tisdag 11 mars kl. 13-15

advertisement
MÖTESANTECKNING
ABE Ledningsgrupp
Ev. dokumentnummer
Ev. diarienummer
Minnesanteckningar ledningsgrupp
Datum för mötet:
2014-02-11
Plats för mötet
ABE Dean´s Office, Teknikringen 74 D
Närvarande:
Anders Bunner, Anders Johansson, Anna Ledin, Catherine Pimenta,
Johanna Stellan, Johan Silfwerbrand, Muriel Beser Hugosson, Stellan
Lundström, Sven Ove Hansson, Anders Karlström
Patric Jansson (ersätter Hans Westlund)
Övriga närvarande:
Frånvarande:
1
Jesus Azpeitia, Sten Löthagen, Thomas Kalbro, Hans Westlund, Maria
Hult, Marie Korostenski, Anders Wörman.
Föregående minnesanteckningar
Vid nyantagning av stipendiater till forskarutbildningen skall stipendiet omfatta
minst 15000 kr/månaden. CSC stipendiet ligger i dagsläget fortfarande kvar på
12000 kr/månaden.
Föregående minnesanteckningar läggs till handlingarna.
2
KTH:s samarbete med University of Illinois
Stefan Östlund, dekan på Skolan för elektro- och systemteknik, och Erica Buck
från KIR (Avdelningen kommunikation och internationella relationer)
presenterade KTHs samarbete med University of Illinois. KTH har haft ett antal
olika aktiviteter för att starta upp samarbetet som påbörjades 2009. Det har nu
lett fram till ett letter of intent mellan dem och KTH, KI, SU, IUIC.
Studentutbyte och strategiskt partnerskap har varit och är viktigt.
Nya utbytesavtal på gång i USA. Purdue University ligger närmast till hands där
KTH har bra kontakter. Viktigt att det blir balans i in- och utresande.
Länk till presentation:
http://www.kth.se/om/internationellt/partneruniversitet/university-of-illinois
3
KTH:s nya CV-tjänst
Peter Kjellberg från Research Office presenterade KTHs nya CV- tjänst.
Syftet med CV- tjänsten är att förenkla för forskare att skapa ett CV, synliggöra
forskare och dess forskning samt utgöra en bas för uppföljning till exempelvis
årsredovisningen. RAE2012 var första steget när CV samlades in. Projektet med
1 (3)
MÖTESANTECKNING
ABE Ledningsgrupp
Ev. dokumentnummer
Ev. diarienummer
att ta fram en CV-tjänst startade på KTH våren 2013.
Research Office kommer vara produktägare och KTHs IT avdelning är
utvecklare.
Övergripande funktionalitet är nu på plats och kopplingar med olika KTHsystem är implementerade. Lansering av systemet kommer att ske under våren
2014.
Peter gjorde en demonstration av systemet.
Se bifogad presentation.
4
Informationspunkter i mån av tid
Ny arbetsordning Arkitektur
Universitetsstyrelsen kommer att ta beslut om hur organisationen på
Institutionen för Arkitektur ska komma att se ut. Förslaget som föreligger anger
bland annat att prodekanen för arkitektutbildningen utses av skolchefen i
samråd med rektor och att prefekt och prodekan för arkitektutbildningen är
samma person.
Ämnesutredningar
Ämnesutredning med vision och strategisk plan kommer att läggas fram från
institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Anna ser behov
av att ta in någon utifrån.
Samhällsplanering och miljö håller också på med en organisationsutredning där
Patric Jansson sitter med i arbetsgruppen.
Transportvetenskap håller på att diskutera en kommande ämnesutredning.
Input utifrån, att ta in extern person, är viktigt för ämnesutredningarna.
Kompetensöverföringspolicy - ämnesutredningar
Skolans kompetensöverföringspolicy tar upp ämnesutredning i samband med
professorers pensionering. Det finns en översikt över hur det ser ut på de olika
institutionerna med pensionsavgångar under de kommande, närmaste åren. Det
är viktigt att ta hänsyn till Tenure track och eventuella befordringar vid
diskussioner kring ev. återbesättning av fakultetstjänster.
FFA
Inom ramen för Mångfaldsprojektet erbjuds en workshop i normkritiskt
tänkande. Kostnad 22 000 SEK/workshop. Kontakta Sissi Rizko (eller Johanna
Stellan) om intresse finns inom någon institution.
En kartläggning av tjänstekategorin forskare pågår centralt på KTH och har
även påbörjats inom skolan. Kartläggningen sker för att bland annat se hur
många av forskartjänsterna som egentligen skulle kunna vara en fakultetstjänst
när man ser till forskarens arbetsuppgifter.
Karriärstödsprogram för forskare utreds centralt på KTH.
Vilken roll skolans representant har vid befordringsärenden i
Befordringsnämnden (tidigare centrala tjänsteförslagsnämnden) är otydligt.
2 (3)
MÖTESANTECKNING
ABE Ledningsgrupp
Ev. dokumentnummer
Ev. diarienummer
ABE-skolans tjänsteförslagsnämnd ska ta upp frågan på nästa möte med
dekanus.
Strategiska rådet
Strategiska rådet kommer vid nästa möte att diskutera den 2- åriga
utbildningen i Haninge.
5
Vårens möten
Kommande möten, VT 2014, Dean´s Office konferensrum, TR 74 D, plan 4:
– tisdag 25 februari kl. 13-15
– tisdag 11 mars kl. 13-15
– tisdag 25 mars kl. 13-15
– tisdag 8 april kl. 13-15
– tisdag 22 april kl. 13-15 OBS! Ändrad tid till 23 april kl.13-15
– tisdag 6 maj kl. 13-15
– tisdag 20 maj kl. 13-15
– tisdag 3 juni kl. 13-15
– tisdag 17 juni kl. 13-15
Glöm inte bort internatet kring strategiskt utvecklingsarbete med ett
genusperspektiv, obligatorisk närvaro för skolans prefekter:
2 heldagar 10-11 mars, vid internatet sker planering av utbildningen som är på 5 heldagar
under 1 år.
Vid anteckningarna
Catherine Pimenta
3 (3)
Download