Tutkimus- ja kehittäminen 1999 - Forskning och

advertisement
DATAINSAMLING
Vetenskap och teknologi
PB 5C
00022 STATISTIKCENTRALEN
[email protected]
Uppgiftsskyldigheten grundar sig på
statistiklagen (280/2004).
De insamlade uppgifterna är
sekretessbelagda.
Företagens innovationsverksamhet 2012–2014
Genom denna enkät samlas uppgifter in om Ert företags innovationer och innovationsverksamhet under åren
2012–2014.
Med innovation avses en ny eller väsentligt förbättrad produkt, process, organisatorisk metod eller marknadsföringsmetod som Ert företag introducerat på marknaden eller tagit i bruk. En innovation ska ha nya eller
väsentligt förbättrade egenskaper eller användningsändamål jämfört med de produkter som företaget tidigare
sålt eller de metoder som företaget använt. Innovationen ska vara ny ur företagets synvinkel, trots att den ursprungligen kan ha utvecklats av andra företag.
Innovationsåtgärder omfattar förvärv av maskiner, utrustning, byggnader, programvara och licenser, planerings- och utvecklingsarbete, genomförbarhetsstudier, formgivning (design), utbildning och marknadsföring,
när det uttryckliga målet är att utveckla och/eller ta i bruk en produkt- eller processinnovation. Innovationsverksamheten omfattar också alla typer av forsknings- och utvecklingsverksamhet för att producera ny kunskap eller lösa vetenskapliga och tekniska frågor.
Enkäten gäller både företag som bedrev innovationsverksamhet och företag som inte haft innovationsverksamhet åren 2012–2014. Vänligen fyll i alla frågor, om annat inte anges.
Sista återlämningsdag är 14.10.2015.
Uppgiftslämnande företag
Företagets namn
______________________________________________________________
Företagets adress
______________________________________________________________
Företagets FO-nummer
______________________________________________________________
Företagets näringsgren
______________________________________________________________
Enkäten gäller ovan nämnda företags/enhets verksamhet i Finland. Om enkäten lämpar sig bättre för någon annan nivå än
företagsnivå (t.ex. koncernnivå), är det möjligt att lämna uppgifter enligt denna nivå. (Se punkt 1.1).
Kontaktpersonens namn
______________________________________________________________
E-post
______________________________________________________________
Telefon
______________________________________________________________
1. Allmänna bakgrundsuppgifter
1.1 Är företaget
(den enhet svaret gäller)
självständigt
en del av en koncern
en koncern*



I vilket land har koncernens moderbolag
sin hemvist?
Finland

annat, vilket
___________________
* Koncernsvaret gäller följande företag/enheter:
OBS! Alla svar i enkäten ska bara gälla ovannämnda, i Finland verksamma enhets verksamhet.
1.2 Antal anställda 31.12.2014
___________
1.3 Omsättning år 2014
(eller senaste 12 månaders räkenskapsperiod)
___________ € (1 000)
Finansiella företag: ränteintäkter eller motsvarande inkomster. Försäkringsbolag: premieinkomst (brutto).
1.4 På vilken geografisk marknad sålde Ert företag sina varor och/eller tjänster
under åren 2012–2014?
Ja
Nej
A. Lokalt/regionalt i Finland*


B. Nationellt i Finland**


C. I andra länder inom EU eller motsvarande***




D. I andra länder
* Inte i hela Finland (däremot bara t.ex. i huvudstadsregionen eller Uleåborgsregionen)
** I fler än ett område eller i hela landet
*** Omfattar följande länder inom Europeiska unionen (EU) och motsvarande: Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Makedonien, Malta, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike
2
2. Produktinnovationer (varor och tjänster)
En produktinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad vara eller tjänst som företaget introducerat på marknaden
• skiljer sig till sina egenskaper från de varor och tjänster som tidigare producerats
(t.ex. förbättrad programvara, användarvänlighet, komponenter eller delsystem)
• måste vara ny för Ert företag, men behöver inte vara ny för företagets marknad
• har ingen betydelse om innovationen ursprungligen utvecklats av Ert företag eller av andra företag/organisationer
2.1 Introducerade Ert företag på marknaden under åren 2012–2014
Ja
Nej
Nya eller väsentligt förbättrade varor?
(Enbart återförsäljning av varor som köpts in från andra företag eller förändringar av enbart
estetisk natur räknas inte som en produktinnovation.)


Nya eller väsentligt förbättrade tjänster?


Om Ni svarade Nej på båda frågorna, gå till punkt 3.
2.2 Produktinnovationerna utvecklades av:
Välj alla lämpliga alternativ
Varuinno- Tjänsteinnovationer
vationer
Företaget självt


Företaget tillsammans med andra företag eller organisationer*


Företaget genom att anpassa eller bearbeta varor eller tjänster som ursprungligen utvecklats
av andra företag eller organisationer *


Andra företag eller organisationer *


* Omfattar självständiga företag samt övriga företag/delar (dotterbolag, systerbolag, koncernens moderbolag osv.) inom Er koncern.
Organisationer omfattar universitet, forskningsinstitut, icke-vinstsyftande organisationer osv.
2.3 Introducerade Ert företag under åren 2012–2014 sådana produktinnovationer (varor eller tjänster)
på marknaden som var
Ja
Nej
Nya för företagets marknad?
Ert företag introducerade en ny eller väsentligt förbättrad vara eller
tjänst på marknaden före Era konkurrenter (produkten kan ha varit tillgänglig på andra marknader).


Nya endast för
Ert företag?
Ert företag introducerade en ny eller väsentligt förbättrad vara eller
tjänst, vars motsvarighet redan var tillgänglig på marknaden via någon av företagets konkurrenter.


2.4 Specificera på basis av definitionerna ovan vilken procentandel av Ert företags totala omsättning*
år 2014 som kom från följande produkter:
Andel omsättning från produktinnovationer
Produktinnovationer (varor och tjänster) som introducerades på marknaden under åren
2012–2014 och som var nya för Ert företags marknad
______
%
Produktinnovationer (varor och tjänster) som introducerades på marknaden under åren
2012–2014 och som var nya endast för Ert företag
______
%
______
%
100
%
Andel omsättning från andra produkter
Varor och tjänster som oförändrade eller bara marginellt förändrade levererades
under åren 2012–2014 (omfattar återförsäljning av nya varor och tjänster inköpta från
andra företag)
Total omsättning år 2014
* Finansiella företag: ränteintäkter och motsvarande inkomster. Försäkringsbolag: premieinkomst (brutto).
3
3. Processinnovationer
En processinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod eller stödverksamhet
som företaget infört.
• måste vara ny för företaget men behöver inte vara ny för företagets marknad
• har ingen betydelse om innovationen ursprungligen utvecklats av Ert företag eller av andra företag/organisationer
• enbart organisationsinnovationer räknas inte som processinnovationer – dessa behandlas i punkt 7
3.1 Introducerade Ert företag under åren 2012–2014
Ja
Nej
Nya eller väsentligt förbättrade metoder för tillverkning eller produktion av varor eller tjänster?


Nya eller väsentligt förbättrade logistik-, leverans- eller distributionsmetoder för företagets
varor, tjänster eller insatsvaror?


Ny eller väsentligt förbättrad stödverksamhet för företagets processer, t.ex. underhållssystem
eller hantering av inköp, bokföring eller redovisning?


Om Ni svarade Nej på alla punkter, gå till punkt 4.
3.2 Processinnovationerna utvecklades av:
Välj alla lämpliga alternativ
Företaget självt

Företaget tillsammans med andra företag eller organisationer*

Företaget genom att anpassa eller bearbeta varor eller tjänster som ursprungligen utvecklats
av andra företag eller organisationer *

Andra företag eller organisationer *

* Omfattar självständiga företag samt övriga företag/delar (dotterbolag, systerbolag, koncernens moderbolag osv.) inom Er koncern.
Organisationer omfattar universitet, forskningsinstitut, icke-vinstsyftande organisationer osv.
4. Pågående eller avbruten innovationsverksamhet avseende produkt- och
processinnovationer
• Innovationsåtgärder och -verksamhet omfattar förvärv av maskiner, utrustning, programvara, byggnader och licenser,
planerings- och utvecklingsarbete, genomförbarhetsstudier, formgivning (design), utbildning och marknadsföring,
när det uttryckliga målet är att utveckla och/eller ta i bruk en produkt- eller processinnovation.
• Innovationsverksamheten omfattar också alla typer av forsknings- och utvecklingsverksamhet (fastän den inte har
direkt anknytning till produkt- och/eller processinnovationer).
4.1 Hade Ert företag under åren 2012–2014 innovationsprojekt eller -åtgärder, som inte ledde till
produkt- eller processinnovationer, eftersom aktiviteterna:
(Här ingår också alla typer av forsknings- och utvecklingsverksamhet)
Ja
Nej
Avbröts innan de slutfördes


Fortfarande pågick i slutet av år 2014


Om Ert företag inte hade några produkt- eller processinnovationer eller någon innovationsverksamhet under åren 2012–2014 (Nej på frågorna 2.1, 3.1 och 4.1), gå till punkt 7.
4
5. Innovationsverksamhet avseende produkt- eller processinnovationer åren
2012–2014 och utgifter för produkt- eller processinnovationer år 2014
Med innovationsverksamhet avses alla de åtgärder som producerar eller vars syfte är att producera innovationer och den
omfattar
• alla typer av forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) samt dessutom
• annan utvecklingsverksamhet, vars mål är att komma fram med något till egenskaperna eller användningsändamålet
nytt eller från tidigare avvikande.
5.1 Bedrev Ert företag någon av följande typer av innovationsverksamhet under åren 2012–2014:
Ja
Nej


Forsknings- och utvecklingsverksamhet
Egen forskningsoch utvecklingsverksamhet (FoU)
Med forskning och utveckling avses allmänt systematisk verksamhet
för att öka fonden av vetande samt att utnyttja detta vetande för nya
tillämpningar. Målet är att skapa något väsentligt nytt.
Om Ja, bedrev Ert företag FoU-verksamhet åren 2012–2014
kontinuerligt (företaget har fast anställd FoU-personal)
emellanåt (endast vid behov)
Utlagd FoU-verksamhet
FoU-verksamhet som Ert företag har beställt av andra företag (inkl.
företag inom koncernen) eller av offentliga eller privata forskningsinstitut, inklusive högskolor.




Annan innovationsverksamhet
Förvärv av
maskiner, utrustning, programvara och byggnader
Förvärv av maskiner, utrustning, programvara och byggnader för nya
eller väsentligt förbättrade produkter eller processer.


Anskaffning av befintlig information
från andra företag
eller organisationer
Anskaffning av befintlig kunskap och know-how, arbeten skyddade av
upphovsrätt, patenterade och icke-patenterade uppfinningar och dylikt
från andra företag eller organisationer för utveckling av nya eller väsentligt förbättrade produkter och processer.


Utbildning för
innovationsverksamhet
Av företaget anordnad eller externt förvärvad personalutbildning med
anknytning till utveckling och/eller introduktion av nya eller väsentligt
förbättrade produkter eller processer.


Marknadsintroduktion av
innovationer
Ert företags aktiviteter, eller externt förvärvade aktiviteter, för en marknadsintroduktion av företagets nya eller väsentligt förbättrade varor
och tjänster, inkluderar marknadsundersökningar och reklamkampanjer vid introduktionen av dessa innovationer.


Formgivning
(design)
Ert företags aktiviteter, eller externt förvärvade aktiviteter, för formgivning eller ändring av formen eller uttrycksformen för nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster.


Övriga innovationsaktiviteter
Ert företags egna aktiviteter, eller externt förvärvade aktiviteter, som
inte ingår i ovan nämnda punkter. Avsikten med aktiviteterna är att implementera nya eller väsentligt förbättrade produkter eller processer,
t.ex. genomförbarhetsstudier, testning, rutinmässig utveckling av programvara, industriteknisk tillämpning osv.


5
5.2 På basis av definitionerna i punkt 5.1 ovan, vilka var företagets utgifter för olika
innovationsaktiviteter år 2014?
Om företaget inte haft dylika kostnader år 2014, anteckna ’0’
Om noggranna uppgifter saknas, vänligen uppskatta beloppet
€ (1 000)
Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet
Företagets egen forsknings- och utvecklingsverksamhet*
Hit räknas utgifter för FoU-utgifter i företaget, och till dem hör
* lönekostnader
* material, utrustning, driftsutgifter för byggnader, övriga driftsutgifter
* köpta tjänster (tjänster som köpts i anslutning till egna FoU-projekt; hela FoU-projekt som
beställts av utomstående anges i följande punkt)
* maskiner, apparater, byggnader, övriga utgifter för anskaffning av anläggningstillgångar
Utlagd forsknings- och utvecklingsverksamhet**
________
________
Andra utgifter för innovationsverksamhet***
Förvärv av maskiner, utrustning, programvara och byggnader****
________
Anskaffning av befintlig information från andra företag eller organisationer*****
________
Övriga innovationsaktiviteter, som omfattar formgivning (design), utbildning för
innovationsverksamhet, marknadsintroduktion av innovationer samt eventuella
övriga innovationsaktiviteter******
________
Totalutgifter för innovationsverksamhet*******
________
* Med forskning och utveckling avses allmänt systematisk verksamhet för att öka fonden av vetande samt att utnyttja detta vetande
för nya tillämpningar. Målet är att skapa något väsentligt nytt.
Se också Statistikcentralens enkät om forsknings- och utvecklingsverksamhet, om Ert företag besvarat den gällande år 2012.
Till löneutgifter räknas löner med bikostnader.
** FoU-verksamhet som Ert företag har beställt av andra företag (inkl. företag inom koncernen) eller av offentliga eller privata
forskningsinstitut, inklusive högskolor. Här anges hela FoU-projekt som man låtit utomstående genomföra.
*** Här inräknas inte poster som ingår i FoU-utgifterna.
**** Förvärv av maskiner, utrustning, programvara och byggnader för nya eller väsentligt förbättrade produkter eller processer.
***** Anskaffning av befintlig kunskap och know-how, arbeten skyddade av upphovsrätt, patenterade och icke-patenterade
uppfinningar och dylikt från andra företag eller organisationer för utveckling av nya eller väsentligt förbättrade produkter
och processer
****** Av företaget anordnad eller externt förvärvad personalutbildning med anknytning till utveckling och/eller introduktion av nya
eller väsentligt förbättrade produkter eller processer.
Ert företags aktiviteter, eller externt förvärvade aktiviteter, för en marknadsintroduktion av företagets nya eller väsentligt
förbättrade varor och tjänster, inkluderar marknadsundersökningar och reklamkampanjer vid introduktionen av dessa
innovationer.
Ert företags aktiviteter, eller externt förvärvade aktiviteter, för formgivning eller ändring av formen eller uttrycksformen för nya
eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster.
Ert företags egna aktiviteter, eller externt förvärvade aktiviteter, som inte ingår i ovan nämnda punkter. Avsikten med
aktiviteterna är att implementera nya eller väsentligt förbättrade produkter eller processer, t.ex. genomförbarhetsstudier,
testning, rutinmässig utveckling av programvara, industriteknisk tillämpning osv.
******* Sammanlagda utgifter för alla ovannämnda innovationsaktiviteter.
5.3 Fick Ert företag under åren 2012–2014 offentligt finansieringsstöd för innovationsverksamhet av
följande nivåer i den offentliga förvaltningen? Med offentligt finansieringsstöd avses skattelättnader eller
-avdrag, understöd, räntestödslån och låneborgen. Räkna inte med sådan forskningsverksamhet eller annan
innovationsverksamhet som har gjorts på beställning för den offentliga sektorn*.
Ja
Nej
Lokala eller regionala myndigheter


Staten (inkl. statliga verk och ministerier, t.ex. Tekes)


Europeiska unionen (EU)




Om Ja, deltog Ert företag i EU:s sjunde ramprogram för utveckling av
forskning och teknologi eller i forsknings- och innovationsprogrammet
Horizon 2020?
* Den offentliga sektorn omfattar enheter i den offentliga förvaltningen såsom lokala, regionala och nationella förvaltningsenheter och
ämbetsverk, skolor, sjukhus samt tjänsteleverantörer i den offentliga förvaltningen, såsom säkerhetsverksamhet, trafik, boendetjänster,
energi o.d.
6
6. Innovationssamarbete
6.1 Hade Ert företag innovationssamarbete (i anslutning till produkt- och processinnovationer)
med andra företag eller organisationer under åren 2012–2014? Med innovationssamarbete avses
aktivt deltagande i innovationsprojekt tillsammans med andra företag eller organisationer. Samarbetet behöver
inte nödvändigtvis leda till kommersiell nytta. Enbart beställningsarbete ska inte räknas som samarbete.
Ja

Nej

Om Ni svarade Nej, gå till punkt 7.1.
6.2 Hur stor betydelse hade olika samarbetspartner inom Er innovationsverksamhet åren 2012–2014?
Betydelsegrad
Samarbetspartner
Stor
Medel
Liten
Inget
samarbete
Andra företag inom koncernen




Leverantörer av utrustning, material, komponenter eller programvara




Kunder inom den privata sektorn




Kunder inom den offentliga sektorn*




Konkurrenter eller andra företag inom branschen




Konsultföretag eller kommersiella laboratorier




Universitet eller yrkeshögskolor




Offentliga eller privata forskningsinstitut




6.3 Typ av samarbetspartner och lokaliseringsort (flera alternativ får markeras)
Samarbetspartner
Finland
Övriga
Europa**
USA
Kina
Indien
Övriga
Andra företag inom koncernen






Leverantörer av utrustning, material, komponenter eller programvara






Kunder inom den privata sektorn






Kunder inom den offentliga sektorn*






Konkurrenter eller andra företag inom branschen






Konsultföretag eller kommersiella laboratorier






Universitet och yrkeshögskolor






Offentliga eller privata forskningsinstitut






* Den offentliga sektorn omfattar enheter i den offentliga förvaltningen såsom lokala, regionala och nationella förvaltningsenheter och
ämbetsverk, skolor, sjukhus samt tjänsteleverantörer i den offentliga förvaltningen, såsom säkerhetsverksamhet, trafik, boendetjänster,
energi o.d.
** Omfattar följande länder inom Europeiska unionen (EU) och motsvarande: Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
7
Följande frågor gäller alla företag:
7. Organisationsinnovationer
En organisationsinnovation är införandet av en ny organisatorisk metod i företagets praxis för affärsverksamheten (inkl.
informationshantering), i arbetsorganisationen eller i externa kontakter
• metoden har inte tidigare använts av företaget
• den nya metoden måste basera sig på strategiska beslut som fattats av företagsledningen
• till organisatoriska innovationer hör inte företagsfusioner eller företagsköp, även om de ur företagets
synvinkel genomförs för första gången.
7.1 Introducerade Ert företag under åren 2012–2014 följande organisatoriska innovationer:
Ja
Nej
Nya affärsmetoder (business practices) för att organisera förfaranden (t.ex. hantering av försörjningskedjan, förnyande av affärsprocesser, kunskapshantering, slimmad produktionsmodell (lean production), kvalitetssäkring osv.)


Nya metoder för att organisera ansvar och beslutsfattande (methods of organising work
responsibilities and decision making) (t.ex. användandet för första gången av ett nytt system
för anställdas ansvar, teamarbete, decentralisering, sammanläggning eller uppdelning av avdelningar, utbildningssystem osv.)


Nya metoder för att organisera externa relationer (methods of organising external relations)
med andra företag eller offentliga institutioner (t.ex. användandet för första gången av allianser/samarbete, partnerskap, outsourcing eller underleverantörer osv.)


8. Innovationer inom marknadsföring
Med en innovation inom marknadsföringen avses en ny marknadsföringsidé eller -strategi, som väsentligt skiljer sig från
den marknadsföringsmetod som företaget använder, och som företaget inte har använt förut
• kräver väsentliga förändringar i varors och tjänsters formgivning (design) eller förpackning, produktplacering,
sales promotion eller prissättning
• säsongsrelaterade, regelbundna eller rutinartade förändringar i marknadsföringsmetoderna hör inte till
marknadsföringsinnovationerna.
8.1 Introducerade Ert företag under åren 2012–2014 följande marknadsföringsinnovationer:
Ja
Nej
Väsentliga förändringar i den estetiska utformningen (designen) eller förpackningarna (förändringar som bara ändrar produktens funktionella kännetecken eller användaregenskaper
räknas inte med – dessa är produktinnovationer)


Nya medier eller metoder för marknadsföring av produkten (t.ex. användning för första
gången av ett nytt reklammedium, en ny utformning av varumärkesimagen, införandet av
stamkundskort osv.)


Nya metoder för produktplacering och försäljningskanaler (t.ex. användning för första gången
av franchising eller distributionslicenser, direktförsäljning, ensamrätt att bedriva detaljhandel,
nya koncept för produktpresentation osv.)


Nya metoder för prissättning av varor och tjänster (t.ex. användning för första gången av rörlig prissättning beroende på efterfrågan, rabattsystem osv.)


8
9. Offentliga upphandlingar och innovationer
9.1 Hade Ert företag avtal* för produktion av varor och tjänster under åren 2012–2014:
Ja
Nej
Med inhemska organisationer inom den offentliga sektorn**


Med utländska organisationer inom den offentliga sektorn**


* Avtal är ett skriftligt kontrakt som slutits mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer och
som avser utförande av byggentreprenad, upphandling av varor eller utförande av tjänster mot ekonomisk ersättning.
** Den offentliga sektorn omfattar enheter i den offentliga förvaltningen såsom lokala, regionala och nationella förvaltningsenheter och
ämbetsverk, skolor, sjukhus samt tjänsteleverantörer i den offentliga förvaltningen, såsom säkerhetsverksamhet, trafik,
boendetjänster, energi o.d.
Om Ni svarade Nej på båda frågorna, gå till punkt 10.
9.2 Bedrev Ert företag innovationsverksamhet som en del av de avtal som gällde varor
och tjänster för den offentliga sektorn, dvs. ingick det innovationsaktiviteter i genomförandet
av kontrakten? (Hit hör aktiviteter i anslutning till såväl produkt-, process- och organisationsinnovationer
som marknadsföringsinnovationer)
Om Ert företag hade flera avtal, välj alla lämpliga alternativ
Ja, innovationer förutsattes i avtalet

Ja, även om innovationer inte förutsattes i avtalet

Nej

10. Utnyttjande av Big Data och den offentliga sektorns öppna data
Med den offentliga sektorns öppna data avses data som producerats eller samlats av myndigheter inom den offentliga
förvaltningen och som är offentligt tillgängligt och kan återanvändas av vem som helst avgiftsfritt, med tillstånd och i maskinläsbar form. (T.ex. Statistikcentralens befolkningsstatistik, Meteorologiska institutets väder- och radarobservationer
och Lantmäteriverkets terrängdatabaser är öppna data.)
Med Big Data eller massdata avses en stor mängd data som snabbt utökas och till sin form är varierande. Hanteringen
av massdata kräver en stor lagringskapacitet och prestanda av apparater och program. Big Data skapas genom elektroniska funktioner och kommunikation mellan maskiner (machine-to-machine communications).
10.1 Hur stor betydelse har följande saker i anknytning till användning av data haft för Ert företag under
åren 2012–2014?
Betydelsegrad
Stor
Medel
Liten
Gäller
inte vårt
företag
















Användning av data vid utvecklingen av produktinnovationer, dvs. nya
och väsentligt förbättrade varor och tjänster:
Användning av data vid utveckling av nya varor och/eller tjänster
a) Big Data
b) Den offentliga sektorns öppna data
Användning av data vid förbättringen av varor och/eller tjänster
a) Big Data
b) Den offentliga sektorns öppna data
9
Betydelsegrad
Stor
Medel
Liten
Gäller
inte vårt
företag












Användning av data inom forsknings- och utvecklingsverksamhet




Användning av data vid hanteringen av produktionsprocessen




Användning av data inom marknadsföring




Försäljning av Big Data (t.ex. kunduppgifter) till andra företag




Köp av Big Data (t.ex. kunduppgifter) från andra företag




Användning av data vid övrig innovationsverksamhet
a) Utveckling av processinnovationer
a) Utveckling av organisationsinnovationer
a) Utveckling av marknadsföringsinnovationer
11. Digitalisering
Med digitalisering avses att produkter, tjänster eller produktionen eller distributionen av dem överförs till elektronisk form.
11.1 Hur stor betydelse hade följande saker i anknytning till digitalisering för Ert företags affärsverksamhet under åren 2012–2014?
Betydelsegrad
Stor
Medel
Liten
Gäller
inte vårt
företag
Betydelsen av digitala varor och/eller tjänster för företagets affärsverksamhet




Betydelsen av molntjänster för Ert företags affärsverksamhet




Betydelsen av social media (t.ex. Facebook, Twitter, LinkedIn) för Ert företags affärsverksamhet




Betydelsen av Sakernas internet (dvs. anslutning av apparater till datanät) för Ert företags affärsverksamhet




Utnyttjandet av robotik i produktionsprocesserna




Digitaliseringens betydelse vid produktionen av varor och/eller tjänster




Digitaliseringens betydelse vid formgivning (design) av varor och/eller
tjänster




Digitaliseringens betydelse vid marknadsföring av varor och/eller tjänster




Digitaliseringens betydelse vid distribution av varor och/eller tjänster




10
Följande frågor gäller företag som bedrev innovationsverksamhet under åren 2012–2014, dvs.
som svarat ja på minst en av frågorna 2.1, 3.1, 4.1, 7.1 eller 8.1:
12. Användarorientering
12.1 Hurdana metoder och tillvägagångssätt i anknytning till s.k. användarinnovation använde Ert företag inom innovationsverksamheten och produktionen av innovativa produkter under åren 2012–2014 och
hur betydande var de metoder och tillvägagångssätt som användes:
a) i situationer där kunderna och användarna av Era varor och tjänster var andra företag
Betydelsegrad
Introducerade Ert
företag produkter
som utvecklats på
detta sätt på
marknaden åren
2012–2014?
Stor
Medel
Liten
Inte i
bruk














Användarna (dvs. företagskunderna) som en resurs i innovationsverksamheten; idéproduktion,
utveckling och innehållsproduktion tillsammans
Utvecklingsforum och t.ex. utvecklingsplattformer
som företagen erbjuder för insamling av användares
och användarsammanslutningars idéer; produktion
av programvara och innehåll, tänktalko (crowdsourcing) osv.
Produkter bearbetade och utvecklade av användare (dvs. företagskunderna) och kommersialisering av dessa
Kunder och användare bearbetade existerande produkter och Ert företag svarade för den egentliga utvecklingen och produktionen samt introduktionen på
marknaden
Kunder och användare utvecklade en ny produkt
som Ert företag tog i produktion och introducerade
på marknaden

b) i situationer där kunderna och användarna av Era varor och tjänster var användare av slutprodukterna,
dvs. konsumenter
Betydelsegrad
Introducerade Ert
företag produkter
som utvecklats på
detta sätt på
marknaden åren
2012–2014?
Stor
Medel
Liten
Inte i
bruk










Användarna (dvs. konsumenterna) som en resurs i innovationsverksamheten; idéproduktion,
utveckling och innehållsproduktion tillsammans
Utvecklingsforum och t.ex. utvecklingsplattformer
som företagen erbjuder för insamling av användares
och användarsammanslutningars idéer; produktion
av programvara och innehåll, tänktalko (crowdsourcing) osv.
Produkter bearbetade och utvecklade av användare (dvs. konsumenterna) och kommersialisering av dessa
Kunder och användare bearbetade existerande produkter och Ert företag svarade för den egentliga utvecklingen och produktionen samt introduktionen på
marknaden
11
Kunder och användare utvecklade en ny produkt
som Ert företag tog i produktion och introducerade
på marknaden





13. Innovationer som ger miljönytta
En miljöinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst), process, organisationsmetod eller
marknadsföringsmetod som leder till gynnsamma effekter på miljön jämfört med alternativen
• miljönyttan kan vara det främsta syftet med innovationen eller en biprodukt av innovationens andra målsättningar
• innovationens miljönytta kan komma fram under produktionen av varan eller tjänsten eller under konsumtionen eller
slutanvändningen av produkten. Produktens slutanvändare kan vara en privatperson, ett annat företag eller t.ex. den
offentliga sektorn
3.1 Tog Ert företag under åren 2012–2014 i bruk en produkt- (vara eller tjänst), process-, organisationseller marknadsföringsinnovation, som gav någon eller några av följande miljönyttor?
Ja
Nej
Effektivare (minskad) användning av material eller vatten per producerad enhet


Effektivare (minskad) användning av energi eller minskat kolfotspår (minskad totalproduktion
av CO2)


Minskad förorening av luft, vatten eller jord eller minskat buller


Ersättning av produktionsmaterial med material som förorsakar mindre föroreningar eller är
mindre farliga


Ersättning av fossila energikällor med förnybara energikällor


Återvinning av avfall, vatten eller material för eget bruk eller försäljning


Effektivare (minskad) användning av energi eller minskat kolfotspår


Minskad förorening av luft, vatten eller jord eller minskat buller


Möjlighet att återanvända produkten efter användning


Förlängd livslängd för produkten i och med mer hållbara produkter


Miljönyttor i Ert företag
Miljönyttor från konsumtion eller användning av slutprodukt
13.2 Hur betydande var följande faktorer vid Ert företags beslut att ta i bruk innovationer som ger miljönytta under åren 2012–2014?
Betydelsegrad
Stor
Medel
Liten
Inte relevant/Ingen
betydelse
Nuvarande miljöbestämmelser




Nuvarande miljöskatter, -debiteringar eller -avgifter




Förväntade framtida miljöbestämmelser eller -skatter




Statlig finansiering, understöd eller annat finansieringsincitament för miljöinnovationer




Nuvarande eller kommande efterfrågan på miljöinnovationer




Att förbättra Ert företags rykte




Frivilliga åtgärder, initiativ eller projekt för att utforma god miljöpraxis
inom Er sektor




12
Höga energi-, vatten- eller materialkostnader




Att möta krav i offentliga upphandlingsavtal




Tilläggsinformation
Tack för Er medverkan!
13
Download