Jämställdhetspolicy

advertisement
Jämställdhetspolicy
Denna policy grundar sig på universitetsstyrelsens beslut 2003-09-24
Grundsyn
KTHs utvecklingspotential är beroende av att verksamheten kan bidra till en utvidgning av teknikbegreppet.
Jämställdhetsfrågor är en viktig del i detta kvalitetsarbete. KTH har länge arbetat för att nå en jämnare
könsfördelning inom grund- och forskarutbildningen. Trots detta förekommer det en ojämn könsfördelning inom
en rad utbildningar och grupper av anställda på KTH. Detta innebär att KTH som universitet går miste om den
bredd som tillförs arbetet genom att båda könen bidrar med sina delvis olika erfarenheter och förhållningssätt.
Inbrytningen av kvinnor som är forskare lyfter in nya frågeställningar och perspektiv på tekniken. En
jämnare könsfördelning med kvinnliga förebilder inom samtliga områden är en förutsättning för en jämställd
studie- och arbetsmiljö, vilket även påverkar teknikutvecklingen i en gynnsam riktning.
KTHs roll som en ledande teknisk högskola förutsätter att båda könen ges möjlighet att samarbeta på jämbördiga
villkor inom beredande och beslutande organ, bland studerande på olika utbildningar och i forskarutbildning samt
bland olika grupper av anställda. KTHs grundsyn innebär att det inte bara handlar om kvantitativa
förbättringar, som att öka andelen kvinnor inom forskning och utbildning, utan även kvalitativa förbättringar,
som att arbeta med de grundläggande strukturer och värderingar som leder till könsskillnader inom akademin.
Kvalitativa förbättringar kan uppnås, om värdet av kvinnors och mäns delvis skilda erfarenheter erkänns och får
komma till uttryck. Att bredda perspektiven ger möjlighet till kvalitetsförbättringar inom grundutbildning och
forskning men även vid rekrytering av studerande och anställda.
Genom en tydlig utbildningsprofil, som fokuserar på samspelet mellan människa och tekniken i samhället, intar
KTH en viktig roll i samhällsutvecklingen. Framtidens arkitekt, ingenjör och civilingenjör måste ha ett
grundläggande teknikkunnande och verktyg för att kunna följa med i den snabba förändringstakt som råder på
den globala arena som svensk industri och samhälle verkar på. Lyckas KTHs utbildningsansvariga, lärare och
forskare förmedla detta synsätt får utbildning och forskning ett vidare perspektiv, vilket dels kommer samhället
till del, dels attraherar en bredare grupp studerande och forskare.
KTH skall vara en arbets- och utbildningsplats, där effektivitetsmål och kvalitetsvinster nås genom att

anställda och studerande utvecklas i samverkan och där kvinnor och män har lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter

Anställda och studerande, oberoende av kön, bejakar olika erfarenheter och förhållingssätt till gagn för
hela verksamheten, men särskilt för den tekniska utvecklingen
1 (3)
Övergripande mål
Jämställdhetsarbetet vid KTH gäller kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i

grund- och forskarutbildningen

beredande och beslutande organ

forskningen

anställningen
Kvantitativ jämställdhet innebär att kvinnor och män är ungefär jämnt fördelade i grund- och forskarutbildningen,
i beredande och beslutande organ och på olika befattningar. Enligt praxis innebär kvantitativ jämställdhet att
könsfördelningen mellan kvinnor och män ligger inom spannet 40 - 60 procent.
Den kvalitativa jämställdheten innebär att det i organisationen skall finnas utrymme för båda könens kunskaper,
erfarenheter, värderingar och attityder. Detta berikar utvecklingen inom alla områden på KTH.
Arbetet för jämställdhet skall ingå i all verksamhet på KTH - både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga
planeringen av verksamheten. Beslutsfattare och ledare med personalansvar skall vara medvetna om vilka
konsekvenser övergripande mål och beslut får för kvinnorna respektive männen i organisationen, både vad gäller
studerande och anställda.
KTHs jämställdhetspolicy inriktar sig på förhållandena vid KTH men beaktar också KTHs samhällsansvar när det
gäller att tillföra samhället ett bredare perspektiv på teknisk utveckling och forskning. Ett medel är att öka
andelen kvinnor som är arkitekter, ingenjörer, civilingenjörer, forskarstuderande och forskare.
KTHs jämställdhetspolicy är till sin karaktär långsiktig och övergripande och ger en ram för upprättande av
åtgärder med särskild inriktning på att förbättra jämställdheten, såväl kvantitativt som kvalitativt, vid KTH.
Som utbildande organisation skall KTH

betona vikten av kvinnor som förebilder i undervisningen

bredda och uppdatera perspektivet på kunskap och förändra detta genom att ge utrymme åt båda
könens erfarenheter och värderingar av teknik

göra kraftfulla ansträngningar för att bryta ensidig rekrytering till de utbildningsprogram och
forskningsområden där en ojämn könsfördelning råder
Som forskande organisation skall KTH

bredda teknikbegreppet bland annat genom att öka medvetenheten och lyhördheten för
forskningsområden som kvinnliga doktorander prioriterar
2 (3)

genomföra kraftfulla ansträngningar att rekrytera fler kvinnor till forskarutbildningen och forskningen,
med jämställdhet inom alla teknikområden som det långsiktiga målet
Som arbetsgivare skall KTH verka för att främja att såväl kvinnor som män har

lika rättigheter och skyldigheter i fråga om arbete och arbetsvillkor

lika möjligheter till utveckling i arbetet

lika rättigheter och möjligheter när det gäller lönesättning

lika möjligheter vad gäller inflytande, ansvar och befogenheter
Det personalpolitiska utvecklingsarbetet vid KTH bygger på jämställdhet, mångfald och likabehandling som en
av sina utgångspunkter.
Tilläggas skall att KTH arbetar för Nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. För detta arbete finns
riktlinjer om arbetsgång och om vart man skall vända sig, se KTHs hemsida för personal respektive
studentwebben.
3 (3)
Download