Så ställer du rätt krav när du köper robust elektronisk

advertisement
Så ställer du rätt krav när du köper
robust elektronisk kommunikation
Ska din organisation upphandla elektronisk
kommunikation, till exempel telefoni eller
internet-anslutning? PTS har tagit fram en
vägledning som förbereder dig inför köpet.
Vägledningen beskriver vad du bör känna till och tänka
på när du köper olika typer av elektronisk
kommunikation. Det gäller att kunna ställa rätt krav vid
köpet, men också i den dagliga verksamheten, så att
kommunikationen blir säker och robust - krav som utgår
från verksamhetens behov och genomförd riskanalys.
Viktiga frågor som du bör ställa dig innan anskaffningen:
organisationer som har ansvar för anskaffning och
upprätthållande av elektronisk kommunikation. I
vägledningen finns information om olika slags
elektronisk kommunikation och hur den fungerar. Här
får du också stöd i hur du tar reda på och bedömer risker
för verksamheten så att du kan ange rätt krav vid
upphandling och avtalstecknande.
Gör en risk- och
sårbarhetsanalys!
Elektronisk kommunikation kan drabbas av störningar
och avbrott. De kan ha många orsaker – avgrävda kablar,
strömavbrott, problem vid uppdateringar eller
förändringar i leverantörens infrastruktur är några
exempel. Ett lämpligt sätt att ta reda på eventuella
konsekvenser av en störning är att genomföra en riskoch sårbarhetsanalys.

Vilka interna och externa kommunikationsbehov har
verksamheten?

Vilka egenskaper i anslutningarna ska prioriteras –
kapacitet, kvalitet eller avbrottsfrihet?

Hur länge klarar olika delar av verksamheten avbrott i
kommunikationen?

Hur länge klarar verksamheten sig utan telefoni eller
internet?

Hur säkerställer jag att den elektroniska
kommunikationen fungerar tillfredsställande för de
mest verksamhetskritiska funktionerna?
Verksamhetens krav gentemot leverantören måste sedan
slås fast i avtal. Det är vanligt att tillgängligheten och
kvaliteten på tjänsterna definieras i ett servicenivåavtal
eller SLA (Service Level Agreement). Servicenivåavtal
ingår som en del i det avtal som upprättas vid
upphandlingen av elektronisk kommunikation.

Hur säkerställer jag i avtal med leverantören att
verksamhetens behov täcks?
Var finns vägledningen?
Börja med grundläggande
robusthet
Vägledning som har rapportnummer PTS-ER-2011:16
finns att ladda ner från PTS webbplats på adressen
www.pts.se/sakerkomm.
Den viktigaste robusthetsåtgärden är att se till att ha väl
beprövade reservsystem för elkraftsförsörjning på plats i
händelse av strömavbrott. Det är också viktigt att ha
redundans, alltså alternativa sätt att få tillgång till de
resurser som krävs för verksamheten.
Vem kan ha nytta av
vägledningen?
Vägledningen ska underlätta för personer på
myndigheter, företag, kommuner och andra
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm
Faktablad om kravställning av robust
kommunikation
PTS-F-2011:11
Publicerat 2011-11-18
Faktablad finns på www.pts.se/faktablad
Växel: 08-678 55 00
[email protected]
www.pts.se
Download