Konsultation (word-version att lämna synpunkter i) - Post

advertisement
Att lämna synpunkter
– 800 MHz-konsultation
PTS efterfrågar synpunkter från intresserade på de överväganden och förslag
som redovisas nedan. För att underlätta för dem som vill lämna synpunkter
följer en sammanställning av de viktigaste förslagen:
1. Tidpunkten för tilldelningen föreslås till hösten 2010 (avsnitt 3.2)
2. Krav på täckning och utbyggnad (avsnitt 3.3)
3. Teknik- och tjänsteneutrala tillståndsvillkor (avnitt 4.1)
4. 800 MHz-bandet planeras som FDD med sex parade kanaler om 25 MHz
vardera (avsnitt 4.2)
5. Nationella tillstånd (avsnitt 4.3)
6. Tillståndens giltighetstid bestäms till 15 år (avsnitt 4.4)
7. Auktionsobjekten är frekvensblock i form av parade kanaler om 25 MHz
(avsnitt 5.1.2)
8. Auktionen utformas som en SMRA (Simultaneous Multi-Round Auction),
med regler som väsentligen motsvarar dem som gällde i PTS auktion av
tillstånd i 2,6 GHz-bandet (avsnitt 5.1.3)
9. Spektrumtak i auktionen bestäms till 220 MHz (avsnitt 5.2.1)
10. Närståenderegeln utvidgas utöver koncern till att också avse företag som
innehar mer än en tredjedel av röstetalet i ett annat företag (avsnitt 5.2.2)
11. Auktionen genomförs elektroniskt över Internet (avsnitt 5.3.1)
12. Budgivningen är anonym (avsnitt 5.3.2)
13. Grundläggande spektrummask (avsnitt 6.1)
14. Tekniska villkor för att skydda mottagningen av marksänd tv (avsnitt 6.2)
Svar ska ha kommit in till PTS senast den 30 oktober 2009
Svar kan skickas genom e-post till
[email protected] eller per post till PTS postadress. Ange diarienumret 099526 i alla meddelanden i ärendet.
Kommunikationsmyndigheten PTS
Post- och telestyrelsen
1
PTS postadress är:
PTS
Box 5398
102 49 STOCKHOLM
PTS avser att publicera svaren på denna remiss. Det bör tydligt anges om
någon uppgift i ett svar begärs omfattas av sekretess. PTS kommer att
behandla sådana uppgifter enligt gällande lagstiftning om offentlighet och
sekretess.
Den som vill ge in ett anonymt svar kan göra det genom en advokat eller annat
ombud.
Frågor om remissen kan skickas till [email protected] eller ställas till Sally
Ibrahim, 08 678 57 48.
Kommunikationsmyndigheten PTS
Post- och telestyrelsen
2
Download