NIVÅ 3 KURSBESKRIVNING Ledning av pedagogisk

advertisement
Sektion Personal
CED – Centre for Educational
Development
NIVÅ 3
KURSBESKRIVNING
Ledning av pedagogisk verksamhet
- en kurs för ledare vid Lunds universitet
Lunds universitet/CED vill med fokus på det pedagogiska ledarskapet stärka
såväl individer i samverkan som universitetets samlade förmåga att leda
utbildningsverksamhet och -utveckling. Som ett led i denna strävan erbjuds
nu kursen ’Ledning av pedagogisk verksamhet’ för femte gången, under
perioden september 2014 – april 2015.
Allmän information
Kursbeskrivningen är beslutad av CED 2010 och gäller från 2011-01-01.
Bakgrund
Kraven på universitetsundervisningen ökar: mer variation i studentgrupperna, lägre anslag per
student, krav på produktivitet, ökad relevans, effektivitet och anställningsbarhet etc. I många
fall har dessa förändringar burits av enskilda lärare. Andra åtgärder, såsom pedagogisk
utbildning och större uppmärksamhet på pedagogiska meriter vid anställning och befordran, är
också riktade mot den individuelle lärarens kompetens och förmåga att stödja studenters
lärande.
Enskilda lärare kan emellertid inte lösa problem som är mer komplexa än att de ryms inom det
egna handlingsutrymmet. Ensidiga krav på den enskilde att arbeta mer och bättre är sannolikt
inte en hållbar strategi i längden, varken för individen eller för organisationen.
Därför är det angeläget att utforska hur en ökad grad av samverkan kan bidra till att lösa de
komplexa problem universitet står inför. Men, mer samverkan mellan lärare kring
undervisningen ställer särskilda krav på ledarskap, ett ledarskap som måste ha sin särart av att
utövas inom ramen för en forskningsintensiv akademisk kultur. Därför inbjuder Lunds
universitet genom CED för femte gången till en kurs i ledning av pedagogisk verksamhet.
Syfte
Kursens syften är:
• att stödja ledare av pedagogisk verksamhet i deras arbete att utveckla den pedagogiska
verksamhet de ansvarar för,
Postadress: CED, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund
E-post: [email protected]
Internet: www.ced.lu.se
Besöksadress: Sölvegatan 16
Telefon: +46 46-222 39 00
2
•
•
att stödja utvecklingen av universitetets undervisning och därmed studenternas
lärande, samt
att samla och dokumentera erfarenheter gjorda av pedagogiska ledare, för att
understödja vidare utveckling.
Mål
Kursens mål knyter an till de rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk
utbildning som antagits av Sveriges Universitets- & Högskoleförbund (2005-11-17).
Målen för kursen är att deltagarna skall tillägna sig sådana kunskaper, färdigheter samt värderingsförmågor och förhållningssätt att de efter kursen har
• genom ett aktivt ledarskap bidragit till att utveckla den pedagogiska verksamhet de
som ledare ansvarar för,
• dokumenterat ett ledarskapsprojekt relaterat till ledning av pedagogisk verksamhet
inom det egna arbetsområdet – den skriftliga rapporteringen följer gängse akademiska
normer och är av sådan kvalitet att den kan användas i det vidare arbetet med att
utveckla pedagogiska ledare inom Lund universitet,
• i rapporten visat kunskap om ledarskapsfrågor, och relationen till lärares
professionella utveckling, pedagogisk verksamhet och studenters lärande, samt använt
för projektet relevant litteratur inom dessa områden
• bidragit till en akademiskt underbyggd kollegial diskussion kring ledning av
pedagogisk verksamhet vid Lunds universitet, samt
• funnit stöd för vidare personlig och professionell utveckling inom ramen för ett
kollegialt nätverk
Allmänt
Kursen
• är en utbildning för personer (eller grupper) som arbetar med ledning av pedagogisk verksamhet inom Lunds universitets olika fakulteter/områden: studierektorer, programledare, ämneskoordinatorer, prefekter, programansvariga, terminsansvariga, vice-/prodekaner, dekaner, m.fl.,
• vänder sig i första hand till personer som främst genom att vara ledare för undervisande personal influerar studenternas lärande – även andra är dock välkomna
att delta,
• motsvarar en arbetsinsats på 5 veckor fördelat över cirka 8 månader och kan räknas som behörighetsgivande pedagogisk utbildning,
• startar i september 2014 och avslutas i april 2015, samt
• förutsätter att deltagare tidigare gått någon grundläggande högskolepedagogisk
kurs
Innehåll
Kursens viktigaste del är ett projekt som relaterar till ledning av pedagogisk verksamhet i
storleksordningen institution (alternativt avdelning inom större institution), program eller
fakultet. Även ledare inom ramen för arbetsgrupp/lärarlag är välkomna att söka.
Projektet rapporteras i slutet av kursen såväl skriftligt som muntligt och kan behandla
• en plan över en framtida förändring,
• en analys av en pågående eller avslutad förändring,
3
•
•
en analys av den egna rollen i en pågående, avslutad eller förestående förändring, eller
en dokumentation och diskussion av andra processer som är relevanta för kursens mål
och syfte.
Projektet skall förankras i den miljö där kursdeltagaren har sin vardagliga yrkesutövning. Det
skall, vid antagningstillfället, bedömas som trovärdigt att projektet påverkar förutsättningarna
för studenternas lärande på lång eller kort sikt, och/eller leder till ökad kunskap om relevanta
ledningsprocesser. Projektet skall leda till personlig utveckling av sådan art att kursdeltagaren
framgent fortsätter att öka sin förmåga att leda pedagogisk verksamhet i en föränderlig
universitetsmiljö.
Kursens organisation
Deltagare söker till kursen med ett projektutkast. Utkastet (max 1 sida) beskriver skissartat det
projekt som den sökande önskar arbeta med under kursen. Även de mål som kursdeltagaren
ser med det egna deltagandet anges. Vid översökt kurs kommer ett urval att ske baserat på
projektidéns bedömda möjlighet att uppfylla kursens mål och syfte. En god spridning inom
Lunds universitet kommer också att eftersträvas. Urvalet görs av kursledarna.
Under kurstiden förs diskussioner kring deltagarnas erfarenheter och deras projekt med stöd i
relevant litteratur. Kursen ger rikliga möjligheter till kontinuerlig återkoppling och kollegiala
diskussioner, samt inspiration från inbjudna gäster. Kursledningen fungerar under hela
kurstiden som konsulter i relation till projekten.
Vid kursavslutningen i april 2015 ventileras och analyseras de dokumenterade erfarenheter
som gjorts mot bakgrund av kursens mål och syfte.
Samtliga godkända rapporter kommer att finnas tillgängliga för framtida kursdeltagare
att bygga vidare på, och för andra intresserade. Rapporterna skrivs på svenska eller
engelska men skall alla ha en sammanfattning på engelska.
Schemalagd kurstid
Kursstart
9-10 september (ca 9-16; inte övernattning) på Flädie Mat- och Vingård
Kursträffar
30 sep, 7 okt, 4 nov, 26 nov, 18 dec, 8 jan, 11 feb, 10 mar (13.15-16.30
alla dagar)
Kursavslutning
15 april (9-16)
Kurslitteratur
Förutom viss gemensam läsning fastställs kurslitteraturen i relation till respektive
projektarbete. Kursen innebär att deltagarna ges anledning att sätta sig in i litteratur
relevant för det egna projektet, men också en möjlighet att ta del av litteratur som
rapporteras av övriga kursdeltagare. Dessa litteraturstudier är jämte projektarbetet
kursens viktigaste del.
Förutom litteratur skall kontakter inom universitetet användas. Här finns både forskare
och seniora ledare vars erfarenheter är ytterst relevanta för en kurs av detta slag.
4
Kurskrav
För kursintyg krävs närvaro vid kursstarten och minst 80% av schemalagd kurstid samt
genomfört projektarbete bedömt gentemot kursens mål och syfte. Kursen kan tillgodoräknas
som 5 veckors behörighetsgivande pedagogisk utbildning.
Pedagogisk idé
Per Erik Elleström (1996) beskriver lärande för utveckling respektive lärande för
anpassning. Kritiskt för utvecklingsinriktat lärande är att den lärande själv i mesta
möjliga mån definierar mål, metod och bedömningskriterier för lärandets utfall. I
fortbildningssammanhang kan detta antas vara idealiskt. Kursen är designad för att så
mycket som möjligt stödja utvecklingsinriktat lärande. Det betyder att specifikt innehåll
och utfall till mångt och mycket är avhängigt deltagarnas egna problemställningar och
intresseområden. Kursformen understödjer framväxten av ett Community of Practice
(Wenger 1999), där deltagarna tillsammans utifrån sina respektive utgångspunkter
utvecklar sin förmåga att leda pedagogisk verksamhet.
Kursledare
Katarina Mårtensson, pedagogisk utvecklare, CED
[email protected], tel 046 – 222 43 41
Torgny Roxå, pedagogisk konsult, Genombrottet, LTH
[email protected], tel 046 – 222 94 48
Referenser till kursbeskrivningen
Ellström, P.-E. (1996). Rutin och reflektion. Förutsättningar och hinder för lärande i dagligt
arbete. Livslångt Lärande. P.-E. Ellström, B. Gustavsson and S. Larsson. Lund,
Studentlitteratur: 142 -179.
Wenger, E. (1999). Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. Cambridge,
Cambridge University Press.
Praktisk information
Anmälan
Till kursen antas maximalt 14 deltagare. Varje område/fakultet inbjuds att anmäla deltagare.
Dessa sänder in utkast till projekt och kommer efter uttagning baserad på dessa projektutkast
att antas till kursen.
Anmälan sker via utbildningssamordnare eller motsvarande vid respektive fakultet/område (se
nedan). Utbildningssamordnarna ombeds att senast den 13 juni 2014 anmäla sina deltagare
(inklusive projektutkast) till Gun Wellbo, ([email protected]). Fördelningen av platser
sker omgående. Vid behov får respektive utbildningssamordnare göra prioriteringar (inklusive
reserver). Därefter lämnas besked till anmälda.
Sökande från verksamheter som inte tillhör nedanstående områden tar kontakt med Gun
Wellbo, CED, 046-222 39 00.
5
Utbildningssamordnare
E
HT
J
K
M
N
S
LTH
Jeanette Ströberg
Alexander Maurits
Josefin Brumme
Ylva Hofvander Trulsson
Annika Diehl
Ann Ivarsson
Ursula Egidius
Lisbeth Tempte
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kostnad
Kursen är kostnadsfri för anställda vid Lunds universitet.
046-222 34 34
046-222 72 35
046-222 10 04
040-32 54 16
046-222 19 90
046-222 31 39
046-222 49 88
046-222 31 22
Download