ANSÖKAN OM ÅRLIGT FÖRENINGSBIDRAG

advertisement
Blankett nr 1
ANSÖKAN OM ÅRLIGT FÖRENINGSBIDRAG
ADMINISTRATIONSBIDRAG
Organisation/förening
Adress
Totala antalet medlemmar den 31 december föregående år
Därav antalet medlemmar i ålder 3 – 20 år
(Avser endast matrikelförda medlemmar som erlagt medlemsavgift)
LOKALBIDRAG
Lokalbidrag kan utgå till verksamhet som har behov av speciell lokal.
Ansökan om lokalbidrag prövas av Barn- och utbildningsnämnden från fall till fall.
Lokalbidrag kommunägd lokal
Av föreningen ägd lokal
(Adress)
Kostnader under det år ansökan avser
Av föreningen hyrd lokal
(Adress)
Kostnader under det år ansökan avser
Kostnaderna skall specificeras på bilaga
Lokalbidrag utgår ej till hyror vid entrébelagda arrangemang.
SÄRSKILT PRÖVADE BIDRAG
Kronor
Bidrag sökes till nedanstående:
Bifoga motivering, kostnadsuppställning eller liknande som styrker framställning om särskilt prövat bidrag.
Postgiro/Bankgiro:
den
/
Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, vinst- och förlusträkning
med balansräkning och revisionsberättelse, arbets- och ekonomisk
plan för löpande verksamhetsår och aktuell drogpolicy skall
bifogas ansökan.
Ordförande
20
ANSÖKAN SKALL VARA SKOLKANSLIET TILLHANDA SENAST DEN 31 MARS
2006-03-30
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards