Tjänsteskrivelse

advertisement
TJÄNSTESKRIVELSE
1 (3)
2013-12-03
Kultur och fritidskontoret
Anna Ljung
Dnr KOF 2013-452
Kultur- och fritidsnämnden
Linköpings Symfoniorkester nyårskonsert – ansökan om lokalbidrag
KULTUR OCH FRITIDSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT
1. Linköpings Symfoniorkester beviljas ett lokalbidrag på 60 tkr till nyårskonsert
31 december 2013.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för lokalbidrag.
3. Linköpings Symfoniorkester ska inlämna en uppföljning senast 31 januari 2014.
SAMMANFATTNING
Nyårskonserten framförs den 31 december 2013, kl 15.00 i Crusellhallen.
Konserten är wiensk anda och tradition. Dirigent för årets nyårskonsert är Joakim
Gustafsson och sångsolist Christina Larsson. Sedan många år samarbetar Linköpings
Symfoniorkester med Linköpings Balettensemble och detsamma gäller för årets
nyårskonsert då musik och balett kombineras på scenen.
Linköpings Symfoniorkester ansöker om 60 tkr i lokalbidrag för hyra av
Crusellhallen den 31 december 2013. Hyreskostnaden för lokalen har successivt höjts
under åren och vissa teknikkostnader som tidigare har legat inom ramen för
hyreskostnaden ligger idag utanför den kostnaden.
Kultur- och fritidskontoret föreslår nämnden att bevilja Linköpings Symfoniorkester
60 tkr till nyårskonserten.
_____
Beslutsunderlag:
Ansökan om bidrag – Nyårskonsert, 13-21-31, Linköpings Symfoniorkester
2 (3)
BAKGRUND
Linköpings Symfoniorkester är en semiprofessionell orkester som genomför fem
konserter per säsong (2013/2014) varav nyårskonserten är den tredje i ordningen för
säsongen. Syftet är att framföra symfonisk musik och främja orkesterspel för
fritidsmusiker.
Nyårskonserten framförs den 31 december 2013, kl 15.00 i Crusellhallen.
Konserten är wiensk anda och tradition. Kompositörer ur programmet är bland andra
Johann Strauss dy, Franz von Suppé och Hans Christian Lumbye. Dirigent för årets
nyårskonsert är Joakim Gustafsson och sångsolist Christina Larsson. Båda är bosatta
i Linköping men har världen som arbetsfält. Sedan många år samarbetar Linköpings
Symfoniorkester med Linköpings Balettensemble och detsamma gäller för årets
nyårskonsert då musik och balett kombineras på scenen.
Konserten marknadsförs genom hemsidor, affischering, annonsering i lokala media,
evenemangskalendrar (På gång) samt i LISOs säsongsprogram.
Ordinarie entré är 315 kr samt rabatterade priser till studerande. Barn under 12 år har
fri entré.
De totala utgifterna är 254 tkr uppdelat på gage, lokal, marknadsföring,
vaktkostnader och övrigt. Lokalkostnaden är 69 tkr. Beräknade biljettintäkter är
cirka 245 tkr, årligt bidrag 90 tkr och statliga bidrag 7 tkr. Linköpings
Symfoniorkester beräknar att gå med ett överskott på denna konsert. Överskottet
täcker det underskott de gör på resterande fyra konserter under säsongen.
Linköpings Symfoniorkester ansöker om 60 tkr i lokalbidrag för hyra av
Crusellhallen den 31 december 2013. Hyreskostnaden för lokalen har successivt höjts
under åren och vissa teknikkostnader som tidigare har legat inom ramen för
hyreskostnaden ligger idag utanför den kostnaden.
KOMMUNALA MÅL
Kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidsstrategi 2011-2014 anger bland annat
följande:
Effektmål:
Alla som bor och verkar i Linköping ska uppleva att det erbjuds ett varierat
kulturutbud.
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Kultur- och fritidskontoret föreslår nämnden att bevilja Linköpings Symfoniorkester
60 tkr till nyårskonserten. Av detta är 45 tkr den summa som beviljats vid tidigare
3 (3)
ansökningar om lokalbidrag till Crusellhallen. 15 tkr är ett engångsbelopp till denna
konsert (2013-12-31) för att dels täcka ökade kostnader för LISO och dels för att en
annan förening inte kommer att utnyttja sitt beviljade lokalbidrag på 15 tkr.
FINANSIERING
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel avsatta för lokalbidrag.
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Linköpings Symfoniorkester ska lämna in en uppföljning senast 31 januari 2014.
MBL
MBL-information/förhandling är inte påkallad.
LÄNKAR
www.liso.se
KULTUR OCH FRITIDSKONTORET
Karin Semberg
Kultur- och fritidschef
Beslutet skickas till:
Linköpings Symfoniorkester
c/o Leif Wangin
Bagaregatan 17
590 71 Ljungsbro
Download