Faktablad
Förval för fast telefoni
Förvalsreformen för fast telefoni
Förval för fast telefoni infördes i Sverige den 11 september 1999.
Förval innebär att konsumenten anmäler sig till den eller de teleoperatörer han eller hon vill vara kund hos. Sedan ringer
konsumenten lika enkelt med de operatörerna som med Telia.
Förval kan göras för två kategorier av samtal: internationella och
nationella samtal. Till nationella samtal räknas samtal till annat
riktnummerområde, samtal till mobiltelefon och lokalsamtal.
Fakta om förval
n Under 2001 ökade antalet
förvalskunder med 35 procent.
Fram till den 2 februari 2002 var förvalskunder tvungna att slå
riktnummer vid lokalsamtal för att ringa med sin förvalsoperatör.
Detta var ett ovant beteende för konsumenterna och inte bra ur
konkurrenssynpunkt. Därför genomfördes en förändring den 2
februari 2002 som gjorde att lokalsamtal nu rings automatiskt med
den förvalsoperatör som man valt för nationella samtal utan att
riktnummer behöver slås.
n På PTS webbplats, www.pts.se
finns en lista över de teleoperatöer
som privatpersoner kan välja
emellan. Där finns också goda råd
och tips vid val av teleoperatör.
Målet med förvalsreformen
Målet med förvalsreformen är att öka konkurrensen och på så sätt
ge konsumenterna tillgång till lägre priser och bättre service.
Förvalsreformen har haft stor inverkan på marknaden med fler
aktörer, hårdare konkurrens, mer medvetna konsumenter och
prissänkningar som resultat. Priserna på utlandssamtal och
långdistanssamtal inom Sverige har pressats kraftigt. Även
priset för samtal från fasta nätet till mobiltelefoner har gått ner.
Regelverk
Skyldigheten att införa förval för fast telefoni följer av EG:s
samtrafikdirektiv 97/33/EG som är ändrat genom direktiv 98/
61/EG. Enligt direktivet ska abonnenterna i medlemsstaterna ha
möjlighet till förval senast den 1 januari 2000. Regeringen
lämnade i mars 1998 en proposition (1997/98:126) till riksdagen
med förslag till lagändring beträffande bland annat förval.
Propositionen antogs av riksdagen och lagbestämmelserna trädde
i kraft den 1 juli 1999. PTS utfärdade i april 1999 föreskrifter om
förval (PTSFS 1999:2). Dessa trädde i kraft samtidigt med lagen.
Box 5398, 102 49 Stockholm
Birger Jarlsgatan 16
TELEFON 08-678 55 00
FAX 08-678 55 05
E-POST [email protected]
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
WEBBADRESS
www.pts.se
n Vid slutet av 2001 hade
1 541 000 fasttelefonikunder valt
en alternativ operatör till Telia
som förvalsoperatör. Av dessa var
1 324 000 förvalskunder privata.
Mer information
Faktabladet är utgivet av Post- och
telestyrelsen. Faktabladet finns på
PTS webbplats, www.pts.se där det
också finns faktablad om andra
ämnen.
PTS-F-2002:5
Uppdaterat 2002-06-07
Lokalt förval infördes 2 februari 2002. Reformen genomfördes
genom PTS föreskrifter om ändring av föreskrifter (PTSFS
1999:2) om förval m.m. PTSFS 2001:2.
Skärpta regler
PTS har sedan 1999 skärpt reglerna för förval av teleoperatör.
Från och med den 1 maj 2000 ska teleoperatörerna kunna styrka
att kunden har begärt bolaget som förvalsoperatör. Om en
teleoperatör inte har någon skriftlig beställning från kunden ska
en skriftlig bekräftelse skickas till kunden. Reglerna skärptes
genom ändring av föreskrifter (PTSFS 1999:2) om förval och
prefixval PTSFS 2000:4.
Om Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsen, PTS,
verkar för att alla i Sverige ska ha
tillgång till effektiv, prisvärd och
säker kommunikation inom tele-,
IT-, radio- och postområdena.
PTS tre mål är att:
n Främja konkurrens
PTS verkar för konkurrens och väl
fungerande marknader. Konsumenterna ska ha tillgång till ett
brett utbud av prisvärda varor och
tjänster.
n Främja ett effektivt
resursutnyttjande
PTS verkar för ett effektivt
resursutnyttjande, exempelvis ska
radiofrekvenser fördelas på ett
sådant sätt att användarna får
största möjliga nytta av dem.
n Tillvarata
konsumenternas intressen.
PTS ska ta tillvara konsumenternas intressen genom att verka för
god säkerhet, kvalitet och tillgänglighet till varor och tjänster.
Box 5398, 102 49 Stockholm
Birger Jarlsgatan 16
TELEFON 08-678 55 00
FAX 08-678 55 05
E-POST [email protected]
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
WEBBADRESS
www.pts.se