Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälningsblankett
Sida 1 (8)
Anmälan om diskriminering inom samhällslivet
Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon
annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt för repressalier inom
andra samhällsområden som inte är arbetslivs- eller utbildningsområdet.
Förbud mot diskriminering gäller vid/inom:
• Handel med varor, tjänster och bostäder (utanför privat- och familjelivet)
• Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning
(exempelvis mässor, marknader eller konserter)
• Hälso- och sjukvården
• Socialtjänsten, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
• Socialförsäkringssystemet (Försäkringskassan)
• Statligt studiestöd
• Värnplikt och civilplikt
(observera att värnplikt är vilande i fredstid och har ersatts av en
totalförsvarsplikt, som gäller personer mellan 16 och 70 år)
• Offentlig anställning
(det innebär att ingen som arbetar inom exempelvis staten, kommuner eller
landsting får bemöta någon på ett diskriminerande sätt.)
Observera att enskilda personer, förutom i undantagsfall, inte kan anmälas för
diskriminering. De som kan anmälas för diskriminering är till exempel en
kommun, en myndighet eller ett företag som erbjuder varor eller tjänster. Andra
exempel är sjukhus, CSN eller Försäkringskassan.
Anmäla till DO
Fyll i blanketten noga − det underlättar DO:s arbete med din anmälan.
Du kan skriva till DO på vilket språk du vill. Om utrymmet på blanketten inte
räcker så kan du skriva på ett annat papper. Du kan också bifoga ytterligare
handlingar som kan styrka din anmälan.
DO är en myndighet. Det innebär att alla uppgifter som kommer till
myndigheten, till exempel brev, mejl och anmälningar, omfattas av
offentlighetsprincipen. Din anmälan kommer alltså att bli en allmän handling
som allmänhet och medier kan begära att få läsa. DO har viss möjlighet att
hålla känsliga uppgifter hemliga.
Box 3686
103 59 Stockholm
E-post [email protected]
Webb www.do.se
Telefon 08-120 20 700
Fax 08-120 20 800
Organisationsnummer 202100-6073
Besök Torsgatan 11, Stockholm
På www.do.se kan du läsa mer om hur du gör en anmälan och hur DO hanterar
anmälningar.
Skicka din anmälan till
DO
Box 3686
103 59 Stockholm
2 (8)
Anmälningsblankett
Sida 3 (8)
Anmälningsblankett
Viktigt att veta innan du fyller i blanketten: Alla uppgifter som är märkta med en asterisk (*) är
obligatoriska och måste fyllas i.
Uppgifter om dig som anmäler
Förnamn*
Cecilia
Efternamn*
Blanck
Adress*
Brukarkooperativet JAG, Box 16145
Postnummer och ort*
10323 Stockholm
Telefon dagtid/kvällstid
08-789 30 00
E-postadress
[email protected]
Könsidentitet
Kvinna
Man
Transidentitet
Vill inte definiera sig enligt dessa alternativ
Uppgifter om verksamheten som du anmäler
Namn* (på företaget eller organisationen)
Kungliga Hovstallet
Adress*
Väpnargatan 1
Postnummer och ort*
114 51 Stockholm
Telefon dagtid/kvällstid
08-402 61 06
E-postadress
Vilken typ av verksamhet gäller det?
Socialtjänsten med mera
(När det gäller exempelvis ekonomiskt bistånd, färdtjänst, LSS, LVU och liknande)
Socialförsäkringssystemet (Försäkringskassan, A-kassan, CSN och liknande)
(När det gäller sjukpenning, pension, bostadsbidrag, aktivitetsersättning, vårdbidrag, assistansersättning,
barnbidrag, underhållsstöd, studiestöd, arbetslöshetsförsäkring, övrig socialförsäkring och så vidare)
Bemötande från myndighet eller annan i offentlig anställning/tjänst
Exempelvis kommun, länsstyrelse, polis, domstol, åklagare, Migrationsverket, Tullverket
Fortsättning med fler alternativ på nästa sida
Box 3686
103 59 Stockholm
E-post [email protected]
Webb www.do.se
Telefon 08-120 20 700
Fax 08-120 20 800
Organisationsnummer 202100-6073
Besök Torsgatan 11, Stockholm
Hälso- och sjukvården
Exempelvis primär- eller närsjukvård, specialistvård, tandvård eller liknande
Bostadsmarknaden
Exempelvis hyresrätt, bostadsrätt eller att hyra bostad i andra hand
Butik eller restaurang
Annat företag eller förening som erbjuder en tjänst
Exempelvis bank, försäkringsbolag, konsert, idrottsevenemang
Annat, ange vad
Vad vill du anmäla?*
Beskriv så utförligt som möjligt vad som har hänt och när det hände. Ange om möjligt tid och
datum. Om du inte minns exakt när det hände, ange gärna ungefärlig tidpunkt, exempelvis år och
månad. Försök får med samtliga tillfällen. Om utrymmet inte räcker till, kan du skriva på ett annat
papper och bifoga till anmälan.
Anmälaren är verksamhetschef för Brukarkooperativet JAG, som bedriver daglig verksamhet
enligt LSS för 14 personer med flera stora funktionsnedsättningar varav en avser den intellektuella
förmågan. Verksamheten, JAG-center, har sin bas i Brukarkooperativet JAGs lokaler i centrala
Stockholm, men en viktig del av verksamhetsidén är att deltagarna är aktiva inom kulturlivet och
rör sig bland andra människor i staden. Alla deltagare använder personlig assistans.
JAG-center planerade ett besök på Hovstallets julmarknad fredagen den 27 november. Hovstallet
anordnar julmarknaden i samarbete med Svenska Slottsmässor AB. Inför besöket kontaktade JAGcenters föreståndare Ann Nilsson julmarknadens kontaktperson Stefan Hofsten per mail för att få
veta om det är inträdesavgift för personliga assistenter till besökare. Istället för ett tydligt jakande
eller nekande svar fick Ann Nilsson beskedet att frågan om inträdesavgift berodde på om
besökaren hade förmåga att uppskatta julmarknaden eller inte. Det framgick dock inte av
mailsvaret vem som skulle göra den bedömningen, eller hur den skulle gå till. När Ann Nilsson bad
om ett förtydligande fick hon till svar att fritt inträde för en ledsagare eller assistent förutsätter att
besökaren ser eller förstår vad man gör och är medveten om vad man gör. Se bifogad
mailkorrespondens mellan Ann Nilsson och Stefan Hofsten.
Hovstallets svar får tolkas så att en besökare som på grund av intellektuella funktionsnedsättningar
inte bedöms uppfylla dessa kriterier särbehandlas genom att hen är skyldig att betala inträdesavgift
för sin personliga assistent, medan en besökare som bedöms uppfylla samma kriterier slipper betala
avgift för sin assistent. Den fördomsfulla inställning till människor med intellektuella
funktionsnedsättningar som kommer till uttryck i mailsvaren är mycket kränkande för deltagarna i
JAG-center. Den osakliga särbehandlingen utgör ett hinder för personer med intellektuella
funktionsnedsättningar, som härigenom nekas tillträde till marknaden på lika villkor som andra.
Jag hävdar att detta klart utgör otillåten diskriminering på grund av funktionsnedsättning.
Pågår det fortfarande?
Ja
Nej
4 (8)
Vad tror du diskrimineringen eller trakasserierna har samband med?*
Välj det eller de alternativ som passar
Etnisk tillhörighet
Funktionsnedsättning
Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Religion eller annan trosuppfattning
Sexuell läggning
Ålder
Föräldraledighet
Annat, ange vad
Varför tror du att det finns ett samband?*
Se ovan under rubriken "Vad vill du anmäla".
Bevisning
För att DO i en eventuell rättegång ska kunna bevisa att du har blivit diskriminerad är det bra om du
skriver ner/berättar om eventuella bevis. Du kan bifoga handlingar till anmälan. Det kan vara
dokument, avtal, kvitton, beslut, journalanteckningar, vittnen och så vidare.
Finns det någonting som kan styrka din berättelse?
Nej
Ja, en eller flera personer (vittnen)
Ja, uppgifter
Ja, en eller flera personer och uppgifter
Annat, ange vad
Eventuella andra upplysningar
Bifogade handlingar som styrker anmälan
Mailkorrespondens
Har händelsen anmälts till någon annan?
Ja
Nej
Information
Polisanmälan av olaga diskriminering görs samtidigt med denna anmälan.
5 (8)
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvar
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som skickas in
till och behandlas hos myndigheten. Information om hur du kontaktar DO finner du längst ner på
blankettens första sida.
Offentlighetsprincipen
DO är en statlig myndighet. Det innebär att din anmälan diarieförs och blir en allmän handling som
allmänheten och media kan begära att få ta del av. Under vissa speciella omständigheter kan DO
sekretessbelägga uppgifter, vilket i så fall innebär att de inte lämnas ut.
Behandling av personuppgifter
När du skickar in din anmälan till DO skapas ett ärende. Personuppgifter som du lämnar i ditt
ärende kommer att behandlas. I vissa fall kommer myndigheten även behöva hämta in och behandla
ytterligare uppgifter för att en ändamålsenlig utredning ska kunna genomföras.
Om du i din anmälan lämnar känsliga personuppgifter kan DO behöva behandla dessa, till exempel
för att registrera diskrimineringsgrund. Med känsliga personuppgifter menas enligt
personuppgiftslagen (1998:204), PuL, uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter,
religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör
hälsa eller sexualliv.
All behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med PuL. Enligt 23 och 25 §§ i den
lagen ska DO informera dig om hur personuppgifterna kommer att användas (läs mer om PuL på
Datainspektionen webbplats).
Ändamål med behandlingen
DO kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna utreda och bedöma ditt ärende samt i
förekommande fall driva ditt ärende i domstol.
I DO:s uppdrag ingår att verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund
samt att utnyttja den erfarenhet som ombudsmannen får av arbetet med individuella fall i den
generellt inriktade verksamheten. Som en del av fullgörandet av dessa ansvarsområden genomför
DO analyser av inkomna ärenden, tar fram statistik och skriver rapporter. I detta arbete behandlas
ärenden kopplade till diarienummer framför allt i informationsinhämtningsfasen. Så snart
kopplingen till diarienummer inte längre är nödvändig avidentifieras uppgifterna.
Samtycke
Jag samtycker till att DO behandlar de uppgifter jag har lämnat i min anmälan.
Underskrift
Box 3686
103 59 Stockholm
Namnförtydligande/Namn med tydliga bokstäver
E-post [email protected]
Webb www.do.se
Telefon 08-120 20 700
Fax 08-120 20 800
Organisationsnummer 202100-6073
Besök Torsgatan 11, Stockholm
Enligt PuL är Enligt PUL är huvudregeln för behandling av personuppgifter att den registrerade
lämnat sitt samtycke till behandlingen. DO får dock, oavsett om samtycke lämnats eller inte,
behandla personuppgifter bland annat för att
•
•
•
•
•
kunna fullgöra ett avtal med den registrerade personen,
DO ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet,
en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras,
en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras,
efter en avvägning om DO har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna och detta
intresse väger tyngre än den registrerade personens intresse av skydd för sin personliga integritet,
eller
• rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.
Rätt att begära information med mera
En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få besked om personuppgifter som rör dig behandlas
hos DO eller inte och vilka uppgifter det i så fall rör sig om. En ansökan om ett sådant
registerutdrag ska göras skriftligen till DO och måste vara undertecknad av dig personligen. Du har
också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som DO behandlar, till exempel om en
uppgift är felaktig. Det gör du genom att meddela DO vilken uppgift det handlar om och hur du vill
att den ska rättas.
7 (8)
Bristande tillgänglighet – en form av diskriminering
Från och med den 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
en form av diskriminering. Du kan använda den här blanketten om du upplever att du har blivit
diskriminerad till följd av bristande tillgänglighet och vill anmäla det till DO.
Vad innebär bristande tillgänglighet?
Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att
en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en
jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.
Vilka omfattas av den nya bestämmelsen?
Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet inom bland annat
restaurang, butik, utbildning, arbete och hälso- och sjukvård.
Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska
vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning.
Vilka områden omfattas?
Det nya förbudet omfattar alla områden som diskrimineringslagen täcker idag med undantag för
tillhandahållande av bostäder.
Inom arbetslivet och på högskolans område finns det redan sedan tidigare en skyldighet att vidta
åtgärder för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Inom högskolan avsåg
skyldigheten tidigare bara lokalernas tillgänglighet.
Undantag från förbudet
Skyldigheten att vidta tillgänglighetsåtgärder gäller inte
• vid tillhandahållande av bostäder
• för företag med färre än tio anställda eller privatpersoner som erbjuder varor och tjänster
(däremot omfattas till exempel vårdföretag med färre än tio anställda)
• om det vid handel med varor och tjänster krävs åtgärder utöver de krav som finns i bygglov eller
startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket
• när en person på eget initiativ gör en förfrågan om arbete.
Läs mer om lagändringen på www.do.se/lagandring-tillganglighet
8 (8)