ANSÖKAN OM ÅRLIGT FÖRENINGSBIDRAG

Blankett nr 1
ANSÖKAN OM ÅRLIGT FÖRENINGSBIDRAG
ADMINISTRATIONSBIDRAG
Organisation/förening
Adress
Totala antalet medlemmar den 31 december föregående år
Därav antalet medlemmar i ålder 3 – 20 år
(Avser endast matrikelförda medlemmar som erlagt medlemsavgift)
LOKALBIDRAG
Lokalbidrag kan utgå till verksamhet som har behov av speciell lokal.
Ansökan om lokalbidrag prövas av Barn- och utbildningsnämnden från fall till fall.
Lokalbidrag kommunägd lokal
Av föreningen ägd lokal
(Adress)
Kostnader under det år ansökan avser
Av föreningen hyrd lokal
(Adress)
Kostnader under det år ansökan avser
Kostnaderna skall specificeras på bilaga
Lokalbidrag utgår ej till hyror vid entrébelagda arrangemang.
SÄRSKILT PRÖVADE BIDRAG
Kronor
Bidrag sökes till nedanstående:
Bifoga motivering, kostnadsuppställning eller liknande som styrker framställning om särskilt prövat bidrag.
Postgiro/Bankgiro:
den
/
Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning
med balansräkning och revisionsberättelse, arbets- och ekonomisk
plan för löpande verksamhetsår och aktuell drogpolicy skall
bifogas ansökan.
Ordförande
20
ANSÖKAN SKALL VARA SKOLKANSLIET TILLHANDA SENAST DEN 31 MARS
2006-03-30