Beskrivning enkäten inom området för elektronisk kommunikation

Beskrivning enkäten inom området för elektronisk kommunikation
Materialet som kommer in ligger till grund för PTS marknadsbedömningar och
beslut om betydande marknadsinflytande (SMP). Syftet med undersökningen är
även att öka kunskapen om marknaden för elektronisk kommunikation i Sverige
samt att ta fram officiell statistik för branschen. Materialet utgör bland annat
underlag till rapporten Svensk telemarknad 2007.
Enkäten får ni därför att ni är registrerade hos PTS för anmälningspliktig
verksamhet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och/eller
därför att ni erbjuder nätkapacitet, abonnemang m.m. Om ni inte är rätt person
inom organisationen att besvara enkäten, är vi tacksamma för att få uppgifter om
lämplig mottagare av enkäterna.
Skicka de korrekta kontaktuppgifterna per e-post till [email protected]
På PTS webbsida finns de senaste publicerade rapporterna, direktlänk
http://www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=1341
Vi tackar på förhand för er medverkan!
Ylva Mälarstig
[email protected]
08 - 678 55 00
Har ni fått avisering om enkäten men inte är anmälda hos Post- och
telestyrelsen? Läs då detta
Vem är anmälningspliktig?
Enligt 2 kap.1 § EkomL föreligger anmälningsplikt för;


den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät av sådant slag som
vanligen tillhandahålls mot ersättning (hädanefter anmälningspliktigt nät)
och
den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska
kommunikationstjänster (hädanefter anmälningspliktig tjänst).
Det avgörande för anmälningsplikten är tillhandahållandet av ett nät eller en
tjänst, inte dess uppbyggnad. Begreppen är teknikneutrala.
Eftersom anmälningsplikten relaterar till tillhandahållandet är det den juridiska
person som tillhandahåller en anmälningspliktig tjänst eller ett anmälningspliktigt
nät som skall anmäla sig. I en koncern där flera dotterbolag tillhandahåller
anmälningspliktiga nät eller tjänster skall respektive juridisk person anmäla sig.
Tillhandahåller ett bolag både anmälningspliktiga nät och tjänster skall bolaget
anmäla sig för båda delarna.
Företagsnät och andra typer av privata och slutna nät är inte anmälningspliktiga.
Tjänster vilka erbjuds en ytterst begränsad och exklusiv krets av slutanvändare är
inte anmälningspliktiga.
Blankett och vägledning för anmälan finns att ladda ner från
http://www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=1343