Gynekologisk Cancer : Corpus
Susanne Malander SOK gynsektionen
Christer Borgfeldt Kvinnokliniken
Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund
Corpuscancer
Endometriecancer
(Sarkom)
Endometriecancer
• Antal fall i Södra regionen: 200/år
Symtom
•
•
•
•
POSTMENOPAUSAL BLÖDNING
Flytning
Smärta
Vid långt gången sjukdom, tecken på
fjärrmetastasering så som skelettsmärta,
andningsbesvär osv
Etiologi
• Övervikt (perifer produktion av östrogen i
fettväven)
• Hormonterapi (HRT,Tamoxifen)
• Hormonproducerande tumörer(ovanl)
• Anovulatoriska tillstånd ex PCO
• Ärftlighet (HNPCC)
Hereditet
• Lynch syndrom (Hereditär non-polypös coloncancer-HNPCC)
• Ca hälften av individerna drabbas av endometriecancer (1-5% av all
endometrieca)
• Lägre insjuknandeålder
• Autosomalt dominant
• Orsak: Defekt DNA reparation av typen miss-match repair: MMR
• 70-80% livstidsrisk risk för colorektal cancer
• 40-60% risk endometriecancer
• 8-15% risk ovarialcancer
• Även ökad risk att drabbas av mindre vanliga tumörformer som
cancer i övre urinvägar, tunntarm, hud, gliom
Rekommendation till kvinnliga bärare: Hysterektomi samt bilateral
salpingooforektomi efter familjebildning
5,7% av all kvinnlig cancer
Äldre kvinnans sjukdom endast 2%
under 45 år vid insjuknande
Utredning
• PAD :endorette, fraktionerad abrasio,
hysteroskopi
• CT-thorax buk, bäcken
Patienten söker för
olaga blödning
DIAGNOSTIK:
Ultraljud slh ≥4mm
Endometriebiopsi
Fraktionrad abrasio
Hysteroskopi
BEHANDLING
Hysterektomi,
Salpingoforektomi
Omentresektion
I utvalda fall
lymfkörtelutrymning
-öppet
-laparaskopiskt
assisterad vaginal
hysterektomi
-robotassisterad
Behandling
kirurgi
Päivi Kannisto20100307
Stadieindelning
• FIGO stadieindelning carcinoma corporis uteri (corpuscancer,
endometriecancer) 2009
• Stadium I* Tumören är begränsad till corpus uteri
• Stadium II* Tumören invaderar stromat I cervix, det finns ingen
spridning utanför uterus**
• Stadium III* Lokal och/eller regional utbredning av tumören
• Stadium IV* Tumören invaderar blås- och/eller tarmmukosa,
och/eller distans-metastaser
Corpuscancer
• Över 70% diagnostiseras i st I
• Postop riskgruppering beroende av
PAD(seropapillär cancer dålig prognos) & DNAploidi
• Beslut om adjuvant(förebyggande) kemo- och
radioterapi
Onkologens roll
• Bedöma om patienten är färdigbehandlad i
och med kirurgin
Postoperativ behandling
•
•
•
•
St I låg och medelrisk: Ingen adjuvant beh
St I högrisk :cytostatika
St II-III cytostatika samt strålbehandling
St IV individuell handläggning
• Paklitaxel-Karboplatin
• Extern strålbehandling samt vid vaginala
metastaser eller spridning till cervixstroma tillägg
av brachyterapi
Endometriecancer
Femårsöverlevnad
Stadium I
80%
Stadium II 70%
Stadium III 30-60%
Stadium IV 10-20%
Recidiv
• Vaginala recidiv
lokal strålbehandling
• Lokoregionala recidiv
RT bäckenet
• Fjärrmetastaser – Kemoterapi, hormonell
behandling om receptorer finns
Uterussarkom
Leiomyosarkom
• Uppstår de novo från mesenkymala celler i myometriet,
sällan från leiomyom och oftast solitära
• Mjuka, med blödningar och nekros
• Atypiska i sin cellbild
• Prolifererar - mitoser
• Infiltrerar i myometriet
• Stor tumörmassa i uterusväggen eller polypös och buktar in i
kaviteten
Tumörnekros, cellatypi och mitoser – kriterier som skiljer
leiomyosarkom från leiomyom