Faktablad
Samlokalisering av radioutrustning i master
Bakgrund
Lag om elektronisk kommunikation
Den nya lagen om elektronisk kommunikation träder i kraft den
25 juli 2003 och ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation. Den nya lagen skiljer sig på en rad punkter från de befintliga
lagarna. En nyhet är att det införs en möjlighet att tvinga
operatörer att samlokalisera radioutrustning i master.
Fakta: Ny lag om elektronisk
kommunikation
Den nya lagen om elektronisk
kommunikation träder i kraft den
25 juli 2003. Bakgrunden till den
nya lagen är en översyn som gjorts
inom EU för området elektronisk
kommunikation.
Vad säger den nya lagen?
Operatörer kan bli skyldiga att samlokalisera radioutrustning i
master om det krävs för att skydda miljö, folkhälsa, allmän
säkerhet eller för att uppnå mål för fysisk planering.
Den nya lagen omfattar alla
elektroniska kommunikationsnät
och elektroniska kommunikationstjänster. Se regeringens och
riksdagens webbplatser,
www.regeringen.se och
www.riksdagen.se för mer
information om den nya lagen om
elektronisk kommunikation.
Samlokalisering kan bli aktuell då en operatör inte har fått bygglov
för att uppföra en mast i en kommun och det inte finns några
alternativa placeringar för masten. Om det då finns en annan
operatör som har en mast i området, kan den förstnämnde
operatören ansöka hos Post- och telestyrelsen, PTS, om
samlokalisering.
PTS kan endast besluta om samlokalisering då en kommun först
har fattat beslut om avslag i ett bygglovsärende. I vissa fall kan
PTS besluta om samlokalisering även om avslagsbeslutet i
bygglovsärendet inte har prövats i högre instans. PTS prövning av
ärenden som gäller samlokalisering sker enligt lagen om
elektronisk kommunikation, inte plan- och bygglagen.
Den operatör som önskar få tillträde till en annan operatörs mast
kan ansöka om samlokalisering hos PTS. Innan PTS fattar ett
beslut ska samråd ske med berörda parter. PTS beslut om
samlokalisering kan överklagas till domstol. Den operatör som
upplåter utrymme i sin mast har rätt till marknadsmässig
ersättning av den operatör som får tillträde till masten.
Mer information
Faktabladet är utgivet av Post- och
telestyrelsen. Frågor om sakinnehållet besvaras av Stefan Backman
tfn 08-678 5774, e-post
[email protected].
Faktabladet finns på PTS
webbplats, www.pts.se, där det
också finns mer information om
den nya lagen om elektronisk
kommunikation och faktablad om
andra ämnen.
Kommunernas och länsstyrelsernas ansvar
Kommunerna ska pröva ansökningar om bygglov för master för
radioanläggningar enligt plan- och bygglagen. Länsstyrelserna
Box 5398, 102 49 Stockholm
Birger Jarlsgatan 16
TELEFON 08-678 55 00
FAX 08-678 55 05
E-POST [email protected]
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
WEBBADRESS
www.pts.se
PTS-F-2003:5
Uppdaterat 2003-06-17
beslutar i överklagade bygglovsärenden och har även en roll i
plan- och byggfrågor om masten bedöms göra intrång i
naturmiljön. Operatören har alltid samrådsskyldighet med
Länsstyrelsen då det gäller placering av mast utanför
detaljplanelagt område.
Om Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsen, PTS,
verkar för att alla i Sverige ska ha
tillgång till effektiv, prisvärd och
säker kommunikation inom tele-,
IT-, radio- och postområdena.
PTS tre mål är att:
„ Främja konkurrens
PTS verkar för konkurrens och väl
fungerande marknader. Konsumenterna ska ha tillgång till ett
brett utbud av prisvärda varor och
tjänster.
„ Främja ett effektivt
resursutnyttjande
PTS verkar för ett effektivt
resursutnyttjande, exempelvis ska
radiofrekvenser fördelas på ett
sådant sätt att användarna får
största möjliga nytta av dem.
„ Tillvarata
konsumenternas intressen.
PTS ska ta tillvara konsumenternas intressen genom att verka för
god säkerhet, kvalitet och tillgänglighet till varor och tjänster.
Box 5398, 102 49 Stockholm
Birger Jarlsgatan 16
TELEFON 08-678 55 00
FAX 08-678 55 05
E-POST [email protected]
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
WEBBADRESS
www.pts.se