljningen ska göras med hjälp av
enkäter. Resultaten kommer att föras tillbaka till de grupphandledare
som har utbildats i skolorna, till berörda elever och till de
forskarkolleger i USA som har utarbetat metoden. Spridning av
resultaten planeras ske i hela länet genom publicering av en rapport.
Avsikten är att resultaten ska användas som underlag för det fortsatta
arbetet med att sprida DISA programmet.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Angeläget projekt som är i överensstämmelse med prioriterade
områden. Projektet beräknas ge stor nytta i förhållande till kostnad. Vi
föreslår bifall för ansökan.
335 tkr
1.23
LS 0401-0109
Utbildning för att genomföra DISA – en metod för att förebygga
psykisk ohälsa i form av stress och inåtvänd problematik hos
tonårsflickor.
(flerårsprojekt 2004-2006)
Sökande:
Samhällsmedicin, Enheten för psykisk hälsa
Sökta medel: 413 tkr för åren 2004-2006, 335 för 2004
Förslag att:
Bevilja 335 tkr
Projektbeskrivning:
Projektet syftar till att utbilda instruktörer för att sprida ett
förebyggande program för att i länet stärka tonårsflickors psykiska
hälsa. Målgrupper är personal vid ungdomsmottagningar och centrala
skolhälsovårdsenheter i Stockholms län som kan fungera som
instruktörer av grupphandledare i DISA-programmet. Spridning,
uppföljning och vidmakthållande av programmet ingår i planerna. En
del av kostnaderna ryms inom ramen för Samhällsmedicins
basbudget, exempelvis handledning.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Programmet ligger inom ett mycket angeläget område och har ett
genomtänkt upplägg. Medel för vidare spridning av projektet bör
kunna sökas från Allmänna arvsfonden i programmet FLICKA. Vi
föreslår bifall till ansökan.
445 tkr
1.24
LS 0401-0110
20
Bilaga 1
Främjande av psykisk hälsa när det gäller barn till psykiskt sjuka
– utvärdering av tre metodutvecklingsprojekt.
Sökande:
Samhällsmedicin, Enheten för psykisk hälsa
Sökt belopp:
445 tkr
Förslag att:
bevilja 445 tkr.
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att utvärdera tre olika verksamheter som avser
att främja psykisk hälsa hos barn med psykiskt sjuka föräldrar.
Projektet är ett led i att utveckla metoder för att kunna ge stöd åt barn
med psykiskt sjuka föräldrar. Gruppen är relativt stor i befolkningen,
därmed också heterogen. Olika metoder behöver utvecklas för att
kunna arbeta med och möta varierande behov t ex utifrån ålder och
livssituation. Uppskattningsvis finns ca 14 – 20 000 barn med psykiskt
sjuka föräldrar inom Stockholms läns landsting. Här handlar det om
att utvärdera tre olika gruppverksamheter. Framtida nytta av projektet
är att vara ett stöd i utvecklandet av pedagogiska metoder för en grupp
av barn i behov av ”instrument” för att kunna hantera de situationer
som förälderns sjukdom för med sig. Rapporten från utvärderingen
bedöms kunna vara till nytta i olika utbildningssammanhang.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Angeläget område som ligger inom ramen för vad folkhälsoanslaget
kan användas till. God kompetens i projektet borgar för bra
genomförande. Vi föreslår bifall till ansökan.
815 tkr
1.25
LS 0401-0116
Att utveckla och validera mätinstrument för att skatta
färdigheter i motiverande samtalsmetodik för
beteendeförändringar efter och under utbildning
Sökande:
Samhällsmedicin, Tobaksprevention
Sökt belopp:
815 tkr
Förslag att:
bevilja 815 tkr.
Projektbeskrivning
Projektet handlar om att validera mätinstrument för att skatta
färdigheter i motiverande samtalsmetodik (MSM). Målet är att
möjliggöra kvalitetskontroll av inlärda färdigheter i MSM. Målgrupp
är olika kategorier av vårdpersonal som arbetar med att stödja
beteendeförändringar hos patienter som behöver ändra vanor
beträffande alkohol, tobak, sex och samlevnad samt mat och motion.
Metoden utvecklad av Rollnick. Vid projektets slut förväntar man sig
ha tre validerade mätinstrument för att skatta färdigheter i MSM och
kunna kvalitetssäkra den utbildningsinsats i MSM som nu pågår.
21
Bilaga 1
Beställarkontor Vårds synpunkter
Det är angeläget att utveckla evidensbaserade metoder när det gäller
samtal med patienter om livsstilsfrågor. Projektet i sig är ett
utvecklings- och utvärderingsprojekt. Planer finns för
vidmakthållande och vidare tillämpning. Vi föreslår bifall till ansökan.
390 tkr
1.26
LS 0401-0117
EU-DAP: Utvärdering av ett experimentellt program för
skolbaserad prevention av Alkohol-, Narkotika- och Tobaksbruk
(ANT) Ett europeiskt projekt.
(flerårsprojekt 2004-2005)
Sökande:
Samhällsmedicin, Tobaksprevention
Sökta medel: 535 tkr för två år, 390 tkr för 2004
Förslag att
Bevilja 390 tkr
Projektbeskrivning
Projektets syfte är att fastställa effektiviteten av en skolbaserad
intervention mot alkohol, tobak och andra droger och att utveckla
riktlinjer angående primärpreventiva insatser i grundskolan.
Målgruppen är elever i år 7 i Stockholms län. Programmet som
bygger på en livskunskapsmodell har tagits fram gemensamt av 7
Europeiska länder och testas i Sverige i Stockholms län. Cirka 1000
elever kommer att rekryteras till en randomiserad studie.
Förväntningarna ligger framförallt på förändringar i attityder och
kunskap.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektet finansieras till viss del av EU-kommissionen. Syftet är
angeläget. Vår bedömning är dock att skolmyndigheter och
skolhälsovård bör informeras om projektets innehåll och förväntade
resultat samt att dessa aktörers erfarenheter av projektet tillvaratas,
eventuellt genom tillskapande av referensgrupp, vilket kan underlätta
en framtida implementering. Likaså bör kontakter upprättas med
projekt för ”Hälsofrämjande skolutveckling” inom Samhällsmedicin.
Under förutsättning att detta uppfylls föreslår vi bifall för projektets
ansökan.
194 tkr
1.27
LS 0401-0140
Bra mat och rörelsevanor för gravida kvinnor
(flerårsprojekt 2004 – 2006)
Sökande:
Samhällsmedicin, Tillämpad näringslära
Sökt belopp:
738 tkr för tre år, 194 tkr för 2004
Förslag att:
bevilja 194 tkr
22
Bilaga 1
Projektbeskrivning
Projektets syfte är att utveckla och implementera pedagogiska material
för informationssamtal om mat och rörelse i ett hälsofrämjande och
överviktsförebyggande arbete i mödrahälsovården med särskild
hänsyn tagen till olika kulturell bakgrund.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektet beskriver ett område som är angeläget och i linje med
folkhälsoanslagets prioriteringar. I projektansökan saknas dock
planering för hur arbetet ska följas upp. Särskilt intressant är spridning
och användning av materialet. Vidare bör projektets avnämare,
företrädare för mödrahälsovården, knytas till utvecklingsarbetet.
Hälso- och sjukvårdssamordnare på beställarkontor vård bör
informeras om projektet. Beställarkontor vård föreslår bifall med 194
tkr.
331 tkr
1.28
LS 0401-0141
Kostpolitiska mål, riktlinjer för skolluncher och dess effekter på
utvecklingen av skolluncher i Stockholms län – en
uppföljningsstudie
Sökande:
Samhällsmedicin, Tillämpad näringslära
Sökta medel: 331 tkr
Förslag att:
bevilja 331 tkr
Projektbeskrivning:
Projektet är en uppföljning av implementering av ”Kostpolitiska mål”
i Stockholms län. Projektet planerar för en uppföljande konferens
med företrädare för kommunerna.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Införande av hälsofrämjande policys har stor potential i
folkhälsoarbetet. Vi föreslår att projektet bifalles.
187 tkr
1.29
LS 0401-0142
Att förebygga övervikt i grupper med särskilda behov –
metodutveckling kring utbildning och stöd för personal inom
handikappomsorg.
(flerårsprojekt 2004-2006)
Sökande:
Sökta medel:
Förslag att
bevilja 187 tkr.
Samhällsmedicin, Centrum för tillämpad
näringslära/Länsförbundet FUB
751 tkr under tre år, 187 tkr för 2004
Projektbeskrivning:
23
Bilaga 1
Projektets syfte är att initialt undersöka behovet av specifika
hälsofrämjande och överviktsförebyggande metoder riktade till
utvecklingsstörda i gruppboenden. I ett andra steg handlar det om att
utifrån en genomförd behovsanalys utveckla metoder och sprida
dessa i länet. Projektet drivs i samverkan mellan Centrum för
tillämpad näringslära, Samhällsmedicin och Länsförbundet
Föreningen Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektet söker medel för ett angeläget område där kunskapsluckorna
är stora. I och med denna osäkerhet har projektet svårt att specificera
framtida kostnader. Folkhälsoanslaget finansierar sedan tidigare ett
projekt inom detta område i regi av Lindeparkens gymnasiesärskola.
Värdet av en behovsanalys på området bedöms vara stort. En
behovsanalys bör, förutom vad som specificerats i ansökan, även
innefatta en litteraturgranskning och det sedan tidigare finansierade
projektet. Beställarkontoret ställer sig positiv till projektet och yrkar
bifall för ett år. Ny ansökan ska inlämnas för vidare arbete.
263 tkr
1.30
LS 0401-0152
Beslutsfattande i patient/befolkningsperspektivet: Bedömning
och prioritering av åtgärder vid upplevda besvär/symtom
(flerårsprojekt 2004-2007)
Sökande:
Danderyds sjukhus, Medicinska kliniken
Sökt belopp: 1016 tkr för fyra år, 263 tkr för 2004
Förslag att
bevilja 263 tkr
Projektbeskrivning
Projektets syfte är att vinna ny kunskap om bedömning,
beslutsfattande och prioritering av åtgärder på
person/befolkningsnivå.
Genom att studera prioritering vid bedömning av nytillkomna
besvär/symtom på hos den enskilda individen hoppas projektet utröna
vad som ligger till grund för egna och andras bedömningar, annan
kunskapsinhämtning, val av källor och vidtagna åtgärder.
Denna kunskap kan sedan ligga till grund för riktat folkhälsoarbete i
form av primärprevention för att motverka sjukdom/kroppsskada.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Resultatet från denna studie kan på längre sikt innebära en utveckling
av vård och insatser till patienter som drabbats av hjärtinfarkt, vilket
är positivt för folkhälsan då hjärt- och kärlsjukdomar står för en
betydande del av ohälsan bland befolkningen. Vi bedömer att studien
ryms inom ramen för kunskapsutveckling av folkhälsoarbetet, då
studien bedöms vara av primärpreventiv karaktär. En svaghet i
ansökan är bristen på beskrivning av vidmakthållande och vidare
24
Bilaga 1
tillämpning av studiens resultat. Vi föreslår mot denna bakgrund att
en referensgrupp av framtida avnämare (Samhällsmedicin,
Vårdguiden, Hjärt-o lungsjukas riksförbund) knyts till projektet samt
att bifalla ansökan.
1.31
381 tkr LS 0401-0153
”Rensa i leden”, vidta åtgärder för att ge barn och ungdomar
större möjlighet att göra hälsosamma val avseende kost och
fysisk aktivitet.
(flerårsprojekt 2004-2005)
Sökande:
Haninge kommun
Sökta medel: 763 tkr under två, 381 tkr för 2004
Förslag att
bevilja 381 tkr.
Projektbeskrivning:
Projektet syftar till att öka fysisk aktivitet och minska intag av fett
och socker bland barn och ungdomar i Haninge kommun. Detta ska
ske genom utbildning av nyckelpersoner i kommunens olika
verksamheter samt bygga upp en struktur för frågan. Projektet
innefattar också utbildning riktad till barn, ungdomar och föräldrar.
Projektet har ett konkret anslag som har möjlighet att lyfta ett
hälsofrämjande arbete i ett långsiktigt perspektiv.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Beställarkontoret ställer sig positiv till projektet men ser gärna att den
lokala hälso- och sjukvården alternativt beställarkontorets lokala
hälso- och sjukvårdssamordnare bjuds in till projektets styrgrupp.
Vidare kan kostnadsberäkningen tyckas något hög och att kostnaden
borde delas med kommunen. Föreslår mot denna bakgrund att
projektet finansieras under ett år enligt bifogad kalkyl för att därefter
uppgå i ordinarie verksamhet.
1.32
50 tkr LS 0401-0157
Ersättning för politikers förlorade arbetsinkomst vid
folkhälsoutbildning
Sökande:
Nynäshamns kommun
Sökt belopp:
100 tkr
Förslag att
bifalla ansökan med 50 tkr för 2004
Projektbeskrivning
Nynäshamns kommun söker medel för att genomföra en
uppdragsutbildning kring hälsans bestämningsfaktorer för tjänstemän
och politiker. Kommunen har sedan 2003 ett gemensamt
folkhälsoprogram med Stockholms läns landsting. I programmet slås
25
Bilaga 1
fats att ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på förankring av
folkhälsofrågor hos såväl politiker som tjänstemän i kommun och
landsting.
Nynäshamns kommun kommer under 2004 att deltaga i
distansutbildning ”Folkhälsa i kommunen, 10 poäng” i regi av Örebro
universitet. Kommunen söker medel för förlorad arbetsinkomst för de
politiker som deltar i utbildningen.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Medel ur folkhälsoanslaget kan sökas för att möjliggöra
utbildningsinsatser bland politiker och beslutsfattare i syfte att sprida
kunskap kring hälsans bestämningsfaktorer. Däremot bör anslaget ej
användas för att ge ersättning vid folkhälsoutbildning. Vi yrkar bifall
för en mindre summa under förutsättning att denna används för att
bekosta själva utbildningen.
800 tkr
1.33
LS 0401-0158
Fysisk aktivitet vid arbetspendling
(flerårsprojekt, 2004 – 2008)
Sökande:
Idrottshögskolan
Sökt belopp:
4 050 tkr för fyra år, varav 830 tkr för år 2004.
Förslag att:
bevilja 800 tkr.
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att beskriva fysisk aktivitet vid arbetspendling
i form av cykling eller gående med avseende på kvantitet, kvalitet och
ansträngningsgrad. Arbetet består av flera delprojekt där det första
ligger till grund för de följande och riktar in sig på en kartläggning av
arbetspendlare. Senare steg kommer att belysa såväl fysiologiska
konsekvenser av arbetspendling som bestämningsfaktorer för
arbetspendling i form av psykologiska och sociologiska faktorer.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektets syfte ligger inom ramen för prioriterade områden för
folkhälsoanslaget och har tydligt fokus på Stockholm och dess
förutsättningar för arbetspendling via cykel eller gående. Området är
aktuellt och fyller ett behov. Ur ett folkhälsoperspektiv är det i första
hand studier av de faktorer som möjliggör eller avhåller stockholmare
från arbetspendling som är av intresse. Studiens upplägg bygger dock
på en omfattande kartläggning av pendlarna. Projektet senare delar
ligger nära en annan projektidé som skickats in av ”Samverkan för
hållbart resande”, en sammanslutning i Stockholms län (LS 04010179) Vi föreslår mot denna bakgrund bifall till ansökan under
förutsättning att kontakter upprättas med nämnda organisation i avsikt
att undersöka möjligheter till framtida samverkan.
26
Bilaga 1
1.34
LS 0401-0167
250 tkr Ett kultur- och hälsopedagogiskt samverkansprojekt mellan
kommun och landsting för elever, föräldrar, och skolpersonal i
Botkyrka.
Sökande:
Botkyrka kommun, Södra länets produktionsområde
Sökt belopp:
250 tkr
Förslag att
Bevilja 250 tkr
Projektbeskrivning
Projektet syftar till att skapa ökat medvetande bland barn och
ungdomar, föräldrar och skolpersonal om hälsans bestämningsfaktorer
samt att stimulera till hälsosamma levnadsvanor. HälsoTeamet inom
primärvården i Norra Botkyrka avser att i samband med en
kulturmånad erbjuda skolklasser i Botkyrka ett hälsopedagogiskt
program med Cirkonova som drivs av Stockholms läns landsting.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Ansökan föreslås bifall för medel från folkhälsoanslaget under
förutsättning att projektets planering för uppföljning och utvärdering
utvecklas.
102 tkr
1.35
LS 0401-0171
Barnet i fokus – Mat och rörelseglädje. En utbildning för familjer
med barn som har överviktsproblem.
Sökande:
Haninge kommun
Sökta medel: 102 tkr
Förslag att
bevilja 102 tkr.
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att öka kunskapen kring kost och fysisk
aktivitet i familjer där barnen är överviktiga samt att utveckla ett
lokalt koncept för att arbeta med frågan. Projektet genomförs som en
utbildning av barn och deras målsmän och omfattar 12 träffar samt
uppföljningsträffar. Barngrupperna leds av en hälsopedagog med stöd
av en dramapedagog och vuxengrupperna leds av en socionom med
stöd av föreläsare.
Beställarkontor Vårds synpunkter:
Projektets syfte är tilltalande. Samråd/samverkan bör ske med
skolhälsovård och lokal vård och /eller lokal hälso- och
sjukvårdssamordnare. Projektet har ett bra syfte och bör beviljas
sökta medel.
27
Bilaga 1
660 tkr
1.36
LS 0401-0176
Fysisk aktivitet på recept på Lidingö, FaR
(flerårsprojekt, 2004 – 2006)
Sökande:
Lidingö primärvårdsrehab
Sökt belopp:
3 529 tkr för tre år, varav 1 602 tkr för år 2004.
Förslag att:
bevilja 660 tkr.
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att inventera de möjligheter till fysisk aktivitet
som finns på Lidingö och utveckla och implementera ett arbetssätt för
att i förebyggande syfte förskriva fysiskaktivitet på recept. (FaR)
Därutöver ska ett lokalt nätverk bildas med syfte att förankra projektet
i primärvården, skolan, Lidingö kommun, företagshälsovård och
föreningsverksamhet. Utvärderingen fokuserar på olika
kartläggningar.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Projektet är angeläget men alltför dyrt. Projektet har en bra förankring
lokalt och till relevant akademisk institution. Till projektet behöver
dock en styrgrupp knytas med representanter för avnämare och
beställare. Uppföljning och utvärdering behöver utvecklas. I första
hand med fokus på processen att införa Fysisk aktivitet på recept, FaR
och inte på fysiologiska effekter. Projektet behöver formulera
strategier för vidmakthållande och vidare tillämpning. Vi föreslår
finansiering för ett år med 660 tkr under förutsättning att arbetet sker i
samverkan med Beställaravdelning Norr och följs upp i samband med
lokal avtalsuppföljning. Ny ansökan ska sändas in för åren 2005-2006.
68 tkr
1.37
LS 0401-0187
TOBAKSPREVENTION FÖR BARN OCH MÖDRAR – En
utbildning för barn och rökavvänjningsstöd för gravida och
nyblivna mödrar.
Sökande:
Haninge kommun
Sökta medel: 68 tkr
Förslag att
bevilja 68 tkr.
Projektbeskrivning
Detta är ett lokalt projekt med syfte att motverka rökning. Dels i
förebyggande syfte inriktat mot barn i 5: och 6:e skolåret, dels mot att
få tobaksberoende gravida kvinnor att sluta röka/snusa.
Beställarkontor Vårds synpunkter
28
Bilaga 1
Ansökan är klar och syftet tydligt. Projektet borde dock kunna
involvera ingående aktörer som skola och familjecentraler redan i
planeringsfasen för att underlätta ett vidmakthållande och vidare
tillämpning av metodiken efter projektets avslutande. Vid positivt
utfall bör projektet på sikt integreras i kommunens ordinarie
verksamhet. Föreslår bifall med 68 tkr för ett år.
90 tkr
1.38
LS 0401-0197
Individförebyggande arbete i primärvården – Hur lyckas vi?
(flerårsprojekt 2004-2005)
Sökande:
Folkhälsoenheten Nacka
Sökta medel: 150 tkr under två år, 90 tkr för 2004
Förslag att:
Bevilja 90 tkr
Projektbeskrivning:
I Nacka har sedan 1996 ett arbete pågått med att utveckla
individprevention i det dagliga patientarbetet inom primärvården.
”Den röda tråden” Projektets syfte är att komplettera utvärderingen
av det arbete som har gjorts med ett användar- och patientperspektiv.
Målet är att få fram kunskap om hur personalen upplever hinder och
möjligheter i det individpreventiva arbetet, kunskap om hur
personalen når fram med preventiva budskap samt få kunskap om
vilken effekt väntrummets hälsoinformation har.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Allt utvecklingsarbete måste följas upp. Det är viktigt att alla
erfarenheter tas till vara i detta fleråriga arbete. Resultatet av
utvärderingen kan starta en positiv inlärningsspiral för såväl personal
som patient. Det sökta beloppet är blygsamt. Vi föreslår att ansökan
bifalles.
660 tkr
1.39
LS 0401-0201
Satsa friskt – ett projekt inom Stockholms produktionsområde för
att öka fysisk aktivitet och förbättra kostvanor.
(flerårsprojekt, 2004 – 2008)
Sökande:
Paramedicin södra, SPO
Sökt belopp:
2 784 tkr för fyra år, varav 660 tkr för år 2004.
Förslag att:
bevilja 660 tkr.
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att främja hälsa och förebygga sjukdom genom
hälsosam livsstil; fysisk aktivitet och kost. Projektet har breda mål där
spridning av FaR/FYSS (fysisk aktivitet på recept) ingår. Dessutom
29
Bilaga 1
avser projektet att utarbeta en handlingsplan för utslussning till
lämplig fysisk aktivitet och underlätta för individer att
åstadkomma/vidmakthålla livsstilsförändringar. Det långsiktiga målet
är att på sikt minska livsstilsrelaterade sjukdomar samt sjukvårds- och
läkemedelskostnader. Målgrupp är hela befolkningen i Södra länets
produktionsområde. Uppföljning ska ske via enkäter före och efter
intervention av användning av FYSS. Projektets idéer ska spridas,
förankras och bli självgående.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Angeläget projekt som bör prioriteras då det ligger inom prioriterade
områden och syftar till att implementera en metod. Projektet har dock
en alltför bred ansats. Fokus för projektet bör ligga på spridning och
implementering av Far/FYSS och inte på kostsidan. Dessutom bör
projektet fokusera insatserna geografiskt i ett pilotprojekt. Ytterligare
kompetens bör tillföras i form av uppföljning/statistik samt
metodkompetens i enkätfrågor. Uppföljningens tyngdpunkt bör ligga
på arbetsprocessen. Referens- och styrgrupp behövs. Föreslår mot
denna bakgrund bifall under förutsättning att projektet inleder
samverkan med lämplig forskningsenhet kring projektets uppföljning,
att projektet förankras i Beställaravdelning Syd och följs upp i
samband med lokal avtalsuppföljning samt att projektet fokuserar på
spridning och implementering av Far/FYSS. Ny ansökan ska lämnas
för år 2-4 av projektet.
250 tkr
1.40
LS 0401-0203
Livsstil och allergi – en prospektiv undersökning av miljö- och
livsstilsfaktorer under graviditet och barnets tidiga uppväxt.
(flerårsprojekt, 2004 – 2008)
Sökande:
Sachsska Barnsjukhuset
Sökt belopp:
8 649 tkr för fyra år, varav 1 024 tkr för år 2004.
Förslag att:
bevilja 250 tkr.
Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att söka hitta orsakssamband mellan allergiska
sjukdomar och livsstilsfaktorer under graviditet, nyföddhetsperiod och
tidig barndom. Projektet förvänts ge ny kunskap om samspelet mellan
immunförsvaret och omgivningen tidigt i livet och där ge underlag för
förebyggande åtgärder mot allergi.
Flera av de sökande är samarbetspartners i en pågående EUfinansierad tvärsnittsundersökning av mer än 14 000 barn i fem länder
från jordbruks- och antroposofisk miljö. Undersökningspopulationen i
projektet utgörs av två årskullar familjer på Vidarklinikens
antroposofiska mödra- och barnhälsovård i Järna. Kontrollgrupp är
180 familjer som rekryteras från närliggande konventionell
30
Bilaga 1
MVC/BVC. Kunskaper kommer att bibringas Miljömedicinska
enheten vid SLL:s allergipreventiva program.
Beställarkontor Vårds synpunkter
Allergi är en av de största folksjukdomarna och drabbar barn och
unga. Projektet är angeläget men vi anser att det är ett
forskningsprojekt av nationell karaktär vilket i första hand bör
finansieras av forskningsmedel. Det ligger inte heller helt i linje med
prioriterade områden för folkhälsoanslaget. Till projektets fördel talar
att det handlar om att söka efter hälsans bestämningsfaktorer, något
som skulle kunna leda fram till metoder möjliga att använda i
hälsofrämjande arbete och allergiprevention. Ett område med stor
kunskapsbrist.Vi föreslår bifall för delfinansiering men med en mindre
summa.
Download