SEPTUAGESIMA

advertisement
Septuagesima
Nåd och tjänst
Inledande bön
Herre, vår Gud och räddare,
lär oss dina vägar och visa oss dina stigar.
Led oss och alla människor i din sanning.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Världen
Gör världens ledare angelägna
att arbeta för jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Förbarma dig över din skapelse.
Hjälp oss alla att förvalta jordens resurser
med varsamhet och förstånd.
Ge uthållighet till dem som arbetar med miljö- och energifrågor.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Den världsvida kyrkan
Uppfyll med din Ande kyrkan i hela världen
och hjälp henne gå din väg.
Fördjupa och förnya det ekumeniska arbetet i vårt land.
Lär oss uppskatta andra kristna,
som inte delar vårt sätt att uttrycka tron.
Hjälp oss att se din avbild i alla människor.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vårt samhälle
Låt vårt samhälle präglas av öppenhet och generositet.
Bevara oss för avund på andras framgång.
Hjälp oss att inte dras med
när massmedia skapar hets mot människor som felat.
Förbarma dig över alla vars liv raseras
av uppmärksamheten i media.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vår församling och oss själva
Ge vår församling glädje och stolthet
över att vara ditt folk.
Låt din förlåtelse vara levande
i våra liv och våra relationer.
Sänd oss till dem som är ensamma och sjuka.
Vi ber nu tyst för dem vi särskilt tänker på…
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Bön för de nydöpta, deras anhöriga och faddrar
Bön för de döda och sörjande
Slutbön
Lovad vare du Gud,
som är pålitlig och god
och visar syndare vägen.
Genom Jesus Kristus vår Frälsare.
Amen.
Alternativ
Gud, i kärlek ger du dig själv åt oss
i Jesus Kristus
och uppfyller all vår längtan
och alla våra önskningar.
I förtröstan på din kärleks makt ber vi dig:
Gode Gud, hör vår bön.
Hör oss när vi ropar.
Uppfyll alla döpta med tacksamhet över trons gåva.
(tystnad)
Gode Gud, hör vår bön.
Hör oss när vi ropar.
Kalla unga män och kvinnor att arbeta i din kyrkas tjänst.
(tystnad)
Gode Gud, hör vår bön.
Hör oss när vi ropar.
Stärk solidariteten mellan människor
och hjälp oss att övervinna avund och missunnsamhet.
(tystnad)
Gode Gud, hör vår bön.
Hör oss när vi ropar.
Led de ansvariga i näringslivet
så att de förmår häva arbetslösheten.
(tystnad)
Gode Gud, hör vår bön.
Hör oss när vi ropar.
Förbarma dig över dem som saknar arbete
och inte förmår försörja sig och sina närmaste.
(tystnad)
Gode Gud, hör vår bön.
Hör oss när vi ropar.
Du, Herre, är stor och underbar i allt du gör.
Dina planer med oss är rätta och barmhärtiga.
Vi tackar och prisar dig
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
Sexagesima eller reformationsdagen
Det levande ordet
Inledande bön
Gud, du har uppenbarat dig själv
genom ditt ord.
Låt ordet beröra oss och alla människor.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Världen
Låt visheten i ditt ord inspirera världens ledare.
Låt rättvisan segra överallt där orätt råder.
Befria människor som lever under förtryck.
Hjälp oss att rätt förvalta din skapelse.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Den världsvida kyrkan
Kalla och rusta människor
till förkunnelsens tjänst i din kyrka.
Hjälp oss att aldrig förminska dig.
Ge oss tilltro till kraften i ditt ord.
Bevara oss från att styras av människor.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vårt samhälle
Vi ber för alla som har politiska uppdrag.
Välsigna alla som arbetar med orden som redskap:
journalister, författare och debattörer.
Gör oss varsamma i hur vi talar om varandra.
Skänk din vishet till alla domstolar.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vår församling och oss själva
Hjälp vår församling
att lyssna på ditt ord och bevara det.
Låt ditt ord trösta och vägleda oss
och avslöja det som är fel i våra liv.
Hjälp oss att kunna ta emot
all det goda du vill ge oss.
Vi ber nu för dem som vi tyst nämner vid namn…
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Bön för de nydöpta, deras anhöriga och faddrar
Bön för de döda och sörjande
Slutbön
Vi lovar dig Gud för ditt ord
som är tillförlitlig sanning.
Det ger oss ljus och förstånd.
Genom Jesus Kristus,
som är vägen, sanningen och livet.
Amen.
Alternativ
Låt oss i bön för alla människor
vända oss till vår nådige Gud,
som är all vishets källa.
Vi ber för kyrkan i hela världen;
för vår biskop NN,
och för alla som undervisar och predikar.
Låt ditt ord bli deras närande föda.
(tystnad)
Ge dem frälsningens ord.
Styrk dem på vägen.
Vi ber för världens ledare
och för deras rådgivare.
Ge dem vishet och omdöme i alla beslut.
(tystnad)
Ge dem frälsningens ord.
Styrk dem på vägen.
Vi ber för dem som inte tror,
och för dem som tvivlar.
Låt dem få höra din röst,
och öppna deras hjärtan för din sanning.
(tystnad)
Ge dem frälsningens ord.
Styrk dem på vägen.
Vi ber för dem som är nedtyngda
av sorg, fruktan eller sjukdom.
Låt dem få möta tröst och läkedom.
(tystnad)
Ge dem frälsningens ord.
Styrk dem på vägen.
Vi tackar dig för dem som dör i tron på Kristus.
Möt dem med himlens glädje.
(tystnad)
Ge dem frälsningens ord.
Styrk dem på vägen.
O Gud, vi tackar dig
för att du genom ditt ord
lovat höra ditt folks böner.
I Jesu namn.
Amen.
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Inledande bön
Himmelske fader,
du som lärt oss vad kärlek är,
ge oss och alla människor nåden
att följa kärlekens väg.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Världen
Låt din kärlek leda världens makthavare i deras beslut.
Vi ber om fred i…(länder, områden)
Vi ber för dem som arbetar för mänskliga rättigheter
och goda arbetsvillkor.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Den världsvida kyrkan
Låt din kyrka bli ett övertygande vittne
om din försoning.
Tänd kärlekens eld i oss
och förnya vår kärlek till dig och varandra.
Låt alla människor i hela världen få lära känna dig.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vårt samhälle
Låt hjälpsamhet och vidsynthet råda
på våra skolor och arbetsplatser.
Välsigna alla som arbetar med
att stödja människor
i socialtjänsten, familjerådgivningen…
Kom till dem som längtar efter någon att älska.
Trösta dem som blivit svikna.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vår församling och oss själva
Ge vår församling tjänandets gåvor.
Hjälp oss att möta den nöd som finns i vår närhet.
Välsigna vårt diakonala arbete.
Gör oss intresserade av dem vi har omkring oss
och ge oss fantasi hur vi kan uppmuntra varandra.
Vi ber nu tyst för dem som står oss nära…
Vi ber tyst för dem som vi har svårt med…
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Bön för de nydöpta, deras anhöriga och faddrar
Bön för de döda och sörjande
Slutbön
Gud, vi tackar dig
för att du sände din ende Son
Jesus Kristus till jorden,
och att du genom honom
har visat oss var sann kärlek är.
I Jesu namn.
Amen.
Alternativ
Gud, vår Fader,
du har uppenbarat din kärlek till oss
genom din Sons lidande.
Därför ber vi nu för alla människor
i behov av hjälp.
Gode Gud, hör vår bön.
Lyssna när vi ropar.
Styrk alla kristna med kraften från Kristi kors
när de möter motgång och lidande.
(tystnad)
Gode Gud, hör vår bön.
Lyssna när vi ropar.
Uppenbara dig för dem som ännu inte funnit dig
och låt dem få möta din kärlek.
(tystnad)
Gode Gud, hör vår bön.
Lyssna när vi ropar.
Gör alla människor beredda att tjäna varandra.
(tystnad)
Gode Gud, hör vår bön.
Lyssna när vi ropar.
Hjälp alla dem som förvägras mat, bostad och arbete.
(tystnad)
Gode Gud, hör vår bön.
Lyssna när vi ropar.
Befria de döende från fruktan
och låt dem få se din härlighet.
(tystnad)
Gode Gud, hör vår bön.
Lyssna när vi ropar.
Helige Gud,
du har utlämnat din Son till döden,
för att vi skulle få liv genom honom.
Vi tackar och prisar dig
idag och alla dagar.
Amen.
Askonsdagen
Bön och fasta
Inledande bön
Gud, du är nådig och barmhärtig,
sen till vrede och rik på kärlek.
Ta emot vår bön för oss själva och alla människor.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Världen
Vi ber om befrielse för dem
som lever under förtryck…(länder, folkgrupper).
Förbarma dig över dem som behandlas illa
på grund av sitt kön, ras eller övertygelse.
Vi ber för alla som saknar mat, kläder och ett hem.
Ge oss uthållighet i kampen mot fattigdomen i världen.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Den världsvida kyrkan
Låt din kyrka visa på din makt
att upprätta och befria.
Vi ber för dem som hånas och förföljs för sin tro.
Hjälp oss att inte svika de svaga och utsatta.
Låt vår tro visa sig i våra gärningar.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vårt samhälle
Vi ber att vårt samhälle
skall genomströmmas av medkänsla.
Ta ifrån oss vår likgiltighet för dem som lider.
Gör oss alla angelägna om
att försvara den svages rätt.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vår församling och oss själva
Led det diakonala arbetet i vår församling
och välsigna våra diakoner (NN).
Låt vår församling få vara
en profetisk röst i vårt samhälle.
Gör oss ivriga i bönen.
Vi ber nu för dem som vi tyst nämner vid namn…
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Bön för de nydöpta, deras anhöriga och faddrar
Bön för de döda och sörjande
Slutbön
Lovad vare du Gud,
som genom din son Jesus Kristus
har förlåtit vår synd och utplånat vår skuld.
I Jesu namn.
Amen.
Alternativ
Låt oss be till Gud med förtroende och tillit.
För din kyrka,
att hon trovärdigt predikar evangeliet
till tidens ände,
låt oss be till Fadern.
(tystnad)
Herre, förbarma dig.
Och var oss nådig.
För dem som förbereder sig för dop och konfirmation.
och för deras lärare och faddrar,
låt oss be till Fadern.
(tystnad)
Herre, förbarma dig.
Och var oss nådig.
För en fredlig värld,
att respekt och försoning växer hos alla folk,
låt oss be till Fadern.
(tystnad)
Herre, förbarma dig.
Och var oss nådig.
För de fattiga, de förföljda,
för flyktingar och fångar,
att de blir befriade och beskyddade,
låt oss be till Fadern.
(tystnad)
Herre, förbarma dig.
Och var oss nådig.
För dem som vi sårat eller kränkt,
låt oss be till Fadern.
(tystnad)
Herre, förbarma dig.
Och var oss nådig.
Om nåden att förändra vårt liv
och främja Guds rike,
låt oss be till Fadern.
(tystnad)
Herre, förbarma dig.
Och var oss nådig.
Gud, vår Fader,
genom din Son
har du lärt oss botens väg till glädje.
Gör oss genom vår bön, fasta och givmildhet
till nya människor.
När vi faller i vår svaghet,
res oss då upp genom din barmhärtighet,
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
Första söndagen i fastan
Prövningens stund
Inledande bön
Herre vår Gud, du som har lovat
att aldrig överge oss,
till dig tar vi vår tillflykt
i vår förbön för alla människor.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Världen
Hjälp världens ledare att stå emot frestelsen
att använda sin makt för att få egen berömmelse.
Förbarma dig över alla som lider under förtryckande regimer.
Låt alla människor få tillgång till rent vatten.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Den världsvida kyrkan
Styrk kyrkans tjänare att hålla fast vid dig
i tider av prövningar och frestelser.
Bevara oss från att svika de svaga och utsatta.
Uppsök alla människor som förlorat sin tro.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vårt samhälle
Kom till alla sjuka.
Ge ömhet och kärlek till dem
som arbetar med vård och behandling.
Vi ber för alla barn
som blir mobbade i skolan.
Kom till alla som är utfrusna på sin arbetsplats,
och till dem som trakasseras för sin sexuella läggning.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vår församling och oss själva
Låt vår församling förmedla hjälp och tröst.
Ge oss nytt hopp när vi är missmodiga
och var med oss när vi frestas.
Hjälp oss att se Kristi närvaro
i behövande och besvärliga människor.
Gör oss generösa med vår tid,
våra pengar och vår tro.
Vi ber nu tyst för dem som står oss nära…
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Bön för de nydöpta, deras anhöriga och faddrar
Bön för de döda och sörjande
Slutbön
Gud, vi tackar dig
för att du genom din Sons död
krossat ondskans makt.
Låt oss i hans kraft
stå emot det onda och vinna seger.
Genom Jesus Kristus, vår räddare.
Amen.
Alternativ
Låt oss be till Gud,
som gett oss Jesus, vår broder,
som delar vår nöd och ångest:
Herre, vår Gud,
förbarma dig.
Ge alla döpta kraft i deras prövningar och svårigheter.
(tystnad)
Herre, vår Gud,
förbarma dig.
Styrk våra förföljda bröder och systrar med din Ande.
(tystnad)
Herre, vår Gud,
förbarma dig.
Hjälp de människor, som tyngs ned till jorden av livets bördor
och bevara dem för förtvivlan.
(tystnad)
Herre, vår Gud,
förbarma dig.
Låt all strävan att bekämpa fattigdomen
leda till framgång.
(tystnad)
Herre, vår Gud,
förbarma dig.
Befria med din kärleks makt dem
som fångats av ondskan.
(tystnad)
Herre, vår Gud,
förbarma dig.
Dig, vår Gud, tillhör ensam
ära och tillbedjan, lov och tack
från alla skapade varelser,
nu och i evighet.
Amen.
Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron
Inledande bön
Allsmäktige Gud,
du har makt att förlåta och befria.
Vi ropar till dig för alla människor och oss själva.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Världen
Hjälp världens ledare att stå emot det onda
och verka för det goda.
Vi ber för alla som lider under förtryck… (folkgrupper, kvinnor eller andra grupper).
Vi ropar till dig för alla som utnyttjas i människohandel och prostitution.
Låt denna ondska få ett slut.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Den världsvida kyrkan
Vi ber för dem som möter människor i själavård och samtal.
Ge dem nåd att förmedla din förlåtelse och upprättelse.
Vi ber för alla barn och unga som vill tro på dig.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vårt samhälle
Hjälp alla politiker att fatta beslut
som underlättar livet för dem som har det svårt.
Kom till alla som föraktas och missgynnas i vårt samhälle.
Vi ber för alla flyktingar, hemlösa,
och för dem som lider av psykisk ohälsa.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vår församling och oss själva
Förnya vår glädje över dopet i din Sons Jesu Kristi namn.
Ge oss nåd att försaka och dela med oss av det vi äger.
Hjälp oss att inte bli bittra när vi drabbas av svårigheter.
Ge oss nåden att se dina möjligheter i våra liv.
Vi ber nu för dem som vi tyst nämner vid namn…
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Bön för de nydöpta, deras anhöriga och faddrar
Bön för de döda och sörjande
Slutbön
Gud, vi tackar dig
för att du har lovat,
att genom alla svårigheter
bevara oss i tron på dig.
Genom Jesus Kristus,
din Son, vår Frälsare.
Amen.
Alternativ
Låt oss i förtröstan och tillit
be till Kristus som kommit för att dela
alla människors kamp.
För din heliga kyrka,
om kraft att stå emot all ondska.
(tystnad)
Herre förbarma dig.
Herre förbarma dig.
För dem som förbereds för dop och konfirmation,
att de lär känna dig som sin gode herde.
(tystnad)
Herre förbarma dig.
Herre förbarma dig.
För fred i världen,
att respektens och försoningens anda får växa.
(tystnad)
Herre förbarma dig.
Herre förbarma dig.
För dem som lider under fattigdom,
förföljelse eller flyktingskap.
(tystnad)
Herre förbarma dig.
Herre förbarma dig.
För dem som vi skadat eller kränkt,
att de får möta upprättelse.
(tystnad)
Herre förbarma dig.
Herre förbarma dig.
För oss själva,
att vår bön, fasta och givmildhet
må förändra vårt liv
och främja Guds rike.
(tystnad)
Herre förbarma dig.
Herre förbarma dig.
Jesus Kristus,
vi överlämnar oss själva
och alla människor åt dig.
När vi faller i vår svaghet,
res oss då upp genom din barmhärtighet.
Din är äran i evighet.
Amen.
Tredje söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
Inledande bön
Gud, du är vår tillflykt
när ondska och vanmakt drabbar oss.
Vi ber för alla människor och hela din värld.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
För världen
Styrk världens ledare i deras kamp mot krig och terror.
Styrk dem som arbetar mot orättvisor, svält och förtryck.
Låt mutor och korruption bekämpas.
Vi ber för…(länder, folkgrupper)
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Den världsvida kyrkan
Låt din kyrka här på jorden
alltid övervinna det onda med det goda.
Förlåt att vi så ofta har stått på förtryckarnas sida.
Ge alla kristna nåd att hämta styrka
hos dig och din oerhörda kraft.
Låt oss få vara salt och ljus i världen.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vårt samhälle
Vi ber om vishet till dem som har politiska uppdrag.
Bevara våra barn och ungdomar från allt ont.
Vi ber för dem som utsatts för våld och övergrepp.
Vi ber för alla som är besatta av droger och spel.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Vår församling och oss själva
Låt oss växa i förstånd, vishet och kärlek i vår församling.
Lär oss att skilja mellan gott och ont.
Trösta oss när vi gråter.
Ge oss tro när vi brottas med tvivel.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.
Bön för de nydöpta, deras anhöriga och faddrar
Bön för de döda och sörjande
Slutbön
Vi lovar och tackar dig himmelske Fader,
för att du genom din Son
har krossat ondskans makt
och räddar oss från allt mörker.
Bevara oss för alltid i din gemenskap.
Genom samme din Son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
Alternativ
Under denna fastetid vakar vi med Kristus
och ropar uthålligt till Gud i bön för alla människor.
Låt oss be att kyrkan befrias från självupptagenhet,
så att hon kan ta upp kampen mot ondskan.
(tystnad)
Ge oss styrka,
hör vår bön.
Låt oss be att världen befrias
från krig, bitterhet och hat.
(tystnad)
Ge oss styrka,
hör vår bön.
Låt oss be om mod att överge strid och avund
i våra familjer, grannskap och arbetsplatser.
(tystnad)
Ge oss styrka,
hör vår bön.
Låt oss be om kraft att glömma oss själva
och ge vår tid och omsorg till de sjuka
och andra som behöver oss.
(tystnad)
Ge oss styrka,
hör vår bön.
Låt oss be om befrielse från dödsfruktan
och gemenskap med dem som dött i tro.
(tystnad)
Ge oss styrka,
hör vår bön.
Herre, vik aldrig från vår sida,
utan låt det skydd du skänker genom Kristi offer
omsluta oss i varje frestelse eller fara.
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
Download