brevmall

advertisement
Till nyanställda på skolan för Teknikvetenskap, KTH
KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde,
mänskliga fri- och rättigheter samt en öppen och fri diskussion. Jämställdhet
mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av
diskriminering är en kvalitetsfråga och därför en självklar
del av KTHs värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och
studerande är en viktig resurs för KTH. Detta finns sammanfattat i
 KTHs etiska policy
http://intra.kth.se/regelverk/policyer/etisk-policy
 KTHs jämställdhetspolicy
http://intra.kth.se/regelverk/policyer/personalpolicyer/jamstalldhetspo
licy-1.29570
 KTHs mångfaldspolicy
http://intra.kth.se/regelverk/policyer/personalpolicyer/mangfaldspolic
y-1.328791
 KTHs miljöpolicy
http://intra.kth.se/regelverk/policyer/kth-s-miljopolicy-1.360630
För skolan för Teknikvetenskaps samtliga anställda och studenter innebär detta
att:
1. Vi ska ansvara för att information och kunskaper görs tillgängliga och
förmedlas på ett enkelt sätt. Vi ska även ansvara för att själva ta reda på
tillgänglig information nödvändig för vår verksamhet.
2. Vi ska sätta upp konkreta, tydliga och uppnåbara mål i alla former av arbete.
3. Vi ska visa respekt och uppskattning genom att lyssna på varandra och
uppmuntra engagemang, initiativ och självständiga tänkande.
4. Vi ska inom ramen för KTHs beslutsordning främja demokrati på
arbetsplatsen och en öppen diskussion bl.a. genom att arrangera och delta i
regelbundna arbetsplatsträffar. Fattade beslut ska respekteras.
5. Vi ska stimulera samverkan och samarbete över arbetsområden och
ämnesgränser.
6. Vi ska argumentera utifrån kompetens och saklighet i alla former av
verksamhet.
7. Vi ska främja mångfald.
8. Vi ska inte acceptera någon form av ojust särbehandling (exempelvis
diskriminering eller trakasserier) utifrån kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder. Vi ska öppet kunna berätta om ojust särbehandling
som drabbat oss själva eller våra kollegor.
9. Vi ska arbeta för en god miljö och en hållbar utveckling på vår arbetsplats och
i samverkan med övriga samhället.
10. Vi ska visa omsorg genom att ställa höga krav på laboratoriesäkerhet och
ordning i gemensamma utrymmen.
Forskarstuderande som känner sig trakasserad skall omgående rapportera det
Kungliga Tekniska högskolan
Skolan för Teknikvetenskap
KTH
1 (2)
inträffade antingen till sin huvudhandledare, skyddsombud eller prefekten på
institutionen. Övrig personal rapporterar antingen till skyddsombud eller
institutionens prefekt. Om du ser att annan personal har utsatts för trakasseri så
måste du också agera på samma sätt (rapportera).
Vad inbegrips i ordet trakasseri? Synonyma ord är obehag, förföljelse, mobbning,
provokation, bråk, diskriminering, övergrepp, bestraffning och plågande. Offret kan
uppleva sig vara trakasserad utan att förövaren behöver vara medveten om att
han/hon trakasserar.
Sexuella trakasserier har en särställning. De måste anmälas till KTH:s
personalavdelning. Arbetsgivaren måste utreda och stoppa handlingarna genom
aktiva åtgärder. Vad menas med ett sexuellt trakasseri?
Diskrimineringsombudsmannen anger följande: oönskat verbalt, ickeverbalt
eller fysiskt beteende av sexuell natur, som syftar till eller leder till att personens
psykiska eller fysiska integritet kränks. Sexuella trakasserier kan utgöras av
gester, oförskämt tal, oanständiga skämt, pornografiskt material, fysisk beröring,
förslag/krav på könsumgänge
eller annat sexuellt umgänge, våldtäkt eller försök till detsamma.
Grövre förseelser som hot, misshandel, våldtäkt eller försök till detsamma skall
polisanmälas.
En viktig del i arbetet med att skapa en bra arbetsmiljö är utvecklingssamtalen.
Forskarstuderande bör ha minst ett utvecklingssamtal per år med sin
huvudhandledare. Utvecklingssamtal mellan övrig anställd och sin chef skall
hållas en gång per år.
Jag har läst, förstått och kommer att handla enligt andemeningen i skolan för
Teknikvetenskaps värdegrund. Jag har också noterat hur jag skall agera om jag
utsätts för trakasserier.
Stockholm den XX XXX 2013
Underskrift:
Namnförtydligande:
Ett exemplar med din påskrift lämnas till den personalansvarige personen på din
institution.
Du behåller det andra exemplaret för ditt minne.
Kungliga Tekniska högskolan
Skolan för Teknikvetenskap
KTH
2 (2)
Download