Kodningskvalitet i Patientregistret

advertisement
Kodningskvalitet i Patientregistret
Kvalitetsansvarig
Anders Jacobsson
Patientregistret
Epidemiologiskt
Centrum
Anders Jacobsson
www.socialstyrelsen.se/epc
Kodning
och
Konsekvens
Policy
Kodning
och
Konsekvens
Patientsäkerhet
Kodning
och
Konsekvens
Pengar
Sö
de
rm
2 an
19 3 J lan
V ä äm d
st t la
m n
21 an d
l
G
äv an d
le
20 bo
D rg
17 al
Vä arn
a
10 rml
B and
le
k
9 ing
7 Go e
t
24 Kro lan
V ä no d
st b e
rg
e
6 rbo
Jö
t
nk ten
ö
18 p i n
Ö g
re
b
8
25
K ro
22
N al
Vä orr ma
st b o r
er
t
no ten
rr
la
nd
R
12 ike
Sk t
3
ån
U
e
p
1
St psa
o
l
5
Ö ck a
ho
st
er
gö l m
14
t
Vä 13 H land
st
ra alla
G
n
öt d
al
an
d
4
Andel komplicerad stroke (DRG 014A)
Slutenvård 2006
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kvinnor
Män
Andel komplicerad/mycket komplicerad stroke
(DRG A46A/A46C) Slutenvård 2013
80%
70%
60%
50%
40%
Kvinnor
Män
30%
20%
10%
0%
2015-03-19
7
Det blir
bättre!
Antal Z92.1 Långtidsanvändning av blodförtunnande
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Antal Z92.1 Långtidsanvändning av blodförtunnande
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2015-03-19
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10
Z51.0-Z51.1 som Hdia
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Z51.0-Z51.1 som huvuddiagnos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2001
2002
2003
2004
2015-03-19
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
12
Kvalitetsindikator för
diagnoskodning
Version 1.0
• Tre typer av indikatorer:
• Typ 1: Uppenbara fel
• Typ 2: Underkodning
• Typ 3: Oprecis kodning
Indikator 1 Slutenvård 2011
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
Hdia Sena effekter
5,00%
Hdia Sepsis
Bidia Förlossning
4,00%
Hdia Förlossningsutfall
Yttre orsak saknas
Bidia Z48, Z49, Z51.0, Z51.1
3,00%
Hdia AB resistens
Hdia Bakt
2,00%
1,00%
0,00%
Hdia Tom
Indikator 1 Slutenvård 2013
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
1.9 Hdia Sena effekter
5,0%
1.8 Hdia Sepsis
1.7 Bidia Förlossning
1.6 Hdia Förlossningsutfall
4,0%
1.5 Yttre orsak saknas
1.4 Bidia Z48, Z49, Z51.0, Z51.1
3,0%
1.3 Hdia AB resistens
1.2 Hdia Bakt
2,0%
1.1 Hdia Tom
1,0%
0,0%
2015-03-19
15
Indikator 1 Slutenvård Riket
7,00%
6,00%
5,00%
1.9 Hdia Sena effekter
1.8 Hdia Sepsis
4,00%
1.7 Bidia Förlossning
1.6 Hdia Förlossningsutfall
1.5 Yttre orsak saknas
1.4 Bidia Z48, Z49, Z51.0, Z51.1
3,00%
1.3 Hdia AB resistens
1.2 Hdia Bakt
1.1 Hdia Tom
2,00%
1,00%
0,00%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2015-03-19
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
16
Region/kliniker, kvalitetsindikatorer
Patientregistrets utvecklingsplan
•
Inriktningsdokument perioden 2013-2017
•
Innehåller relevanta förbättrings- och utvecklingsbehov
•
Identifierar och prioriterar behov av
o
förändringsarbete i hela ”processen”
o
utökning av omfattning och innehåll
2015-03-19
18
Året som gått
•Kommunikation
•Inför månadsrapporteringen
•Kvalitet
•Utveckling och publicering av statistik
•Sjukhus-/Klinikkoder
2015-03-19
19
Patientregistrets kommunikation
med vårdgivare
• Patientregistrets webbsidor:
www.socialstyrelsen.se/patientregistret
•
•
•
•
•
•
Utskick om aktuella frågor och information
E-post: [email protected]
Brev från Generaldirektören
Kontaktpersonsmöten
På-plats-besök
Möte med
o privata företrädare
o journalleverantörer
2015-03-19
20
På-plats-besök
•
•
•
•
•
•
Underlag
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Klassificeringskoordinator
Statistik
Koder
Kodare
It-ansvarig
Processledare Landstingets kansli
• PARinrapportering
är viktigt
•Controller
Månadsvis
•
PAR’s utvecklingsprojekt
• Akutvårdsrapportering
Verksamhetschef
•
•
•
•
2015-03-19
Månadsvis inrapportering
Akutvårdsrapportering
Kvalitet
Kodning är viktigt!!
21
2015-03-19
22
2015-03-19
23
2015-03-19
24
2015-03-19
25
2015-03-19
26
Varför akutuppgifter i PAR?
Regeringsuppdrag: (2010-)
Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar
Tids- och kvalitetsindikatorer
System för insamling och uppföljning
Skall hanteras inom ramen för PAR!
Det nya regeringsuppdraget:
Göra årliga mätningar av väntetider på sjukhusbundna
akutmottagningar
Vidareutveckla arbetet med att analysera och förklara orsaker
och konsekvenser av skillnader i tillgänglighet
2015-03-19
27
Mått och mätpunkter
Mätpunkten
ankomst till
akutmottagning
avser den tidpunkt
när en person fysiskt
anländer till en
sjukhusbunden
akutmottagning
Mätpunkten första
beslutsgrundande
bedömning avser
den tidpunkt när
läkare och/eller
sjuksköterska utreder
patienten för första
gången och gör en
bedömning som
ligger till grund för
fortsatt
undersökning, t.ex.
röntgen, och/eller
behandling
Mätpunkten avslut
av besök på
akutmottagning
avser den tidpunkt
när patienten fysiskt
lämnar den
sjukhusbundna
akutmottagningen
Akutverksamhet
29
Diagnoskod registreras i följande
prioritetsordning
1. Diagnos sätts om det är möjligt
2. Symtomdiagnos enligt kapitel R i ICD-10 SE.
3. För de besök där punkt 1 och 2 inte är tillämpbara
används koder ur kapitel Z i ICD-10 SE.
Under vissa omständigheter kan man använda
diagnoskoden U99 Diagnosinformation saknas, se ”
Specialiserad öppenvård som övergår till slutenvård”.
30
AKUTBESÖK (förut)
Rapportera besök
AKUT
Intagningsorsak/Diagnos
Åtgärder
Avslut/Intagningsbeslut
Avslut (patienten går hem)
Diagnoskodning
Åtgärdskodning
Öppenvårds DRG
Avslut (patienten läggs in)
Intagningsbeslut
Åtgärdskodning
Rapportera vårdtillfälle
Slutenvård
Diagnoskodning
Åtgärdskodning
Åtgärdskodning
Flyttas
31
AKUTBESÖK (NU)
Rapportera besök
AKUT
Intagningsorsak/Diagnos
Åtgärder
Avslut/Intagningsbeslut
Rapportera besök
Rapportera vårdtillfälle
Avslut (patienten går hem)
Diagnoskodning
Åtgärdskodning
Öppenvårds DRG
Avslut (patienten läggs in)
Intagningsbeslut
Diagnoskodning
Åtgärdskodning Flyttas
XS100
Slutenvård
Diagnoskodning
Åtgärdskodning
Åtgärdskodning
32
UTVECKLING AV
INDIKATORVERKTYGET?
•Yttre orsak?
•Åtgärdskoder?
•ATC-koder?
Fördelen med ATC-kodning
N05BA Bensodiazepinderivat
T42.4 Förgiftning med
Benzodiazepiner
2015-03-19
N05BA01
N05BA02
N05BA03
N05BA04
N05BA05
N05BA06
N05BA07
N05BA08
N05BA09
N05BA10
N05BA11
N05BA12
N05BA13
N05BA14
N05BA15
N05BA16
N05BA17
N05BA18
N05BA22
Diazepam
Klordiazepoxid
Medazepam
Oxazepam
Dikaliumklorazepat
Lorazepam
Adinazolam
Bromazepam
Klobazam
Ketazolam
Prazepam
Alprazolam
Halazepam
Pinazepam
Kamazepam
Nordazepam
Fludiazepam
Etylloflazepat
Kloxazolam
34
Andel T50.9 utan ATC-kod (Slutenvård 2013)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015-03-19
35
Andel Intravenös läkemedelstillförsel utan ATC-kod (Slutenvård 2013)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015-03-19
36
Korrekt ATC-kodning
Huvuddiagnos
T88.6 Anafylaktisk chock orsakad av
läkemedel
T88.7 Icke specificerad ogynnsam
effekt orsakad av läkemedel
ATC-kod i diagnosfältet
J01 Antibakteriella medel för systemiskt
bruk
M01 Antiinflammatoriska och
antireumatiska medel
J01 Antibakteriella medel för systemiskt
bruk
12
17
7
10
59
46
31
36
22
31
1 717
2 117
N02 Analgetika
828
990
N06 Psykoanaleptika
485
575
R06 Antihistaminer för systemiskt bruk
276
387
N03 Antiepileptika
234
282
N02 Analgetika
L01 Cytostatiska/cytotoxiska medel
N05 Neuroleptika, lugnande medel och
sömnmedel
T50.9 Förgiftning med ATCspecificerade läkemedel
2015-03-19
2012 2013
37
Felaktig ATC-kodning
Huvuddiagnos
ATC-kod i diagnosfältet
I48 Förmaksflimmer och
förmaksfladder
I50 Hjärtinsufficiens
I63 Cerebral infarkt
J15 Bakteriell pneumoni som ej
klassificeras annorstädes
B01 Antikoagulantia
293
529
C01 Medel vid hjärtsjukdomar
158
214
B01 Antikoagulantia
125
419
C01 Medel vid hjärtsjukdomar
193
276
B01 Antikoagulantia
610
778
71
102
718
673
240
166
105
162
B01 Antikoagulantia
173
134
L01 Cytostatiska/cytotoxiska medel
275
286
J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk
H01 Hypofys- och hypotalamushormoner
O80 Spontanförlossning vid enkelbörd samt analoger
G02 Övriga medel för gynekologiskt bruk
O82 Kejsarsnittsförlossning, enkelbörd J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk
Z51.1 Cytostatikabehandling
2015-03-19
2012 2013
38
Sammanställning av kartläggning
diagnosklassificering 2014
1a. Vem kodar i ert landsting, läkare eller utbildade kodare?
1b. Om svaret är båda yrkeskategorierna, vilket är
huvudspåret läkare eller utbildade kodare?
Godtycklig
poängsättning
2015-03-19
39
Indikator 1 Slutenvård 2013
5,00%
3
Sammanställning av kartläggning diagnosklassificering 2014
1a. Vem kodar i ert landsting, läkare eller utbildade kodare?
1b. Om svaret är båda yrkeskategorierna, vilket är huvudspåret läkare eller utbildade kodare?
4,00%
1.9 Hdia Sena effekter
3,00%
1.8 Hdia Sepsis
5
2
1.7 Bidia Förlossning
1.6 Hdia Förlossningsutfall
1.5 Yttre orsak saknas
2,00%
3
4
1,00%
6
6
6
3
4
4
2
1.4 Bidia Z48, Z49, Z51.0, Z51.1
1.3 Hdia AB resistens
1.2 Hdia Bakt
1.1 Hdia Tom
6
6
0,00%
2015-03-19
40
TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!
2008-2015
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards