2010-06-21

advertisement
Protokoll Börje Sportklubb styrelsemöte
2010-06-21
Närvarande:
Karin Hahlin-Ohlström, Lisa Hartman, Martin Bergstrand, Johan Hedman , Britt-Marie Stockzelius,
Lars-Erik Andersson
1
Mötets öppnande:
Ordförande hälsade alla välkomna.
2
Protokolljusterare:
Till att justera protokollet utsågs Johan Hedman
3
Dagordningen:
Dagordningen godkändes.
4
Föregående mötes protokoll:
Gicks igenom och lades till handlingarna.
5
Fjällidenkommittén:
Lasse redogjorde från tidigare FK-möte.

Det skanas en person som kan vikariera för Anders under hans semester v. 27 – 30. Personen
måste vara över 18 år. Ersättning utgår. Några förslag diskuterades.

FK vill bestämma om att kunna ”dressa” A-planen under speluppehållet i sommar. Martin kollar med
Alf om hur ekonomin ser ut för tillfälle.

Styrelsen ger i uppdrag åt FK att ta fram en plan för vilka åtgärder och när de ska utföras under året.
Ex, vertikalskärning 1 g/mån, dressa, bevattning.

Herrlaget kan vara villiga att ta ett visst ansvar för bevattning av A-planen. Lasse kollar mer med
dem.

En ev. målning av ladan bordlades då kostnaden skulle bli för stor.

Klipparen behöver renoveras, styrelsen godkände kostnaden detta innebär.

Beach-Volley planens framatid diskuterades av styrelsen. Vi vill göra en undersökning hos
medlemmarna genom hemsida-klubbnytt. Johan gör en noggrann sammanställning av kostnaderna
för framställningen av en plan till mötet i augusti.
6
Ekonomi:
Inget att rapportera då Alf inte blivit kallad till mötet.
7
SISU-föreningsbesök:
Vi föreslår datum till konsulenten för att besöka styrelsen. När vi sedan vet vad som vi behöver stöd och hjälp
med så utökar vi arbetet. Vi vill avvakta tills vårt arbete med vision, mål m.m. är klart. Martin fortsätter
kontakterna med detta.
8
Midsommarfesten:
Planeringen inför fredagen gicks igenom.

8 lottringar köps in

Mångsboskrindan kollas av ??

Kaffe säljs i kiosken. UFO har tagit beslut att sälja fikabröd ändå. Synd då vi tagit ett beslut för
föreningen och i annonser meddelat att vi inte ska sälja fikabröd. Detta skulle vara en liten
markering av hur svårt vi har att få folk att jobba och ställa upp.






9
Motorsektionen ställer ut en folkrace bil under midsommarfesten.
Vi använder den befintliga ljudanläggningen under midsommar.
Kollar tidigare protokoll om beslut som tagits angående ljudanläggning på Fjälliden.
För att avlasta styrelsen arbetet inför midosmmar så ska vi försöka hitta en ”festgeneral” som tar sig
an organiseringen.
Martin och Karin gör i ordning lådor med växelpengar till festen.
VI SAMLAS KL. 9 PÅ FJÄLLIDEN FÖR ATT RESA TÄLT OCH FÖRBEREDA.
Klubbnytt / klubbtidning:
Fakturorna för annonser i Klubbnytt har skickats ut. Nästa nummer ska komma ut i början av augusti. Material
skickas till redaktionen senast 1 augusti. Fotbollsskolan bör dokumenteras till Klubbnytt. Karin och Johan blir
de styrelsemedlemmar som berättar lite om sig själv.
10 Hemsidan:
Andreas är den tekniskt ansvariga för hemsidan. Johan föreslås bli administratör för att ta bort och lägga in
material. Johan går en kurs hos Andreas. Karin och Martin har redaktörrättigheter till hemsidan. Protokoll ska
lägggas ut på hemsidan.
11 Nytt från sektioner och kommittéer:
FK:
Se punkt 5.
UFO:
Fotbollsskolan har fler deltagare än på flera år. Många härliga barn och ledare.
12 Frågor att följa upp/åtgärdslistan:
I)
Mål för 2011 vi gör en resa med arbete och lite mys i höst då vi bara jobbar med dessa
frågor. Lisa och Martin kollar platser för detta arrangemang. Förslag på datum för
detta är 29-31 oktober eller 17 – 19 september.
II)
Anläggningsbehovs enkäten har bvesvarats om ridbana och fotbollshall m.m.
13 Oanmälda frågor:

Elpris: Vi beslutade att binda elpriset under 3 år.

Årsmötesprotokoll: Stiftelsen behvde ha ett komplementerat årsmötesprotokoll. Vi beslutade detta
och skrev under.

Kopiator: Jacob Hultbom tittar på kopiatorn som Asian Impex vill sälja till oss. Jacob tyckte inte att
det är ett köp vi ska göra.
14 Nästa möte: 2010-08-30 kl. 19.00 med Lisas fika.
15 Mötets avslutande: Ordförande avslutade mötet.
Sekreterare: Karin Hahlin-Ohlström
Ordförande: Martin Bergstrand
Justeras: Johan Hedman
Download