Dalkia tar över fjärrvärmeanläggningar

PROJEKT FÖR ENERGISYSTEM, EKONOMI OCH LEDARSKAP 2005
Kortfattade preliminära projektbeskrivningar och kontakter
Projekt 1: Is.nu? – en ny innovation med potential?
Bakgrund: En relativt ny innovation baserad på s.k. peltierteknik möjliggör
detektering av isbildning p ytor av olika slag. Då att detektorn kan göras
mycket liten (och sannolikt till låg kostnad) öppnas många nya
applikationsmöjligheter. Projektets första fas går ut på att undersöka vilka
de viktigaste möjligheterna kan vara för att i en senare fas fokusera på
någon eller några applikationer där möjligheterna förefaller särskilt
lovande.
Företag/organisation:
Kontaktpersoner Företag: Jacob Lundberg ABB, Jon Sintorn Cap Gemini
Handledare KTH: Cecilia Hägg, PL
Projekt 2: SESMÖCK - Småskalig elproduktion från spillvärme med
överkritisk CO2 kraftprocess
Bakgrund: En ny teknik har i teorin framtagits för att omvandla värme i
fordonsavgaser till arbete. Projektet är ett samarbete mellan KTH och ett
antal olika företag bl.a. Scania, Volvo, Svenska Rotormaskiner och
Ranotor AB. Iden är att utnyttja koldioxid som arbetsmedium och i stället
för en konventionell ångkraftsprocess sker värmetillförseln till
arbetsmediet överkritiskt. Fördelen med detta är att man kan få en god
anpassning till den temperaturändring en värmekälla (t.ex. avgaser) får
vid värmeavgivningen. Syftet med projektet är att undersöka
förutsättningarna för processen i stationära applikationer inom t.ex.
industrier med spillvärme.
Företag/organisation: Ranotor AB
Kontaktperson(er) Företag: Peter Platell
Handledare KTH: Per Lundqvist och Chen Yang
Projekt 3: IT, feedback och energieffektivisering
Bakgrund: Det är inget nyhet att våra vanor påverkar energianvändningen
i stor omfattning. Detta är särskilt tydligt för energianvändningen i
bostäder. Om man får en tydlig feedback på effekten av sin
energianvändning kan vanorna kanske ändras. I småhus är kan t.ex.
elräkningen fungera som en feeback-loop som gör att inomhustemperaturen sjunker några grader. I hyreshus är detta svårare och projektet går
ut på att hitta teknik och principer för att göra detta på ett kostnadseffektivt och positivt sätt. Projektet skall även ta kultur- och könsskillnader i beaktande eftersom hälften av signalistens hyresgäster är
kvinnor och många män som kvinnor kommer från andra kulturer.
Företag/organisation: Signalisten
Kontaktperson(er) Företag: Lars Löfstedt
Handledare KTH: PL m.fl.
1
Projekt 4: Mitigation cost for CO2 and HFC?
Bakgrund: Ofta är effekten av en energikrävande process s.k. indirekta
utsläpp av i första hand CO2 men i vissa tillämningar släpper även
processen ut s.k. klimatgaser som t.ex. HFC-köldmedier. För att hantera
denna avvägning mellan direkt påverkan av utsläpp och indirekt påverkan
från energianvändning förespråkas nya besgrepp som TEWI Total
equivalent Warming Impact. Projektet går ut på att studera om man kan
koppla TEWI begreppet till ekonomin i verksamheten för någon eller några
lämpliga applikationer, t.ex. livsmedelsbutiker. Hur mycket kostar det att
bli av med 1 kg CO2 för en viss åtgärd?
Företag/organisation: Naturvårdsverket
Kontaktperson(er) Företag: Maria Ujfalusi m.fl.
Handledare KTH: Per Lundqvist, Jaime Arias m.fl.
Projekt 5: Fjärrkylans framtida potential i Sverige
Bakgrund: Fjärrkyla har under ca 10 år växt fram som en viktig
komponent i det svenska energisystemet och drivkrafterna för detta har
bl.a. varit den avveckling av ozonnedbrytande köldmedier som skett men
även den allmänna outsourcing trenden, ett ökande behov av komfortkyla
etc. Projektet går ut på att undersöka om de prognoser för framtida
utbyggnad är rimliga med tanke på den förestående utfasningen av s.k.
klimatgaser och ett alltmer ökande krav på energieffektivitet. Projektet
kommer även att genomföras i samarbete med några energiföretag i
stockholmsregionen
Företag/organisation: Svensk fjärrvärme
Kontaktperson företag: Henrik Feldhusen
Handledare KTH: PL
Projekt 6: Prognosstyrning för energibesparing - hur mycket är
det värt?
!!!!!!UTGÅR!!!!!
Bakgrund: Genom att utnyttja detaljerade väderprognoser kan man styra
olika typer av energisystem på ett mer effektivt sätt. Det kan handla om
”peak shaving”, effektivisering eller helt enkelt höjd kvalitet. Honeywells
samarbetar med SMHI och har tagit fram ett system för detta. Projektet
går ut på att söka besvara frågan vad detta kan vara värt. Hur mycket
kan man spara och hur mycket får det kosta. Projektet bör innehålla ett
visst laborativt inslag då institutionen kan bistå med simuleringar av något
lämpligt objekt i programvaran TrnSys. Projektet kan sannolikt utnyttja
användarkompetens av tekniken från företaget i projekt 3. En intressant
frågeställning är hur mycket ett optimalt utnyttjande av goda
väderprognoser kan bidra med i det svenska energisystemet.
Företag/organisation: Honeywell
Kontaktperson(er) Företag: Jerry Hultman
Handledare KTH: PL, Anders Johansson
2
Projekt 7: Energisystemstudie Norden – Greenpeece
Bakgrund: Greenpeace har uppdragit åt den danska energisystemforskaren Klaus Illum ta fram en modell av det nordiska energisystemet.
Det unika med Illums modell är att han startar med att bedöma
energibehovet för att sedan ta fram ett lämplig produktions- och
distributionssystem. Projektet går ut på att studera de organisatoriska och
institutionella hindren i rapporten och att kritiskt granska de antagande
som gjort vad gäller framtidens energianvändning. I arbetet bör ingå en
diskussion med energimyndigheten, Paul Westin, andsvarig för område
energisystem.
Företag/organisation: Greenpeace
Kontaktperson(er) Företag: Martina Krüger
Handledare KTH: PL, Fredrik Lagergren
Projekt 8: Noll-emissions transporter
Bakgrund: transporter och mobila tjänster orsakar en stor del av
miljöproblemen i Stockholms innerstad. Samtidigt bidrar utsläpp av
klimatgaser till den globala uppvärmningen. Projektet går ut på at
tillsammans med Home2You titta på ett koncept gör noll-emissions
transporter för Gamla Stan i Stockholm (som ett exempel). Projektet skall
söka bedöma ekonomi och miljöfördelar för den föreslagna lösningen i
samråd med företaget och KTH.
Företag/organisation: Home2You
Kontaktperson(er) Företag: Cai Troedson
Handledare KTH: Peter Hill. Per Lundqvist
Projekt 9: Är det hett på kylmarknaden?
Bakgrund: Projektet går ut på att tillsammans med ett energibolag i
Stockholmsregionen (Norrenergi) undersöka marknaden för kyla och där
särskilt undersöka relationen mellan kund och leverantör av fjärrkyla och
jämföra detta med en mer klassik situation där kunden själv svarar för
såväl investeringar som drift, det senare ibland som ett samarbetet med
något serviceföretag. Hur upplever Kunderna fjärrkylan som produkt? Vad
är den egentligen värd?
Företag/organisation: Norrenergi samt Svensk fjärvärme
Kontaktperson(er) Företag: Staffan Lagergren (NE) och Peter Dahl
(SF)
Handledare KTH: PL
3