Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och

advertisement
Internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter
CCPR/C/79/Add.58
9 nov. 1995
Original: engelska
Behandling av rapporter avgivna av parter enligt artikel 40
i konventionen
Avslutande anmärkningar från kommittén för mänskliga
rättigheter den 9 november 1995
Sverige
1. Kommittén behandlade Sveriges fjärde periodiska rapport
(CCPR/C/95/Add.4 och HRI/CORE/1/Add.4) vid sina 1456 och
1457 möten den 23-24 oktober 1995 (se CCPR/C/SR.1456 och
1457) och antog följande anmärkningar vid sitt 1470 möte (55
sessionen) den 1 november 1995.
A. Inledning
2. Kommittén välkomnar den detaljerade rapport som framlagts
av Sverige, vilken innehåller relevant information om de
förändringar och den utveckling som har förekommit sedan
behandlingen av den tredje periodiska rapporten. Kommittén
välkomnar även svaren på de ställda frågorna och den oro som
uttrycktes vid behandlingen av rapporten. Kommittén
uttrycker sin uppskattning över den öppenhjärtiga dialog som
hölls med en behörig delegation och över de omfattande och
grundliga svar som muntligen gavs på de många frågor som
ställdes av kommittémedlemmarna.
B. Omständigheter och svårigheter för tillämpning av
konventionen
875107096 översättning bolöfgren 17-07-15 994 ord 1 (5) ver 5
2 (5)
3. Kommittén finner att det inte finns några omständigheter
eller svårigheter av betydelse som hindrar Sverige från att
effektivt tillämpa konventionen.
C. Positiva aspekter
4. Kommittén noterar med uppskattning den höga nivån på
Sveriges verkställande av skyddet av de rättigheter som
garanteras i konventionen.
5. Kommittén välkomnar antagandet av bestämmelserna som
förbjuder etnisk diskriminering på arbetsmarknaden och den
ytterligare behörighet som har tilldelats ombudsmannen mot
etnisk diskriminering genom att ge denne rätt att föra talan
i arbetsdomstolen. Kommittén välkomnar också inrättandet av
två parlamentariska kommittéer om migration och
invandringspolitik som skall identifiera luckor i
lagstiftningen och behandla förbättringar i detta hänseende,
liksom inkorporeringen i brottsbalken av begreppet
försvårande omständigheter när ett brott har haft
rasistiska, etniska, religiösa eller andra liknande motiv.
6. Kommittén välkomnar de olika åtgärder som vidtagits av
regeringen genom lagstiftning, studier, utbildningsprogram
och införlivandet av jämställdhetsperspektivet på alla
politikområden i syfte att trygga jämställdhet mellan
kvinnor och män.
7. Kommittén noterar med belåtenhet antagandet och
ikraftträdandet den 1 februari 1992 av den nya lagen om
psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård,
vilka inskränker bruket av tvångsvård.
8. Kommittén uttrycker sin uppskattning över införandet av
barnombudsmannaämbetet och över de bestämmelser som införts
i brottsbalken för att skydda barn mot sexuella övergrepp,
liksom över övervakningssystemet för gränsöverskridande
adoption.
875107096 översättning bolöfgren 17-07-15 994 ord 2 (5) ver 5
3 (5)
9. Kommittén välkomnar ändringen i rättegångsbalken som
utsträcker den rättsliga prövningen till de inskränkningar
för personer som är frihetsberövade som bestäms av allmänna
åklagaren. Kommittén välkomnar även att rätten till
kostnadsfri rättshjälp har utsträckts till att omfatta offer
för våldsbrott och för brott som innefattar inskränkning av
den fysiska integriteten.
D. Främsta anledningar till oro
10. Kommittén beklagar att själva konventionen inte får
åberopas direkt i svensk domstol eller inför
förvaltningsmyndigheter.
11. Kommittén beklagar Sveriges beslut att inte återta några
av de förbehåll som gjordes vid ratificeringen av
konventionen.
12. Kommittén noterar med oro att det ännu inte finns någon
form för att åtgärda anmärkningar som gjorts av kommittén
med stöd av det fakultativa tilläggsprotokollet till
konventionen.
13. Kommittén noterar att det kvarstår områden där kvinnor
utsätts för faktisk diskriminering, särskilt med avseende på
lika lön. Kommittén noterar med oro att på vissa områden särskilt i fråga om offentlig tjänst - har kvinnans
situation med avseende på lika lön för arbete av lika värde
avsevärt försämrats på senare tid.
14. Trots regeringens strävanden att utrota diskriminering
på grund av ras eller etnicitet uttrycker kommittén oro över
ökningen av rasism och främlingsfientlighet i det svenska
samhället och över den höga andelen rasistiska brott samt
ökningen av rasistiskt beteende inom den yngre delen av
befolkningen.
875107096 översättning bolöfgren 17-07-15 994 ord 3 (5) ver 5
4 (5)
15. Längden av frihetsberövande av illegala invandrare,
asylsökande och personer som efter beslut skall utvisas
utgör anledning för kommitténs oro.
16. Kommittén är bekymrad över att Statens invandrarverk och
Utlänningsnämnden i vissa fall får överlämna sin
beslutanderätt till regeringen, något som resulterar i att
beslut om utvisning eller avslag av uppehålls- eller
asylansökan fattas utan att de berörda personerna
vederbörligen höres. Enligt kommitténs mening kan detta bruk
under vissa omständigheter föranleda frågor enligt artikel
13 i konventionen.
17. Enligt kommitténs mening kan det under vissa
omständigheter ifrågasättas huruvida tillägget till
rättegångsbalken, som anger att i vissa fall både den dömda
personen och åklagaren behöver prövningstillstånd av
domstolen av ett beslut i brottmål, är förenligt med artikel
14.5 i konventionen.
18. Kommittén noterar att de lagstiftningsåtgärder som
riksdagen nyligen vidtagit och som ger alla rätt att fiska
och jaga i allmän skog och mark har haft negativa
följdverkningar för samernas traditionella rättigheter.
E. Förslag och rekommendationer
19. Kommittén rekommenderar att alla nödvändiga åtgärder
vidtas av regeringen för att i den nationella lagstiftningen
ge kraft åt de rättigheter som omfattas av konventionen.
20. Kommittén rekommenderar att åtgärder vidtas för att
upprätta en mekanism för att åtgärda de anmärkningar som
kommittén gjort med stöd av det fakultativa
tillläggsprotokollet till konventionen.
21. Kommittén rekommenderar att reservationerna till
konventionen prövas med sikte på att återta dem.
875107096 översättning bolöfgren 17-07-15 994 ord 4 (5) ver 5
5 (5)
22. Kommittén uppmuntrar regeringen att fortsätta sina
ansträngningar för att säkerställa att principen om lika lön
för lika arbete verkligen tillämpas.
23. Kommittén uppmanar starkt regeringen att vidta lämpliga
åtgärder för att bekämpa rasistiska och främlingsfientliga
attityder bland vissa grupper i det svenska samhället.
Kommittén understryker särskilt betydelsen därvidlag av
utbildningskampanjer i skolorna och på alla nivåer i
samhället och av massmediakampanjer, som syftar till att
bygga upp ett samhälle, där olika kulturer kan samexistera i
en anda av harmoni och berika varandra.
24. Kommittén uppmanar Sverige att ompröva lagstiftning som
berör asylsökande och utvisning av utlänningar, för att
begränsa möjligheten till och omfattningen av
frihetsberövande. Rätten att få ett ärende prövat av en
behörig myndighet skall kunna tillämpas på alla beslut om
frihetsberövande, utvisning och avslag på uppehålls- och
asylansökningar.
25. Kommittén önskar få omfattande information i Sveriges
nästa periodiska rapport om tillämpningen av lagstiftningen
om prövningstillstånd vid brottmål i ljuset av artikel 14.5
i konventionen.
26. Kommittén rekommenderar att de erkända rättigheterna för
samerna fullt skyddas mot bakgrund av artikel 27 i
konventionen.
© 1996-2001 FNs Höge kommissarie för de mänskliga
rättigheterna, Genève, Schweiz
875107096 översättning bolöfgren 17-07-15 994 ord 5 (5) ver 5
Download