Kära föräldrar!
Detta häfte är en gåva till era barn,
så att de kan läsa mer om vem Jesus är
och vad han har gjort. Vi ber dig som
förälder att själv läsa igenom häftet,
inn an du sät ter det i hä nd ern a på
ditt barn eller, ännu bättre, läser det
tillsammans med ditt barn.
Meet the King ©
2007, 2012
Child Evangelism
Fellowship of Eu
rope.
All rights reserv
ed.
Alla bibelställen
är tagna ur Sven
ska Folkbibeln 98
© 1998 Stiftelsen
Biblicum och St
iftelsen Svenska
Folkbibeln
CEF är en interna
tionell organisat
ion
som finns i 185
länder.
2
Post Box adress
Fö r m ån g a år se
d an , i en by lå n g
t h är if rå n ,
bodde en ung kv
inna som hette M
aria. Hon var
varken rik eller ber
ömd, men det bry
dde hon sig
inte om. Istället g
ladde hon sig åt
att hon snar t
skulle få gifta sig m
ed sin fästman Jo
sef.
En dag fick hon b
esök. Det var inte
grannen
eller en kusin som
kom. Det var en
ängel, som
kom med ett fant
astiskt budskap fr
ån Gud.
Maria blev rädd. D
et hade du säkert
också
blivit om du sett en
ängel!
Men ängeln sa: ”V
ar inte rädd! Gud
har valt
ut dig för en alldel
es speciell uppgift
.”
Vad i all världen ku
nde det vara?
”Du sk a få en son”
, sa ängeln. ”Du sk
all ge
h o n o m n am n et
Je su s. H an är G u
d
s
So n – en
Kung.”
3
”Hu r är det möj ligt ?” fråg ade Mar ia.
Hon var så förvånad. ”Jag är ju inte ens gift.”
”Ing ent ing är om öjli gt för Gud ”,
förklarade ängeln. ”Gud ska göra ett under
genom sin helige Ande.”
”Jag är beredd att göra allt vad Gud
vill”, sa Maria.
Då ängeln hade gått hade hon mycket
att tänka på:
... hon skulle få ett litet barn
... barnet var Guds Son
... en liten bebis som var Kung!
4
Gud
en
har bara
s.
et är Jesu
Son och d
il l jo r d e n
t
m
o
k
s
u
s
In n a n J e
s med Gud
n
a
m
m
a
ls
il
å
var han t
n var ocks
a
H
.
n
le
im
I
Fa d e r n i h
s ka p a d e s .
n
e
ld
r
ä
v
s3
med när
apitel 1 ver
k
t
e
li
e
g
n
a
m
J o h a n n e s ev
vit till geno
li
b
r
a
h
t
ll
står det: ”A onom.”
h
Josef och Maria
gifte sig och snar
t var tiden
inne då Maria sk
ulle föda Jesusb
ar
net. Det var
ingen bra tidpun
kt att ge sig ut p
å
en lång resa,
men hon var tvu
ngen. Kejsaren
vi
lle nämligen
räk na alla som
bodde i hans la
nd så att de
kunde betala sk
att. För Josef och
Maria innebar
detta att de mås
te ta sig till stad
en Betlehem.
Från staden Na
saret, där de bo
dde, till
Betlehem var d
et nästan tolv m
il. Vi vet inte
om de gick till fo
ts eller om Mari
a fick rida på
en åsna.
Det var fullt me
d folk i Betlehe
m. Josef
och Maria var så
trötta men det
var svårt att
hitta ett ledigt
rum där de kun
de övernatta.
Till slut fick de ti
llåtelse att sova
i ett stall, där
djuren bodde.
5
6
Den natten föddes det lilla barnet som var en
Kung. ”Hans namn är Jesus”, viskade Maria och Josef
medan de försiktigt svepte ett täcke om honom och
la honom i en krubba, som korna brukade äta ur.
Josef visste att Jesus inte var hans barn, men
han var väldig t glad för att han fick ta hand om
honom. En ängel hade talat om för Josef att den lille
pojken var Guds Son. ”Du skall kalla honom Jesus”,
hade ängeln sagt ”för han skall frälsa (rädda) sitt folk
från deras synder.”
Riktigt hur det skulle gå till när Jesus skulle
rädda människorna från deras synder, det visste nog
inte Josef.
Guds Son var ute på ett räddningsuppdrag
– han skulle rädda människorna från deras
synder. Synd är allt som är galet och ont. Vi
syndar t.ex. när vi ljuger, bara tänker på oss
själva, mobbar eller talar illa om någon, är
olydiga mot mamma eller pappa eller när
vi tar något som inte tillhör oss. Vi syndar
därför att vi gör som vi själva vill och inte
vad Gud vill.
I sta de n Be tle he m va r de
t myck et liv oc h
rörelse men ingen i staden
hade hört talas om
det nyfödda barnet som var
Guds Son. Ännu en
gång skickade Gud sin budb
ärare, en ängel, med
det underbara budskapet, de
nna gång till några
herdar som vaktade sina får
på natten.
När ängeln kom lystes hela him
len upp med
ett starkt och härligt ljus. He
rdarna blev alldeles
förskräckta, precis som Maria
hade blivit.
”Var inte rädda”, sa ängeln. ”Ja
g har kommit
med ett underbart
bu ds ka p til l er, so m
ko mm er at t ge bå de
er oc h he la vä rld en
sto r gl äd je. Id ag ha r en
Frä lsa re, en Rä dd are, fö tts
åt
er i Betlehem. Han är den Ku
ng
som Gud har lovat sända.
Han
ligger i en krubba.”
7
Pl öt sli gt fy lld es natth
im le n av än gl ar so m
med stor glädje sjöng
lovsånger till Gud för at
t
han skickat sin Son till jo
rden.
Nä r än gl ar na ha de åter
vä nt til l hi m le n
samtalade herdarna om
det de hade varit med
om.
”Å, vi måste gå dit!” sa de
och så skyndade
de iväg till Betlehem. Nä
r herdarna kom fram til
l
Betlehem fann de det lill
a nyfödda barnet, Jesus,
i krubban, i stallet.
8
De häpnade över det lilla barnet och förstod
att han var deras Frälsare och Kung.
På hemvägen berättade de om det som de
hade varit med om för alla de mötte och sa:
”Den nyfödde pojken är Guds Son!”
”Han är Frälsaren som Gud har lovat sända!”
”En Kung!”
Det
rbara
här är unde
dig och mig
r
fö
r
e
t
e
h
y
n
en
vi behöver
n
e
v
Ä
!
å
s
ock
ll oss för att
ti
m
o
k
s
u
s
Räddare. Je
vi kan lära
t
t
a
å
s
e
r
a
d
bli vår Räd
mmans med
a
s
ll
ti
a
r
a
v
h
c
känna Gud o m för alltid.
hono
9
Onda männ iskor
som hade hört att
Jesusbarnet var en Kung
var nu ute efter hans liv.
En anna n kung,
Herodes, gillade inte alls
att det kommit en ny kung. Därför
försökte han döda den nyfödda Kungen. Men det
gick inte eftersom Gud vakade över sin Son. Jesus
hade komm it för att rädda oss från våra synde r.
Ingen annan kunde göra detta.
När Jesus växte upp hemma hos Maria och
Josef var han en helt vanlig kille och såg ut som
andra pojkar. Han lärde sig läsa och skriva. Josef
lärde hono m kansk e även att snick ra. Han lekte
med sina syskon och sina vänner. Han visste hur det
kändes att vara glad, ledsen, förväntansfull, ensam
och sårad. Jesus var en gång precis lika gammal som
du är nu.
Men ändå var han helt annorlunda. Han slogs
inte med sina syskon. Han var inte olydig. Han var
alltid kärleksfull, osjälvisk och ärlig. Till och med hans
tankar var alltid goda. Han var den enda helt och
hållet goda människa som någonsin levat.
10
N är Je su s bl ev vu xe
n va nd ra de ha n ru
nt
och berättade för fo
lk om Guds rike. Han
vi
sa
de
människor vem Gud
är. O ch han gjorde
saker
som bara Gud kan gö
ra.
En dag fick en förlam
ad man vara med om
en stor överraskning
. Fyra av hans vänner
sa: ”Vi
ska ta med dig till Je
sus.”
De bar honom på en
bår. När de kom fram
till huset där Jesus va
r, fanns det så mycke
t folk
att de inte kunde ko
mma i närheten av Je
sus.
11
Men de fyra vännerna
gav inte upp. De bar
de n la m e m an ne n up
pför en tra pp a ut an på
huset, upp till det platta
taket. Där gjorde de ett
hål i taket och sänkte ne
r honom framför Jesus.
Vad skulle Jesus göra?
Han tittade på manne
n och såg att han
hade två stora problem
.
12
Jesus valde att lösa
det större problemet
först. Så han sa: ”Min
son, dina synde r är
förlåtna.”
En del av dem
som stod omkring sa:
”Vad säger han? Det
är bara Gud som kan förlåta synder.” De hade rätt. Bara
Gud kan förlåta synder. De förstod inte att Jesus var
både Gud och människa.
Därefter löste Jesus mannens andra problem.
”Res dig, ta din säng och gå!” sa han. Genast reste sig
mannen och gick! Den dagen gjorde Jesus två under
i en mans liv.
Att
en
v a r a fö r lå t
t du gjort
betyder att all
r
inte längre ä
tt
rä
o
r
ä
m
so
ch
m e ll a n d ig o
m
le
b
ro
p
t
o
m
någ
lar dig som o
d
n
a
h
e
b
n
a
H
ia
Gud.
rt det. I Jerem
jo
g
e
d
a
h
g
ri
ras
du ald
står det: ”De
4
3
rs
e
v
,
1
3
l
a
kapite
rig mer komm
ld
a
g
ja
ll
a
k
s
r
synde
ihåg.”
13
En del människor trodde på Jesus och följde efter
honom. Många var glada över hans underverk, men
ville inte att han skulle lägga sig i deras liv. En del
religiösa ledare hatade honom för att han sa att han
var Guds Son.
En dag fängs lade Jesus fiend er hono m,
ordnade en rättegång och dömde honom till döden.
Jesus hade makt att komma undan, men han valde
att inte göra det. Han visste att han gjorde det som
hans Fader ville och var beredd att ta straffet i vårt
ställe.
De romerska soldaterna hånade honom. De
gjorde en krona av långa, vassa törnen och tryckte
ner den på hans huvu d. De satte på hono m en
purpurröd kungamantel och slog honom hårt och
sa: ”Ha ha – judarnas kung!”
Solda terna förde upp hono m på en höjd
utanför Jerusalem. De spikade fast honom på ett
kors. Sedan satte de upp en skylt över hans huvud,
där det stod: ”Jesus av Nasaret, judarnas kung”.
Folket såg hur Jesus hängde på korset. Men
de såg inte all den smärta som han upplevde. Vid
midd agstid en blev det helt mörk t när alla våra
synder lades på honom och han straffades i vårt
ställe.
14
När Jesus hade
ta
hela straffet på git
si
ropade han: ”De g
t
fullbordat!” Sed är
slutade han att an
Ingen annan har andas.
dött en
sådan död.
Je su s do g fö r at t
vi skul le få bl i fö rl
åt na . I
Johannesevangeliet ka
pitel 3, vers
16 står det: ”Så älskad
e Gud världen att
han gav den sin ende
Son för att den som
tror på honom inte sk
a gå förlorad utan ha
evigt liv.”
15
Några av de
människor som
äls kad e Jes us lad e
han s kro pp i en grav
i en gro tta . De had e
ho pp ats att han var
der as eft erl äng tad e
Kung, men nu var han
död.
16
De som had e
kom ma in i graven .
ma kte n såg till att ing en kun de
för ingången. Sedan
De rullade en jättestor sten fram
vid graven. Det var
förseglade de stenen och satte vakter
en lång, sorglig dag.
jordbävning.
Tidigt på söndagsmorgonen blev det
stenen från graven.
Två änglar kom och rullade bor t
och sprang därifrån.
Soldaterna blev fruktansvärt rädda
ven. De tänkte
Senare kom några kvinnor till gra
En ängel mötte dem
smörja in Jesus kropp med kryddor.
här, han lever! Kom
framför graven och sa: ”Han är inte
upptäckte att han
och se!” Kvinnorna såg in i graven och
Petrus och Johannes
inte fanns kvar. Senare kom även
hade hänt. Jesus var
för att med egna ögon se vad som
inte där. Var fanns han?
på jorden.
Jesus hade kommit tillbaka till livet
trädgården vid
Maria Magdalena mötte honom i
graven.
När två vänner var ute på en lång vandring kom
Jesus och gick tillsammans med dem.
Vid ett ann at tillf älle, när lärju nga rna var
samlade i ett rum, stod han plötsligt mitt ibla
nd
dem. De träffade honom också vid stranden och
åt
frukost tillsammans med honom.
Under de närmaste 40 dagarna var det mer
än 500 människor som såg honom. Vilken gläd
je!
Döden kunde inte behålla honom!
Ja, Kung Jesus levde och lever i all evighet!
17
En dag gick
Je su s oc h ha ns
lärjungar upp på
ett be rg. Me da n
han pratade med
de m, lyf tes ha n
upp från jorden.
Högre och
högre upp emot
himlen lyftes han, tills ett moln
skymde honom och
de inte längre såg honom.
D et fi nn s in ge n
som Kung Jesus! Det
står i
Bibeln: ”Hos ingen an
nan finns
fr äl sn in g” (A po st la
gä rn in ga rn a
kapitel 4, vers 12).
Jesus själv säger i
Johannesevangeliet ka
pitel 14, vers 6: ”Jag
är vägen och sannin
gen och livet. Ingen
kommer till Fadern, ut
om genom mig.”
18
Å, vad förv åna de lärju nga rna var när de såg
två
honom försvinna upp i molnen. Då kom det
till
änglar till dem och förklarade: ”Han har farit upp
ma
himlen, men han skall komma tillbaka på sam
sätt.”
Herren Jesus Kristus hade återvänt till himlen!
Kan du föreställa dig vilket välkomnande Jesus
r allt
fick i himlen? Gud Fadern ärade honom öve
annat. Jesus är Kungars Kung!
19
20
Ja, Ku ng Jes us är i
himlen nu och han
län gta r efter att du en
gå ng ska få var a me d
ho no m i all evi gh et.
Det var därför han dog.
Tror du att Jesus tog
straffet i ditt ställe när
han dog på korset?
n Frälsare och
Vill du ta emot honom som din ege
leva ditt liv tillsammans med honom?
Då kan du säga så här till Jesus:
dog för min
”Käre Herre Jesus, tack för att du
brytt mig om vad
skull! Förlåt mig för att jag inte har
öra dig. Hjälp mig
du vill. Från och med nu vill jag tillh
att leva så som du vill.”
till Jes us och
Om du säg er någ ot i de n väg en
t ett fantas tisk t
ver klig en me nar de t, då fin ns de
arna kapitel 10
löfte för dig i Bibeln. I Apostlagärning
us så blir du frälst
vers 31 står det: ”Tro på Herren Jes
(räddad).”
ett helt nytt liv
När Jesus blir din Frälsare börjar du
tillsammans med Gud.
a en sam .
• Du kom me r ald rig me r att var
na dig
Jesus lovar dig: ”Jag skall aldrig läm
kapitel
eller överge dig.” (Hebreerbrevet
är alltid
13, vers 5). Din Kung och bäste vän
med dig. Du kan prata med honom om allt, när
som
helst, var som helst. Med tiden kommer du att
lära
känna honom bättre och bättre.
• Kung Jesus kommer att hjälpa dig att leva som
han
vill, också när det är svår t. Dessa ord finns i Bibe
ln:
”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.”
Filipperbrevet kapitel 4, vers 13)
• När du gör sånt som är orätt igen, tala om
det för
Jesus. Han förlåter dig och hjälper dig med det
som
är svår t. I Johannes första brev, kapitel 1, vers
9 står
det: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast
och
rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder
och
renar oss från all orättfärdighet.” Kom ihåg att han
har
lovat att aldrig lämna eller överge dig.
• Du lär dig mer om Gud när du läser Bibeln,
som är
Guds bok. Gud talar till oss genom Bibeln. Börj
a till
exempel med Markusevangeliet och läs ett
stycke
varje dag om du har en Bibel.
21
gen?
Vill du uppleva fler äventyr med Kun du surfa
kan
d,
Gu
För att lära dig mer om livet med
in på
www.klicka4livet.se
CEF Sverige – Barn och Tro
22
www.klicka4livet.se
Tycker du om spel,
äventyr och tävlingar?
JA!
En gratis
webbsida för
dig och dina
vänner.
www.klicka4livet.se - En sajt med kristen inriktning
23
Postbox Adress
I samarbete med Agape Sverige