Etiska riktlinjer i Olav Thon Gruppen
1
“Vi ska vara skapande”
Olav Thon
I enlighet med Olav Thon Gruppens (OTG) vision ska vi ha våra etiska riktlinjer med oss när vi skapar
värderingar. Detta är viktigt för att bygga förtroende bland våra medarbetare, gäster/kunder,
samarbetspartners, affärsförbindelser och i samhället för övrigt. Vidare har Olav Thon Gruppen valt
att ansluta till FNs Global Compact med tio principer som handlar om att ställa upp om och arbeta
aktivt för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, miljö och antikorruption.
Vi önskar en öppen företagskultur där gott omdöme är normen, och etiska dilemman kan tas upp till
diskussion. De etiska riktlinjerna är utarbetade för att ha några övergripande ”körregler” i vardagen.
2
Innehållsförteckning
1. Bakgrund
2. Målgrupp
3. Öppenhet
4. Viktiga teman för företagsverksamhet
4.1 FNs Global Compact
4.2 Inköp och leverantörer
4.3 Penningtvätt
4.4 Insiderhandel
4.5 Tystnadsplikt
4.6 Diskriminering och mobbning
4.7 Opartiskhet
5. Konsekvenser
6. Varsling
7. Kontinuerlig diskussion om etik
s.3
s.4
s.4
s.4
s.4
s.5
s.5
s.5
s.6
s.6
s.6
s.6
s.6
s.6
1. Bakgrund
De etiska riktlinjerna stämmer överens med OTGs vision, uppgift, uppdrag och värderingar. Detta
dokument beskriver gruppens etiska filosofi, och ger några ramar för vad som uppfattas som
ansvarsfullt uppförande. Detta är viktigt inför våra medarbetare, gäster/kunder, samarbetspartners,
affärsförbindelser och i samhället för övrigt som en helhet, då det bidrar till en ömsesidig respekt
och förtroende som är viktigt för att driva affärsmässigt – idag och i framtiden.
Koncernledningen har det överordnade ansvaret för att de etiska riktlinjerna införs och respekteras i
koncernen. Ansvaret för att implementera de etiska riktlinjerna i det enskilda företaget är hos
3
företagets VD, i samband med HR-avdelningen. Vidare är HR-avdelningen ansvarig för uppdatering
av de etiska riktlinjerna och för att utarbeta relevant underlag. De kan också bistå företaget med
eventuell utbildning och medvetenhet.
2. Målgrupp
De etiska riktlinjerna är riktade mot alla medarbetare och styrelsemedlemmar i gruppens företag,
samt uppdragstagare som av allmänheten kan uppfattas som representant för verksamheten.
Exempel på detta är samarbetspartners och franchisetagare. Chefer som anlitar externa
uppdragstagare har ett ansvar för att informera dessa om de etiska riktlinjerna, när detta anses
nödvändigt.
Det ställs en viss förväntan på fackliga företrädare och chefer med hänsyn till att följa och främja de
etiska riktlinjerna i verksamheten.
3. Öppenhet
De etiska riktlinjerna ger inte en uttömmande översikt över ansvarsfullt beteende, och ansvaret för
att uppträda i enlighet med lag och etik vill alltid till slut ligga hos varje enskild person. Det
förutsätter att medarbetare och styrelsemedlemmar är kända med och handlar i överensstämmelse
med gällande lagar, föreskrifter och interna regler som på olika sätt reglerar verksamheten.
OTG önskar att ha en öppen företagskultur där alla ska känna sig trygga på att ta upp både små och
stora saker. Vid tveksamhet om vad som är rätt eller fel, och för att kunna diskutera eventuella
dilemman, ska medarbetaren kunna förhöra sig med sin närmaste chef eller med HR-avdelningen.
Som vägledning kan medarbetaren också fråga sig själv: ”Kan jag försvara mitt agerande inför
arbetsgivaren, mina kollegor, myndighet, media och allmänheten utan att tvivla om att min handling
är etiskt försvarlig?”
4. Viktiga teman för företagsverksamhet
Det är många områden som är viktiga för gruppens företagsverksamhet. Nedan följer de teman som
anses mest kritiska och viktiga med hänsyn till etik i vår företagsmässighet.
4.1 FNs Global Compact
OTG är medlem av FNs Global Compact, vilket betyder att vi förbinder oss att stödja deras principer
för människorättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och antikorruption.
Människorättigheter
Vi stödjer och respekterar internationella människorättigheter och strävar efter att vi i vår
verksamhet eller genom inköp inte kränker dessa.
4
Arbetstagarrättigheter
Vi tar starkt avstånd från alla former av tvångsarbete och barnarbete och arbetar aktivt mot att
diskriminering vid anställning och vid yrkesutövning ska förekomma. Ytterligare stöds
organisationsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar bland alla våra medarbetare och bland
medarbetare hos våra leverantörer.
Miljö
Vi stödjer och respekterar miljön runt oss, och arbetar målmedvetet för att reducera
miljöbelastningen av egen drift, förvaltning och inköp.
Antikorruption
Vi är emot alla former av korruption och arbetar för att detta inte ska förekomma i koncernens
företagsmässighet.
För mer detaljerad beskrivning av OTGs fokusområden inom FN Global Compact, har gruppen
utarbetat en egen koncernpolicy för samhällsansvar och koncernpolicy för miljö.
4.2 Inköp och leverantörer
OTG ska vara en ansvarsfull inköpare, genom att ställa krav på miljö och sociala förhållanden hos våra
leverantörer. För mer detaljerad information, har gruppen utarbetat en egen koncernpolicy för
inköp.
4.3 Penningtvätt
OTG tar starkt avstånd av penningtvätt. Med penningtvätt menar vi system som genomförs för att
pengar som förvärvats genom kriminella handlingar, ska se ut som de är lagligt förtjänade.
Pengatvätt är förbjudet i lag. Om en anställd, en styrelseledamot eller en samarbetspartner blir känd
med aktiviteter som kan tyda på att pengatvätt äger rum, eller har skett i förbindelse med företagets
verksamhet, ska han eller hon snarast möjligt rapportera sina misstankar till: [email protected]
Samma regler gäller för aktiviteter som har till avsikt att undgå att olovligt eller illojalt undgående av
skatt, tull eller andra avgifter som inte upptäcks.
4.4 Insiderhandel
Om en medarbetare eller styrelseledamot bör förlägga all handel med det egna bolagets aktier till
sådana tidpunkter då marknaden har så fullständiga uppgifter som möjligt om de omständigheter
som påverkar aktiens värde. De rekommenderas därför förvärva bolagets aktier endast i långsiktigt
investeringssyfte och inte aktivt handla med dem.
Enligt börsens insiderregler är det till exempel förbjudet för personer i insynsställning att handla med
bolagets aktier under minst 14 dygn innan delårsrapporter eller bokslutskommunikéer publiceras.
5
Insynspersoner måste dock alltid förvissa sig om att de inte har insiderinformation som hänför sig till
något projekt.
Insiderinformation är all information av specifik natur som inte har offentliggjorts och som, om den
offentliggörs, väsentligt kan påverka ett värdepappers värde. Informationen kan gälla värdepapperet,
emitterat eller värdepappersmarknaden i stort.
4.5 Tystnadsplikt
Medarbetare, styrelsemedlemmar eller samarbetspartners har tystnadsplikt om sensitiv information
som de har om verksamhetens, medarbetarens eller affärsförbindelsens förhållanden. Detta gäller
också efter avslutat förhållande till OTG.
4.6 Diskriminering och mobbning
OTG accepterar ingen form av mobbning, trakassering, diskriminering eller annat olagligt beteende
mot kollegor eller andra som medarbetaren har förhållanden till. Medarbetare i OTG ska däremot
bidra till att arbetsplatsen har en bra arbetsmiljö som präglas av tolerans, jämställdhet, mångfald och
ömsesidig respekt.
4.7 Opartiskhet
Medarbetare eller styrelseledamöter ska inte behandla eller avgöra i saker där vidkommande själv,
eller hans/hennes närstående, har direkt eller indirekt ekonomisk eller andra personliga fördelar av
sakens resultat. Vid tveksamhet angående sådana saker skall medarbetaren konsultera med
närmaste ledare.
5. Konsekvenser
Brott mot dessa etiska riktlinjer kan medföra disciplinära åtgärder i form av varning, uppsägning eller
avskedande. I samband med detta har alla chefer/ledare ett särskilt ansvar för att bidra till att skydda
anställda som avslöjar och rapporterar tjänstefel.
6. Kontinuerlig diskussion om etik
OTGs etiska riktlinjer täcker inte alla etiska problemfrågor som kan bli aktuella. Det skall därför vara
en kontinuerlig diskussion om etik i den dagliga verksamheten i alla företag i OTG. Medarbetare och
förtroendevalda i koncernen har ett ansvar att bidra till att etiska förhållanden, som behöver ett
förtydligande, tas upp.
6