Tutkimus- ja kehittäminen 1999 - Forskning och utveckling år 1999

advertisement
Vetenskap, teknologi och informationssamhälle
00022 STATISTIKCENTRALEN
Tfn (09) 17341, Fax(09) 1734 2465
[email protected]
Uppgiftsskyldigheten grundar sig på
statistiklagen (280/2004). De
insamlade uppgifterna är
sekretessbelagda.
Företagens innovationsverksamhet 2008–2010
Genom denna enkät samlas uppgifter om Ert företags innovationer och innovationsverksamhet under åren
2008–2010.
Med innovation avses en ny eller väsentligt förbättrad produkt, process, organisatorisk metod eller marknadsföringsmetod som Ert företag introducerat på marknaden eller tagit i bruk. Innovationen ska vara ny ur företagets synvinkel, trots att den ursprungligen kan ha utvecklats av andra företag. (Notera att en del av frågorna
anknyter endast till produkt- och processinnovationer.)
Enkäten gäller både företag som bedrev innovationsverksamhet och företag som inte haft
innovationsverksamhet åren 2008–2010. Vänligen fyll i alla frågor, om annat inte anges.
Sista återlämningsdag är 21.10.2011.
Uppgiftslämnande företag
Företagets namn
Företagets adress
Företagets FO-nummer
Företagets näringsgren
Enkäten gäller ovan nämnda företags/enhets verksamhet i Finland. Om enkäten lämpar sig bättre för någon annan nivå än
företagsnivå (t.ex. koncernnivå), är det möjligt att lämna uppgifter enligt denna nivå. (Se punkt 1.1).
Kontaktpersonens namn
E-post
Telefon
1. Allmän information om företaget
1.1 Är företaget
(den enhet svaret gäller)
självständigt
en del av en
koncern
en koncern*
* Koncernsvaret gäller följande företag/enheter:



I vilket land har koncernens moderbolag
sitt hemvist?
Finland

annat, vilket ___________________
1.2 Antal anställda 31.12.2010
___________
1.3 Omsättning år 2010 (eller senaste räkenskapsperiod på 12 mån.)
(Finansiella företag: ränteintäkter eller motsvarande inkomster. Försäkringsbolag: premieinkomst (brutto).)
___________ € (1 000)
1.4 Vilken är Ert företags huvudsakliga roll i produktionens värdekedja?


Huvudleverantör (försäljare av slutprodukt dvs. vara eller tjänst, som ansvarar för planeringen)
Systemleverantör (erbjuder helheter åt huvudleverantörerna)
Underleverantör (producerar varor eller tjänster som en del av kundens, dvs. huvudleverantörens
eller systemleverantörens, utbud)

Följande fråga (offentlig upphandling samt produktion av tjänster och andra produkter för den offentliga sektorn) besvaras bara av företag som verkar inom social- och hälsovården (näringsgrenarna 86, 87 och 88).
1.5 Producerade Ert företag tjänster eller andra produkter för den offentliga sektorn eller
som en del av den offentliga sektorns utbud åren 2008–2010?
Ja

Nej

Om ja, hur stor del av Ert företags omsättning år 2010 utgjorde produktionen för den offentliga sektorn?
Produkterna för den offentliga sektorn utgjorde ______ procent av företagets omsättning.
2. Produktinnovationer (varor och tjänster)
En produktinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad vara eller tjänst som företaget introducerat på marknaden.
En ny eller väsentligt förbättrad vara eller tjänst skiljer sig till sina egenskaper från de varor och tjänster som tidigare
producerats (t.ex. förbättrad programvara, användarvänlighet, komponenter eller delsystem).
Innovationen (ny eller förbättrad vara eller tjänst) måste vara ny för Ert företag, men behöver inte vara ny för företagets
marknad. Det har ingen betydelse om innovationen ursprungligen utvecklats av Ert företag eller av något annat företag.
2.1 Introducerade Ert företag på marknaden under åren 2008–2010
Ja
Nej
Nya eller väsentligt förbättrade varor?
(Enbart återförsäljning av varor som köpts in från andra företag eller förändringar
enbart av estetisk natur räknas inte som en produktinnovation.)


Nya eller väsentligt förbättrade tjänster?


Om Ni svarade Nej på båda frågorna, gå till punkt 3.
2
2.2 Produktinnovationerna utvecklades av:
Välj alla lämpliga alternativ
VaruinnoTjänstinvationer
novationer
Företaget självt


Företaget tillsammans med andra företag eller institutioner*


Företaget genom att anpassa eller bearbeta varor eller tjänster som ursprungligen utvecklats
av andra företag eller institutioner*


Andra företag eller institutioner*


* Omfattar självständiga företag samt övriga företag/delar (dotterbolag, systerbolag, koncernens moderbolag osv.) inom
Er koncern. Institutioner omfattar universitet, forskningsinstitut, icke-vinstsyftande organisationer osv.
2.3 Introducerade Ert företag under åren 2008–2010 sådana produktinnovationer (varor eller tjänster)
på marknaden som var
Ja
Nej
Nya för
företagets
marknad?
Ert företag introducerade en ny eller väsentligt förbättrad vara eller
tjänst på marknaden före Era konkurrenter (produkten kan ha varit
tillgänglig på andra marknader).


Nya endast för
Ert företag?
Ert företag introducerade en ny eller väsentligt förbättrad vara eller
tjänst, vars motsvarighet redan var tillgänglig på marknaden via
någon av företagets konkurrenter.


2.4 Specificera på basis av definitionerna ovan vilken procentandel av Ert företags totala omsättning*
år 2010 kom från följande produkter:
Produktinnovationer (varor och tjänster) som introducerades på marknaden under åren
2008–2010 och som var nya för Ert företags marknad
______
%
Produktinnovationer (varor och tjänster) som introducerades på marknaden under åren
2008–2010 och som var nya endast för Ert företag
______
%
Varor och tjänster som oförändrade eller bara marginellt förändrade levererades under
åren 2008–2010 (omfattar återförsäljning av nya varor och tjänster inköpta från andra
företag)
______
%
100
%
Total omsättning år 2010
* Finansiella företag: ränteintäkter och motsvarande inkomster. Försäkringsbolag: premieinkomst (brutto).
2.5 Var någon av Era produktinnovationer under åren 2008–2010:
Ja
Nej
Kan inte
säga
Den första i Finland



Den första i Europa



Den första i världen



3
3. Processinnovationer
En processinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod eller stödverksamhet
som företaget infört.
Innovationen (den nya eller förbättrade processen, distributionsmetoden eller stödverksamheten) ska vara ny för
företaget men behöver inte vara ny för företagets marknad. Det har ingen betydelse om innovationen ursprungligen
utvecklats av Ert företag eller av något annat företag. Enbart organisationsinnovationer räknas inte som
processinnovationer – dessa behandlas i punkt 9.
3.1 Introducerade Ert företag under åren 2008–2010
Ja
Nej
Nya eller väsentligt förbättrade metoder för tillverkning eller produktion av varor eller tjänster?


Nya eller väsentligt förbättrade logistik-, leverans- eller distributionsmetoder för företagets
varor, tjänster eller insatsvaror?


Ny eller väsentligt förbättrad stödverksamhet för företagets processer, t.ex. underhållssystem
eller hantering av inköp, bokföring eller redovisning?


Om Ni svarade Nej på alla punkter, gå till punkt 4.
3.2 Processinnovationerna utvecklades av:
Välj alla lämpliga alternativ
Företaget självt

Företaget tillsammans med andra företag eller institutioner*

Företaget genom att anpassa eller bearbeta varor eller tjänster som ursprungligen utvecklats
av andra företag eller institutioner*

Andra företag eller institutioner*

* Omfattar självständiga företag samt övriga företag/delar (dotterbolag, systerbolag, koncernens moderbolag osv.) inom
Er koncern. Institutioner omfattar universitet, forskningsinstitut, icke-vinstsyftande organisationer osv.
4. Pågående eller avbruten innovationsverksamhet avseende produkt- och
processinnovationer
Innovationsåtgärder och -verksamhet omfattar förvärv av maskiner, utrustning, mjukvara och licenser, planerings- och
utvecklingsarbete, formgivning (design), utbildning, marknadsföring samt forsknings- och utvecklingsverksamhet, när det
uttryckliga målet är att utveckla och/eller ta i bruk en produkt- eller processinnovation (omfattar också grundforskning och
utveckling som innovationsverksamhet, fastän det inte har direkt anknytning till produkt- och/eller processinnovationer).
4.1 Hade Ert företag under åren 2008–2010 projekt/verksamhet, vars syfte var att utveckla
produkt- eller processinnovationer, men som
Ja
Nej
Avbröts innan de slutfördes


Inte slutfördes före utgången av år 2010


Om Ert företag inte hade några produkt- eller processinnovationer eller någon innovationsverksamhet under åren 2008–2010 (Nej på fråga 2.1, 3.1 och 4.1), gå till punkt 8.
4
5. Innovationsverksamhet avseende produkt- eller processinnovationer åren
2008–2010 och utgifter avseende produkt- eller processinnovationer år 2010
5.1 Bedrev Ert företag någon av följande typer av innovationsverksamhet under åren 2008–2010:
Egen forskningsoch utvecklingsverksamhet
(FoU)
Med forskning och utveckling avses allmänt systematisk verksamhet
för att öka fonden av vetande samt att utnyttja detta vetande för nya
tillämpningar. Målet är att skapa något väsentligt nytt.
Om Ja, bedrev Ert företag FoU-verksamhet åren 2008–2010
kontinuerligt (företaget har fast anställd FoU-personal)
emellanåt (endast vid behov)
Ja
Nej




Utlagd FoUverksamhet
FoU-verksamhet som Ert företag har beställt av andra företag (inkl.
företag inom koncernen) eller av offentliga eller privata
forskningsinstitut.


Förvärv av
maskiner,
utrustning och
programvara
Förvärv av maskiner, utrustning och hårdvara eller programvara för
att producera nya eller väsentligt förbättrade produkter eller
processer.


Förvärv av
annan extern
kunskap
Förvärv eller licensiering av patent eller icke-patenterade uppfinningar, know-how eller andra typer av kunskap från andra företag eller
organisationer i syfte att utveckla nya eller väsentligt förbättrade produkter eller processer.


Utbildning för
innovationsverksamhet
Intern eller extern utbildning för företagets anställda, speciellt för
utvecklingen och/eller introduktionen av nya eller väsentligt
förbättrade produkter eller processer.


Marknadsintroduktion av
innovationer
Aktiviteter för marknadsintroduktionen av Ert företags nya eller
väsentligt förbättrade varor och tjänster, inkluderar
marknadsundersökningar och reklamkampanjer vid introduktionen av
dessa innovationer.


Formgivning
(design)
Aktiviteter i anslutning till formgivning (design), förbättring eller ändring av formen eller uttrycksformen av nya eller väsentligt förbättrade
varor eller tjänster.


Övrig
innovationsverksamhet
Annan verksamhet, som inte ingår i ovan nämnda punkter, för att
implementera nya eller väsentligt förbättrade produkter eller
processer, t.ex. genomförbarhetsstudier, testning, rutinmässig
utveckling av programvara, industriteknisk tillämpning osv.


5.2 Uppskatta Ert företagets utgifter för var och en av följande fyra innovationsverksamheter
under år 2010 (inkl. personalkostnader med bikostnader) (jfr. definitionerna i punkt 5.1)
Om företaget inte haft dylika kostnader år 2010, anteckna ’0’
€ (1 000)
Företagets egen forsknings- och utvecklingsverksamhet
Hit räknas utgifter för FoU-utgifter i företaget, och till dem hör
* lönekostnader
* material, utrustning, driftsutgifter för byggnader, övriga driftsutgifter
* köpta tjänster (tjänster som köpts i anslutning till egna FoU-projekt; hela FoU-projekt som
beställts av utomstående anges i följande punkt)
* maskiner, apparater, byggnader, övriga utgifter för anskaffning av anläggningstillgångar
________
Utlagd forsknings- och utvecklingsverksamhet
________
Förvärv av maskiner, utrustning och programvara
(exkl. utgifter för utrustning i anslutning till FoU-verksamheten)
________
Förvärv av annan extern kunskap
________
5
5.3 Fick Ert företag under åren 2008–2010 offentligt finansieringsstöd för innovationsverksamhet av
följande nivåer i den offentliga förvaltningen? Med offentligt finansieringsstöd avses skattelättnader eller
-avdrag, understöd, räntestödslån och låneborgen. Räkna inte med sådan forskningsverksamhet eller annan
innovationsverksamhet som har gjorts på beställning för den offentliga sektorn.
Ja
Nej
Lokala eller regionala myndigheter


Staten (inkl. statliga verk och ministerier, t.ex. Tekes)


Europeiska unionen (EU)




Om Ja, deltog Ert företag i EU:s sjunde ramprogram för utveckling av
forskning och teknologi?
6. Informationskällor i innovationsverksamheten
6.1 Hur stor betydelse hade följande informationskällor i Ert företags innovationsverksamhet
(produkt- och processinnovationer) åren 2008–2010? Specificera de informationskällor från vilka företaget
fått information för nya innovationsprojekt eller som medverkat till att man kunnat avsluta pågående innovationsprojekt.
Om den aktuella källan inte var tillgänglig, kryssa för ”inte i bruk”
Betydelsegrad
Informationskälla
Interna källor
Marknadskällor
Institutionella
källor
Andra källor
Stor
Medel
Liten
Inte i
bruk
Eget företag eller egen koncern




Leverantörer av utrustning, material,
komponenter eller programvara




Kunder




Konkurrenter eller andra företag inom
branschen




Konsultföretag, kommersiella laboratorier eller
privata forskningsinstitut




Universitet




Yrkeshögskolor




Offentliga eller privata icke-vinstsyftande
forskningsinstitut




Konferenser, mässor, utställningar




Vetenskapliga tidskrifter och facktidskrifter




Branschorganisationer




6
7. Innovationssamarbete
7.1 Hade Ert företag innovationssamarbete (i anslutning till produkt- och processinnovationer) med
andra företag eller institutioner under åren 2008–2010? Med innovationssamarbete avses aktivt
deltagande i innovationsprojekt tillsammans med andra företag eller icke-vinstsyftande institutioner. Samarbetet
behöver inte nödvändigtvis leda till kommersiell nytta. Enbart beställningsarbete ska inte räknas som samarbete.
Ja

Nej

Om Ni svarade Nej, gå till punkt 8.1.
7.2 Hur stor betydelse hade olika samarbetspartner inom Er innovationsverksamhet åren 2008–2010?
Betydelsegrad
Samarbetspartner
Stor
Medel
Liten
Inget
samarbete
Andra företag inom koncernen




Leverantörer av utrustning, material, komponenter eller programvara




Kunder




Konkurrenter eller andra företag inom branschen




Konsultföretag, kommersiella laboratorier eller privata forskningsinstitut




Universitet




Yrkeshögskolor




Offentliga eller privata icke-vinstsyftande forskningsinstitut




Övrig offentlig sektor (dvs. staten och kommunsektorn, exkl. offentliga
och privata icke-vinstsyftande forskningsinstitut)




7.3 Typ av samarbetspartner och lokaliseringsort (flera alternativ får markeras)
Samarbetspartner
Finland
Övriga
Europa*
USA
Kina
Indien
Övriga
länder
Andra företag inom koncernen






Leverantörer av utrustning, material,
komponenter eller programvara






Kunder






Konkurrenter eller andra företag inom
branschen






Konsultföretag, kommersiella laboratorier eller
privata forskningsinstitut






Universitet och yrkeshögskolor






Offentliga eller privata icke-vinstsyftande
forskningsinstitut






* Följande länder inom Europeiska unionen (EU), Efta-stater och EU-kandidatländer räknas med i denna grupp: Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
7
Följande frågor gäller alla företag:
8. Faktorer som hämmar eller hindrar verksamheten inom produkt- och
processinnovation
8.1 I hur stor grad hindrade följande faktorer Ert företags innovationsverksamhet eller bidrog till
att Ert företag inte bedrev innovationsverksamhet under åren 2008–2010?
Betydelsegrad
Ekonomiska faktorer
Kunskapsfaktorer
Marknadsfaktorer
Orsaker till att företaget inte är innovativt
Stor
Medel
Liten
Inte relevant
Brist på finansiering inom företaget eller koncernen




Brist på finansiering från andra källor utanför
företaget




För höga kostnader för innovationsverksamheten




Brist på kvalificerad personal




Brist på information om teknik




Brist på information om marknaden




Svårigheter att finna samarbetspartner för
innovationsverksamhet




Marknaden domineras av etablerade företag




Osäker efterfrågan på innovativa varor eller
tjänster




Inget behov av nya innovationer pga. företagets
tidigare innovationer




Inget behov av nya innovationer pga. att efterfrågan saknas




9. Organisationsinnovationer
En organisationsinnovation är införande av en ny organisatorisk metod i företagets praxis för affärsverksamheten (inkl.
informationshantering), arbetsorganisationen eller i externa kontakter. Metoden har inte tidigare använts av företaget.
Den nya metoden måste basera sig på strategiska beslut som fattats av företagsledningen. Till de organisatoriska innovationerna hör inte företagsfusioner eller företagsköp, även om de ur företagets synvinkel genomförs för första gången.
9.1 Introducerade Ert företag under åren 2008–2010 följande organisatoriska innovationer:
Ja
Nej
Nya affärsmetoder (business practices) för att organisera förfaranden (t.ex. hantering av
försörjningskedjan, förnyande av affärsprocesser, kunskapshantering, slimmad produktionsmodell (lean production), kvalitetssäkring osv.)


Nya metoder för att organisera ansvar och beslutsfattande (methods of organising work
responsibilities and decision making) (t.ex. användandet för första gången av ett nytt system
för anställdas ansvar, teamarbete, decentralisering, sammanläggning eller uppdelning av
avdelningar, utbildningssystem osv.)


Nya metoder för att organisera externa relationer (methods of organising external relations)
med andra företag eller offentliga institutioner (t.ex. användandet för första gången av allianser/samarbete, partnerskap, outsourcing eller underleverantörer osv.)


8
10. Innovationer inom marknadsföring
Med en innovation inom marknadsföringen avses en ny marknadsföringsidé eller -strategi, som väsentligt skiljer sig från
den marknadsföringsmetod som företaget använder och som företaget inte har använt förut.
Marknadsföringsinnovationen kräver väsentliga förändringar i produktens formgivning (design) eller förpackning,
produktplacering, sales promotion eller prissättning. Säsongsrelaterade, regelbundna eller rutinartade förändringar i
marknadsföringsmetoderna hör inte till marknadsföringsinnovationerna.
10.1 Introducerade Ert företag under åren 2008–2010 följande marknadsföringsinnovationer:
Ja
Nej
Väsentliga förändringar i den estetiska utformningen (designen) eller förpackningarna
(förändringar som bara ändrar produktens funktionella kännetecken eller användaregenskaper räknas inte med – dessa är produktinnovationer)


Nya medier eller metoder för marknadsföring av produkten (t.ex. användning för första
gången av ett nytt reklammedium, en ny utformning av varumärkesimage, införandet av
stamkundskort osv.)


Nya metoder för produktplacering och försäljningskanaler (t.ex. användning för första
gången av franchising eller distributionslicenser, direktförsäljning, ensamrätt att bedriva detaljhandel, nya koncept för produktpresentation osv.)


Nya metoder för prissättning av varor och tjänster (t.ex. användning för första gången av
rörlig prissättning beroende på efterfrågan, rabattsystem osv.)


11. Kreativitet
11.1 Använde Ert företag följande metoder under åren 2008–2010 för att främja uppkomsten av nya
idéer eller kreativiteten bland de anställda? Om ja, hur lyckades metoden med att få fram nya
idéer eller öka kreativiteten?
Använd metod
Metoden
användes ej
Lyckades bra
Lyckades inte
Går ej
att säga
Tankesmedjor




Multivetenskapliga eller tvärfunktionella team




Arbetsrotation mellan olika avdelningar eller olika enheter inom Er koncern




Finansiella belöningar för de anställda för att utveckla nya idéer




Icke-finansiella belöningar för de anställda för att utveckla nya idéer,
t.ex. fritid, offentlig erkänsla, mera intressant arbete än tidigare osv.




Personalutbildning i anslutning till utveckling av nya idéer eller kreativitet




9
På fråga 12.1 ber vi om svar av företag som bedrev innovationsverksamhet under åren 2008–2010, dvs. som svarade ja
på minst en av följande frågor: 2.1, 3.1, 4.1, 9.1 och 10.1.
12. Användarinriktning vid innovationsverksamhet och produktion av
innovativa produkter
12.1 Hurdana metoder och tillvägagångssätt använde Ert företag för att göra Ert företags innovations
verksamhet och produktionen av innovativa produkter mera kundorienterad och användarinriktad
under åren 2008–2010 och hur betydande var de metoder och tillvägagångssätt som användes?
Betydelsegrad
Metoder och tillvägagångssätt för att involvera kunder och användare i innovationsverksamheten och produktionen av innovativa produkter
Beaktande av
kundernas och
användarnas behov och av användardata
Användarna som
en resurs i
innovationsverksamheten; idéproduktion, utveckling och innehållsproduktion
tillsammans
Produkter bearbetade och utvecklade av användare
och kommersialisering av dessa
Stor
Medel
Liten
Inte i
bruk
Användning av kundresponssystem




Användning av marknadsundersökningar,
konsumentpaneler, fokusgrupper och intervjuer o.d.




Utredning av användarbehov med hjälp av
forskningsmetoder; utredning av omedvetna
behov och observationer av användare t.ex.
med hjälp av etnografiska och antropologiska
kartläggningar, kartläggningar av behov och
användningssätt samt intervjuer i användningssituationen




Utvecklingsfora och t.ex. utvecklingsplattformer
som företagen erbjuder för insamling av användares och användarsammanslutningars idéer;
produktion av programvara och innehåll, crowdsourcing osv.




Kunder och användare bearbetade existerande
produkter och Ert företag svarade för den egentliga utvecklingen och produktionen samt introduktionen på marknaden




Kunder och användare utvecklade en ny produkt som Ert företag tog i produktion och introducerade på marknaden




Tilläggsinformation
Tack för Er medverkan!
10
Download