Patientregistret
Månadsvis inrapportering
Akutvariabler
Kodningskvalitet
Anders Jacobsson
Kvalitetsansvarig
PATIENTREGISTRETS HISTORIA
• Psykiatrisk vård
1962
• Slutenvårdsregistret (försök)
1964
• Slutenvårdsregistret (permanent) 1970
• Fullständig täckning, alla LT.
1987
• Patientregistret(psyk. & somatik) 1993
• Öppenvård (Patientregistret)
2001
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Slutenvård PAR
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Slutenvård/Öppenvård PAR
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
PATIENTREGISTRETS SYFTE
Patientregistret är källa för:
• Forskning och epidemiologiska studier
• Officiell statistik
• Beräkning av det kommunala utjämningsbidraget
• Produktivitetsanalyser
• Verksamhetsbeskrivningar och jämförelser
• Ersättningssystem - DRG
Världsunik forskning
Månadsvis inrapportering
2016-05-26
7
Månadsvis inrapportering
2016-05-26
8
Månadsvis inrapportering
2016-05-26
9
Månadsvis inrapportering
2016-05-26
10
Månadsvis inrapportering Slutenvård
Landsting
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Blekinge
Skåne
VästraGötaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Halland
Gotland
201503
Fel
201504
OK
201505
OK
201506
OK
201507
OK
201508
OK
OK
OK
Fel
Fel
Ack
OK
Fel
Fel
OK
Fel
Fel
OK
Ack
Fel
OK
OK
Fel
Fel
Ack
OK
Fel
Fel
OK
Fel
OK
OK
Fel
Fel
Ack
OK
Fel
OK
OK
Fel
Fel
OK
Ack
OK
OK
Fel
Fel
Fel
OK
OK
OK
Fel
Fel
Ack
OK
OK
Fel
OK
Fel
Fel
OK
Ack
OK
Fel
Fel
Fel
Fel
OK
OK
OK
OK
Fel
Ack
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
Ack
OK
Fel
Fel
Fel
Fel
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
Ack
OK
Fel
OK
OK
Fel
OK
Fel
OK
Fel
OK
OK
Ack
OK
OK
Fel
OK
2016-05-26
201509
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
Fel
OK
OK
Ack
OK
Fel
Fel
OK
OK
OK
201510
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
Ack
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
201511
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
201512
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
Fel
Fel
OK
OK
OK
11
Månadsvis inrapportering Öppenvård
Landsting
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Blekinge
Skåne
VästraGötaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Halland
Gotland
201503
Fel
Fel
OK
OK
OK
Fel
Ack
Fel
Fel
OK
OK
Fel
OK
OK
201504
OK
201505
OK
201506
OK
201507
OK
201508
OK
OK
OK
OK
OK
Ack
OK
Fel
OK
OK
Fel
Fel
OK
OK
Fel
Ack
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
Fel
Fel
Fel
Fel
Fel
Fel
OK
OK
OK
OK
Fel
Ack
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
Ack
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
Fel
Fel
OK
Fel
OK
OK
OK
Fel
OK
Fel
OK
Fel
OK
OK
Fel
OK
2016-05-26
OK
Fel
OK
OK
Fel
OK
Fel
Fel
Fel
Fel
OK
OK
OK
Fel
Fel
Fel
OK
201509
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
Fel
OK
201510
OK
OK
201511
OK
OK
201512
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
Fel
OK
OK
OK
OK
Fel
OK
12
Akutvårdsrapportering
Mätpunkten ankomst
till akutmottagning
avser den tidpunkt när
en person fysiskt
anländer till en
sjukhusbunden
akutmottagning
Mätpunkten första
beslutsgrundande
bedömning avser den
tidpunkt när läkare
och/eller sjuksköterska
utreder patienten för
första gången och
gör en bedömning
som ligger till grund för
fortsatt undersökning,
t.ex. röntgen,
och/eller behandling
Mätpunkten avslut av
besök på
akutmottagning avser
den tidpunkt när
patienten fysiskt
lämnar den
sjukhusbundna
akutmottagningen
Variabeln Akutverksamhet
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Andel ej akuta
besök
Andel
akutbesök
Rapportering av
bedömningstidpunkt
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
15
Feedback och analys
Länssjukhuset Kalmar
TTL=Tid till läkare
Utbildning av kodare
Indikator 1 Slutenvård 2013
5,00%
3
Sammanställning av kartläggning diagnosklassificering 2014
1a. Vem kodar i ert landsting, läkare eller utbildade kodare?
1b. Om svaret är båda yrkeskategorierna, vilket är huvudspåret läkare eller utbildade kodare?
4,00%
1.9 Hdia Sena effekter
3,00%
1.8 Hdia Sepsis
5
2,00%
3
4
1,00%
6
6
6
6
6
3
4
4
2
2
1.7 Bidia Förlossning
1.6 Hdia Förlossningsutfall
1.5 Yttre orsak saknas
1.4 Bidia Z48, Z49, Z51.0, Z51.1
1.3 Hdia AB resistens
1.2 Hdia Bakt
1.1 Hdia Tom
0,00%
2016-05-26
17
Utbildning av kodare!
•SoS seminarium om kodarutbildning (RDK)
•Planer på att skapa en webbutbildning
•SoS jobbar med koordinatorsnätverk mm.
•ICD-11 släpps 2018!
Utveckling av
indikatorverktyget
•Yttre orsak?
•Åtgärdskoder?
•ATC-koder?
Korrekt/Felaktig ATC-kodning
Huvuddiagnos
ATC-kod i diagnosfältet
T88.6 Anafylaktisk chock orsakad av
läkemedel
T88.7 Icke specificerad ogynnsam effekt
orsakad av läkemedel
T50.9 Förgiftning med ATC-specificerade
läkemedel
Antal
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk
17
N02 Analgetika
N05 Neuroleptika, lugnande medel och
sömnmedel
36
2 117
I48 Förmaksflimmer och förmaksfladder
B01 Antikoagulantia
529
I50 Hjärtinsufficiens
C01 Medel vid hjärtsjukdomar
276
I63 Cerebral infarkt
B01 Antikoagulantia
H01 Hypofys- och hypotalamushormoner samt
analoger
778
O80 Spontanförlossning vid enkelbörd
2016-05-26
673
20
Kvalitetsindikatorer för
diagnoskodning
Version 1.9 Beta
• Typ 1:
• Typ 2:
• Typ 3:
• Typ 4:
Uppenbara fel 1NY
Underkodning
Oprecis kodning
ATC-kodning NY Typ
Kvalitetsindikatorer för
diagnoskodning
Version 1.9 Beta
Patientregistret 2014
Indikator 1
Indikatorområde 1
1.1
Huvuddiagnoskod saknas
1.2
Bakteriediagnos B95–B96 som huvuddiagnoskod
1.3
Resistens mot antimikrobiella ämnen U82–U85 som huvuddiagnoskod
1.4
Z48, Z49, Z51.0 eller Z51.1 som bidiagnoskod
1.5
Kod för skada eller förgiftning utan kod för yttre orsak
1.6
Förlossningsutfall Z37 som huvuddiagnoskod
1.7
Förlossning O80–O84 som bidiagnoskod
1.8
SIRS R65 och Septisk chock R57.2 som huvuddiagnoskod
1.9
Kod för sena effekter som huvuddiagnos
1.10
Primärvårdskoder i specialistvård
2016-05-26
23
Indikator 1 Slutenvård 2014
3,00%
2,50%
2,00%
1.10 Primärvårdskod
1.9 Hdia Sena effekter
1.8 Hdia Sepsis
1,50%
1.7 Bidia Förlossning
1.6 Hdia Förlossningsutfall
1.5 Yttre orsak saknas
1.4 Bidia Z48, Z49, Z51.0, Z51.1
1,00%
1.3 Hdia AB resistens
1.2 Hdia Bakt
1.1 Hdia Tom
0,50%
0,00%
2016-05-26
24
Indikator 1 över tid Slutenvård
6,00%
5,00%
1.10 Primärvårdskod
4,00%
1.9 Hdia Sena effekter
1.8 Hdia Sepsis
1.7 Bidia Förlossning
1.6 Hdia Förlossningsutfall
3,00%
1.5 Yttre orsak saknas
1.4 Bidia Z48, Z49, Z51.0, Z51.1
1.3 Hdia AB resistens
1.2 Hdia Bakt
2,00%
1.1 Hdia Tom
1,00%
0,00%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2016-05-26
25
Indikator 1 Öppenvård 2014
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
1.10 Primärvårdskod
6,00%
1.9 Hdia Sena effekter
1.8 Hdia Sepsis
5,00%
1.7 Bidia Förlossning
1.6 Hdia Förlossningsutfall
1.5 Yttre orsak saknas
4,00%
1.4 Bidia Z48, Z49, Z51.0, Z51.1
1.3 Hdia AB resistens
3,00%
1.2 Hdia Bakt
1.1 Hdia Tom
2,00%
1,00%
0,00%
2016-05-26
26
Indikator 1 över tid Öppenvård
35,00%
30,00%
25,00%
1.10 Primärvårdskod
1.9 Hdia Sena effekter
1.8 Hdia Sepsis
20,00%
1.7 Bidia Förlossning
1.6 Hdia Förlossningsutfall
1.5 Yttre orsak saknas
15,00%
1.4 Bidia Z48, Z49, Z51.0, Z51.1
1.3 Hdia AB resistens
1.2 Hdia Bakt
1.1 Hdia Tom
10,00%
5,00%
0,00%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2016-05-26
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
27
Kvalitetsindikatorer för
diagnoskodning
Version 1.9 Beta
Patientregistret 2014
Indikator 2
Indikatorområde 2
2.1
Koder med tilläggskod för infektiös organism (B95-B98)
2.2
Koder med tilläggskod för läkemedel
2.3
Koder med tilläggskod för yttre orsak
2.4
Koder med tilläggskod för toxiska ämnen
2.5
Koder med tilläggskod för resistens mot antimikrobiella ämnen
2016-05-26
29
Indikator 2 Slutenvård 2014
5
4,5
4
3,5
3
2.5 Antibiotikaresistens
2,5
2.4 Toxiskt ämne
2.3 Yttre orsak
2
2.2 Läkemedel
2.1 Bakterier
1,5
1
0,5
0
2016-05-26
30
Indikator 2 Öppenvård 2014
5
4,5
4
3,5
3
2.5 Antibiotikaresistens
2,5
2.4 Toxiskt ämne
2.3 Yttre orsak
2
2.2 Läkemedel
2.1 Bakterier
1,5
1
0,5
0
2016-05-26
31
Kvalitetsindikatorer för
diagnoskodning
Version 1.9 Beta
Patientregistret 2014
Indikator 3
Indikatorområde 3
3.1
Ospecificerad kod när alternativ finns
3.2
Fördjupningskod inte använd
3.3
N39.0 Urinvägsinfektion utan angiven lokalisation
”Superslaskkoder”
R69.9 ”Okända och icke specificerade orsaker till sjuklighet”
3.4
Z03.9 ”Observation för icke specificerad misstänkt sjukdom eller icke
specificerat tillstånd”
Z04.9 ”Undersökning och observation av icke specificerat skäl”.
2016-05-26
33
Indikator 3 Slutenvård 2014
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
3.3 Ospecificerad urinvägsinf.
3.2 Fördjupningskoder
0,8
3.1 Ospecificerade koder
0,6
0,4
0,2
0
2016-05-26
34
3.4 R69.9, Z03.9, Z04.9 som huvuddiagnos per 10.000 vtf. Slutenvård 2014
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2016-05-26
35
Indikator 3 Öppenvård 2014
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
3.3 Ospecificerad urinvägsinf.
3.2 Fördjupningskoder
0,8
3.1 Ospecificerade koder
0,6
0,4
0,2
0
2016-05-26
36
3.4 R69.9, Z03.9, Z04.9 som huvuddiagnos per 10.000 bes. Öppenvård 2014
600
500
400
300
200
100
0
2016-05-26
37
Indikatorområde 4
ATC-koder
ATC-koder som tillägg till diagnos
Fungerar endast med Yttre orsak
Felaktig ATC-kod som tillägg till diagnos
ATC-kod där Yttre orsak saknas
Analys visar att det oftast är felplacerad ATCO-kod
ATC-koder som tillägg till åtgärdskod
Åtgärdskoder för tillförsel av läkemedel
Kvalitetsindikatorer för
diagnoskodning
Version 1.9 Beta
Patientregistret 2014
Indikator 4
Indikatorområde 4
4.1
ATC-koder som tillägg till läkemedelsrelaterad diagnos+yttre orsak
4.2
ATC-kod som tillägg till diagnos UTAN yttre orsak (troligen felaktig)
4.3
ATC-koder som tillägg till åtgärdskod för läkemedelstillförsel
2016-05-26
40
Indikator 4 Slutenvård 2014
3,00
2,50
ATC – Åtgärd:
Reumatologi
Internmedicin
2,00
1,50
4.3 LKM-KVÅ utan ATC
NA
4.2 ATCO i diagnosfält
4.1 ATC i diagnosfält
1,00
0,50
0,00
2016-05-26
41
Indikator 4 Slutenvård 2014
3,00
2,50
0,85
1,00 1,00 1,00 1,00
0,50
1,00
2,00
1,00
1,00
0,52
1,00
1,50
1,00
0,61
0,77
1,00
1,00
0,69 0,74
1,00 1,00
1,00
4.3 LKM-KVÅ utan ATC
NA
4.2 ATCO i diagnosfält
4.1 ATC i diagnosfält
0,51
0,50
0,00
2016-05-26
42
Indikator 4 Öppenvård 2014
3
2,5
2
1,5
4.3 LKM-KVÅ utan ATC
NA
4.2 ATCO i diagnosfält
4.1 ATC i diagnosfält
1
0,5
0
2016-05-26
43
Forskningskonferens 2016
•
•
•
•
Månadsvis inrapportering
Akutvårdsrapportering
Utbildning av kodare
Utveckling av indikatorverktyget
Framtiden?
Kvalitet:
kodning
uppföljning
bortfall
Andra
yrkesgrupper
PAR är källan till
kunskap om den
svenska hälsooch sjukvården
Primärvård
Öka
inrapporterings
grad
Inventering av
ytterligare
databehov
TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!