Innovationsrådgivning för
jordbrukare
Seinäjoki 4.10.2014
Innovation
ƒ Innovation = Uppfinning + business
• En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst)
som lanseras av ett företag. Det kan också vara en ny eller väsentligt
förbättrad process, en ny marknadsföringsmetod som företaget tagit i
bruk eller en nya organisatorisk modell som företaget tagit i bruk i
affärsverksamheten, arbetsorganisationen eller i externa relationer.
• Innovationen (produkten, processen, marknadsföringsmetoden eller den
organisatoriska metoden) ska vara ny för företaget i fråga. Den som
utvecklar innovationen kan vara företaget i fråga eller andra företag eller
organisationer. (http://www.stat.fi/meta/kas/innovaatio_sv.html)
• Producera mervärde för kunden eller för företagare
• Tekniska vs sociala
2
Uppfinning
http://www.uh.edu/engines/firsttimeup1.jpg
Innovation
3
Innovationsrådgivning
ƒ Innovationsrådgivning = höja innovationspotential av kunden som
får rådgivning
ƒ Innovationsrådgivning = erbjuda ”innovationer” Æ göra lattare att
börja använda nya innovationer
4
Innovationspotential och inbruktagande av
innovationen
ƒ Resurser
• Pengar
• Plats
• Kunnande
• Tid
• Ändring och/eller vilja att utveckla business
5
Innovationspotential och inbruktagande av
innovationen
ƒ Ändring och/eller vilja att utveckla business
• Generationsväxling
• Större lantgårdar
• Lagstifning ska spännas
• Konkurrenssituation
• Utveckling (verksamhetsmiljö och teknik)
• Bioekonomi
• Med mera
6
https://www.youtube.com/watch?v=TTGqP8wjfiU
http://community.thefoundry.co.uk/discussion/topic.aspx?f=8&t=89101
7
Rådgivnings medel att höja innovationspotential
och göra lättare att börja anvanda nya
innovationer
ƒ Signalera om möjligheter
• Finansiering
• Signaler (marknader)
• Erfarenhet om potentiella innovationer och
benchmarking
• Möjligheter om att testa och göra pilotundersökning
ƒ Förbattra samarbete
• Matchmaking
• Symbiostänkande
8
Finansiering
Offentlig finansiering för
landsbygdsprogrammet
Åtgärd
miljoner euro
Utbildning och kunskapsöverföring…………………………… 80
Rådgivning………………………………………………….….
34
Investeringar i fysiska tillgångar …………………………..... 1 035
- andelen helt nationell tilläggsfinansiering…………..…. 656
Jordbruks- och affärsutveckling …………………………….. 402
- andelen helt nationell tilläggsfinansiering………….….
67
Utveckling av tjänster och byar på landsbygden…………...
80
Miljöersättningar…………………………………………… ... 1 586
Ekologisk produktion…………………………………………. 326
Kompensationsbidrag…………………………………… … 3 734
- andelen helt nationell tilläggsfinansiering…………… . 1 924
Djurens välbefinnande ……………………………………….. 458
Samarbete och innovationer (inkl. EIP) ………………… …... 160
Leader ……………………………………………………… … 300
Teknisk support…………………………………………………….70
Sammanlagt
8 265
10
Sida 10
Innovationspartnerskap
ƒ Ett färdigt planerat projekt för utveckling av näringar som förfaringssätt
ƒ Ingen planering av planering. Behovsorientering. Tillämpning av undersökningsresultat.
PRIMÄRMIKRO
PRODUKTION
LITET
MEDELSTORT
STORT
Nya kluster och nätverk för främjande av t.ex. bioekonomin
Nya produkter, metoder, tekniker, piloter och demonstrationsprojekt
Internationellt samarbete
Mi
Mi
Korta leveranskedjor,
kvalitetskedjor,
närproducerade produkter, samarbete inom
kedjan
Innovativa projekt som anpassar till klimatförändringen
Välfärdstjänster och näringar som anknyter till dessa
Gemensamma arbetsprocesser och marknadsföring
11
Tre typer av samarbetsprojekt
Alla projekt kan vara:
lokala, regionala, mellanregionala, internationella eller riksomfattande.
Primärproduktion i
stor omfattning
Forskning
H 2020
Övriga
experter
Övriga
företag
3. Landsbygdens innovationsgrupp = EIP-grupp (val JSM)
2. Projekt inom jordbruk/skogsbruk (+bioekonomi)
(val på området)
1. Samarbetsprojekt som främjar näringarna och skapar mervärde
(val på området)
12
13
14
Landsbygdens innovationsgrupp
~10 lysande innovationsgrupper (EIP-grupper) som mål
ƒ Utvecklas av odlare eller skogsägare, forskare, rådgivare, föreningar osv.,
enligt upprättad plan, avtalen och förbindelserna färdiga
ƒ Avgör ett problem/förbereder en innovation i 1− 3 år intensivt genom att
använda sina kunskaper och skaffa nya kunskaper
ƒ Process: Plan > riksomfattande ansökning > valgrupp/kriterier >
uppföljningskommitté > officiellt val
ƒ Stöd till 100 % och möjlighet att genomföra t.ex. en pilotinvestering med
större stöd (jordbruk, landsbygdsföretag)
ƒ Resultaten ska delas ändamålsenligt, AGRI-EIP förmedlar information
15
Tekes
ƒ Det finns också adra finansieringsmöjligheter
ƒ Tekes har experter på närings-, trafik- och miljöcentralena
• Sparring, nätverk och möjliga finansieringssonderingar
ƒ Finansiering för utvecklingsprojekt för företag
• Demonstration, pilotförsök och produktifiering
ƒ INKA - Innovativa Städer
16
Signaler
Signaler
ƒ Globala och lokala marknader nu och i framtiden Æ en känsla av
elevation och den riktiga efterfrågan
• Frost&Sullivan- Mega Trends
• Team Finland Future Watch
• Tekes program, till exepel INKA: AgroFood
18
Erfarenhet om potentiella
innovationer och
benchmarking
Erfarenhet om potentiella innovationer och
benchmarking
ƒMan borde inte gripa ny innovation ur luften
ƒDra fördel av bra erfarenheter
ƒDela dina erfarenheter med andra utvecklare
ƒTekes Benchmarking i Europa
20
Möjligheter om att testa
och göra pilotundersökning
Möjligheter om att testa och göra
pilotundersökning
ƒ Det borde vara lättare att testa nya ideer
ƒ Vad menar till exempel termen ”living lab”
ƒ Hurdana möjligheter att testa finns i Finland?
ƒ INKA - Innovativa städer
• Målet är att skapa konkurrenskraftiga företag som bygger på hög
kompetens och därmed påskynda skapandet av innovationskluster i
Finland.
22
Matchmaking
Matchmaking
ƒ Det finns et behov att para ihop tillgång och efterfrågan, och
kunnande Æ Headhunter
ƒ Green Chemistry Campus och Hollands modell
24
Symbios
Symbios
ƒ Cirkulär ekonomi och ny värdekedjan
• Sitra: Industriell Symbiosis
ƒ Lokal produktion och konsumtion + Självförsjörning
ƒ http://www.slideshare.net/MTT_Agrifood_Research_Finland/sodank
yl-ahola-finlandiatalo-6112014?redirected_from=save_on_embed
26
Slutord
Slutord
ƒ Lantbruk 2.0?
ƒ Produkter och tjänster med högre värde
ƒ Hur man kan förbinda lantbruket till bioekenomi?
• Enorma globala marknader
28