Bruksanvisning
Bakom-örat RITE
Tack!
Användarföreskrifter
Tack för att du väljer att använda Oticon Intiga.
Dessa hörapparater är avsedda för att förstärka och överföra ljud till dina öron och
därmed kompensera din hörselnedsättning.
Vi hoppas att du kommer att få glädje av dina nya hörapparater.
Dina nya hörapparater är framtagna för att förstärka och överföra ljud till dina öron och
därmed förbättra din hörsel i de flesta ljudsituationer. Din audionom har säkerställt att
hörapparaterna är inställda och anpassade till din hörsel. Vissa av hörapparatens
funktioner kan vara speciellt inställda för dig. I den här bruksanvisningen har din audionom kryssat för de funktioner som är relevanta för dig.
Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga för att du ska kunna få
störst nytta av dina hörapparater. Om du har ytterligare frågor kring skötsel och hantering av dina hörapparater rekommenderar vi att du kontaktar din audionom.
Hörapparaterna är anpassade för milda till måttliga hörselnedsättningar.
Innehåll
Hörapparatöversikt 7
Varningar8
Aktivera hörapparaten för första gången
12
Byta batteri
13
På och Av
15
Vänster/Höger markering
16
Sätta hörapparaterna på plats
17
Program (tillval - via Streamer) 18
Volymkontroll (tillval - via Streamer)
20
Daglig skötsel av dina hörapparater
21
Skötsel av Micro Mould
24
Skötsel av Dome
26
Sju råd för bättre hörsel
31
Vanliga problem samt lösningar
36
Trådlösa tillbehör
38
Internationell garanti
39
Om mobiltelefoni
Teknisk information
Översikt för hörapparatens inställningar
41
43
46
Hörapparatöversikt
Mikrofonöppningar
Din insats
Öppen Dome:
6mm
8mm
10mm
Plus dome
Viktigt!
Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda dina hörapparater. Den
innehåller diverse förklaringar och viktig information om användning och skötsel av
dina hörapparater och batterier.
Power dome:
6mm
8mm
10mm
12mm
Högtalarenhet
Ljudkanal
Vaxskydd
Micro mould
Batteristorlek: 10
7
Batterifack
Varningar
Innan du använder dina hörapparater bör du bekanta dig med följande generella varningar samt med innehållet i bruksanvisningen.
Användning av hörapparater
• Hörapparater skall enbart användas om de ställts in och justerats av en audionom.
Felaktigt användande kan leda till permanent hörselskada.
• Låt aldrig andra personer att bära dina hörapparater eftersom ett felaktigt användande
kan leda till permanent hörselskada.
Kvävning
• Hörapparater, dess komponenter samt batterier är inga leksaker och skall förvaras
utom räckhåll för barn som kan svälja dessa delar och orsaka sig själva skada.
• Byt aldrig batteri eller justera hörapparaternas kontroller framför barn eller förståndshandikappade personer.
• Förvara batterier på en plats där inte små barn eller förståndshandikappade personer
kan nå dem.
8
• Batterier kan felaktigt uppfattas som tabletter. Därför skall du alltid kontrollera din
medicin innan du sväljer några piller.
• Stoppa aldrig in hörapparaterna eller batterierna i munnen, de är hala och kan sväljas
av misstag.
Batterianvändning
• Använd alltid batterier som rekommenderas av din audionom. Batterier av låg kvalitet
kan läcka och orsaka kroppsskada.
• Försök aldrig återuppladda dina batterier. De kan explodera och orsaka allvarlig skada.
• Gör dig aldrig av med batterier genom att bränna dem. Det finns en risk för att de kan
explodera och orsaka allvarlig skada.
9
Avbruten funktion i hörapparaterna
• Om hörapparaterna slutar att fungera kan det bero på att batteriet har tagit slut och
behöver bytas eller att högtalarenheten är blockerad av vax. Det är viktigt att du
beaktar detta och ser över dina hörapparater innan du ger dig ut i trafiken eller i miljöer
där det är viktigt att höra varnande ljud.
Aktiva implantat
• Oticon påvisar försiktighet och råder till att följa samma riktlinje som tillverkare av
pacemakers eller andra implantat rekommenderar, vid användning med mobiltelefon.
• Om du har ett aktivt implantat se då till att du har minst 15 cm mellan dina hörapparater och ditt implantat och bär dem inte i bröstfickan. Om du har ett aktivt hjärnimplantat kontakta tillverkaren för att få information om eventuella risker.
• Den medföljande asken till hörapparaterna har en inbyggd magnet. Om du har ett
implantat, såsom pacemaker eller defibrillator, bör du inte bära asken nära bröstkorgen.
Explosionsrisk
• Processorn i din hörapparat alstrar inte tillräckligt med energi för att kunna orsaka
brand vid normal användning. Hörapparaten har inte testats enligt överensstämmelse
med internationella standarder som gäller för explosiva miljöer.
10
Vi rekommenderar att du inte använder dina hörapparater i miljöer där explosionrisk
föreligger.
Röntgen, datortomografi och elektroterapi
• Använd inte dina hörapparater vid exempelvis röntgen, datortomografi, elektroterap
eller medicinska ingrepp, eftersom hörapparaterna kan skadas av denna typ av
utrustning.
Eventuella biverkningar
• En hörapparat kan orsaka ökad vaxproduktion.
• Det annars icke-allerigframkallande materialet kan i undantagsfall orsaka hudirritation.
Kontakta en läkare vid eventuella problem.
Störningar
• Dina hörapparater har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste
internationella normerna. Trots detta kan störningar uppstå.mellan hörapparaten och
andra enheter som t.ex. vissa mobiltelefoner, andra personers elektroniska utrustning
eller larmsystem i butiker. Om detta inträffar, öka avståndet mellan dina hörapparater
och den störande enheten.
11
Starta din hörapparat för första gången
Byta batteri
En hörapparat är en avancerad enhet som kräver speciella batterier. Du startar din
hörapparat genom att placera ett batteri i batterifacket och stänga det.
Under rubriken ”hörapparatöversikt” i broschyren kan du se
vilken batteristorlek som gäller för dina hörapparater.
När du gjort detta kommer hörapparaten att spela en kort musikslinga. Detta ljud
indikerar att hörapparaten är på och fungerar som den ska. Om hörapparaten hålls i
handen när den startat kan ett tjutande ljud höras vilket avtar så fort du placerar den
på rätt sätt bakom örat.
Ett förbrukat batteri bör bytas snarast och kastas på ett
miljövänligt sätt.
Du kommer att höra 2 pipsignaler när batteriet håller på att
ta slut. Hur lång tid detta tar beror på batteriets kapacitet
och på din hörselnedsättning. Pipsignalerna kommer att
upprepas med jämna mellanrum för att indikera att du
behöver byta batteri.
Du kommer att höra 4 pipsignaler innan hörapparaten stängs
av helt.
Byt ut batteriet.
12
13
På och Av
Följ nedanstående instruktion vid byte av batteri:
• Avlägsna klisterlappen på +sidan på det nya batteriet.
Du startar din hörapparat genom att placera ett batteri i batterifacket och stänga det.
När du gjort detta kommer hörapparaten spela en kort musikslinga. Detta indikerar att
hörapparaten är på och fungerar.
• Sätt in batteriet så att batteriets +markering ligger mot +markeringen i batterifacket.
Stäng batterifacket.
Stäng av din hörapparat genom att öppna batteriluckan. Försäkra dig om att den är helt
öppen.
Fukt på batteriet skall torkas bort innan det används.
Se till att dina hörapparater är avstängda när du inte använder dem. Det gör att batteriet
räcker längre.
• Öppna batterifacket genom att trycka den upphöjda kanten på batterifacket bakåt.
För att underlätta hanteringen av batteriet kan du
använda magneten som finns i änden av verktyget.
Viktig INFORMATION!
Verktyg
14
När du inte använder dina
hörapparater bör du öppna battrifacket så att luft kan cirkulera runt i
apparaten.
På
+ +
Av
15
Vänster/höger markering
Sätta hörapparaterna på plats
Hörapparaterna är individuellt anpassade för varje öra. Det betyder att om du har två
hörapparater, är hörapparaterna med största sannolikhet olika programmerade.
1. Börja med att placera högtalarenheten i hörselgången.
Därför är det viktigt att kunna skilja på vänster och höger hörapparat.
Det finns en färgmarkering på insidan av batterifacket som gör det enklare att skilja på
höger respektive vänster hörapparat.
Blå markering för vänster hörapparat.
Röd markering för höger hörapparat.
1
2. Placera hörapparaten bakom örat.
3. Se till att insatsen/Domen placeras så att ljudslangen följer
örats kontur.
2
4. Om det finns en stödvinge, placera den i conchan såsom
bild 3 och 4 visar.ar.
3
4
Ear Grip
16
17
Program (tillval - via Streamer)
Dina hörapparater kan ha upp till 4 olika programinställningar, vilka programmeras för dig
av din audionom.
Om du själv vill kunna byta program, behöver du en ConnectLine Streamer. Se efter i
bruksanvisningen för Streamer hur den fungerar tillsammans med dina hörapparater.
När du byter program kommer hörapparaten att indikera detta genom signaler. Antal
signaler visar vilket program som aktiveras. Hörapparaten startar alltid i program 1.




Du hör EN signal när du växlar till program 1
Du hör TVÅ signaler när du växlar till program 2
Du hör TRE signaler när du växlar till program 3
Du hör FYRA signaler när du växlar till program 4
Programmen i din hörapparat finns listade under lyssningsprogram längst bak i den här
broschyren.
18
19
Volymkontroll (tillval - via Streamer)
Om du vill justera volymen på dina hörapparater själv behöver du en ConnectLine
Streamer till dina hörapparater. Med hjälp av den justerar du volymen till en nivå som
du känner är bekväm för just den aktuella ljudsituationen.
Se bruksanvisning för Oticon Streamer för att se hur den fungerar med dina hörapparater.
När hörapparaten startas börjar den på en individuellt förinställd volymnivå.
När volymen justeras till normal nivå, indikeras detta med två pipsignaler.
Daglig skötsel av dina hörapparater
I din hörselgång produceras öronvax som kan täppa till din Dome/Micro Mould. Därför är
dina hörapparater försedda med ett filter som skall förhindra att detta sker. Tala med din
audionom för att få instruktioner om vaxfiltret och hur det byts ut.
När du ska hantera dina hörapparater bör du hålla dig över något mjukt så att de inte
skadas om du skulle tappa dem.
Varje morgon:
• Innan du börjar använda hörapparaterna på morgonen, se till att det inte finns vax
i någon av insatsernas öppningar, eftersom vaxet kan försämra ljudet från
hörappa­raterna.
Varje kväll:
• Se till att din hörapparat är avstängd när du inte använder den, det gör att batteriet
räcker längre.
• Stäng av din hörapparat genom att öppna batterifacket.
20
21
Rengöring av hörapparaterna
Särskilda rengöringsverktyg finns för att rengöra hörapparaterna. Vi rekommenderar dig
att använda dessa verktyg för att säkerställa bästa resultat.
Verktyg
Skruvmejsel
Hölje
Viktig INFORMATION!
Öppna batterifacket helt så att luft kan cirkulera genom apparaten. Gör detta så fort
du inte skall använda din hörapparat på ett tag, ex. över natten!
22
Magnet
Borste
Handtag
Byt borste vid behov.
Dra loss den förbrukade borsten från verktyget. Tryck försiktigt fast den nya borsten.
Använd rengöringsduken för att rengöra ytan på hörapparaterna.
23
Skötsel av Micro Mould (individuell insats)
Micro Mould bör rengöras regelbundet:
• Rengör ventilationsöppningen genom att pressa in borsten genom hålet samtidigt som
du vickar något på borsten.
Själva hörapparaten och Micro Mould får aldrig tvättas eller läggas i vatten eller
andra vätskor!
24
Byte av vaxfilter
Byt filter:
• När du kan se att vaxfiltret i Micro Mould är igensatt med vax.
• När ljudet inte låter normalt.
Använd aldrig någon annan typ av vaxfilter än originalfiltret
Waxstop! Detaljerad instruktion kring byte av vaxfilter finns
även på vaxfiltrets förpackning.
Så här byter du filter
1. I ena änden av verktyget sitter filtret och i den andra sitter borttagningsenheten.
2. Tryck försiktigt in borttagningsenheten i filtret
3. Dra försiktigt ut filtret och håll verktyget rakt.
4. Vänd verktyget 180° (där sitter det nya filtret).
5. Tryck fast det nya filtret i ljudöppningen försiktigt så att det lossnar från verktyget.
6. Kasta det använda verktyget. Det ska inte återanvändas.
25
Skötsel av Dome
Rengör högtalarenheterna dagligen. Använd en torr trasa och gnugga bort eventuell
öronvax.
Domerna ska inte rengöras. Byt till nya Domer vid behov.
Byte av Dome
En Dome byter du enkelt vid behov.
1. Håll i den nedre delen av Domen och dra försiktigt loss den från högtalarenheten.
2. Fäst den nya Domen på högtalarenheten.
3. Säkerställ att den är sitter fast.
Vi rekommenderar att du byter Domer minst en gång i månaden eller enligt din audionoms instruktioner.
1
26
2
27
3
Under Domen i änden på högtalarenheten sitter ett vaxfilter som förhindrar skräp från
att skada högtalarenheten. Kontakta din audionom för att få filtret utbytt om det blir
igensatt.
Viktigt!
Domerna är tillverkad i ett mjukt gummimaterial som är medicinskt godkänt. Den
orsakar ingen skada om den skulle råka lossna i hörselgången. Om detta skulle hända
– ta försiktigt ut den. Låt någon annan person hjälpa dig om de behövs. Om du är
tveksam till hur du skall bära dig åt om detta händer kontakta din Audionom.
Viktigt!
Undvik värme, fukt och kemikalier
Dina hörapparater får aldrig utsättas för hög värme. Lämna dem t.ex. aldrig i en parkerad
bil som står i solen. Du kan ­heller inte torka hörapparaterna i en mikrovågsugn eller vanlig
ugn. Utsätt inte dina hörapparater för hög fuktighet, utan ta av dig dem när du badar
bastu eller duschar, och skydda dem från regn.
Om dina hörapparater har blivit utsatta för fukt så kan det påverka hörapparaternas
prestanda. Torka av batteriet om det har blivit utsatt för väta. För att undvika fukt kan
du använda torrtabletter, som dessutom kan förlänga livslängden på dina hörapparater.
Rådgör med din audionom.
Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion och myggmedel kan skada
dina hörapparater. Du ska alltid ta av dig hörapparaterna innan du använder sådana
produkter och se till att de hunnit torka innan du sätter på dig dina hörapparater. Om du
använder hudlotion, se till att du är torr om händerna då du sätter hörapparaterna på plats.
Hörapparaten får aldrig tvättas eller utsättas för vatten eller andra flytande vätskor.
28
29
Sju råd för bättre hörsel
Det tar tid att anpassa sig till nya hörapparater. Hur lång tid det tar att vänja sig varierar
från person till person. Det beror exempelvis på din hörsel och om du har haft hörapparater tidigare.
Skötselråd
Viktig information!
• Använd endast delar och tillbehör som är avsedda för din hörapparat.
• En Dome måste sitta rätt på högtalarenheten innan den placeras i örat. Följ
instruktionerna noga för att undvika skador.
• Högtalarenheten skall aldrig föras in i örat utan att du först satt på en Dome
• Använd inte hörapparat om du har besvär av mycket vax eller t.ex infektion i ditt öra.
• Korrekt underhåll av dina hörapparater ger hörapparaterna lång livslängd, god
tillförlitlighet och funktion.
• Låna inte ut dina hörapparat till någon annan.
• Se till att du har rena händer när du hanterar hörapparaten och dess delar.
30
1. I lugn och ro hemma
Vänj dig vid alla nya ljud. Lyssna på ljuden, även bakgrundsljuden och försök känna igen
dem. En del ljud låter annorlunda än vad du är van vid. Så småningom kommer du att
vänja dig vid ljuden – om inte – kontakta din audionom.
Om du blir trött av hörapparaterna så stäng av dem en stund och ta en paus. Successivt
kommer du att kunna använda hörapparaterna längre stunder för att slutligen kunna
använda dem under en hel dag utan att bli trött.
31
2.Samtal med en person
Sätt dig tillsammans med någon i ett tyst rum. Sitt vända mot varandra så att du tydligt kan
se den andra personens ansiktsuttryck. Du kanske upplever att talet låter annorlunda till
en början,men du vänjer dig snart vid det och talet upplevs då tydligare.
5.Användning av telefon
När du talar i telefon med hörapparaterna insatta bör du vinkla telefonluren uppåt med
dess högtalare riktad mot hörapparatens mikrofon, för att undvika återkoppling (tjut).
Glöm inte att tala in i telefonlurens mikrofon.
3.Lyssna på radio eller TV
Be en person med normal hörsel att ställa in ljudet på TV:n eller radion till en för honom
eller henne behaglig nivå. Börja med att lyssna till en nyhetsuppläsare eftersom de ofta
talar tydligt. Försök sedan med andra TV program.
Om du har problem att höra vad som sägs vid samtal på hemtelefonen,
fråga din audionom om information kring Oticon ConnectLine
telefonadapter eller andra tillgängliga tillbehör.
Om du har problem att höra vad som sägs vid TV- eller radiolyssnande, fråga din audionom om information kring Oticon ConnectLine TV-adapter eller andra tillgängliga
tillbehör.
4.Samtal i grupp
När man samtalar i grupp kan det ofta vara mycket bakgrundsljud som stör. Koncentrera dig
på den som talar. Be den som talar att upprepa sig om det är något du inte har uppfattat.
32
33
6.Trådlösa telefoner och mobiltelefoner
Dina hörapparater är utformade för att möta de stränga IEC-kraven. Dock är inte alla
mobiltelefoner kompatibla med hörapparater. Störnivån kan variera från mobiltelefon till
mobiltelefon.
7.Använd dina hörapparater hela dagen
Det bästa sättet att öva upp en bättre hörsel är genom mycket övning, tills du utan
besvär kan ha dina hörapparater hela dagen. Om du bara använder dina hörapparater
ibland är det stor risk för att du aldrig kommer dra nytta av dem.
Om du har problem att höra vad som sägs vid samtal med mobiltelefonen, fråga din
audionom om information kring Oticon ConnectLine Streamer eller andra tillgängliga
tillbehör.
Hörapparaterna kan inte återställa din hörsel. De kan inte heller förebygga eller förbättra
en hörselnedsättning. Det de kan göra, är att hjälpa dig använda den hörsel du har kvar
så bra som möjligt. Om du har två hörapparater, använd båda hörapparaterna så mycket
som möjligt.
34
35
Vanliga problem samt lösningar
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Inget ljud
Batteriet slut
Byt batteri
Igensatt ljudkanal
Rengör Micro Mould eller byt Dome
s.13 & 14
s.24
Byt vaxfilter eller Dome
Tillfälligt eller
svagt ljud
Pipande
ljud
s.25 & 27
Igensatt ljudkanal
Rengör MIcro Mould eller Dome
s.24
Fukt
Rengör batteriet och hörapparaten med en torr trasa
s.29
Batteriet slut
Byt batteri
Hörapparaten är felplacerad i hörselgången
Sätt in hörapparaten igen
Vax i hörselgången
Låt en läkare undersöka örat
s.13 & 14
s.17
Om inget av ovanstående förslag löser problemet, vänd dig till din audionom för
att få hjälp.
36
37
Trådlösa tillbehör
Internationell garanti
ConnectLine
Det finns tillbehör till dina hörapparater som gör det enklare att kommunicera. ConnectLine är ett system som trådlöst skickar information till dina hörapparater. Du kan ta emot
ljud från t.ex. mobil, TV, hemelefon, musikspelare och dator. Det finns också en diskret
extern mikrofon som fästes på den man vill samtala med. Ljudet överförs trådlöst direkt
till dina hörapparater så att de blir som ett trådlöst headset.
Oticons hörapparater har en begränsad garanti som gäller i 12 månader från det datum
då hörapparaterna levererats. Denna begränsade garanti innefattar fabrikationsfel och
materiella defekter på hörapparaterna, men ej tillbehör som t.ex. batterier, plastslang,
vaxfilter, insats etc.
För en mer detaljerad beskrivning av kommunikationssystemet ConnectLine, fråga din
audionom eller besök www.oticon.se.
Problem som uppkommit pga. felaktigt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser,
reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad, fysiska förändringar av ditt öra
eller om hörapparaterna har utsatts för korrosiv miljö, täcks detta ej av garantin och
garantin upphör då att gälla.
Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell
lagstiftning angående konsumentvaror. Din hörcentral kan ha en garanti som sträcker
sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din hörcentral för mer information.
Service
Kontakta hörselvårdspersonal vid behov. De kan hjälpa dig med mindre problem och
småjusteringar.
38
39
Oticon Garantibevis
Om mobiltelefoni
Köpare:
Vissa hörapparatbrukare har upplevt ett brummande ljud i sina hörapparater när en
mobiltelefon används, detta kan betyda att mobiltelefonen och hörapparaten ej är
kompatibla.
Audionom:
Klinikens adress:
Klinikens telefonnummer:
Inköpsdatum:
Garantiperiod:Månad:
Modell VÄ:
Serienr:
Modell HÖ:
Serienr:
Batteristorlek:10
40
I enighet med ANSI C63.19 standarden (ANSI C63.19-2006 American National Standard
Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices
and Hearing Aids), kan kompabiliteten mellan en viss typ av hörapparat och mobiltelefonen uppskattas genom att addera rankingen för hörapparatens immunitet med rankingen för mobiltelefonens emissioner. Om en hörapparats ranking är 2 (M2) och mobiltelefonens ranking är 3 (M3) så kommer detta att resultera i ett kombinerat resultat på 5. Ett
kombinerat resultat motsvarande 5 ger tillräcklig immunitet för ”normal användning”, ett
resultat på 6 eller bättre indikerar “utmärkt funktion”.
Immuniteten för den här hörapparaten är minst M2. Mätmetoden som används för att få
fram rankingen är baserad på bästa tänkbara information men kan inte garantera att alla
användare kommer att vara nöjda.
41
Teknisk information
Dessa hörapparater innehåller en radiosändare som använder en magnetinduktiv överföring som arbetar på 3.84 MHz. Fältstyrkan på sändarens magnetfält är
< -42 dBμA/m @ 10m.
Störningsvärdena från radiosystemet ligger långt under internationella gränsvärden för
mänsklig exponering. Som en jämförelse så är strålningen från hörapparaten lägre än den
oönskade strålning som avges från exempelvis hallogenlampor, datorskärmar, diskmaskiner etc. Hörapparaterna överensstämmer med internationella standarder gällande
elektromagnetisk kompabilitet.
Viktigt!
Det kan variera hur olika hörapparater fungerar med olika mobiltelefoner. Prova dina
nya hörapparater tillsammans med din mobiltelefon så att du vet hur de fungerar ihop.
Om du köper en ny mobiltelefon, säkerställ då att den fungerar med dina hörapparater
före köp. Om du behöver ytterligare vägledning, kontakta din mobiltelefonleverantör
och be om information om ”Hörapparater kompatibla med trådlösa mobiltelefoner”.
42
På grund av ett begränsat utrymme på hörapparaterna så återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.
43
Härmed deklarerar Oticon att denna hörapparat överensstämmer med de väsentliga
kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiven 1999/5/EC. Deklaration
gällande överensstämmelse finns att tillgå från:
Hörapparaten innehåller en modul där:
FCC ID: U28FURIT04
IC: 1350B-FURIT04
Utrustningen överensstämmer med Sektion 15 i FCC regel-verket samt RSS-210
of Industry Canada.
Funktionen har följande två förbehåll:
1. Denna utrustning orsakar ej skadlig interferens.
2. Denna utrustning kan störas av yttre interferens, inklusive interferens som kan orsaka
oönskad funktion.
Ändringar eller modifieringar av denna utrustning som ej uttryckligen godkänts
av Oticon kan upphäva FCC’s auktorisation att använda utrustningen.
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com
0543 0682
Avfall från all elektronisk
utrustning ska hanteras
enligt lokala föreskrifter.
44
N1175
45
Översikt av programinställningen i dina hörapparater
Program.
Hörapparat
1
Höger
av
Pip vid min/max volym
på
av
på
av
Klick vid justering av volym
på
av
på
av
Pip vid föredragen volym
på
av
Batteriindikation
på
av
Varning, låg batterinivå
på
Med ConnectLine Streamer kan du både byta program och justera volymen .
46
2
115082SE / 06.11
på
115082SE / 06.11
Volymkontroll signaler
Vänster
Nedan kan du se vilka program din hörapparat har
3
av
4
47
People First
Att ge människor kraft att
kommunicera och leva aktivt