FACIT Kunskapstest PTS Bredbandsskola - Post

FACIT Kunskapstest
PTS Bredbandsskola
1) Mobiltäckningen kan bero på många olika faktorer,
vilket av 1, X, 2 är sant?
1) Om man bygger ett nät av basstationer där låg
frekvens används behövs färre antal basstationer än
om man använder betydligt högre frekvens.
X) Täckningen är helt oberoende av vilken typ av mobil man
använder.
2) Man kan förvänta sig att täckningen inomhus är lika bra som
utomhus.
2) Vad är skillnaden mellan en lag och en förordning?
1) En lag är bindande för alla (medborgare, bolag, myndigheter)
men en förordning är bindande endast för myndigheter.
X) En lag antas av riksdagen men en förordning
antas av regeringen
2) En lag antas av regeringen men en förordning antas av en
myndighet
Post- och telestyrelsen
Postadress:
Besöksadress:
Telefon: 08-678 55 00
Box 5398
Valhallavägen 117A
Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm
www.pts.se
[email protected]
Sida
2(8)
3) Vi är i en kommun där stadsnätet är en riktig kassako för kommunen och
varken tjänstemän eller politiker lägger sig i verksamheten. Stadsnätet bygger ut
fibernät i kommunen och tänkte få upp skalan genom att även bygga nät till alla
icke bebyggda villaområden i grannkommunen, en riktigt stor satsning. Den
driftige vd:n stadsnätet har pratat med bredbandsansvarig tjänsteman i
grannkommunen och har fått grönt ljus, de kör igång nästa vecka. Vad vill du
spontant säga till stadsnätets ägare, dvs. kommunen?
1) Kör hårt, lycka till! Skönt att fler får bredband, nu får båda
kommunerna fina siffror i mätningarna och alla blir glada.
X) Ett ögonblick, jag ska göra en rättsutredning åt er om detta,
har hört om detta på en föreläsning en gång. Jisses vad duktig jag
är, jag borde öppna egen juristfirma. Undrar om man behöver
ansvarsförsäkring då. Äh, vi tar det sen.
2) Det finns potentiella kommunalrättsliga problem
här, både vad gäller lokaliseringsprincipen och
ägarens styrning av det kommunala bolaget. Ni bör
kontakta er kommunjurist, SKL eller annat juridiskt
ombud för att kolla upp saken. Vad kommunen än
beslutar i sakfrågan, så se till att dokumentera
beslutet ordentligt och spara det om det skulle bli
hallå om saken i framtiden.
4) Hur stor andel av befolkningen har någon funktionsnedsättning?
1) 0-1%
X) 1-10%
2) 10-100%
5) Vad är generell fyllningshöjd vid fiberförläggning under en cykelbana?
1) 30 cm
X) 35 cm
2) 45 cm
6) SOT står för:
1) Statligt Organiserad Telefoni.
X) Samhällsomfattande tjänster
2) Säker ostrålad telefoni
Rätt svar är X - Enligt EU-direktivet för SOT (USO, Universal
Service Obligation) vilket har genomförts i svensk rätt i Lagen
om elektronisk kommunikation (LEK), så finns en
Post- och telestyrelsen
2
Sida
3(8)
grundläggande rättighet för fasta bostäder och företag som har
ett rimligt krav på telefoni och funktionellt tillträde till internet
(för närvarande minst 1 Mbit/s) att få det kravet tillgodosett
till överkomligt pris, dock är lagen teknikneutral.
7) En byaförening vänder sig till er och frågar om det är möjligt att byta
stödmottagare för en ansökan om bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet. Hur
svarar du:
1) Glatt ja. Det kan väl ändå inte spela någon roll vem som får
pengarna bara det byggs.
X) Ni rekommenderar byaföreningen att kontakta
länsstyrelsen för att få ett besked där. När
föreningen klagar på att det inte gå att få något svar
från länsstyrelsen beklagar ni men säger att i så fall
får föreningen fatta sitt beslut utifrån den
information som länsstyrelsen/Jordbruksverket
gjort tillgänglig.
2) Ni lovar föreningen på heder och samvete att länsstyrelsen och
Jordbruksverket inte ska få en blund i ögonen. Du ska, i
egenskap av bredbandskoordinator, ligga på dem obönhörligen
till dess att de lyckats pressa ur sig ett svar. I denna fråga plus tio
andra som ni också driver.
8) Från en tidigare enkät till kommunala beredskapssamordnare 2012 om
reservkraft så visade det sig att reservkraften inte fungerat som avsett vid XX %
inträffade händelser med reservkraftsbehov i kommunen.
1) 30%
X) 20%
2) 45%
Rätt svar är 1. 30%. Det finns ett stort behov av utbildning
inom området reservkraft på kommunal nivå men även hos
regionala och centrala myndigheter samt hos privata aktörer.
Med utgångspunkt från beskrivningar av behov av reservkraft i
Livsmedelsverkets, Elsäkerhetsverkets, Energimyndighetens
och Post- och telestyrelsens risk- och sårbarhetsanalyser, tog
Livsmedelsverket initiativ till reservkraftprojektet i samverkan
med nämnda myndigheter. Se även: msb.se/reservkraft
Post- och telestyrelsen
3
Sida
4(8)
9) Vad kallas de ljudspår med talad beskrivning av visuell information som
används för att tillgängliggöra filmer och tv-program för personer med grav
synnedsättning?
1) Syntolkning
X) Ljudbeskrivningar
2) Stickspår
10) Ledningskollen och utbyggnadslagen, vad är INTE sant?
1) Ledningskollen kan användas av bredbandsutbyggare för att få
information om nätinnehavares passiva infrastruktur?
X) Ledningskollen kan användas av nätinnehavare för att
publicera bygg- och anläggningsprojekt?
2) Ledningskollen kan användas av
bredbandsutbyggare för att begära tillträde till
nätinnehavares passiva infrastruktur?
Rätt svar är 2, Ledningskollen kan inte användas för att göra
formell begäran om tillträde, det görs alltid direkt till
nätinnehavaren. Dock så förmedlar Ledningskollen, i
samband med att nätinnehavaren meddelar att de har
infrastruktur, hur respektive nätinnehavare vill ha formell
förfrågan.
11) Vilket av följande påståenden är rätt?
1) Endast privata företag kan vinna i PTS Innovationstävling
X) Offentliga verksamheter kan också vinna i PTS
Innovationstävling
2) PTS har ingen innovationstävling, sådant håller väl inte en
myndighet på med?!
12) En kommunal bredbandssamordnare ringer till dig. Jublandes. Vid ett
möte mellan kommersiella aktörer och kommunens stadsnät bestämdes igår att
aktörerna ska ta en bråkdel av kommunen var. 100 procents utbyggnad som i
en liten ask! Områdena fördelades vid mötet mellan aktörerna på ett rättvist
sätt.
1) Du jublar för utbyggnaden, fasen vad det är lätt att vara
bredbandskoordinator.
Post- och telestyrelsen
4
Sida
5(8)
X) Du skriker i luren: det där var ju mitt jobb!
2) Oups tänker du. Det där kan ju vara en olaglig
kartell enligt konkurrenslagstiftningen. Vad 17 ska
jag göra nu?
13) Radiolänk är ett bra komplement till fiber, nedan listas ett antal upplevda
fördelar, vilka vilket av alternativen 1, X och 2 stämmer in på radiolänk?
1) Radiolänk störs inte alls av större objekt mellan sändare och
mottagare.
X) Det går snabbt att bygga ut radiolänk till en
rimlig kostnad.
2) Man behöver aldrig något tillstånd för radiolänk.
14) Vad kan du hitta för information i Bredbandskartan?
1) Bredbands- och mobiltäckning för hela Sveriges yta.
X) Bredbandstäckning i hela Sverige för fasta
bostäder och arbetsställen.
2) Bredbandstäckning i hela Sverige för samtliga byggnader.
15) När man pratar om konkurrens tänker man förhoppningsvis på en jämn
spelplan för olika aktörer. För att jämna ut spelplanen finns tre viktiga budord.
Dessa är:
1) Nätneutralitet, aktsamhet och differens
X) Självgodhet, marknadsmakt och diskriminering
2) Likabehandling, konkurrensneutralitet och
transparens
16) Hur många transportabla mobilbasstationer är anskaffade till
mobiloperatörerna?
1) 30-tal
X) 50-tal
2) 10-tal
Rätt svar är ett 30-tal. Exempel på satsningar i mobilnäten är
att vi i samverkan med flera mobiloperatörer har införskaffat
att antal transportabla mobilbasstationer som snabbt kan
förstärka täckningen av mobilnäten där det behövs.
Post- och telestyrelsen
5
Sida
6(8)
17) Hur ofta uppdateras Bredbandskartan normalt?
1) En gång per år i samband med
Bredbandskartläggningen.
X) Kontinuerligt med information från marknadsaktörerna.
2) Varje kvartal i samband med marknadsaktörernas
kvartalsbokslut.
18) Vad föreställer bilden nedan?
1) En blodsockermätare
X) En fördelningsdosa till en EU-moped
2) En fibersvets
19) En kommunal bredbandssamordnare ringer dig och berättar, glad i hågen,
att kommunfullmäktige har fått loss pengar för bredbandsutbyggnad. Pengarna
ska gå till stadsnätet. Vad gör du?
1) Du jublar för utbyggnaden
X) Du jublar för utbyggnaden men frågar sen lite
fint om kommunen har utrett om det finns någon
kommersiell aktör som avser bygga, om pengarna
varit föremål för konkurrensutsättning och om det
finns någon dokumentation över kommunens
vägval t.ex. hur de har bedömt statsstödsreglerna i
det aktuella fallet.
2) Du skriker i luren: Statsstöd Är Absolut Förbjudet!
20) Vid otillräcklig uppkoppling i mobilnätet finns möjlighet att:
1) Beställa bredband (inkl. IP-telefoni) via satellit vilket även kan
vara ett komplement till mobiltäckning för tillgång till extra
kapacitet
X) Klättra upp på taket och prata via handsfree med mobilen
fastspänd på selfie-pinne.
2) Ordna lösning med router och riktantenn för förstärkt
uppkoppling till den operatör som har bäst täckning i området
Kuggfråga - Rätt, dvs. möjliga svar är: både 1 & 2, samt att X
också fungerar (men ett inte lika säkert alternativ) - finns
möjlighet till bättre täckning vid minskad kroppskontakt samt
om mobilen har bättre antennkontakt genom högre höjd.
Post- och telestyrelsen
6
Sida
7(8)
21) Ledningskollen och byanät, vad är INTE sant?
1) Byanät kan inte gå med i Ledningskollen förrän
man har driftsatt sitt nät?
X) Byanätet kan gå med som blivande byanät och då skapa
bevakningsområden där man ska bygga nät och på så sätt kunna
få ärenden om andra grävarbeten som man kanske kan
samförlägga med?
2) Byanät kan skapa samordningsärenden för att informera
ledningsägare och andra om att man tänker bygga ett byanät och
på så sätt få kontakt med andra typer av ledningsägare som också
vill bygga ut?
Rätt svar är 1. Jo ett byanät kan gå med långt innan man är
färdig med nätet. Från början, när man inte har nåt nät alls är
man ”blivande byanät” och kan då göra både ”X” och ”2”. Så
fort något är byggt, blir man ledningsägare och skapar
intresseområden där ledningar finns för att säkerställa att man
får frågor när någon vill gräva i närheten av ledningarna (eller
rören). Detta minskar risken för grävskador! Under tiden som
utbyggnad pågår behåller man bevakningsområden där
utbyggnad inte är klar för att öka möjligheterna till
samordning och samförläggning.
22) Vad krävs för att ett hushåll/arbetsställe ska räknas ha en
bredbandsuppkoppling via fiber?
1) Fiber draget till tomtgräns.
X) Fiber indraget i byggnaden.
2) Fiberabonnemang aktiverat.
23) Vilken av följande principer är fel?
1) Det bör alltid finnas en separat, tillgänglig
version av digitala tjänster, som människor med
funktionsnedsättning kan använda
X) Digitala tjänster bör utformas med hänsyn till människors
varierande förutsättningar, så att speciallösningar endast i
undantagsfall behöver användas
2) Försök att alltid erbjuda flera alternativa presentationsformat
för viktig information (t.ex. tal, text och bild)
Post- och telestyrelsen
7
Sida
8(8)
24) Vad är ett ”transportnät”?
1) Fibernätet som inte är ”accessnät”
X) Ett sammanhållet nät med en specifik transmissionsteknologi
som ägs av en aktör
2) Alla nät delar som inte är accessnät eller anslutning till andra
nät eller nätanslutna tjänster
Kuggfråga - Det beror på vem man frågar, det finns ingen
absolut definition av detta. Alla delsvar kan vara rätt.
25) Ledningskollen och bredbandskoordinatorer, vad är INTE sant?
1) Alla har gjort sin övningsuppgift
X) En bredbandskoordinator kan själv använda Ledningskollen
för att se ärenden som rör markarbeten i område med eftersatt
fiberutbyggnad i syfte att försöka samordna utbyggnad?
2) Bredbandskoordinatorer får gärna kontakta Ledningskollen om
ni vill ha information/utbildningar om Ledningskollen i era
nätverk?
Fråga 3, Rätt svar är 1. Det är fortfarande några som inte
skapat konton på testserver och gjort sitt ärende. Hör av er till
[email protected]
Post- och telestyrelsen
8