Scander Neutralizer Automatic, refill
Sida 1/6
Säkerhetsdatablad
EG-nr 1907/2006 (Reach) – nr 453/2010
SCANDER Neutralizer Automatic
Utfärdad: 2013-03-13
Reviderat:
Version 1
Sida 1/6
AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
1.1
Produktbeteckning
Produktnamn
Artikelnummer
1.2
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som
det avråds ifrån
Användningsområden:
Luftrenare
Användningsområden det avråds från: Används i enlighet med anvisningarna på
förpackningen.
1.3
Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företag
ER Sweden AB/Scander
Postadress
Box 1, 181 73 Lidingö
Telefonnummer
08-766 70 00
Faxnummer
08-766 70 05
E-postadress
[email protected]
Hemsida
www.scander.com
Kontaktperson
Inga-Britt Rosenblom
[email protected]
E-postadress
1.4
Telefonnummer för nödsituationer
SCANDER Neutralizer Automatic, refill
41 921
112 – begär giftinformation
AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER
2.1
2.2
Klassificering enligt KIFS2005:7 samt direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG om
klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter:
Klassificering:
Riskfraser:
Ingen
Inga
Märkningsuppgifter
Farosymbol(er)
Farokod(er)
Farobeteckning(ar)
Riskfras(er)
Skyddsfras(er)
Inga
Inga
Inga
Inga
AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
3.1
Ämnen
Produkten är en blandning.
3.2
Blandning
Klassificerade ämnen enligt (EG 1272/2008) och 67/548/EEC.
Scander Neutralizer Automatic, refill
Sida 2/6
Ämne
CAS-nr.
EC-nr.
(2Metoxymetyletoxy)propanol
ISOPAR L
3459094-8
6474248-9
64-17-5
252104-2
265150-3
200578-6
Etanol
Index.
Halt%
Farokod(er)
R-fras(er)
CLP
Faroangivelse(r)
60-100
IK
IK
5-10
Xn; R65,
R66
F; R11
Asp. Tox. 1
H304
Flam liq. H225
1-5
Se avsnitt 16 för fullständig text på faroangivelser, farokoder och riskfraser.
AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
4.1
4.2
4.3
Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning:
Frisk luft.
Kontakt med hud:
Tvätta genast med tvål och vatten
Kontakt med ögon:
Spola genast med mycket vatten.
Kontakta läkare vid kvarstående besvär.
Förtäring:
Sök läkare.
P.g.a. förpackningens ringa mängd är dock förtäring osannolik.
De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda.
Inandning:
Akuta: Inga speciella symptom noterade.
Fördröjda: Inga speciella symptom noterade.
Kontakt med hud:
Akuta: Inga speciella symptom noterade.
Fördröjda: Inga speciella symptom noterade.
Kontakt med ögon:
Akuta: Inga speciella symptom noterade.
Fördröjda: Inga speciella symptom noterade.
Förtäring:
Akuta: Inga speciella symptom noterade.
Fördröjda: Inga speciella symptom noterade.
Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt
krävs.
Behandlas symptomatiskt.
AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
5.1
5.2
Släckmedel
Lämpliga släckmedel:
Använd släckmedel lämplig för omgivande brand.
Olämpliga släckmedel:
Ingen information.
Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga förbränningsprodukter: Koloxid och andra giftiga gaser och ångor kan frigöras.
Speciella faror:
Produkten är icke brännbar. Vid upphettning kan giftiga ångor bildas.
Scander Neutralizer Automatic, refill
5.3
Sida 3/6
Råd till brandbekämpningspersonal
Flytta om möjligt behållare från brandområdet.
Använd utrustning lämplig för omgivande brand
AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP
6.1
Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Inga särskilda. I bedömningen har hänsyn tagits till förpackningens ringa mängd.
6.2
Miljöskyddsåtgärder
Inga särskilda. Produkten är inte miljöfarlig.
6.3
6.4
Saneringsmetod
Inneslutning:
Torka upp i absorberande material.
Sanering:
Små mängder kan spolas bort med vatten.
Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 om avfallshantering.
AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING
7.1
Försiktighetsmått vid hantering
Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen. Undvik långvarig
direktkontakt med huden.
Blanda ej med andra kemiska ämnen.
Följ ev. anvisningar på förpackningen.
7.2
Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Produkten lagras i väl tillsluten originalförpackning.
7.3
Specifik slutanvändning
Användning av denna produkt specificeras i avsnitt 1.2
AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGT SKYDD
8.1
Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden:
8.2
Begränsning av exponeringen
Andningsskydd:
Inte relevant.
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med
kritiska exponeringsvärden som måste övervakas.
Handskydd:
Inte relevant.
Ögonskydd:
Inte relevant.
Skyddskläder:
Inte relevant.
Scander Neutralizer Automatic, refill
AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1
Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende
Vätska
Färg
Färglös
Lukt
Svag äppeldoft
pH-värde
Ingen data
o
Smältpunkt/fryspunkt ( C)
Ingen data
Initial kokpunkt och
o
kokpunktsintervall ( C)
Ingen data
o
Flampunkt ( C)
>55
Avdunstningshastighet
Ingen data
Brandfarlighet (fast form, gas) Ingen data
Övre/undre brännbarhetsgräns
eller explositionsgräns
Ingen data
Ångtryck
Ingen data
Volymvikt
Ingen data
Löslighet
Ingen data
Fördelningskoefficient
n-oktanol/vatten
Ingen data
o
Självantändningstemperatur ( C) Ingen data
Sönderfallstemperatur
Ingen data
Viskositet
Ingen data
Explosiva egenskaper
Ingen data
Oxiderande egenskaper
Ingen data
9.2
Annan information
Ingen.
AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet
Inga kända reaktivitetsrisker.
10.2 Kemisk stabilitet
Inga särskilda stabilitetsproblem.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Inte relevant.
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inte relevant.
10.5 Oförenliga material
Inga särskilda.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Termisk sönderdelning kan frigöra koloxider och andra giftiga gaser.
Sida 4/6
Scander Neutralizer Automatic, refill
Sida 5/6
AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Produkten har låg toxicitet. Endast stora mängder kan
vara skadliga för människors hälsa.
Toxicitet vid upprepad dosering:
Ingen information.
Carcinogenitet:
Produkten har inga kända carcinogeniska egenskaper.
Mutagenitet:
Ingen information
Reproduktionstoxicitet:
Ingen information
AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION
12.1 Toxicitet
Produkten förväntas inte vara skadlig för miljön.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Det finns inga data på produkten.
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleras inte.
12.4 Rörlighet i jord
Data saknas.
12.5 Resultat av PBT- och vPvP-bedömningen
Inte klassificerad som PBT/vPvP enligt gällande EU kriterier.
12.6 Andra skadliga effekter
Ingen uppgift
AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Mindre mängder produkt kan sköljas ut i avloppet.
Tömd förpackning sorteras med kapsylen som plastförpackning.
14 TRANSPORTINFORMATION
14.1 UN-nummer
Inte farligt gods.
14.2 Officiell transportbenämning
Inte farligt gods.
Scander Neutralizer Automatic, refill
Sida 6/6
14.3 Faroklass för transport
Inte farligt gods.
14.4 Förpackningsgrupp
Inte relevant.
14.5 Miljöfaror
Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Inga särskilda åtgärder behöver vidtas.
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Last är inte avsedd för bulktransport.
AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och
miljö
Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) och (EU) nr 453/2010.
Direktiv 67/548/EEC och 1999/45/EG om klassificering, förpackning och märkning farliga ämnen och
blandningar.
Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS2005:7 om klassificering och märkning av kemiska produkter.
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2005:17 om hygieniska gränsvärden.
14.1Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.
AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION
Förklaring av faroangivelser, farokoder och riskfraser från avsnitt 3.
Faroangivelser
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller sprickor
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i
luftvägarna.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
Farokoder
F; Brandfarlig
Riskfraser
R11 Mycket brandfarligt
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller sprickor.
IK
Ingen klassificering.