AVTAL
Sida 1 av 17
LS 1311-1471
Kommentar: Förlagan till avtalet utgör tillsammans med
förfrågningsunderlaget med bilagor, underlag till det slutgiltiga avtalet
mellan Beställaren och Leverantören. Om Anbudsgivarens anbud antas
kommer ett avtal i original att tas fram. Originalavtalet kommer att ha
samma utförande och innehåll som detta med då kompletterat med de
uppgifter (t ex företagsnamn, organisationsnummer) som saknas i denna
version.
Förlaga till
AVTAL
avseende
Enterala nutritionspumpar, SLL 981
mellan
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
och
[LEVERANTÖREN]
AVTAL
Sida 2 av 17
LS 1311-1471
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Definitioner ......................................................................................................... 4
Avtalshandlingarnas inbördes ordning ........................................................... 4
Avtalsperiod ........................................................................................................ 4
Avtalets omfattning ............................................................................................ 5
Underleverantör ................................................................................................. 5
Parternas förhållningssätt ................................................................................. 5
Kvalitet och utförande ....................................................................................... 5
Dokumentation ................................................................................................... 5
Hållbarhet och märkning .................................................................................. 5
Returer ................................................................................................................. 6
Fel i vara ............................................................................................................... 6
Garanti ................................................................................................................. 7
Utbildning och produktinformation ................................................................ 7
Provning och kompletteringsköp ..................................................................... 7
Ersättning ............................................................................................................ 7
Omförhandling marknadsprisändringar......................................................... 8
Prisjustering ........................................................................................................ 8
Leveransvillkor och Leveranstid ...................................................................... 8
Leveransförsening ............................................................................................ 10
Bilder .................................................................................................................. 10
Fakturering och betalning ............................................................................... 11
Statistik .............................................................................................................. 11
Ekonomirevision ............................................................................................... 12
Försäkringar och ansvar .................................................................................. 12
Vite ...................................................................................................................... 12
Förtida upphörande ......................................................................................... 12
Force Majeure ................................................................................................... 14
Immaterialrättsliga intrång............................................................................. 14
Sekretess och Tystnadsplikt ............................................................................ 15
Begränsning av Marknadsföringsrätt ............................................................ 15
Miljö.................................................................................................................... 15
Lagar, förordningar m.m. ................................................................................ 15
Överlåtelse/Ägarskifte ..................................................................................... 15
Ändringar ........................................................................................................... 15
Omförhandling.................................................................................................. 15
Kontaktpersoner ............................................................................................... 16
Bestämmelses ogiltighet .................................................................................. 16
Tvist och tillämplig lag ..................................................................................... 16
AVTAL
Sida 3 av 17
LS 1311-1471
BILAGOR
1.
Prislista
2.
Uppförandekod för leverantörer
AVTAL
Sida 4 av 17
LS 1311-1471
Mellan Stockholms läns landsting, nedan kallad Beställaren, org. nr 2321000016, och [leverantören], org. nr __________, nedan kallad Leverantören, har
denna dag träffats följande avtal avseende successiva leveranser av varor
ingående i bifogad prislista, bilaga 1.
1
Definitioner
1.1
”Arbetsdag” avser helgfri måndag till och med fredag. Midsommarafton, julafton
och nyårsafton likställs med helgdag.
1.2
”Avrop” avser den skriftliga beställning eller avropsavtal som läggs av Avropande
enhet enligt detta Avtal.
1.3
”Avropande enhet” avser Stockholms läns landstings förvaltningar, bolag och
stiftelser, Tiohundra AB och Region Gotland,
1.4
”Avtal” avser denna avtalshandling jämte dess bilagor, vilka samtliga utgör en
integrerad del av detta avtal, samt de ändringar i och tillägg till dessa handlingar
som Parterna överenskommer i enlighet med nedanstående bestämmelser.
1.5
”Beställare” avser Stockholms läns landsting företrätt av SLL Upphandling.
1.6
”Leverantör” avser den som svarar för och utför leveransen enligt detta Avtal.
1.7
”Parter” avser Beställaren och Leverantören.
2
Avtalshandlingarnas inbördes ordning
2.1
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer det mot varandra
stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning:
2.2
Skriftliga ändringar och tillägg till detta Avtal
2.3
Detta avtal med bilagor
2.4
Förfrågningsunderlag inklusive förtydligande och kompletteringar i aktuell
upphandling.
2.5
Avrop: avropsavtal/beställning
2.6
Anbud inklusive förtydligande och kompletteringar i aktuell upphandling.
3
Avtalsperiod
3.1
Detta avtal gäller från och med * till och med *
3.2
Beställaren kan förlänga Avtalet med upp till tjugofyra (24) månader.
3.3
Avisering om förlängning ska ske skriftligen senast tre (3) månader före
avtalsperiodens utgång.
3.4
Vid avtalsperiodens utgång upphör Avtalet att gälla utan uppsägning.
3.5
Avrop som lagts inom avtalsperioden ska levereras även om Avtalet hinner löpa
ut dessförinnan, om annat inte överenskommits med Beställaren. Avtalets
bestämmelser är då i sin helhet tillämpliga på Avropet.
AVTAL
Sida 5 av 17
LS 1311-1471
4
Avtalets omfattning
4.1
Leverantören åtar sig att till Avropande enhet leverera varor enligt detta avtal;
Enterala nutritionspumpar, SLL 981.
4.2
Beställaren kan inte garantera att Avrop kommer att uppgå till någon viss volym
under avtalsperioden. Avrop från detta avtal sker avseende varje leverans utifrån
Avropande enhets behov.
5
Underleverantör
5.1
Om Leverantörer anlitar underleverantör ansvarar Leverantören för
underleverantörens arbete såsom för eget arbete.
6
Parternas förhållningssätt
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse med Swedish
Medtech och Swedish Labtech som är branschorganisationer för medicintekniska industrier
verksamma i Sverige om samverkansformer mellan dessa företag och medarbetare inom den
offentliga hälso- och sjukvården. Denna överenskommelse gäller all interaktion mellan
leverantören och landstingets personal före, under och efter upphandling.
7
Kvalitet och utförande
7.1
Levererade varor ska till utförande och kvalitet överensstämma med de
specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som lämnats i samband med
anbudsgivning.
7.2
Begäran om sortimentsförändringar exempelvis förändringar i konstruktion,
utförande, material, förpackningsstorlek eller sammansättning ska framställas
skriftligen minst fyra (4) veckor före den dag från och med vilken
sortimentsförändringen avses gälla och efter godkännande från Beställaren. Inga
gamla varor accepteras efter godkänt ändringsdatum.
7.3
Sortimentsförändringar kräver skriftligt godkännande av Beställaren, enligt
punkt 7.2. För förändringar som genomförs i strid med punkt 7.2 utgår vite med
10 000 SEK per position.
8
Dokumentation
8.1
Om Leverantören utför ändringar på aktuell vara ska Leverantören också ansvara
för att levererad dokumentation ändras i motsvarande grad.
8.2
Bruksanvisning, instruktioner samt övrig dokumentation ska vara skriven på
svenska. Tekniska manualer ska vara på svenska eller engelska.
9
Hållbarhet och märkning
9.1
Medicintekniska produkter ska uppfylla kraven enligt Läkemedelsverkets
föreskrifter om medicintekniska produkter (LVFS 2003:11) bilaga 1 och dess
ändringar, som är tillämpliga med hänsyn tagen till varornas avsedda ändamål.
AVTAL
Sida 6 av 17
LS 1311-1471
Medicintekniska produkter ska även uppfylla grafiska symboler för märkning av
medicintekniska produkter (SS EN 980).
9.2
Vid leverans av sterila varor ska dessa ha minst två (2) års hållbarhet kvar när de
lämnar leverantören.
10
Returer
10.1
Returer som beror på leverantörens felleverans eller fel i levererad vara ska
accepteras inom en (1) månad från leveransdatum.
10.2
Leverantören ska omgående efter meddelande från avropande enhet rätta felaktig
leverans, genom ny leverans eller delleverans, varvid Leverantören svarar för alla
kostnader till följd av den felaktiga leveransen.
11
Fel i vara
11.1
För fel i varan som beror på bristfälligheter i konstruktion, material, tillverkning
eller som består i att varan i övrigt inte uppfyller avtalade egenskaper ansvarar
Leverantören enligt nedanstående.
Leverantören har samma ansvar för underleverantörs material och arbete som för
eget. Leverantörens ansvar omfattar inte fel som beror på material som
Avropande enhet tillhandahållit eller på konstruktion som denne föreskrivit, om
inte Leverantören upptäckt eller bort upptäcka felet.
Leverantörens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som
tillkommit efter det att risken för varan gått över på Beställaren. Leverantören
ansvarar för fel som uppstått till följd av att Leverantörens instruktioner varit
bristfälliga.
Leverantören ska ansvara för skador som omlevererade eller reparerade delar
orsakar på andra delar av vara.
11.2
Ett fel som visar sig inom ett (1) år efter det att varan avlämnades ska anses ha
funnits vid avlämnandet om inte Leverantören kan visa annat eller detta är
oförenligt med varans eller felets art. På motsvarande sätt gäller att fel, som visar
sig inom ett (1) år på vara eller del av vara som bytts ut eller reparerats, ska anses
ha funnits när reparationen eller utbytet avslutades.
Om varan till följd av fel enligt punkt 11.1 är obrukbar i mer än en månad,
förlängs ovan angivna tider med den tid som varan varit obrukbar.
Oavsett vad som ovan angetts förlorar Beställaren rätten att åberopa fel om han
inte reklamerar felet inom två (2) år från den ursprungliga leveranstiden.
11.3
Beställaren ska inom skälig tid från det att denne upptäckt eller bort upptäcka
felet meddela Leverantören om att fel i varan föreligger. Underlåter han detta
förlorar han rätten att åberopa felet.
Efter det att Leverantören från Beställaren fått meddelande om fel som avses i
punkt 11.1 ska Leverantören avhjälpa felet eller företa omleverans med den
skyndsamhet som omständigheterna påkallar. Beställaren har rätt att erhålla
omleverans om felet är väsentligt för honom och Leverantören insett eller bort
inse detta och omleverans kan ske utan olägenhet för Leverantören.
Ska felet avhjälpas och är felet av sådan art att det inte är lämpligt att
avhjälpandet sker på uppställningsplatsen, ska Beställaren på Leverantörens
begäran och bekostnad underlätta arbetets utförande genom att för utbyte eller
reparation återsända felaktig vara eller del av vara till Leverantören.
AVTAL
Sida 7 av 17
LS 1311-1471
11.4
a)
Uppfyller inte Leverantören sina förpliktelser enligt punkt 11.3, får Beställaren
skriftligen ge honom en skälig slutlig frist för detta. Har inte Leverantören
uppfyllt sina förpliktelser inom tidsfristen får Beställaren efter eget val:
låta utföra nödvändiga reparationer och/eller framställa nya delar på
Leverantörens risk och bekostnad, förutsatt att Beställaren därvid förfar med
omdöme, eller
b) kräva och erhålla sådant prisavdrag som svarar mot felet.
Om felet efter åtgärd enligt punkt a) kvarstår men ej är väsentligt har Beställaren
rätt att kräva och erhålla prisavdrag som svarar mot felet.
Är felet väsentligt får Beställaren istället häva köpet genom ett skriftligt
meddelande till Leverantören. Beställaren får också häva köpet om felet efter
åtgärd som nämns under punkt a) alltjämt är väsentligt. Vid hävning har
Beställaren rätt till ersättning för den skada han lidit.
11.5
Leverantören har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna
11.1-11.4, såvida inte grov vårdslöshet ligger Leverantören till last.
12
Garanti
12.1
Leverantören lämnar garanti för levererade varor inom den tid som finns märkt
på respektive förpackning som giltighetstid, hållbarhetstid eller dylikt. Enterala
nutritionspumpar samt enterala sprutpumpar omfattas av en garantitid om två
(2) år. Garantitiden börjar att löpa vid leverans.
För övriga varor, där någon tid enligt ovan inte är angiven, börjar en garantitid
om ett (1) år att löpa vid leverans.
12.2
I garantiåtagandet ingår samtliga kostnader såsom kostnader för reservdelar,
arbete, resor, traktamenten och transporter.
13
Utbildning och produktinformation
13.1
Teknisk genomgång för medicintekniska ingenjörer hos Avropande enhet ingår
kostnadsfritt vid leverans. Genomgången genomförs på plats hos Avropande
enhet.
14
Provning och kompletteringsköp
14.1
Beställaren förbehåller sig rätten att vid sidan av Avtalet, under begränsad tid,
prova varor med motsvarande funktion från annan leverantör.
14.2
Likaså förbehåller sig Beställaren rätten till kompletteringsköp när särskild
anpassning krävs
15
Ersättning
15.1
Priser framgår av prislista, Bilaga 1.
15.2
Angivna priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt. Faktureringsavgifter eller
andra motsvarande avgifter får inte utgå. Inte heller får några pristillägg utgå som
inte har avtalats mellan Parterna.
15.3
Beställningsdagens avtalade pris ska gälla.
AVTAL
Sida 8 av 17
LS 1311-1471
15.4
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen (2006:1273) om
producentansvar för förpackningar.
16
Omförhandling marknadsprisändringar
16.1
Stockholms läns landsting ansvarar för vårdbehovet hos 2 miljoner invånare
vilket gör SLL till en stor beställare med en önskan om en hög kundprioritet. I
syfte att säker ställa detta och att SLL vid varje tidpunkt erhåller
marknadsmässiga villkor äger SLL rätt att omförhandla nuvarande avtal
avseende pris eller kvalitet om förmånligare villkor än de i detta avtal erbjuds av
leverantören till annan beställare.
Kan parterna inte komma överens har SLL en ensidig rättighet att frånträda de artiklar ur
avtalet som omförhandlingen omfattar med tre (3) månaders skriftligt varsel.
17
Prisjustering
17.1
Prisjustering får ej ske under första avtalsåret. Prissänkningar får därefter ske på
begäran av endera part närsomhelst under avtalsperioden.
17.2
Begäran om prishöjning ska framställas skriftligen av endera Parten. Begäran om
prishöjning får ske under februari månad varje år. Begäran om prishöjning som
inkommer utanför denna period kommer ej att beaktas. Vid eventuellt
godkännande av prishöjning börjar den gälla vid månadsskiftet åtta veckor efter
sista dagen för att inkomma med begäran.
17.3
Om kostnader avseende de varor som omfattas av Avtalet förändras med minst
tre (3) procent jämfört med avtalade priser, ska vardera Parten äga rätt att begära
justering av priserna med ett belopp motsvarande kostnadsförändringen.
17.4
Det förutsätts att respektive Part vid begäran om prisändring specificerar och
verifierar åberopad kostnadsförändring, t. ex. råvaror, material, arbetskostnader,
transporter mm.
17.5
Valutaförändringar, som har en varaktighet av minst en (1) månad, behandlas
inom prisjusteringsklausulen.
Vid valutajustering ska xx procent av avtalat pris i SEK korrigeras med den
aktuella förändringen. Valutajustering kan endast göras på de positioner som
angivits som valutaberoende i anbudet. (XX kompletteras vid avtalstecknande)
17.6
Beslut av myndighet gällande skatter eller avgifter som påverkar ersättning får till
den del som beror på myndighetsbeslutet regleras efter yrkande av någon av
Parterna och efter Beställarens skriftliga godkännande för återstående del av
avtalsperioden inklusive eventuell förlängning.
17.7
Om leverantören tar ut och fakturerar prisändringar som inte är godkända av
beställaren utgår ett vite på 10 000 SEK per tillfälle.
18
Leveransvillkor och Leveranstid
18.1
Leveransvillkor avseende aggregat
a)
Leverans ska ske DDP enligt Incoterms 2010 (fritt levererat) angiven
leveransadress. För leveranser till Gotland tillkommer faktisk frakt.
b) Godset ska vara märkt med beställningsnummer och den internadress som finns
på beställningen.
AVTAL
Sida 9 av 17
LS 1311-1471
c)
Följesedel med Beställarens ordernummer ska vara väl synlig och fäst utanpå
transportförpackningen.
d) För ej lagerförda varor som levereras via MediCarrier AB för vidare distribution
inom Beställaren gäller att dessa ska vara kundpackade och märkta med
MediCarrier AB:s ordernummer. För övriga avropande enheter inom Beställaren
gäller att beställda varor ska vara kundpackade och kundmärkta.
e)
Transportförpackningar ska vara av starkt material, väl förslutna och tydligt
märkta på kort- och/eller långsida med leverantörens artikelnummer och
innehåll och antal (fp x antal) och för sterila varor även med datum och
batchnummer. Observera att om märkning endast finns på en sida på
transportförpackningen, ska den märkta sidan vara synlig efter packning på pall.
Transportförpackning får ej vara i plastfilm.
f)
Transportförpackningen ska vara hel och ren vid leverans till Avroparen.
g)
Vid leveranser till MediCarrier AB ska EUR-pall användas. Stadig engångspall
kan accepteras om måtten är 800x1200 mm. Maximal pallhöjd 1,9 m. Maxvikt
600 kg. Enskild transportförpackning får ej överstiga 20 kg. Överhäng får ej
förekomma.
h) Om blandat gods förekommer på samma pall ska det framgå av följesedel och
märkning på pall.
i)
För att produkten skall bevaras steril under förrådshantering och under transport
till slutkund, skall förpackningsemballaget bestå av 3-lager. Produkten skall
förpackas i en produktförpackning som i sin tur packas i en
avdelningsförpackning, som ligger i en transportförpackning.
Transportförpackningarna skall vara packade på pall och omslutas av ett
ytteremballage. Ytteremballaget skall fungera som lastsäkring och skall utgöras
av återvinningsbar plast. Se bild nedan.
j)
Leverans av sterila och osterila varor får ej packas i samma ytteremballage. Sterilt
gods som anländer till Beställaren i trasigt ytteremballage kommer att returneras.
k)
Sterila varor och deras förpackning skall varken under förrådshållning eller
transport utsättas för sådana temperaturförhållanden, fuktighet, förorening,
skada eller sådant ljus att deras säkerhet vid användning påverkas.
AVTAL
Sida 10 av 17
LS 1311-1471
l)
18.2
Om leverantören bryter mot någon av punkterna i 1.17 a-k utgår vite med 5 000
SEK per inleverans.
Leveransvillkor avseende enterala nutritionspumpar samt enterala
sprutpumpar
Leverans ska ske DDP enligt Incoterms 2010 (fritt levererat) angiven
leveransadress. För leveranser till Gotland tillkommer faktisk frakt.
Godset ska vara märkt med beställningsnummer och den internadress som finns
på beställningen.
Följesedel med Beställarens ordernummer ska vara väl synlig och fäst utanpå
transportförpackningen.
18.3
Leveransadress
Leveransadress aggregat: MediCarrier AB, Finnspångsgatan 44, 163 53 Spånga.
Leveransadress enterala nutritionspumpar samt enterala sprutpumpar: Enligt
beställning.
18.4
Leveranstid
Angiven leveranstid per vara och beställningsbar enhet framgår av prislistan.
Leveranstid räknas från dagen efter Leverantören mottagit beställningen till den
dag varan levereras till angiven leveransadress.
19
Leveransförsening
19.1
Leverans ska anses vara försenad om leveransen inträffar senare än avtalad
leveranstid.
19.2
Om leveransförsening inte kan undvikas ska Leverantören omgående meddela
Avropade enhet, som bedömer om senareläggning av leveransen kan accepteras.
19.3
Om senareläggning av leveransen inte kan accepteras skall leverantören leverera
av Beställaren godkänd likvärdig artikel utan merkostnad för Avropande enhet.
19.4
Leveransförsening berättigar Avropande enhet till vite. Vite utgår för varje
påbörjad arbetsdag som förseningen varar med 1 procent av värdet av den del av
artiklarna som till följd av förseningen inte levererats. Dock skall vitet i sin helhet
inte överstiga 15 procent av sagda värde. Vite kan tas ut direkt eller efter
upprepande förseningar och kommer då att ackumuleras.
Om vitet enligt ovan skulle överstiga 2 000 SEK debiteras dock 2 000 SEK som
administrationsavgift. Administrationsavgiften inkluderar vitet.
20
Bilder
20.1
Leverans av bilder på avtalade varor för användning i Webb-katalog och
papperskatalog skickas på CD till MediCarrier AB, Marknadsavdelningen, Box
8094, 163 08 Spånga. Bilderna skickas snarast dock senast tre (3) veckor efter
tilldelningsbeslut och vid överenskommen sortimentsförändring och enligt
följande specifikationer:
AVTAL
Sida 11 av 17
LS 1311-1471
Frilagda bilder med utklippsbana på vit bakgrund, JPEG-format med hög kvalitet
och 300dpi upplösning. En bild för varje avtalad vara. Filnamnet bör vara samma
som avtalat artikelnummer.
Leverantören ska alltid skicka bilder på samtliga upphandlade varor i samband
med nytt avtal oavsett om man lämnat bilder tidigare eller ej.
20.2
Vid för sen leverans av bilder enligt punkt Error! Reference source not
found. utgår vite med 3000 SEK per dag till dess att samtliga bilder har kommit
MediCarrier AB tillhanda.
21
Fakturering och betalning
21.1
Avropande enhet faktureras för utförd leverans.
Fakturan ska innehålla:

Minst de uppgifter som beskrivs i bokföringslagen (1999:1078) samt på
Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se).

Referens till avtalsnummer och Avropets kontaktperson.
Betalning ska ske senast trettio (30) dagar efter inkommen och godkänd faktura.
Betalning innebär inte godkännande av vara.
Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt gällande
räntelag.
21.2
SLL ser gärna att fakturan kan lämnas i elektronisk form. Nedan beskrivs de olika
alternativa fakturaformat som SLL tillämpar inom området. SLL ansluter sig helt
till den av Sveriges Kommuner och Landsting framtagna standarden för offentlig
sektor som benämns SFTI (Single Face To Industry). Detaljerad information om
nedanstående scenarier finns att hämta på Sveriges Kommuner och Landstings
hemsida www.eh.skl.se

Fakturering med Svefaktura (rekommenderat format)
För specifikatoin se www.svefaktura.se.

Fakturering med fulltextfaktura
Fulltext är en fristående variant av SFTI sc 9.1. Ingen elektronisk prisinformation
förmedlas mellan parterna utan fulltextfakturan ska innehålla komplett information
även på artikelnivå.
21.3
Stockholms läns landsting håller successivt på att inför elektronisk handel. Vi
strävar efter att våra avtalsleverantörer elektroniskt ska kunna utbyta
affärstransaktioner med oss enligt SFTI scenario 6.6 version 2.1 som är
detsamma som EANs scenario. ESAP 6.3. Specifikationen för SFTI 6.3 finns att
hämta på www.eh.skl.se. Om driftsättning av EDI-kommunikation sker kommer
parterna att teckna ett EDI-avtal.
22
Statistik
Statistikperiod
AVTAL
Sida 12 av 17
LS 1311-1471
22.1
Leverantören ska, kostnadsfritt, en (1) gång per år, senast en (1) månad efter
statistikperiodens slut, eller annan avtalad tidpunkt, lämna statistikuppgifter
över utförda leveranser enligt punkten 22.2. Statistikperioden utgår ett (1) år från
datum för avtalets ikraftträdande.
Vid händelse av förlängning av Avtal ska statistik lämnas enligt samma intervall.
22.2
Statistiken ska redovisa totalt antal och kronor. Hänvisning ska ske till
positionsnummer och artikelidentifikationsnummer angivna i prisbilagan.
Försäljning ska redovisas uppdelad på Beställarens sjukhus, förvaltningar, bolag,
stiftelser, upphandlande entreprenörer och per avropande avdelning. Beställaren
tillhandahåller ifyllningsmallar i programvaran Microsoft Excel.
22.3
Motsvarande statisktik ska även kunna lämnas av Leverantören på anmodan av
Beställaren inför ny upphandling. Även försäljning till Beställaren utanför Avtalet
inom produktionsområdet ska redovisas.
22.4
Vid försent inkommer statistik enligt punkt 22 utgår vite med 1000 SEK per
påbörjad vecka som förseningen varar. Vite kan maximalt utgå med 10 000 SEK.
Statistik som ej lämnas enligt tillhandahållen mall kommer att betraktas som ej
levererad och vite kan, även då, komma att utgå.
23
Ekonomirevision
23.1
Vid misstanke om oegentligheter har Beställaren rätt att på egen bekostnad,
genom av Beställaren utsedd auktoriserad revisor, företa en ekonomisk revision
av Leverantörens bokföring gällande fakturaunderlag till Avtalet.
23.2
För det fall Beställaren utnyttjar ovanstående rätt ska Leverantören utan kostnad
för Beställaren biträda utsedd revisor i revisionen, t.ex. genom att ställa
erforderlig dokumentation till revisorns förfogande.
23.3
Om granskningen ger anledning till anmärkning som föranleder kreditering
svarar Leverantören för granskningskostnaden, vilken ska avräknas på
faktura/utbetalas till Beställaren.
24
Försäkringar och ansvar
24.1
Avropande enhets godkännande av utförd Leverans befriar inte Leverantören
från ansvar.
24.2
Leverantören ansvarar för skada som denne eller anlitad underleverantör vållar
Avropande enhet eller tredje man genom uppsåt eller oaktsamhet.
24.3
Leverantören är skyldig att under hela avtalsperioden hålla ansvarsförsäkring till
betryggande belopp som täcker skador, vilka har orsakats av Leverantören.
24.4
Leverantören ska vid anmodan kunna uppvisa giltigt försäkringsbevis.
25
Vite
25.1
Leverantörens skyldigheter att erlägga vite fråntar inte Beställaren rätten att
kräva skadestånd eller vidta andra åtgärder.
26
Förtida upphörande
26.1
Hävning respektive uppsägning från Beställarens sida
AVTAL
Sida 13 av 17
LS 1311-1471
26.1.1 Beställaren äger rätt att med omedelbar verkan häva detta Avtal om
a)
Beställaren får kännedom om att Leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är,
eller om sådan dom inte föreligger, det enligt Beställarens bedömning är
sannolikt att domen antingen kommer att vinna laga kraft eller inte kommer att
ändras i högre instans, dömd för brott som innefattar sådan brottslighet som
anges i 10 kap. 1§ LOU eller om grund för uteslutning föreligger enligt 10 kap. 2§
LOU.
b) Leverantören bryter mot Avtalet och detta är av väsentlig betydelse för
Beställaren.
c)
Leverans eller del av leverans försenats tio (10) veckor eller vid upprepade
tillfällen.
d) Leverantören blir försatt i konkurs, inlett ackord, inställer sina betalningar,
träder i likvidation, blir föremål för företagskonstruktion och på grund av detta
inte kan utföra leverans och inte heller kan ställa betryggande säkerhet för dess
utförande.
e)
Leverantören åberopat befrielsegrund enligt punkt 26 och sådan omständighet
förelegat mer än tre (3) månader.
Beställaren har vidare rätt att säga upp detta Avtal till upphörande trettio (30)
dagar från avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
f) Leverantören bryter mot detta Avtal i väsentligt hänseende och inte vidtar
rättelse inom trettio (30) dagar från avsändandet av skriftligt meddelande därom.
26.1.2 Hävning eller uppsägning av Avtalet avser även avrop.
26.1.3 Hävning eller uppsägning ska ske skriftligt genom rekommenderat brev till
Leverantören under den i Avtalet angivna adressen. Beställaren ska därvid uppge
grunden för det förtida upphörandet. Har detta skett ska hävning eller
uppsägningen anses vara fullgjord.
26.1.4 Vid förtida upphörande på de i a), b), c) och f) angivna grunderna har Beställaren
samtidigt rätt till ersättning för den skada leverantörens fel, försummelse och
brister åsamkat Beställaren.
26.2
Uppsägning från Leverantörens sida
26.2.1 Leverantören äger rätt att säga upp Avtalet till upphörande trettio (30) dagar
efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om
a)
Beställaren bryter mot någon väsentlig bestämmelse och underlåter att vidtaga
rättelse inom trettio (30) dagar från erhållande av skriftlig anmodan härom
(innefattande redogörelse för avtalsbrottet).
b) Beställaren åberopat befrielsegrund enligt punkt 27 och sådan omständighet
förelegat mer än tre (3) månader.
26.2.2 Uppsägningen ska ske skriftligen genom rekommenderat brev till Beställaren.
Leverantören ska därvid uppge grunden för uppsägningen. Har detta skett ska
uppsägningen anses vara fullgjord.
AVTAL
Sida 14 av 17
LS 1311-1471
27
Force Majeure
27.1
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt
Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befrielsegrund”),
som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart
hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.
27.2
Såsom befrielsegrund ska anses omständighet såsom eldsvåda, krig, mobilisering
eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition,
beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, terroristdåd, explosion,
översvämning, lagstadgade hinder ,ändringar i lagstiftning, knapphet på
transportmedel, inskränkningar i frågan om drivkraft, avtalsenlig konflikt på
arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantör, om försening
har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.
27.3
Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden ska inte anses som
befrielsegrund om part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.
27.4
För att Part ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska han
skriftligen och utan dröjsmål underrätta den andra parten om att sådan
omständighet har inträffat. Skriftligt meddelande ska också lämnas utan dröjsmål
vid befrielsegrundens upphörande.
27.5
Befrielsegrund medför att Parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på
avtalad tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas
till följd av den inträffade befrielsen. Part ska vidta skäliga ansträngningar för att
mildra omfattningen och effekten av befrielsegrund och återuppta fullgörandet av
de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.
28
Immaterialrättsliga intrång
28.1
Leverantören åtar sig att på egen bekostnad försvara Beställaren om krav riktas
eller talan förs mot denne om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt på
grund av användning av levererade varor för avsett ändamål. Leverantören åtar
sig vidare att ersätta Beställaren för de skadestånd och ersättningar som denne
genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge. Leverantörens åtagande
gäller under förutsättning att Leverantören får bestämma över försvaret mot
sådan talan och får föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning.
Om det fastställs att intrång har skett ska Leverantören på egen bekostnad
antingen:

tillförsäkra Beställaren rätt att fortsätta använda produkterna

ersätta produkten med en annan produkt vars användning inte innebär intrång

ändra produkten så att intrång inte föreligger

återta produkten och kreditera Beställaren ett belopp som motsvarar produktens
värde med hänsyn till den tid som produkten använts och normal
avskrivningstid.
Innebär intrånget väsentlig olägenhet för Beställaren har denne rätt att genom
skriftligt meddelande till Leverantören häva avtalet i sin helhet.
AVTAL
Sida 15 av 17
LS 1311-1471
Leverantören ska på egen bekostnad hållas skadelös från varje krav, stämning
eller process grundad på att användandet av levererad vara utgör intrång i patent,
upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Parterna ska så snart möjligt efter
det att Part fått kännedom om att intrång föreligger på grund av användning av
varan informera den andra Parten.
29
Sekretess och Tystnadsplikt
29.1
Leverantören ska tillse att all personal samt eventuella underleverantörer iakttar
sekretess och tystnadsplikt.
30
Begränsning av Marknadsföringsrätt
30.1
Leverantören får inte använda eller hänvisa till Beställaren i
marknadsföringssyfte utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från
Beställaren.
31
Miljö
Leverantören ska under avtalstiden följa Stockholms läns landstings vid var tid
gällande miljöprogram.
Leverantören ska senast sex (6) månader efter avtalsperiodens start ha ett strukturerat och
dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av Beställaren. Miljöarbetet ska vara
aktivt under hela avtalsperioden. Detta innebär att det minst ska finnas en miljöpolicy,
mätbara och tidsatta mål. Det ska också finnas en ansvarig för miljöarbetet och målen ska
följas upp minst en gång per år.
32
Lagar, förordningar m.m.
32.1
Leverantören ska vid utförande av åtagandet följa alla lagar, förordningar samt
föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av statliga och kommunala
myndigheter och verksamheter samt Beställarens egna riktlinjer, som från tid till
annan är tillämpliga på åtagandet eller som på annat sätt berör Leverantören vid
utförande av åtagandet.
32.2
Leverantören ska som arbetsgivare iaktta god sed på arbetsmarknaden och ha
sådana rutiner och processer som krävs för att följa den arbetsrättsliga
lagstiftningen.
33
Överlåtelse/Ägarskifte
33.1
Detta Avtal får inte utan Beställarens skriftliga medgivande överlåtas på annan.
34
Ändringar
34.1
Ändringar och tillägg till detta Avtal ska för att äga giltighet vara skriftliga och
undertecknade av behöriga företrädare för båda parter.
35
Omförhandling
35.1
Parterna kan begära omförhandling av villkor i detta Avtal om det sker väsentliga
förändringar hos Beställaren eller Leverantören. Begäran om omförhandling ska
vara skriftlig.
AVTAL
Sida 16 av 17
LS 1311-1471
35.2
Omförhandling ska inledas så snart som möjligt efter Parternas framställan
därom. Påkallande av omförhandling befriar inte Parterna från skyldighet att
fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal.
36
Kontaktpersoner
36.1
Kontaktpersoner angående detta Avtal ska vara:
Beställaren:
Namn:
Telefon:
E-post:
Susanne Lundström
08-690 57 72
[email protected]
Leverantören:
Namn:
Telefon:
E-post:
Vid förändringar av kontaktuppgifter ska den andre Parten meddelas snarast.
37
Bestämmelses ogiltighet
37.1
Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte
innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten
väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, skälig
jämkning i Avtalet ske.
38
Tvist och tillämplig lag
38.1
Tvist med anledning av detta Avtal ska slutligen avgöras av svensk allmän
domstol med tillämpning av svensk rätt.
Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit
var sitt.
Stockholm den [___________________]
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
[ LEVERANTÖREN ]
_____________________
_______________________
Karin Peedu
Tf avdelningschef, SLL Upphandling
_______________________
Namnförtydligande
AVTAL
Sida 17 av 17
LS 1311-1471
__________________________
Jan Matsson
Enhetschef SLL Upphandling