programvaru- industribarometern 2014

advertisement
PROGRAMVARUINDUSTRIBAROMETERN
2014
Detta frågeformulär är en del av den årliga nationella
Programvaruindustribarometern. Alternativt kan ni fylla i enkäten på
nätet på http://www.softwareindustrysurvey.fi/. Om du svarar på
nätet, använd svarskod [CODE HERE].
Resultaten publiceras som statistik och tabeller, men enskilda
företag kommer inte att redovisas. Genom att svara på denna
undersökning, hjälper ni oss att samla in värdefull information om
det nuvarande läget i programvaruindustrin i Finland.
Resultatet av undersökningen och företagsspecifik analys kommer
att sändas till medverkande företag när resultaten offentliggörs.
Undersökningen stöds av:
INSTRUKTIONER: Fyll i formuläret med hänsyn till det nuvarande förhållandet i ert företag. Om svaret
på en fråga kräver information som är svår att få tillgång till, v.v. uppskatta svaret så gott det går.
Efter att ni fyllt i enkäten, vänligen returnera blanketten till oss genom att använda det bifogade frankerade
returkuvertet. Om ni inte vill delta i undersökningen, sänd in det tomma formuläret. Alternativt kan ni fylla i
enkäten på nätet på http://www.softwareindustrysurvey.fi/. Om du svarar på nätet, använd svarskod på
omslagssidan.
ALLA ERA SVAR ÄR KONFIDENTIELLA.
Denna undersökning utförs av Jyväskylä universitetet. Vår kontaktperson är Eetu Luoma, e-post:
[email protected] Mer information finns på nätet på adressen http://www.softwareindustrysurvey.fi/.
BÖRJA BESVARA:
1.
Vilket av följande alternativ beskriver bäst ert företag? (Välj endast ett alternativ)
Varuproducerande företag
Programvaruföretag
Företag som tillverkar maskinvara som innehåller programvara
Tjänsteföretag
Företag som levererar programvaruprojekt eller därmed förknippade tjänster
Konsultföretag inom programvarubranschen eller nära anknutna till den
Andra företag än programvaruföretag
Programvaruåterförsäljare
Företag som inte på något sätt är relaterade till programvaruindustrin
□
□
□
□
□
□
2.
Vänligen uppskatta följande siffror för företagets förra resp. innevarande räkenskapsår.
Intäkter under 2013 ...........................................................................................................
Beräknade intäkter för 2014 .............................................................................................
Personal i slutet av 2013 ...................................................................................................
Personalprognos för slutet av 2014.................................................................................
FoU utgifter under 2013 ...................................................................................................
Vinst för 2013 (EBIT) .......................................................................................................
3.
V.v återsänd tomt
formulär
___________ €
___________ €
___________ personer
___________ personer
___________ €
___________ €
Vad kommer den önskvärda storleken på ert företag att vara om fem år enligt ledningsgruppen?
Antal anställda .................................................................................................................... ___________ personer
Intäkter ................................................................................................................................ ___________ €
4.
Hur stor andel av ditt företags personal tillhör följande funktionärsgrupper?
Personal inom stöd- och underhållstjänster ..................................................................
Personal inom underhåll, konsulttjänster och utbildningstjänster ............................
Personal inom forskning och utveckling ........................................................................
Personal inom försäljning och marknadsföring ............................................................
5.
Vilket av följande beskriver bäst ditt företags huvudprodukt? (Välj det som passar bäst.)
 Konsumentapplikation
6.
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
 Affärsapplikation
 Vi har inga produkter
Vilket av följande beskriver bäst ditt företags programvaruerbjudande? (Välj det som passar bäst.)
 Sport och välbefinnande program  Dataspel eller annan underhållning  Säkerhet relaterade program
 Industriell internet service/prog.  Plats-baserat service/program
 Ingen av dessa
AFFÄRSMODELL
Hur fördelar sig ert företags intäkter på följande områden (det senaste räkenskapsåret)?
Projekt- och
tjänsteförsäljning
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
Totalt
100 %
åsi
åsi
kt
He
lt s
am
ma
ma
sik
t
Sam
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
kt
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
kt
He
lt s
am
åsi
sik
t
3
3
4
4
5
5
3
4
5
3
3
4
4
5
5
3
4
5
3
4
5
3
3
4
4
5
5
en
å
Sam
ma
An
Att förstå kundens kostnadsstruktur och intäktsströmmar är en av säljares
grundläggande kunskaper ........................................................................................... 1
2
Identifiering av kundens utmaningar är en viktig uppgift för en säljare .................. 1
2
Att identifiera kundens prestationsmått är ett viktigt steg i vår
försäljningsprocess ..................................................................................................... 1
2
Vår säljare beräknar på eget initiativ de ekonomiska konsekvenserna av att förvärva och
använda vår produkt / tjänst för kunden ................................................................ 1
2
Vi samlar in data för att bedöma den ekonomiska förmån som kunderna får ....... 1
2
Vi har klart definierade metoder för att mäta kundernas ekonomiska fördelar
(t. ex. livscykelkostnader och avkastning på investeringar) ................................... 1
2
Presentation av produktens ekonomiska fördelar i siffror är den viktigaste
delen av vårt försäljningsargument. .......................................................................... 1
2
Vi diskuterar alltid olika alternativ med våra kunder, och vi tvekar inte att rekommendera
konkurrerande produkter, om vår produkt inte är det bästa för våra kunder. .. 1
2
I vår försäljnings kommunikation, betonar vi att vi delar risken med kunden ....... 1
2
Ing
nan
åsi
kt
åsi
kt
åsi
an
nn
He
lt a
Hur väl beskriver följande uttalanden ditt företags försäljning?
Svara bara om ditt företag säljer direkt till andra företag.
en
å
Ing
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Våra produkter och tjänster är de samma för varje kund ........................................... 1
Våra produkter och tjänster har flera funktioner ......................................................... 1
Vi gör inte kundspecifik utvecklingarbete och / eller produktion av tjänster......... 1
Vi erbjuder en komplett lösning för kunderna ............................................................. 1
Våra produkter och tjänster är mycket standardiserade.............................................. 1
Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster ................................................. 1
Våra produkter eller tjänster produceras individuellt för varje kund ........................ 1
Vi är inte villiga att förhandla om vår prissättning ...................................................... 1
Vår prissättning är enhetlig för olika kunder ................................................................ 1
Vår prissättning är enkel (dvs litet antal priskomponenter) ...................................... 1
9.
åsi
kt
nan
nn
An
Hur väl beskriver följande uttalanden ditt företags affärsmodell?
He
lt a
8.
an
åsi
kt
Övrig
försäljning
Försäljning av programvarulicenser ..................................................
Försäljning av mjukvarulicenser från tredje part .............................
Tillhandahållande av applikationer såsom internettjänster ............
Försäljning av maskinvara med inbäddad programvara .................
Kundanpassade programvaruutvecklingsprojekt ............................
Underhållskontrakt förknippade med programvaruprodukter .....
Lanseringsprojekt förknippade med programvaruprodukter ........
Andra tjänster, direkt förknippade med programvara ....................
Reklam- eller försäljningsinnehåll, förknippat med programvara.
Intäkter som inte är direkt förknippade med programvara ...........
kt
Produktförsäljning
10. Har ditt företag att erbjuda en plattform eller ett gränssnitt, som andra företag använder för
programvaruutveckling?
 Ja, för programvaruutveckling
 Ja, programvaruinfrastruktur
 Ja, annan plattform eller gränssnitt
 Nej, vi erbjuder inte plattform eller gränssnitt
ma
7.
 Ja, hårdvara gränssnitt
11. För vilka programplattformar från tredje-part har ditt företag utvecklat program under 2013 eller vilka
planerar man att utveckla program för under 2015? (Välj allt som stämmer in)?


Inbäddade system .......................................... 

Plattformar för sociala media





åsi
Sam
nan
Ing
Tillväxten är det viktigaste målet för vårt företag ........................................................ 1
För tillfället är storleken på vårt företag perfekt, och vårt företag ser inget
behov av en stark tillväxt ............................................................................................ 1
Vårt företags tillväxt är det viktigaste personliga målet för flera
medlemmar av vår ledningsgrupp ............................................................................. 1
Vårt företags tillväxt får inte ske på bekostnad av
lönsamheten ................................................................................................................. 1
Vårt företag måste växa även om det innebär att vi skulle behöva ta större
risker .............................................................................................................................. 1
Vårt mål är en stark tillväxt på internationella marknader.......................................... 1
Vår ledningsgrupp anser att vårt företag är eller kommer att bli en viktig
aktör på den internationella marknaden................................................................... 1
Vårt företag har riktat in sig på internationella marknader sedan det grundades ... 1



An
12. Hur väl beskriver följande påståenden ert företags tillväxt?
He
lt a
nn
an
åsi
kt
TILLVÄXT

åsi
kt
Spelkonsoler eller spelmotor

åsi
kt
He
lt s
am
ma




Datormöln (Cloud computing)
Publikt moln, hyrd datorkapacitet
(t.ex. Amazon EC2, Azure)
Publikt moln, applikationsplattform
(t.ex. Heroku, App Engine, Azure)
Öppen källkod (t.ex. Hadoop, OpenStack)
Privat moln
ma
Stationära eller bärbara datorer
Linux or other Unix .......................................... 
Mac OS ............................................................... 
Windows ............................................................. 
Övrigt: _______________________ .......... 
sik
t





Serverprogram
2013 2015
Webb- eller applikationsserver (t.ex., Tomcat)  
Applikationsserverprodukt (t.ex., Sharepoint)  
Plattformar för webbpublisering och innehållshanteringssystem (t.ex. WordPress)
 
Övrigt: _______________________
 
en
å
2015
kt
Mobila platformar ................................. 2013
Android ............................................................... 
iOS (iPhone / iPod touch / iPad) .................. 
Qt ........................................................................ 
Windows Phone / RT ...................................... 
Övrigt: _______________________ .......... 
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
2
3
3
4
4
5
5
2
2
3
3
4
4
5
5
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
13. Hur väl beskriver följande påståenden ert företags möjligheterna för tillväxt?
Våra produkter / tjänster är lätt modifierbara till nya marknader ............................. 1
Vi är mycket snabb i att utveckla nya produkter / tjänster till nya segment ........... 1
Det är kostligt at modifiera våra produkter/tjänster till nya marknader .................. 1
Medarbetarnas kompetens är lätt att anpassa till nya projekt .................................... 1
Att utveckla ny kompetens är för dyrt för vår firma ................................................... 1
Det tar lång tid för oss att utveckla ny kompetens ...................................................... 1
Vi är oförmögna att utnyttja resurserna i vårt företag tillräckligt snabbt för att
svara till förändringar i kundernas behov ................................................................ 1
Vi kan organisera sig i nya verksamheter snabbt ......................................................... 1
Vi kan organisera sig i nya verksamheter med våra partners snabbt ........................ 1
kt
åsi
kt
He
lt s
am
ma
3
3
3
3
ma
sik
t
2
2
2
2
Vi har brister inom kunskap om försäljning och marknadsföring ............................. 1
Vårt företag är för litet för att ingå avtal med de kunder vi följer.............................. 1
Vår kunskap om marknaden och kunderna år bristfällig............................................. 1
Vårt nätverk med andra företag är inte tillräckligt ........................................................ 1
Sam
en
å
Ing
nan
åsi
kt
åsi
kt
åsi
an
nn
An
He
lt a
14. Begränsar följande faktorer ditt företags tillväxt?
4
4
4
4
5
5
5
5
INTERNATIONELL VERKSAMHET
15. Har ert företag intäkter från andra länder än Finland? (Välj det mest passande svaret.)
 Ja, vi har omfattande och regelbundna
internationella intäkter.
 Ja, men de är blygsamma och mycket
oregelbundna
 Nej, men vi har övervägt internationalisering.
 Nej, ingen internationell verksamhet är aktuell
för oss.
 Nej, men vi har tidigare haft internationella
Intäkter.
Fortsätt till fråga 17.
16. Hur har företagets intäkter fördelats mellan följande geografiska områden?
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
___________ %
sik
t
He
lt s
am
ma
å
kt
åsi
Sam
ma
sik
t
en
å
kt
åsi
nan
Ing
Vårt företag gör en skriftlig strategisk plan varje år för att styra
våra löpande verksamheten ...................................................................................... 1
I vårt företag strategisk planering är en formellt process som förekommer i
en regelbunden cykel .................................................................................................. 1
Vi har ett skriftligt verksamhetsmål (mission) som kommuniceras till personalen 1
Formell analys av företagsklimatet och våra konkurrenter utgör grunden för
vårt företags strategiska plan .................................................................................... 1
Företagets strategi bestäms främst av verkställande direktören och några av
hans eller hennes direkta underordnade ................................................................. 1
Vårt företags ’vision’ – det grundläggande syftet och allmänna riktningen –
bestäms huvudsakligen av verkställande direktören ............................................. 1
Verkställande direktören för vårt företag bestämmer och utför strategin
på basis av sina analyser av affärsläget ................................................................... 1
Strategin görs rå iterativ basis, som omfattar ledningsgruppen och personalen
i kontinuerlig dialog .................................................................................................... 1
Affärsplaneringen i vårt företag är kontinuerligt och inkluderar alla på något sätt 1
De flesta människor i detta bolag bidrar till beslut som berör dem ........................ 1
Vårt företag anpassar kontinuerligt sin strategi enligt respons från marknaden ... 1
An
He
lt a
nn
an
åsi
FÖRETAGSLEDNING OCH STRATEGI
17. Hur gör ditt företag strategi och strategiska beslut?
Total
100%
kt
Finland ................................................................................................................................
Övriga nordiska lander ....................................................................................................
Västeuropa (andra än föregående) ..................................................................................
Östeuropa (inklusive Ryssland) .......................................................................................
Nordamerika ......................................................................................................................
Syd- och Centralamerika ..................................................................................................
Östasien (t.ex. Japan, Kina) .............................................................................................
Sydasien (t.ex. Indien) .......................................................................................................
Mellanöstern.......................................................................................................................
Oceanien (t.ex. Australien) ..............................................................................................
Afrika ..................................................................................................................................
2
3
4
5
2
2
3
3
4
4
5
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
18. Vår förvaltning föredrar…
... hålla de flesta funktioner och
kompetenser inom vårt företag.
... produktion av immateriella rättigheter
(patent, design, programvara, idéer) internt.
... lägga ut rutinmässiga processer som
lönehantering och bokföring när det är
möjligt.
... hålla sig till våra traditionella
kärnkompetenser.
... hålla sig till de nuvarande
kundsegmenterna med nuvarande
erbjudande.
... fokuserar på en enda kärnverksamhet
och på ett enda mål.
... lägga ut processer, funktioner och
färdigheter.
... produktion av immateriella rättigheter i
    
samarbete med partners och kunder.
    
     ... hålla alla funktioner inom vårt företag.
     ... investeringar i nya kompetenser.
    
... rikta nya kundsegment med hjälp av nya
produkter och tjänster.
     … investeringar i flera strategiska alternativ.
19. I vårt nätverk av företag…
åsi
kt
åsi
kt
He
lt s
am
ma
ma
sik
t
Sam
en
å
åsi
nan
Ing
Vi experimenterar med olika produkter och / eller affärsmodeller. ......................... 1
Vi samlar in information från kunderna om deras behov ofta .................................. 1
I ett typiskt FoU-projekt, är den produkt / tjänst som vi erbjuder i ett vanligt
fall väsentligt annorlunda än vi först trott ............................................................... 1
Information om kundens behov är effektivt utdelad till alla i vårt företag.............. 1
Vi prövar flera olika metoder tills vi hittar en affärsmodell som fungerar .............. 1
Vi kommunicerar ofta med våra partners om förändringar i kundernas behov .... 1
Marknadsföring och säljare delar sällan sin information om kundernas behov
inom vår organisation ................................................................................................. 1
Vi mäter kundnöjdhet regelbundet ................................................................................ 1
Vi tillbringar mycket tid åt att diskutera kundens behov ............................................ 1
Vi utvärderar kontinuerligt våra produkter / tjänster mot kundens behov ............. 1
Vi bestämmer vår reaktion på nya kundbehov snabbt .............................................. 1
Vi kan snabbt svara på förändrade kundbehov............................................................ 1
Vi ändrar vår verksamhet omedelbart efter att ha fått negativ feedback från
kunder............................................................................................................................ 1
Alla företagets verksamheter är integrerade för att satisfiera våra kundernas
behoven ......................................................................................................................... 1
Våra planer för att möta kundernas behov lyckas inte................................................ 1
An
20. Hur väl beskriver följande påståenden ert företag?
He
lt a
nn
an
åsi
kt
... fattar partners beslut på egen hand utan
att ständigt hänvisa till andra.
... spelar en enda partner en viktig roll i att
identifiera och välja de affärsmöjligheter
som andra partners eftersträvar.
... måste partners förlita sig på uppsatta
mål för att styra sin verksamhet.
... förväntas att partners får godkännande
    
från andra innan beslut.
... kan alla företag ta initiativ och ge
     underlag för att identifiera och välja
affärsmöjligheter.
    
kt
... vi stöds partners självständiga arbete.
2
2
3
3
4
4
5
5
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
2
3
4
5
2
2
3
3
4
4
5
5
UTVECKLINGSMETODER
21. Arbetsmetoderna i våra utvecklingsteam är organiserade…
... för att möjliggöra genomförandet av
… så att utvecklingsteam kan vara ständigt
     projektet som planerat oberoende av
redo för förändringar i kraven.
förändringstryck.
... så att skapandet av dokument är en
... så att skapandet av dokument är en
    
viktig del av deras arbetsuppgifter.
mindre del av deras arbetsuppgifter.
... så att metoder och mål beslutas av
... så at metoder är beslutade på företagsnivå
    
teamet.
och mål av företagsledningen.
22. Vårt utvecklingsteam kommunicerar främst…
... med kunderna med det enklaste möjliga
... med kunderna genom gemensamt
    
sätt när det behövs.
överenskomna rutiner och scheman.
... inom teamet med hjälp av företagets
... inom laget fritt med hjälp av en lämplig
    
fördefinierade metoder.
metod som de väljer.
23. Ett projekt för programvaruutveckling är sannolikt att...
... misslyckas när det har varit för mycket
fokus på planering och dokumentation i
    
stället för att reagera på förändringar.
... lyckas, eftersom utöver fungerande
programvara har det producerats
    
omfattande dokumentation.
... misslyckas när det har varit alltför många
förändringar i stället för att hålla sig till de
planer och dokumentation.
... lyckas, eftersom utöver en fungerande
programvara har det producerats en
minimal mängd av dokumentation.
24. För att våra utvecklingsprojekt skall vara lönsamma, är det viktigt att projektet...
... kan producera ordern enligt kundens
... kan svara på kundernas förändrade behov
    
ursprungliga önskemål.
under utvecklingsprocessen.
... fokuserar enbart på att producera
... producerar en fungerande programvara
    
programmet.
samt dokumentation av hög kvalitet.
25. De anställda i utvecklingsteam...
... väljs flexibelt till olika uppgifter efter
... väljs till olika uppgifter i enlighet med
    
sina individuella förutsättningar.
sina anställdas profiler genom sina chefer.
... utbildas med fokus på deras förmåga att
... utbildas med fokus på deras förmågan
planera verksamheten proaktivt och
    
att reagera på förändrade behov.
extensivt.
... arbetar mer produktivt när de bildar sina
... arbetar mer produktivt när de använder
egna arbetsmetoder i samarbete med sitt
     de gemensamma metoderna som antogs i
lag.
företaget.
26. Det är karakteristiskt för våra projekt...
... att bli mer lönsamma, när vi förändrar
våra planer flexibelt beroende på
förändrade krav under loppet av
utvecklingen.
... att projektens mål definieras med
kunden i projektplanen och programvaran
byggs i enlighet med detta.
... att de är valda för att utföras i huvudsak
enligt långsiktiga strategiska mål.
... att projektets resultat är överens i övrigt
och vi lämnar utrymme för förändringar
som vi kommer överens om med kunden
senare.
... att bli mer lönsamma, när vi skapar
fungerande planer i början av projektet och
    
följa dem.
... att målet med projektet kan ändras
     under projektets gång beroende på
feedback från kunden
... att de är valda för att utföras i huvudsak i
     enlighet med den nuvarande situationen och
behoven.
    
... att projektets resultat är överenskomna i
detalj innan inledandet av projektet.
INFORMATION OM INFORMATÖREN
27. För att få en företagsspecifik svarsanalys, var vänlig och ange er e-postadress:
E-postadress: _______________________________________________________________________
ÅTERKOPPLING
Vänligen förse oss med synpunkter så att vi kan förbättra undersökningen.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tack för att ni har tagit er tid!
Returadress:
OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2014
Jyväskylän yliopisto
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Tunnus 5019630
00003 VASTAUSLÄHETYS
Denna undersökning utförs av Jyväskylä universitet. Vår kontaktperson är Eetu Luoma, e-post: [email protected]
Mer information om undersökningen finns tillgänglig på nätet: http://www.softwareindustrysurvey.fi/
Download