Förslag på urvalsförfarande - Post

advertisement
Post- och telestyrelsen arbetar för
att alla i Sverige ska ha tillgång till
bra telefoni, bredband och post.
Tilldelning av 2x5 MHz i 450-470 MHz
Informationsmöte den 6 mars 2017
Dagordning
• Information om tilldelningsprocessen
• Mål med tilldelningen
• Ny bredbandsstrategi
• RU SOT
• Förslag på urvalsförfarande
• Auktion
– Format
– Lägsta bud
• Förslag på tillståndstid
• Förslag på tillståndsvillkor – tekniska villkor och täckningskrav
• Avslutning, frågestund och konsultation
Beslutade mål i PTS styrelse 13 september 2016
• Tilldela tillstånd i 450 MHz-bandet
• Tilldelningen av frekvensutrymmet ska bidra till att maximera
samhällsnyttan över tid.
• Säkerställa kontinuitet i användningen av 2x5 MHz i 450 MHz-bandet
• Bidra till god täckning av mobilt bredband
• Bidra till att tillgodose behovet av samhällsomfattande tjänster (SOT)
Bredbandsstrategin med 450-perspektiv
 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
• där man normalt befinner sig
• Situationsanpassat
• applikationstäckning
 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband
•
•
•
•
98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s
I ett fåtal fall handlar det om tillgång till SOT enligt LEK
Regeringsuppdrag funktionellt tillträde till internet
• Regeringen gav den 23 februari PTS i uppdrag att se över den
statligt garanterade nivån för tillgång till internet.
• Bedömning av den hastighet som krävs för att säkerställa det
minimiutbud av tjänster som ska finnas tillgängliga för alla hushåll
och företag.
• Slutredovisning till regeringskansliet senast den 30 april 2017.
Tilldelning av 2x5 MHz i 450-470 MHz
• Ett blocktillstånd
• 452,5-457,5 MHz (upplänk) och 462,5-467,5 MHz (nedlänk)
Tilldelningsprocessen för 450 MHz-bandet
Här befinner sig
projektet nu
2014/2016
Förstudie
Q2 2016
Projektstart
Större
vägvalsbeslut av
PTS styrelse
Q3 2016
Q1 2017
Q2 2017
Q3 2017
Q1 2018
Målen för
tilldelningen
beslutas av
PTS styrelse
Utredning/
analys
Remiss
allmän
inbjudan och
begränsnings
-beslut och
ev. föreskrift
Ev. föreskrift
Tilldelning
av tillstånd
Allmän
inbjudan och
begränsningsbeslut
Info till
styrelsen
Info till
styrelsen
Förslag på urvalsförfarande
Auktion
Lägsta bud
Förslag på urvalsförfarande
• Tillståndet tilldelas genom en auktion
• Föreslås genomföras i en runda med slutna bud med en andraprisregel
• Budgivare lägger ett bud (i SEK).
• Öppning av ansökningar och bud sker efter sista dagen att lämna in bud.
• Budgivaren med det högsta budet vinner men betalar bara det nästa högsta
budet i auktionslikvid.
Förslag på urvalsförfarande
Med detta auktionsformat tillser PTS att:
• Budgivaren med högst värdering tilldelas tillståndet
• Minskar konsekvenserna av att överskatta värdet på tillståndet
• Skillnaden bud-auktionslikvid kan användas till att:
• uppfylla täckningskravet
• utveckla och investera i nätet
• bidra till att tillgodose behovet av SOT
Förslag på lägsta bud
• Givet auktionsformatet blir lägsta bud viktigt
• PTS föreslår att ett lägsta bud om x miljoner SEK används i
auktionen
• PTS föreslår även att budgivarna ska inkomma med en bankgaranti
om 5 miljoner SEK tillsammans med budgivningsansökan
Förslag på tillståndstid
Förslag på tillståndstid
• PTS föreslår att tillståndstiden sätts till 24 år och 10 månader
• Tillståndstid 5 mars 2020 – 31 december 2044
• Osäkerhet i användningen på längre sikt
• Omprövning av delar av tillståndsvillkoren år 2027
Förslag på tillståndsvillkor
Förslag på tekniska villkor
• Frekvensband som ska tilldelas: FDD, 452,5-457,5 MHz (upplänk) /
462,5-467,5 MHz (nedlänk)
• Blockstorlek: 2x5 MHz
• Spektrummask för nedlänk: Enligt 3GPP TS 36.104
• framtagen för LTE, men kan användas av annan typ av bredbandigt system
• Max antennvinst: 18 dBi
• Skydd av tjänster i närliggande frekvensband
Förslag på skydd av tjänster i närliggande band
Förslag till gränsvärden för skydd av PMR/PAMR NL och UL samt marksänd tv.
Förslag på yttäckningskrav
Funktionell täckning för datatjänst på 80 % av
ytan i varje län.
• Som i nuvarande tillståndsvillkor
• Säkerställa kontinuitet inom rimliga gränser
• Rimligt betungande för den nya
tillståndshavaren
• Bidra till att tillgodose behovet av
samhällsomfattande tjänster (SOT)
Funktionell täckning för datatjänst
Anses föreligga om det, med en terminal, är möjligt att ta
emot/skicka data med viss överföringshastighet.
Utgår från antaganden i mobiltäckningskartläggningen, bl.a.:
• Terminalens placering och maximala uteffekt
• Antennförstärkning för terminal (router)
• Basstationens känslighet
• Utan påverkan av kroppsdämpning (nivå 1)
Förslag på kapacitetskrav
Slutligt värde beroende av regeringsuppdrag om funktionellt tillträde
till internet.
Upplänk y kbit/s
• Rimligt betungande för den nya tillståndshavaren
• Möjliggöra telefoni, inklusive 112
Nedlänk 5 Mbit/s
• Begränsat frekvensutrymme om 2x5 MHz
• Konsumenternas förväntningar på sikt
Förslag på omprövning år 2027
Villkoren gällande yttäckning, datahastigheter, duplexmetod, delning
och skydd av tjänster i närliggande frekvensband kommer att ses över.
• Politiska mål till och med år 2025 i den nya bredbandsstrategin
och nivå för funktionellt tillträde till internet
• Annan användning än marksänd tv i 470-694 MHz på lång sikt,
dvs. närmare år 2030
• Osäkerhet kring framtida användningar i frekvensbandet
Tilldelningsprocessen för 450 MHz-bandet
Större
vägvalsbeslut av
PTS styrelse
2014/2016
Q2 2016
Q3 2016
Q1 2017
Q2 2017
Förstudie
Projektstart
Målen för
tilldelningen
beslutas av
PTS styrelse
Utredning/
analys
Remiss
allmän
inbjudan och
begränsnings
-beslut och
ev. föreskrift
Q3 2017
Ev. föreskrift
Allmän
inbjudan och
begränsningsbeslut
Info till
styrelsen
Q1 2018
Tilldelning
av tillstånd
Info till
styrelsen
Avslutningsvis
• Presentationen från dagens informationsmöte publiceras idag
• Intressenter ges möjlighet att efter dagens möte komma in med
skriftliga synpunkter till [email protected] senast den 27 mars
• www.pts.se/450MHz
• Kontakt: Morgan Westring, projektledare, 08-678 55 71
Tack!
[email protected]
Download