Kapitalmarknadsunionen: nya regler för att främja investeringar i

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande
Kapitalmarknadsunionen: nya regler för att främja investeringar i
riskkapitalbolag och företag inom den sociala sektorn
Bryssel den 14 juli 2016
Europeiska kommissionen har i dag föreslagit ändringar av förordningarna om europeiska
riskkapitalfonder och om europeiska fonder för socialt företagande – ytterligare ett steg mot
fullbordandet av kapitalmarknadsunionen.
Dagens förslag syftar till att främja investeringar i riskkapitalfonder och sociala projekt och göra det
lättare för investerare att investera i innovativa små och medelstora företag. Bland annat föreslår
kommissionen att ge fondförvaltare av alla storlekar tillgång till beteckningarna "europeisk
riskkapitalfond" och "europeisk fond för socialt företagande" och att utvidga spektrumet av företag som
man får investera i. Kommissionen vill också göra gränsöverskridande saluföring av dessa fonder
enklare och billigare genom att uttryckligen förbjuda medlemsstaterna att ta ut avgifter och genom att
förenkla registreringsförfarandet.
Dessa reformer är ett led i en rad åtgärder som kommissionen vidtar för att främja riskkapital i Europa.
Bland annat omfattar åtgärderna användningen av budgetstöd från EU för att locka kapital från stora
institutionella investerare genom en europeisk riskkapitalfondandelsfond, samt främjande av bästa
praxis i fråga om nationella skatteincitament för riskkapital, för att främja investeringar i små och
medelstora företag och nystartade företag. Kommissionen kommer också att ge tekniskt stöd till de
medlemsstater som vill utveckla marknadsbaserad finansiering, inbegripet riskkapital.
Dessa åtgärder, inklusive dagens förslag, utgör en integrerad del av handlingsplanen för
kapitalmarknadsunionen som syftar till att frigöra privata investeringar genom att öka och diversifiera
finansieringskällorna för Europas företag och för långsiktiga projekt. Förslaget är även kopplat till
investeringsplanen för Europa, en omfattande strategi för att åtgärda den brist på finansiering som
hämmar Europas tillväxtpotential, och för att skapa arbetstillfällen för medborgarna.
– I dag faller ytterligare ett hinder för investeringar på EU-nivå, och detta är ett av de viktigaste målen
för investeringsplanen för Europa. De tre stora förändringar av förordningarna om europeiska
riskkapitalfonder och om europeiska fonder för socialt företagande som vi vill föreslå i dag, nämligen
att göra dem tillgängliga för ett bredare spektrum av fondförvaltare, att utvidga förteckningen över
godkända tillgångar samt att förbjuda behöriga myndigheter att ta ut avgifter, kommer att leda till att
fler småföretag får tillgång till viktig finansiering när de vill bygga ut sina företag, sade vice ordförande
Jyrki Katainen som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.
– Jag är mycket nöjd med att min sista handling som kommissionär blir att annonsera åtgärder som
kommer att stärka de europeiska riskkapitalmarknaderna. Europeiska företag måste få större
valmöjligheter nr det gäller finansiering, och de måste kunna hitta de investeringar de behöver här i
EU. Det är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot kapitalmarknadsunionen, sade kommissionär
Jonathan Hill.
Dagens förslag har lagts fram inför Europaparlamentet och rådet (medlemsstaterna) för antagande
enligt medbeslutandeförfarandet.
Bakgrund
Förordningarna om europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande inför två
nya typer av kollektiva investeringsfonder för att göra det lättare och mer attraktivt för investerare att
investera i små och medelstora företag som inte är börsnoterade. Båda förordningar antogs den 17
april 2013 och trädde i kraft den 22 juli 2013.
Förordningarnas fondbeteckningar gör det möjligt för fondförvaltare i hela EU att marknadsföra dessa
fonder till professionella och icke-professionella investerare som kan anslå minst 100 000 €.
Med tanke på vikten av att driva på kapitalmarknadsunionen beslutade kommissionen att tidigarelägga
den allmänna översyn som ursprungligen planerats till juli 2017. Kommissionen inledde ett samråd den
30 september 2015 om huruvida riktade ändringar av dessa förordningar skulle kunna öka
utnyttjandet av sådana investeringsfonder. Vid översynen identifierades ett antal faktorer som hämmar
utvecklingen av sådana fonder.
På grundval av resultatet av detta samråd föreslår kommissionen följande:
- Att utvidga ramarna för vilka fondförvaltare som har rätt att marknadsföra och förvalta Europeiska
riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande till att omfatta större
fondförvaltare, dvs. sådana som förvaltar tillgångar på mer än 500 miljoner €. Stora förvaltare kan
ge stordriftsfördelar och betrodda varumärken, som erbjuder fördelar för investerare som i sin tur
får investera mer, vilket slutligen är till förmån för riskkapitalfonder och sociala företag.
- Att utvidga förteckningen över godtagbara tillgångar för sådana fonder, för att möjliggöra
investeringar i medelstora marknadsnoterade företag och små och medelstora företag som
noterats på tillväxtmarknader. Detta förväntas ge fler företag möjlighet att dra nytta av
riskkapitalfondsinvesteringar och göra investeringar mer attraktiva genom större riskspridning.
- Att minska kostnaderna genom att uttryckligen förbjuda de avgifter som tas ut av de behöriga
myndigheterna i medlemsstaterna, att förenkla registreringsförfarandena och fastställa ett lägsta
kapitalkrav för att få bli fondförvaltare.Som en del i det mer omfattande paketet för
kapitalmarknadsunionen, för att främja riskkapitalinvesteringar inom EU, ska en europeisk
fondandelsfond för riskkapital kombinera EU:s finansieringskällor med större volymer av privat
kapital. Dessa europaomfattande fondandelsfonder ska bidra till att övervinna
marknadsfragmenteringen och locka privata investerare till tillgångsklassen europeiskt riskkapital.
Mer information: http://ec.europa.eu/finance/investment/venture_capital/index_en.htm
IP/16/2481
Presskontakter:
Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)
Letizia LUPINI (+32 2 295 19 58)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post